Studia ekonomiczne regionu łÓdzkiego nr 1 zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie marcin KłakPobieranie 26.85 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.85 Kb.
STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO NR 1

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Marcin Kłak

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Podjęto próbę ukazania jak w dzisiejszym, podlegającym gwałtownym zmianom świecie zarządzanie wiedzą staje się filozofią, której zasadniczym celem jest koordynowanie procesu zdobywania, pomnażania i wykorzystywania wiedzy dostępnej w organizacji i jej otoczeniu oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki bowiem nowym zastosowaniom kompetencji ludzkich i wiedzy powstają nowe gałęzie gospodarki, oparte na przetwarzaniu informacji. Współczesne przedsiębiorstwo zapewnia sobie przewagę konkurencyjną tylko wówczas, kiedy potrafi generować nową wiedzę, a do tego niezbędne jest wykształcenie organizacji podporządkowanej wiedzy.ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESIE WDRAŻANIA ZMIAN

Agnieszka Pol

Powyższy artykuł opisuje rolę kultury organizacyjnej w procesie wdrażania zmian jak również zagadnienia dotyczące zmiany samej kultury organizacyjnej. Przytoczone zostały również jej typy, podejścia i metody niezbędne do prawidłowego przeprowadzania takich zmian.ZMIANA ORGANIZACYJNA A POSTĘP W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Aneta Balińska – Grzelak

We współczesnych organizacjach zmiany zachodzą pod bardzo silnym wpływem burzliwego i zmiennego otoczenia. Organizacja musi być przygotowana na radzenie sobie ze zmianami, które pochodzą z wielu różnych źródeł, a które są nieuniknione. Organizacja winna traktować zmiany, jako pewien rodzaj wyzwania, które może stać się czynnikiem motywującym członków organizacji do rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia oraz poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań.

Oczywiście, każda organizacja winna być przygotowana na podjęcie tego rodzaju wyzwania, jakim jest radzenie sobie z zachodzącymi zmianami. Po pierwsze, organizacja winna pilnie obserwować otoczenie. Po wtóre, członkowie organizacji winni uważnie analizować informacje płynące z bliższego i dalszego otoczenia organizacji. A jeśli zmiany okażą się poważne, organizacja winna potrafić zareagować na te zmiany w możliwie najlepszy sposób, w możliwie najkrótszym czasie.

Tego typu proces ma również miejsce w placówkach oświatowo-wychowawczych, w których jednym z wyznaczników zmian jest postęp pedagogiczny. Tenże postęp pedagogiczny, bezpośrednio wpływa na ulepszenie i unowocześnienie praktyk edukacyjnych.COBIT – kluczowym standardem audytu systemów informatycznych

Mariusz Zarzycki

Głównym celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki standardu audytu środowiska informatycznego – COBIT, stanowiącego relatywnie idealne rozwiązanie dla organizacji kreujących system kontroli i audytu posiadanej technologii informatycznej. Autor kolejno prezentuje podstawowe informacje dotyczące standardu oraz poszczególnych jego części składowych , do których zalicza się: Modele Dojrzałości, Krytyczne Czynniki Sukcesu, Kluczowe Wskaźniki Celu oraz Kluczowe Wskaźniki Wydajności. Jednocześnie autor podkreśla uniwersalność standardu COBIT ujmującego problemy – biznesowo technologiczne w sposób kompleksowy.PRAWNO – EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA APTEK W POLSCE

Andrzej Śliwczyński

W artykule omówiono prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia apteki w Polsce. Zostały uwypuklone te przepisy, które w sposób szczególny rzutują na wyniki prowadzenia apteki. Autor zwraca uwagę, na silną ingerencję Państwa w sferę gospodarki , która nie pozwala na rozwój aptek z uwzględnieniem coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb pacjenta.

Pomimo różnic w ocenie sytuacji ekonomicznej, jaką wskazują prowadzący tę działalność, sektor farmaceutyczny jest jedną z najbardziej stabilnych gałęzi gospodarki. Pomimo słabego wzrostu wartości PKB, ciągły rozwój tej branży wskazuje na niezakończony proces nasycenia rynku

Wpływy budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce – determinanty i perspektywy zmian

Agnieszka Leszczyńska

Artykuł przedstawia analizę czynników warunkujących wysokość wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Income Tax – CIT). Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą z lat 1995 – 2005. Przy pomocy analizy ekonometrycznej potwierdzono wpływ wysokości stopy podatkowej na sumę odprowadzanego podatku. Istotny okazał się także poziom aktywności gospodarczej mierzony wartością PKB. Wyniki badań wskazują na silną dodatnią korelację obydwu wyżej wymienionych czynników z badaną wielkością.Wspieranie inwestycji a wyniki ekonomiczne firm (na podstawie badań w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - podstrefie Ozorków)

Ewa A. Słowińska

Przyciąganie nowych inwestorów stanowi wyzwanie dla krajów rozwijających się powodujące zaostrzenie walki konkurencyjnej o jak największą liczbę inwestycji (inwestorów), stwarzając im preferencyjne warunki funkcjonowania.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zwolnienie z podatku dochodowego przyczynia się do istotnego wzrostu firm poprzez nowe inwestycje. Kwotę zwolnienia z podatku analizowane jednostki przeznaczały na swój dalszy rozwój poprzez zwiększenie wydatków, na badania i rozwój, zakupu maszyn i urządzeń, rozbudowę zakładów produkcyjnych.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że uzyskane ulgi i zwolnienia


w ŁSSE-Ozorków, w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju firm tam ulokowanych oraz wzrostu ich konkurencyjności, w porównaniu do sytuacji gdy kwota podatku nie zostałaby przeznaczona na wydatki inwestycyjne. Ponadto utworzenie ŁSSE na terenie Ozorkowa korzystnie wpłynęło na rozwój firm tam ulokowanych poprzez procesy inwestycyjne, jak również ograniczenie kosztów związanych
z prowadzoną działalnością.

ANALIZA EFEKTÓW INWESTOWANIA RZECZOWEGO NA PRZYKŁADZIE ABC SP. Z O. O.

Tomasz Żółtowski

W opracowaniu, korzystając z głównych pozycji literatury, podjęto próbę zdefiniowania kategorii efektów inwestowania rzeczowego oraz na podstawie analizy wdrożonej strategii inwestowania w Spółce „ABC” podjęto próbę oceny osiągniętych efektów wdrożenia przyjętej strategii.UJĘCIE TRANSAKCJI LEASINGOWYCH W RACHUNKOWOSCI PODATKOWEJ I FINANSOWEJ

Anna Stos

Artykuł prezentuje uregulowania transakcji leasingowych zgodne z polskim prawodawstwem oraz wskazuje na potrzebę unifikacji z obowiązującymi przepisami unijnymi. Celem opracowania jest wskazanie na brak korespondencji pomiędzy prawem rachunkowym i podatkowym w odniesieniu do leasingu oraz – co istotniejsze – na implikacje ekonomiczne u stron transakcji leasingowych i związane z rozwojem rynku usług leasingowych, stymulujących inwestowanie innowacyjne.


ZARZĄDZANIE WYTWARZANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Melania Brzozowska


Artykuł omawia zagadnienia związane z formalno-prawnymi czynnikami zarządzania informacją, jakie musza towarzyszyć producentowi w procesach wytwarzania, dopuszczania do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych. Zostały zaprezentowane obligatoryjne źródła informacji, z których taki przedsiębiorca musi korzystać na poszczególnych etapach swojej działalności. Pokazano krajowe i międzynarodowe drogi dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, a także procedury ochrony innowacyjnej informacji naukowej związanej prawem patentowym chroniącym nowe technologie i molekuły jako własności intelektualnej.

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Anna Leszczyńska

W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć rozwojowych. Oba rodzaje zapotrzebowań mimo różnego charakteru wymagają od przedsiębiorstwa znalezienia źródeł finansowania krótko, średnio lub długoterminowych. Celem tego artykułu jest identyfikacja podstawowych źródeł finansowania działań marketingowych, zarówno krótko-, średnio- jak i długookresowych oraz ocena możliwości ich wykorzystania z perspektywy takich kryteriów jak dostępność źródła finansowania, koszty pozyskania finansowania, efekt dźwigni finansowej, ryzyko obsługi itp.

Działania marketingowe mają podobnie jak inne sfery działania firmy swój wymiar strategiczny, operacyjny i taktyczny. Wydatki związane z aktywnością rynkową firmy traktowane winny być nie tylko jako koszt, ale także jako inwestycja, mająca perspektywę zwrotu z poniesionych nakładów. Punktem wyjścia rozważań zawartych w tym artykule jest przekonanie, iż marketing pełni istotną rolę w powiększaniu zysku przedsiębiorstwa oraz jego rentowności.

KONCEPCJA PROGRAMU NAPRAWCZEGO W PROCESIE ZARZĄDZANIA UBEZPIECZENIAMI KOMUNIKACYJNYMI

Paweł Nartowski

Rozwój transportu samochodowego i rosnąca z każdym rokiem liczba użytkowników pojazdów, prowadzą do coraz większej intensywności ruchu drogowego.

Jednak mimo wielu starań konstruktorów samochodów oraz ciągłego doskonalenia organizacji ruchu drogowego stale utrzymuje się duża liczba wypadków drogowych.

Biorąc pod uwagę ekonomiczne i społeczne straty, wynikające z wypadków drogowych, można oczekiwać rozszerzenia prac badawczych w tym zakresie oraz wzrostu skuteczności działań profilaktycznych.

Program naprawczy dla Risk Managament w ubezpieczeniach pojazdowych powinien objąć swoim zasięgiem zarówno instytucje państwowe (Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wszystkich uczestniczących w ruchu drogowym. Niezbędny staje również monitoring danych pochodzących zarówno z wewnątrz firm ubezpieczeniowych oraz od instytucji zewnętrznych kształtujących problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokładna analiza danych i wnioski opracowane przez działy analiz ubezpieczeniowych umożliwiają zaprojektowanie systemu taryfikacyjnego oraz aktywne uczestnictwo ubezpieczycieli w programach naukowo-badawczych propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.KOMPETENCJE KADRY KIEROWNICZEJ JAKO KLUCZOWY CZYNNIK SUKCESU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

Monika Kruszyna

W opracowaniu podkreślono kompleks zagadnień i interpretacji zaprezentowanych kompetencji menedżerskich. Selekcja została ukierunkowana na kryterium popularności w ramach dostępnych publikacji, w celu podkreślenia znaczenia kompetencji interpersonalnych w końcowych rozważaniach.

KANAŁY TRANSMISYJNE POMIĘDZY POLSKĄ A CZECHAMI. KRYZYS WALUTOWY ORAZ ZAGROŻENIE „EFEKTEM ZARAZY” W ZAWIĄZKU Z USZTYWNIENIEM KURSU WALUTOWEGO W OBLICZU WEJŚCIA DO ERMII

Agata Jankowska, Katarzyna Rzentarzewska, Małgorzata Wnękowicz

Badając kryzysy walutowe nie można nie wspomnieć o efekcie „zarazy”, czyli o rozprzestrzenianiu się kryzysu z jednego kraju do drugiego. Dzieje się tak dlatego, że kraje we współczesnym świecie i w obliczu postępującej globalizacji często powiązane są ze sobą zależnościami finansowymi, handlowymi. Artykuł ów poświęcony jest zbadaniu wskaźnika REAL, który mierzy siłę powiązań handlowych pomiędzy krajami (Polską i Czechami). Ponadto podjęta została próba ustalenia możliwości transmisji ewentualnego kryzysu walutowego z Czech do Polski, związanego z usztywnieniem kursu walutowego w obliczu wstąpienia do ERM II


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna