Studia informatica 2012 Volume 33 Number 1 (104)Pobieranie 58.5 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar58.5 Kb.

STUDIA INFORMATICA 2012

Volume 33 Number 1 (104)Marcin SKOWRONEK

Politechnika Śląska, Instytut InformatykiTYTUŁ ARTYKUŁU – WZÓR MAKIETY ARTYKUŁU W ZESZYTACH NAUKOWYCH

Streszczenie. Streszczenie artykułu w języku polskim (krótkie) powinno zawierać do 50 słów. Tekst streszczenia jest wcięty o 1/2 cala. Tytuł streszczenia zapisany jest czcionką pogrubioną i przesunięty o jeden znak tabulacji (1/4 cala).

Słowa kluczowe: artykuł, szablon

TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIMSummary. Streszczenie artykułu w języku angielskim (krótkie) powinno zawierać do 50 słów. Wcięcia takie same, jak dla streszczenia w języku polskim.

Keywords: article, template Umieszczone tu pole Advance zapewnia poprawny odstęp

1.Tytuł rozdziału – pierwszy poziom numeracji


Poniższe opracowanie zawiera informacje o niezbędnych składnikach i formie przygo­towania maszynopisu artykułu w celu opublikowania w zeszytach naukowych Pol. Śląskiej Studia Informatica. Maszynopis artykułu przygotowany jest w formie makiety1. Autor składa maszynopis i jego postać elektroniczną (plik .doc), a następnie poprawia go, uwzględniając uwagi recenzentów oraz uwagi redakcyjne i językowe. Maszynopis artykułu oprócz imienia i nazwiska Autora, nazwy instytucji, którą Autor reprezentuje, tytułu artykułu i właściwej jego treści powinien zawierać:

  • streszczenie artykułu w języku polskim (krótkie do 50 słów),

  • słowa kluczowe w języku polskim,

  • tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim,

  • słowa kluczowe w języku angielskim,

  • streszczenie długie w języku angielskim (do 300 słów) z odniesieniem do ważniej­szych wzorów i rysunków,

  • podpisy pod rysunkami w języku polskim i angielskim,

  • informacje o dacie wpłynięcia artykułu do Redakcji,

  • adresy autorów.

Przygotowanie maszynopisu artykułu w formie makiety oznacza przygotowanie go zgod­nie z poniższymi zasadami. Makietą jest biała kartka formatu A4 zapisana jednostronnie z 1 calowymi marginesami z każdej strony. Poza marginesem (we wnętrzu) umieszczane są nagłówki stron. W przypadku stosowania edytora MS Word właściwe ustawienia marginesów jak i dostęp do przygotowanych styli udostępnia szablon „Artzn104.dot”. Ustawienia margi­nesów można odczytać w polu dialogowym "Ustawienia strony". Maszynopisy artykułów wchodzą­cych w skład jednego zeszytu powinny być przygotowane (napisane) tym samym typem czcionki (fontem), a ele­men­ty składowe artykułu rozmieszczone według zasad wskazanych w tym opracowaniu. W przypadku stosowania edytora MS Word właściwe odstępy między ele­men­tami artykułu zapewniają przeznaczone do tego celu style. Nazwy styli można odczytać z pól paska narzędzi "Formatowanie". Właściwa treść artykułu przygotowana jest z użyciem stylu "Tekst_pods". Na str. 1 pokazano postać i rozmieszczenie na­główka strony tytułowej (zawsze strona nie­pa­rzysta), imienia i naz­wiska Autora, nazwy instytucji, tytułu artykułu, streszczenia w języku polskim, tytułu i stresz­czenia w języku angielskim. Elementy takie, jak rok wydania (2012), rocznik (Volume 33), numer zeszytu w serii (Number 1 (104)) oraz numery stron są aktu­alizowane po końcowej korekcie redakcyjnej i językowej. Jeśli jest kilku Autorów arty­kułu, wtedy imiona i nazwiska Autorów z tej samej instytucji zapisywa­ne są przed nazwą instytucji w jednym lub w kilku wierszach tak, by utworzone w ten sposób napisy nie były dłuższe niż ¾ długości linii tekstu a równocześnie liczba użytych linii tekstu była minimalna. W przypadku gdy Autorzy są z kilku instytucji, wtedy po wierszu nazwy insty­tucji a przed wierszem nazwiska Autora z kolejnej instytucji wprowadza się dodatkowy odstęp o szero­kości 1.2 mm. Zachowane są odstępy między pierwszym nazwiskiem a na­głów­kiem strony tytułowej oraz między nazwą ostatniej instytucji a tytułem artykułu. Odpowiednie odstępy udostępniają style: „Autor” i „Nazwa_instyt”

Przyjęty w dalszej części podział na podrozdziały nie ma logicznego związku, ma tylko ilustro­wać sposób ich rozmieszczania i za­pisu.


1.1.Drugi poziom numeracji rozdziałów


Maszynopis artykułu powinien być napisany w formie bezoso­bowej. Należy stosować dzielenie wyrazów, by nie było nadmia­ro­wych odstępów między wyrazami. Należy również "przyklejać" jednoliterowe spójniki i przyimki (a, i o, u w, z) do następnych wyrazów, tak by nie pozostawały na końcu wiersza.

Cytaty, słowa zaczerpnięte z języków obcych oraz obcojęzyczne objaśnienia termi­nów należy pisać kursywą, np. Nec Hercules contra plures, albo ASN.1 (Abstract Syntax Notation One), czyli notacja składni abstrakcyjnej wersji 1, albo wykorzys­tuje się nie­bieski kanał (ang. blue channel) do wprowadzenia ukrytego bitu znaku wodnego.

Maszynopis artykułu powinien być napisany z użyciem proporcjonalnej czcionki szeryfo­wej, np. CG Times lub Times New Roman o wielkości 12 punktów, nazywanej dalej czcionką Normal. Odstęp między liniami w treści artykułu łącznie ze wykazem literatury oraz w streszczeniu długim w języku angielskim po­winien być tak ustawiony na 1.3. Przy takim ustawieniu na stronie mieści się 37 lub 38 wierszy. Pozostałe elementy makiety takie jak tytuły artykułu i tytuły podrozdziałów, teksty streszczeń (krótkich), podpisy pod rysunkami, tytuły tabel i objaśnienia w stopkach powinny być zapisane z odstępem między wiersza­mi o war­tości 1. Między paragrafami nie stosuje się dodatkowego odstępu.

Tabulacja pozioma powinna być ustawiona co ¼ cala. Tytuły rozdziałów i pierwsze sło­wa paragrafów są przesunięte o jeden znak tabulacji. Tytuł artykułu, tytuł artykułu w języku angielskim i tytuły rozdziałów powinny być zapisane bez prawostronnego wyrównywania (justowania) i nie powinno w nich być stosowane dzielenie wyrazów. Treść artykułu i treść streszczeń powinny być zapisane z wyrówny­wa­niem do lewego i prawego marginesu oraz powinno być stosowane dzielenie wyra­zów. Każda parzysta strona maszynopisu zawiera na­głó­wek z numerem strony i naz­wiskiem Autora (nazwiskami Autorów) poprzedzone inicjałem imienia (patrz str. 2, 4 i 6). Nagłówek stron nieparzystych, różnych od strony tytułowej, za­wie­ra numer stro­ny i tytuł artyku­łu (patrz str. 3 i 5). Jeżeli tytuł artykułu nie mieści się w jednej linii, wtedy w nagłówku zapisywane są tylko początkowe wyrazy tytu­łu zakończone znakiem wielokropka (trzema kropkami). Linia podkreślająca w nagłówku strony ma grubość ¾ punktu i długość wyznaczoną przez marginesy strony. Umieszczona jest o 1.8 mm poniżej pierwszego wiersza tekstu. Następny wiersz tekstu umieszczony jest poniżej tej linii o 1.8 mm na stronie tytułowej oraz o 5 mm na następnych stronach. Podane wielkości od razu udostępnia szablon styli „Artzn104.dot”.


1.1.1.Trzeci poziom numeracji rozdziałów


Tytuł artykułu zapisany jest dużymi, pogrubionymi (Bold) literami; stosowana jest czcion­ka wielkości 14.4 point. Tytuł artykułu w języku angielskim zapisany jest dużymi literami (bez pogrubienia); stosowa­na jest czcionka wielkości 14.4 point. Informacje o wielkości czcionek i stosowanych atrybu­tów do zapisu poszczególnych elementów składo­wych makiety przedsta­wiono w tabeli 1.

Tabele w większości przypadków powinny być umieszczone centrycznie w polu ogra­ni­czonym lewym i prawym marginesem strony. Nazwa tabeli (Tabela 2) powinna być zapisana z prawej strony przy linii ograniczającej prawy brzeg tabeli. Tytuł tabeli (wycentrowany) powinien być zapisany w następnym lub następnych wierszach. Uwagi dotyczące położenia tabel dotyczą również położenia rysunków. Jeżeli obok tabeli lub rysunku umieszczony jest również tekst, wtedy można tabelę i tekst umieszczać dowolnie.Tabela 1

Wielkości czcionek i atrybuty elementów makiety artykułuElement

Wielkość

Atrybuty

Wyrównywanie

Odstęp
tytuł artykułu

14.4

duże litery, pogrubienie

lewostronne

1
tłumaczenie tytułu

14.4

duże litery

lewostronne

1
tytuły podrozdziałów:

pierwszy poziom

drugi poziom

trzeci poziom

czwarty poziom

14.4


12

12

12


pogrubienie

pogrubienie

pogrubienie, kursywa

kursywa

lewostronne

lewostronne

lewostronne

lewostronne

1

11

1

treść artykułu, streszczenie długie i wykaz literatury

12
obustronne

1.3
streszczenia krótkie

12
obustronne

1
nagłówki i stopki

12
patrz opis

1
podpisy pod rysunkami

11
patrz opis

1
tytuły tabel

12
wycentrowane

1
przypis

10
obustronne

1


Ostatni pusty wiersz tabeli (bez obramowania) o szerokości 4 mm zapewnia właściwy odstęp między tabelą i następnym elemen­tem artykułu.

1.1.1.1.Czwarty poziom numeracji rozdziałów


Rysunki umieszczane w artykule powinny mieć podpisy w języku polskim i angielskim. Podpisy umieszczone są symetrycznie pod rysunkiem. Napisy Rys. i Fig. oraz pierwsze słowa podpisu powinny zaczynać się w tych samych miejscach. Jeżeli podpis pod rysunkiem zajmuje więcej niż jeden wiersz, wtedy kolejne wiersze powinny się zaczynać od wcięcia wyznaczonego pozycją pierwszego słowa podpisu Przykład rozmieszczenia rysunku i podpisów przedstawia rys. 1. Dla uzyskania właściwego formatowania podpisów pod rysunkami proponuje się użycie tabeli tak jak przedstawiono to rysunkach 1 i 2.

Dla łatwego operowania rysunkami i zachowania właściwych odstępów między rysun­kiem a tekstem artykułu, proponuje się, by rysunki stanowiły oddzielne obiekty i nie zawiera­ły nadmiarowych odstępów. Przypadek nadmiarowych odstępów występuje bardzo często, gdy rysunkiem jest wykres opracowany za pomocą aplikacji MS Excel, a Autor nie zadbał o właściwe kontrolowanie odstępów przed i za wykresem w trakcie przygotowania wykresu.1 bajt

2 bajt
r-ty bajt

s

e

a1

...

ar-1

s – bit znaku,

e – kod cechy,

ai – cyfry mantysy.


Rys. 1.

Format pola typu zmiennoprzecinkowego, dziesiętnego lub waluty
Fig. 1.

The format of the floating point, decimal or money field type

Należy również podkreślić, że czcionka stosowana do opisu rysunku nie powinna się znacznie różnić od czcionki w tekście podstawowym i powinna być identyczna we wszyst­kich rysunkach umieszczonych w artykule. Przyjmuje się również, że rysunki nie są obramo­wane.

Inny przykład rozmieszczenia rysunku i podpisów przedstawia rys. 2.

Rys. 2.

Schemat układu regulacji
Fig. 2.

Scheme of control system

Wzory zapisywane są z lewej strony z ½ calowym wcięciem (styl "Rownanie"). Do zapisu wzorów po­winna być stosowana ta sama wielkość czcionki co w treści artykułu. Do numeracji i odwołań do wzorów stosowane są nawiasy okrągłe. Numery wzorów umieszczo­ne są bezpo­śred­nio przy prawym margi­nesie (poprzedza je znak tabulacji). Poniżej przed­stawio­no przy­kład zapisu i numeracji wzorów:

(0)

gdzie x i y oznaczają współrzędne punktu bieżącego.

Zmienne powinny być zapisane kursywą. Nawiasy, liczby i operatory zapisywane są czcionką prostą. Można ogólnie przyjąć, że napis reprezentujący zmienną lub funkcję powinien mieć postać identyczną z postacią, wygenerowaną przez edytor równań2.

Do zapisu kodu źródłowego funkcji, procedur, programów, dokumentów HTML lub XML przeznaczony jest styl "Program". Poniżej przedstawiono tekst przykładowego doku­men­tu HTML.
Testowa <a href="/imagine-cup-tm-net-transport-miejski-net-wstp.html">aplikacja</a>

Pracownicy
Id.: 7369


Id.: 7788


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna