Swiss contribution to the enlarged european unionPobieranie 291.81 Kb.
Strona1/11
Data08.05.2016
Rozmiar291.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE

Sautoshape 1WISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNIONANALIZA POTENCJAŁU SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO W KONTEKŚCIE BUDOWY EUROPEJSKIEGO SZLAKU KULTUROWEGO

LIPIEC 2014

Spis treści


Spis treści 2

1.Wstęp 4

2.Metodologia 8

3. Potencjał Szlaku Jana III Sobieskiego 9

3.1. Wartości i wymiar europejski, internacjonalizacja 10

3.2. Proces badawczy szlaku i podejście multidyscyplinarne 36

3.3. Historia i dziedzictwo europejskie – ramowe tematy programu 40

3.3.1.Narody (ludy, grupy etniczne) 40

3.3.2.Migracje 41

3.3.3.Tendencje cywilizacyjne 41

3.4. Wymiana kulturalna i edukacyjna młodzieży 41

3.5. Rozwój innowacyjnych projektów z dziedziny turystyki kulturalnej i zrównoważonego rozwoju kulturalnego 42

3.6. Rozwój produktów turystycznych w partnerstwie, sieci i klastry 43

3.7. Wielodyscyplinarne sieci i projekty długoterminowe 44

3.8. Współpraca w sektorze B+R 45

3.9. Poprawa w zakresie pamięci, historii i dziedzictwa europejskiego 47

3.10. Wpływ na kulturalną i edukacyjną wymianę młodzieży europejskiej 48

3.11. Współczesne działania kulturalne i artystyczne 48

3.12. Turystyka kulturowa oraz zrównoważony rozwój kulturowy 50

3.13. Kategorie szlaków 50

4.Założenia programowe sieci 52

4.1. Inicjatorzy, uczestnicy, partnerzy 52

4.2. Regiony i punkty węzłowe 53

5.Analiza finansowa 57

6. Analiza operacyjna 59

7.Ewaluacja sieci 61

8.Wpływ powołania Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Jana III Sobieskiego na rozwój społeczno-gospodarczy gmin Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków 62

9.Zakończenie 65

10.Bibliografia 67
Mapa 1. Lokalizacja miejsc związanych z Janem III Sobieskim w Polsce (1) 11

Mapa 2. Lokalizacja miejsc związanych z Janem III Sobieskim w Polsce (2) 12

Mapa 3. Lokalizacja miejsc związanych z Janem III Sobieskim na Ukrainie 12

Mapa 4. Lokalizacja miejsc związanych z Janem III Sobieskim na Węgrzech 13

Mapa 5. Lokalizacja miejsc związanych z Janem III Sobieskim na Słowacji 13

Mapa 6. Lokalizacja miejsc związanych z Janem III Sobieskim w Austrii 14

Tabela 1. Harmonogram wstępny 60

Tabela 2. Wpływ turystyki na obszary rozwojowe 63
 1. Wstęp


Geneza i tło opracowania

Geneza opracowania jest bezpośrednio związana z koncepcją Szlaku Jana III Sobieskiego.

Koncepcja narodziła się na Lubelszczyźnie w roku 2007, w wyniku prowadzenia przez Jakuba Kuśmierczyka, Przemysława Kuśmierczyka, Katarzynę Sieńko i Dariusza Wlaźlika (mieszkańców gmin Piaski i Spiczyn, współtwórców produktów firmy Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej oraz stowarzyszenia Ekologiczny Klub UNESCO) działań na rzecz poszukiwania tożsamości podregionu definiowanego jako obszar gmin Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Spiczyn oraz Wólka.

Po kilku miesiącach odnaleziono spoiwo na tyle powszechne, że odnosi się do wszystkich gmin podregionu i jednocześnie na tyle uniwersalne, że nie budzi sprzeciwów. Tym spoiwem jest postać charyzmatyczna, ceniona, powszechnie szanowana w Polsce i rozpoznawalna w Europie – Jan III Sobieski (1629-1696), wybitny władca formatu europejskiego, król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Żmudzki i Mazowiecki.

Rozpoczął się wówczas proces budowania partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Szlaku JIIIS. W roku 2008 pionierskie gminy, na których terenie zachowało się dziedzictwo związane z postacią króla i jego rodu: Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Spiczyn i Wólka podpisały porozumienie partnerskie na rzecz wieloletnich działań związanych z budową parasolowej marki terytorialnej Szlaku JIIIS, dając początek serii działań strategicznych, dotacyjnych i promocyjnych opartych na idei partnerskiego działania. W roku 2009 do partnerstwa Szlaku JIIIS na Lubelszczyźnie dołączyła Gmina Gorzków.

Szlak JIIIS to pomysł na zrównoważony, wielowymiarowy rozwój regionalny. Koncepcję turystyczną wzbogacają ważne elementy spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej oraz rozwój przedsiębiorczości dedykowany głównie obszarom wiejskim.

Od 2007 r. do chwili powstania niniejszego opracowania zrealizowanych zostało szereg projektów współfinansowanych z różnych źródeł mających na celu rozwój Szlaku i wdrożenie wykreowanych koncepcji. Do najważniejszych należą:


 • „Szlak Dziedzictwa Sobieskiego szansą współpracy wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy” – Norweski Mechanizm Finansowy,

 • „Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku JIIIS” – Polsko-Szwajcarski Program Współpracy.

Obecnie autorzy koncepcji poszukują szerokich ram Szlaku Jana III Sobieskiego, sytuując go w obszarze Europy Środkowej. Wyznaczony wstępnie zakres geograficzny Szlaku JIIIS sięga od Oleska na Ukrainie, gdzie król się urodził, do Wiednia, gdzie w roku 1683 wsławił się wielką wiktorią (pokonując wojska tureckie pod wodzą Kara Mustaffy). W zamierzeniach jednak, Szlak otwarty jest na inne regiony Europy i Azji włącznie z Turcją, Mołdawią, Rumunią, Niemcami, gdyż jego tworzenie opiera się na idei dialogu kultur, a istniejący potencjał historyczno-kulturowy pozwala na tak szerokie ramy.

Ten wielopłaszczyznowy i zakrojony na wiele lat zamysł opiera się o ideę Szlaków Dziedzictwa Kulturowego, w których granice i różnice między państwami okazują się wtórne wobec tożsamości i ciągłości kulturowej.

Koncepcja Szlaku JIIIS jest naturalną konsekwencją odkrycia, że dziedzictwo Sobieskiego zachowało się w wielu różnorodnych miejscach, i że miejsca te można połączyć, tworząc wartość dodaną. Lokalne potencjały rozwojowe na kontynencie zbyt często nie są w pełni wykorzystywane właśnie ze względu na brak scalającej je formuły i wydolności instytucjonalnej pojedynczych, rozczłonkowanych obszarów. Rolę takiego łącznika ma do odegrania Szlak JIIIS: odnosząc się do dziedzictwa kulturowego wspólnego dla różnych obszarów i krajów może być ważnym impulsem do rozwoju w takich dziedzinach jak:


Do chwili obecnej podstawą do podjęcia partnerskich, ponadregionalnych działań na rzecz budowy Szlaku JIIIS jest w przeważającej mierze świadomość partnerów, co do istnienia dziedzictwa materialnego i niematerialnego związanego z rodem Sobieskich w różnym stopniu zinwentaryzowanego w różnych obszarach.

Cele opracowania

Celem „Analizy potencjału Szlaku Jana III Sobieskiego w kontekście budowy Europejskiego Szlaku Kulturowego” jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy, i na ile dziedzictwo Jana III Sobieskiego w Europie jest wystarczające do powołania Europejskiego Szlaku Kulturowego.

Przedmiotowa analiza odpowie na kluczowe dla Szlaku JIIIS pytania:


 • Dla jakich europejskich wartości Szlak Jana III Sobieskiego jest nośnikiem?

 • Gdzie w Europie znajduje się materialne dziedzictwo związane z Janem III Sobieskim?

 • Gdzie sytuują się w Europie punkty węzłowe o dużym nagromadzeniu dziedzictwa związanego z Janem III Sobieskim?

 • Które obszary w Europie można uznać za obszary rdzenne Szlaku JIIIS, a które za przejściowe i przyległe (wraz z kryteriami delimitacji)?

 • Jaki jest potencjał do tworzenia Szlaku JIIIS jako Europejskiego Szlaku Dziedzictwa na poziomie NUTS 5, NUTS 4, NUTS 3?

Analiza określać będzie wpływ powołania Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Jana III Sobieskiego na rozwój społeczno-gospodarczy gmin Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków.

Podstawą sporządzenia analizy będzie idea szlaku kulturowego oparta o następujące trzy filary: • uświadomienie różnorodności: nie tylko proces „z góry w dół”, ale często „z dołu do góry” (nie od elit),

 • dialog: twórcze uczestnictwo w różnorodności – akceptacja i dawanie, rozmowa dla wymiany i ubogacania się,

 • rozwój: zrównoważony (równowaga między kulturą, naturą i organizacją społeczną oraz postępem ekonomicznym).

Przygotowanie przedmiotowej analizy uwzględnia 4 cele odnoszące się do Zasad Tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych:

 • podnoszenie świadomości europejskiej tożsamości kulturowej i obywatelstwa europejskiego, opartego na zbiorze wspólnie dzielonych wartości – co uzyskuje namacalną formę w szlakach kulturowych, odtwarzających historię wpływów, wymiany i rozwoju, które ukształtowały kulturę ogólnoeuropejską,

 • promocja dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, poprzez lepsze zrozumienie historii Europy,

 • ochrona i waloryzacja dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, jako środków do poprawy jakości życia i źródło rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego,

 • przyznawanie godnego miejsca turystyce kulturalnej, nakierowanej na rozwój zrównoważony kulturalny.

Zakres opracowania

Struktura dokumentu skorelowana została z 4 regułami procedur formalnych tworzenia szlaków kulturowych. • Reguła I: lista kryteriów dopuszczających temat zawiera 6 warunków (temat musi reprezentować wartości europejskie).

 • Reguła II: należy ustalić hierarchię zakresów działań, każdy temat winien tworzyć wielodyscyplinarne projekty współdziałań na 5 polach oraz określać kolejność ich ważności.

 • Reguła III: określić kryteria powstawania sieci.

 • Reguła IV: należy ustalić kategorię szlaków – Komitet Doradczy i Departament Edukacji, Kultury i Sportu Rady Europy wydaje certyfikaty dla celów szlaków.

Całość opracowania jest podzielona na następujące rozdziały:

 • Metodologia,

 • Potencjał Szlaku JIIIS,

 • Założenia programowe sieci,

 • Analiza finansowa,

 • Analiza operacyjna,

 • Ewaluacja sieci,

 • Wpływ powstania Szlaku na rozwój społeczno-gospodarczy gmin Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków,

 • Zakończenie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna