Sylabus informacje szczegółowePobieranie 10.96 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar10.96 Kb.
SYLABUS


  1. Informacje szczegółowe


Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Język hiszpański prawniczy


Kod przedmiotu
Nazwa kierunku

Język francuski stosowany z hiszpańskim.

Język angielski stosowany z hiszpańskimNazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Hiszpański

Rok studiów/ semestr


rok III/V sem.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godz., ćwiczenia

Liczba punktów ECTS
Prowadzący


mgr Wioleta Stocka

Treści merytoryczne przedmiotu

Zapoznanie ze słownictwem i konstrukcjami charakterystycznymi dla prawniczego języka hiszpańskiego, z działu prawa pracy, prawa karnego, administracyjnego i finansowego. Przekład języka administracyjnego i prawniczego, ogólne podstawy prawa hiszpańskiego. Tłumaczenie tekstów, dokumentów i korespondencji oficjalnej, w których stosowana jest terminologia specjalistyczna.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Student zna terminologię specjalistyczną używaną w tekstach administracyjnych i prawniczych oraz posiada praktyczne umiejętności tłumaczenia dokumentów sądowych, umów prawnych i korespondencji oficjalnej z różnorodnych dziedzin omówionych na zajęciach. Student potrafi wykorzystać poznane struktury, terminologię oraz konstrukcje stylistyczne w celu zredagowania odpowiednich dokumentów prawnych.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% z testów pisemnych, zrealizowanie dwóch tłumaczeń tekstów specjalistycznych oraz aktywne uczestnictwo na zajęciach (ocenianie ciągłe).

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejCARBÓ MARRO, C., MORA SÁNCHEZ, M.A. (2012) De la ley. Manual de español jurídico, Madrid, SGEL. ABEGG, Brigit, MORENO, Juliana (2002) 100 listów język hiszpański. Biznes, handel, administracja, Warszawa, Langenscheidt.

SUPERA-MARKOWSKA, Maria (2009) Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

KOMARNICKI, Igor et al. (2006) Diccionario de terminología jurídica español-polaco. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

VV.AA, Uso interactivo del vocabulario y sus combinaciones más frecuentes, “La justicia”, Edelsa, 2011Wybrane hiszpańskojęzyczne dokumenty prawne (pozew, akta notarialne, umowa najmu itp.)
Wioleta Stocka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna