Studia niestacjonarne opis rocznik 2013/2014 specjalność wik (obecny II rok) Nazwa przedmiotuPobieranie 55.27 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar55.27 Kb.
Zajęcia poszerzające wiedzę społeczną WIK 2015/2016

studia niestacjonarne
OPIS

Rocznik 2013/2014 specjalność WIK (obecny II rok)
Nazwa przedmiotu: Jak prowadzić warsztaty i planować szkolenia

Prowadzący: dr Kamila Dobrenko

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: poznanie różnych metod wspierania rozwoju osobowości oraz specyfiki różnych grup odbiorców i różnych metod pracy pasujących  do różnych grup odbiorców; poznawanie zasad doboru metody pracy do specyfiki odbiorcy.

Warunki zaliczenia zajęć: obecność na wszystkich zajęciach; wykonanie prac domowych, lektur do zajęć (kartkówki), uczestniczenie w dyskusji na forum, wykonywanie ćwiczeń w małych grupach

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Alternatywne techniki wychowawcze

Prowadzącydr Justyna Melonowska

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: krótki kurs dawnej i współczesnej literatury dziecięcej oraz dyskusja jej wychowawczych implikacji; od myśli emancypacyjnej do praktyki emancypacyjnej (dyskusja programu AHAS i psychologii wyzwolenia); „Le monde selon Tippi” – historia XX-wiecznej „Tarzanki”: wychowanie w optyce eudajmonistycznej; średniowieczne kodeksy rycerskie a wychowanie; czego o wychowaniu mógłby nas nauczyć Piotr Abelard?; koncepcja opiekuna spolegliwego wg. Tadeusza Kotarbińskiego; dydaktyka cierpienia? Wokół koncepcji „dezintegracji pozytywnej” Kazimierza Dąbrowskiego; wychowanie a cnoty kardynalne; wychowanie w kontekście ideałów humanizmu laickiego.

Warunki zaliczenia zajęć: przygotowanie wprowadzenia do dyskusji

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Prowadzący: mgr Magdalena Orczykowska

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: poznanie i umiejętne opisywanie różnych metod wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz specyfiki rozwojowej danego wieku; zaznajomienie się z metodami pracy pasującymi do wieku dziecka i młodego człowieka; kształtowanie umiejętności dobierania rodzaju metod pracy do sytuacji z uwzględnieniem wieku dziecka, jego zasobów i potrzeb oraz zdobywanie umiejętności zaplanowania i użycia w praktyce podstawowych metody wspierania rozwoju skierowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Warunki zaliczenia zajęć: wykonanie prac domowych, sprawdzian wiedzy, wykonanie projektu interwencji dopasowanej do konkretnej sytuacji, uczestniczenie w dyskusji na forum

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Nazwa przedmiotu: Wspieranie rozwoju osobowości człowieka dorosłego

Prowadzący: dr Małgorzata Stawska

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: zdobycie wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów dorosłości z punktu widzenia zadań rozwojowych; poznanie instytucji i osób kluczowych dla rozwoju osobowości człowieka dorosłego; zdobycie umiejętności wyznaczenia kierunków i sposobów wspierania rozwoju osobowości odpowiednich dla poszczególnych etapów dorosłości oraz wykorzystywania tekstów naukowych dla planowania praktycznych działań w obszarze wpierania rozwoju osobowości w okresie dorosłości.

Warunki zaliczenia zajęć: prezentacja, prace pisemne, ćwiczenia realizowane podczas zajęć, udział w dyskusji

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Rocznik 2012/2013 specjalność WIK (obecny III rok)


Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do tematyki narracji rodzinnych

Prowadzący: dr Magdalena Budziszewska

Liczba godzin: 15 (warsztat cykl 1)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: zapoznanie się z wachlarzem możliwości jakie do rozumienia systemu rodzinnego rodziny wnosi psychologia narracyjna oraz z pojęciem etosu rodzinnego, wewnątrzrodzinnego systemu znaczeń i wartości, oraz ze sposobami w jaki znaczenia i wartości rodziny są konstruowane w interakcjach.

Warunki zaliczenia zajęć: zajęcia – część wprowadzającą do tematyki narracji – zalicza planowanie i przeprowadzanie własnych małych prac badawczych; dyskusja; zaś część właściwą o narracjach rodzinnych zalicza kolokwium testowe; analiza studiów przypadków;

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Narracje rodzinne

Prowadzący: dr Magdalena Budziszewska

Liczba godzin: 15 (warsztat cykl 2)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: wcześniej realizowane wprowadzenie pozwoli na zapoznanie się z wachlarzem możliwości jakie do rozumienia systemu rodzinnego rodziny wnosi psychologia narracyjna oraz z pojęciem etosu rodzinnego, wewnątrzrodzinnego systemu znaczeń i wartości, oraz ze sposobami w jaki znaczenia i wartości rodziny są konstruowane w interakcjach. Kontynuacja – właściwa treść zajęć - pozwoli zaś na określenie jakie znaczenie ma znajomość rodzinnych korzeni; pogłębienie rozumienia różnego rodzaju tekstów i dialogów rodzinnych. Pokazanie przypadków i metod ich analizy; analizowanie opowiadań i dialogów z wykorzystaniem metod projekcyjnych o charakterze narracyjnym; praca z narzędziami służącymi do zbierania wywiadu na temat biografii i historii rodzinnych. Okazja do przeprowadzenie przynajmniej jednego małego badania tego typu.

Warunki zaliczenia zajęć: zajęcia – część wprowadzającą do tematyki narracji – zalicza planowanie i przeprowadzanie własnych małych prac badawczych; dyskusja; zaś część właściwą o narracjach rodzinnych zalicza kolokwium testowe; analiza studiów przypadków;

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo rodzinne

Prowadzący: dr Justyna Melonowska

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: przedstawienie pojęcia, celu i funkcji poradnictwa rodzinnego oraz procesu poradnictwa rodzinnego; problematyki i zakresu poradnictwa; omówienie działania poradniczego i metody stosowania porad; zapoznanie z poradnictwem jako teorią i metodą działania wspierającą pomyślny rozwój człowieka oraz jego społeczne funkcjonowanie; przedstawienie mediacji rodzinnych i sposobu jej przeprowadzania; poznanie sposobów odkrywania potrzeb, problemów małżeńskich i rodzinnych; zdobycie umiejętności przeformułowania problemów; poznanie roli doradcy jako wspierającego oraz radzącego się. Obszary poradnictwa w aspekcie cyklu życia człowieka.

Warunki zaliczenia zajęć: przedstawienie planu poradnictwa rodzinnego, przeprowadzenie porady, analiza zastosowanych porad i wywiadu; przedstawienie planu i zasad mediacji; analiza przypadków

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Praca z rodziną i terapia rodzin

Prowadzący: dr Justyna Melonowska

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: Zasady budowania kontaktu z rodziną – joining. Stawianie hipotez cyrkularnych. Podstawowe techniki terapeutyczne wywodzące się z teorii systemowych. Zawieranie kontraktu terapeutycznego z rodziną. Technika genogramowa.

Warunki zaliczenia zajęć: kolokwium, krótki test sprawdzający; ustne podsumowanie pracy z genogramem

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Praktyka konsultingu

Prowadzący: dr Paweł Smółka

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: poznanie zasad oraz narzędzi metodyk PRINCE2 oraz PATH; zdobycie umiejętności identyfikowania, definiowania i wyjaśniania teoretycznego problemów organizacyjnych oraz zaprezentowania na forum w atrakcyjny sposób praktycznych propozycji rozwiązań problemów.

Warunki zaliczenia zajęć: dyskusje, praca w grupach, prezentacja programu interwencji na forum

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka zachowań problemowych u dzieci i młodzieży

Prowadzący: dr Ewa Sokołowska

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: zdefiniowanie pojęcia profilaktycznych oddziaływań; poznanie kryteriów diagnostycznych zaburzeń emocjonalnych oraz zachowania, przybliżenie znaczenia czynników ochronnych (wspierających) oraz metod stosowanych w profilaktyce w określonych problemów i zaburzeń; dokonanie przeglądu programów profilaktycznych znajdujących zastosowanie w dzieciństwie i w okresie adolescencji, w obszarze określonych problemów; omówienie strategii i metod stosowanych w profilaktyce oraz zasad ewaluacji skuteczności.

Warunki zaliczenia zajęć: zaplanowanie warsztatu w zakresie profilaktyki określonego zachowania problemowego i sposobu jego ewaluacji; analiza sposobów realizacji warsztatów, gry symulacyjne, dyskusja dydaktyczna.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Diagnoza gotowości szkolnej ucznia

Prowadzący: dr Ewa Sokołowska

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: omówienie zadań rozwojowych stojących przed dzieckiem u progu edukacji szkolnej oraz przegląd podejść teoretycznych i badań odnośnie aspektów gotowości szkolnej; poznanie inspiracji teoretycznych modeli diagnostycznych i stosowanych w praktyce szkolnej rozwiązań oraz zasad tworzenia i ocena przydatności; analizowanie oryginalnych materiałów dostarczonych przez prowadzącego oraz wykonanych samodzielnie przez studentów.

Warunki zaliczenia zajęć: przeprowadzenie i zinterpretowanie wyników badania diagnostycznego dojrzałości szkolnej; analiza charakteru problemów prezentowanych w ramach studiów przypadków

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Rocznik 2011/2012 specjalność WIK (obecny IV rok)
2 ECTS (15 godzin)
Nazwa przedmiotu: Trening motywacji

Prowadzący: dr Kamila Dobrenko

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: Przegląd głównych teorii i podziałów motywacji. Określenie co kogo do czego motywuje i co z tego wynika. Specyfika motywacji wzrostowych (hetero statycznych). Jak kierować i rozwijać własną motywację. Jak pracować z motywacjami innych.

Warunki zaliczenia zajęć: obecność na wszystkich zajęciach; wykonanie prac domowych, czytanie lektur do zajęć (kartkówki),

dyskusje na forumForma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do diagnozy inteligencji metodami Wechslera

Prowadzący: dr Dorota Kuncewicz

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia cykl 1)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: W ramach zajęć studenci będą oceniać nietypowe odpowiedzi, analizować i interpretować nietypowe profile wyników badań skalami Wechslera.

Warunki zaliczenia zajęć: dwa praktyczne kolokwia - określenie poziomu rozwoju wybranych funkcji, przeprowadzenie badania

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Diagnoza inteligencji metodami Wechslera

Prowadzący: dr Dorota Kuncewicz

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia cykl 2)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: W ramach zajęć studenci będą analizować i interpretować nietypowe profile wyników badań skalami Wechslera, analizować opinie (uczyć się na cudzych błędach). Poza tym samodzielnie przeprowadzą badanie, ocenią odpowiedzi, wykonają pełną interpretację wyników i napiszą opinię.

Warunki zaliczenia zajęć: zaliczenie Wprowadzenie do diagnozy inteligencji metodami Wechslera oraz interpretacja przeprowadzonego samodzielnie badania testowego .

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Elementy pracy z dzieckiem i rodziną dziecka szczególnie uzdolnionego

Prowadzący: dr Joanna Rajchert

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: W trakcie zajęć omówione zostaną sposoby wspierania pasji i zainteresowań uczniów zdolnych, tak by osiągali oni jeszcze lepsze wyniki zachowując przy tym dobre relacje z rówieśnikami. Udzielona zostanie też odpowiedź na szereg pytań, m in.: Kim jest dziecko ze szczególnymi uzdolnieniami? Jak diagnozować wybitne uzdolnienia u dziecka? Jakie są reguły wspierania dziecka bardzo zdolnego? Modele pracy z dzieckiem? Co o zdolnościach dziecka powinni wiedzieć rodzice, by go umiejętnie wspierać? Rodzicielska psychoedukacja? Jak rozwijać potencjał i jak przeciwdziałać nieadekwatnie niskim osiągnięciom rozwojowym dziecka? Dokonany zostanie przegląd dostępnych definicji i podejść teoretycznych; ocena dostępności i przydatności narzędzi diagnostycznych oraz ewaluacja programów wspierania rozwoju dziecka i profilaktyki niepowodzeń szkolnych.

Warunki zaliczenia zajęć: opracowanie i zrealizowania zajęć wspierających

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Psychologia coachingu

Prowadzący: dr Paweł Smółka

Liczba godzin: 15 (wykład)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: Istota i metamodele coachingu. Podejście humanistyczne w coachingu. Perspektywa systemowa w coachingu. Podejście behawioralne w coachingu. Podejście poznawczo-behawioralne oraz skoncentrowane na rozwiązaniach w coachingu. Psychologia pozytywna a coaching. Metody i narzędzia pracy coachingowej (coaching kariery; coaching przywództwa; coaching osiągnięć; coaching umiejętności). Etyka w coachingu.

Warunki zaliczenia zajęć: test wiedzy

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Edukacja antydyskryminacyjna

Prowadzący: dr hab., prof. APS Barbara Weigl

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: Postawy wobec Innych - analiza badań w różnych grupach wiekowych. Ćwiczenia warsztatowe -identyfikacja własnych stereotypów. Ćwiczenia warsztatowe – modyfikacja uprzedzeń. Przygotowanie do realizacji wywiadu z Innym. Edukacyjne projekty antydyskryminacyjne.

Warunki zaliczenia zajęć: przygotowanie samodzielnego projektu antydyskryminacyjnego.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Elementy socjoterapii

Prowadzący: mgr Joanna Wojda-Kornacka

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 2

Treści przedmiotu: Socjoterapia jako forma pomocy. Formy socjoterapii. Poziomy pracy socjoterapeutycznej, praca socjoterapeutyczna w grupie. Diagnoza grupy. Diagnoza potrzeb dziecka.Problemy dzieci a wiek rozwojowy. Program pracy z grupą. Analiza treści urazowych i korygujących. Zaplanowanie doświadczeń korygujących z uwzględnieniem środowiska , w którym funkcjonuje dziecko. Konstruowanie scenariuszy socjoterapeutycznych i analiza studium przypadków przygotowanych przez studentów.

Warunki zaliczenia zajęć: praca grupowa w trakcie zajęć na przygotowanych studiach przypadku oraz przygotowanie indywidualnie studium przypadku, kolokwium

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
3 ECTS (15 godzin)
Nazwa przedmiotu: Elementy seksuologii

Prowadzący: dr Robert Kowalczyk

Liczba godzin: 15 (wykład)

Liczba ECTS: 3

Treści przedmiotu: studenci zostaną zapoznani z podstawami seksuologii. Omówione zostaną następujące zagadnienia: podejście do seksualności człowieka na przestrzeni wieków; seksuologia biologiczna: anatomia narządów płciowych, fizjologia kobiety, fizjologia mężczyzny; podniecenie i odpowiedź seksualna – koło psychosomatyczne; podstawowe pojęcia w seksuologii: tożsamość płciowa, orientacja seksualna - definicja zjawiska, pomoc psychologiczna osobom homoseksualnym; seksualność w ontogenezie człowieka: rozwój psychoseksualny człowieka, wczesna dorosłość, rozwój zachowań i związków seksualnych., seksualność a proces starzenia

Warunki zaliczenia zajęć: zaliczenie testu

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Nazwa przedmiotu: Wychowywanie dziecka szczególnie uzdolnionego. Spojrzenie całościowe

Prowadzący: dr Dorota Kuncewicz

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia)

Liczba ECTS: 3

Treści przedmiotu: Realizacja pasji i uzdolnień jest jednym z elementów całościowego rozwoju dziecka. Istotnym, ale nie najważniejszym. Wspieranie rozwoju zdolności/ talentów dziecka powinno uwzględniać zadania rozwojowe, dynamikę rozwoju, powiązania z całym procesem wychowania i interakcję z jego elementami. Proces wychowania odbywa się w kontekście szerszych norm i oczekiwań społecznych, które czasem, choć niezauważane, determinują decyzje rodziców. Czasem skutkują dylematami i trudnościami nie tylko rodziców, ale także rodzeństwa dziecka szczególnie uzdolnionego. Interakcja poszczególnych obszarów rozwoju dziecka uzdolnionego wraz z kontekstem społecznym będzie szczególnie uwzględniona jako przedmiot refleksji na zajęciach.

Warunki zaliczenia zajęć: aktywny udział w dyskusji na zajęciach oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie eseju

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Nazwa przedmiotu: Wykluczenie społeczne i interpersonalne

Prowadzący: dr Joanna Rajchert

Liczba godzin: 15 (ćwiczenia)

Liczba ECTS: 3

Treści przedmiotu: Wprowadzenie – różnorodność form odrzucenia – definicje i konceptualizacja. Ostracyzm: Ignorowanie, wykluczenie i odrzucenie – paradygmaty badawcz.e Koncepcja socjometru Marka Leary. Model Ostracyzmu Kipa Williamsa. Odrzucenie i samoregulacja – model Roya Baumeistera. Reakcje emocjonalne, poznawcze i behawioralne na odrzucenie. Neuropsychologiczne korelaty odrzucenia. Radzenie sobie z odrzuceniem – obrona Ja, poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne. Różnice indywidualne w reakcjach na odrzucenie. Odrzucenie a zachowania pro- i antyspołeczne. Odrzucenie w związkach romantycznych Odrzucenie rówieśnicze. Odrzucenie w rodzinie.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena aktywności w trakcie zajęć, przygotowanie i przeprowadzenie własnego projektu badawczego

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Nazwa przedmiotu: Asertywny - to znaczy jaki?

Prowadzący: dr Ewa Sokołowska

Liczba godzin: 15 (warsztat)

Liczba ECTS: 3

Treści przedmiotu: Warsztaty pozwolą na praktyczne zapoznanie się z umiejętnościami psychologicznymi, określanymi, jako asertywne. Wstęp do zajęć stanowić będą rozważania teoretyczne nad naturą asertywności: kiedy, jak i dlaczego zachowujemy się asertywnie?

Warunki zaliczenia zajęć: przygotowanie projektu treningu asertywności i przeprowadzenie jednego z jego elementów na zajęciach

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna