Sylabus informacje szczegółowe



Pobieranie 15.21 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar15.21 Kb.
SYLABUS


  1. Informacje szczegółowe



Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Język hiszpański ekonomiczny

Kod przedmiotu




Nazwa kierunku

Język francuski stosowany z hiszpańskim.

Język angielski stosowany z hiszpańskim



Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Hiszpański

Rok studiów/ semestr


III rok/ VI semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godzin ćwiczenia

Liczba punktów ECTS




Prowadzący


mgr Wioleta Stocka

Treści merytoryczne przedmiotu

Zapoznanie ze słownictwem i konstrukcjami charakterystycznymi dla biznesowego języka hiszpańskiego. Tłumaczenie tekstów, korespondencji oficjalnej i dokumentów, w których stosowana jest terminologia specjalistyczna.

Omawiane zagadnienia tematyczne:

- Rynek pracy (ogłoszenie, CV, list motywacyjny)

- Spotkanie biznesowe (sztuka negocjacji i argumentacji)

- Handel (rodzaje firm, stanowiska i związane z

nimi funkcje).

- Marketing i reklama (oferta handlowa, prośba o katalog i ceny)

- Finanse (upomnienie z powodu niezapłacenia, odpowiedź na upomnienie)

- Import i eksport (zamówienie ofertowe, potwierdzenie zamówienia)

- Sprzedaż i zakupy (reklamacja, odrzucenie i przyjęcie reklamacji)




Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Student zna terminologię specjalistyczną używaną w dokumentach handlowych oraz posiada praktyczne umiejętności tłumaczenia korespondencji biznesowej z zakresu treści programowych. Student potrafi wykorzystać poznane struktury, terminologię oraz konstrukcje stylistyczne w celu zredagowania odpowiednich dokumentów ekonomicznych. Student umie zredagować CV oraz wziąć udział w rozmowie o pracę. Student potrafi złożyć reklamację, zamówienie i ofertę handlową oraz wziąć udział w negocjacjach biznesowych.


Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu




Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% z testów pisemnych, zrealizowanie dwóch tłumaczeń tekstów specjalistycznych oraz aktywne uczestnictwo na zajęciach (ocenianie ciągłe).

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej



De Prada, M., Montserrat Bovet, P., Entorno Empresarial. Nivel B2, Edelsa, S.A., Madrid, 2008.

Majewska-Bartkowiak, E.; Cano Santana E.: Słownik handlowo-finansowy polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski. Poltext, Warszawa, 2008.

Gorman, M., Henson, M., Manual of Business Spanish, Routlege, 2006

Gorman, M., Henson, M, Correspondencia de comercio, Routlege, 2005

López Moreno, España contemporánea. SGEL, 2005

VV.AA., Jak pisać po hiszpańsku, Langenscheidt, 2006

Abegg, B., Moreno, J., 100 listów język hiszpański., Warszawa, Langenscheidt, 2002

Tano, M., Expertos, Difusión, 2009

Felices Lago, A., Ruiz López, C., Español para el comercio internacional, Edinumen, 2001

Teksty i ogłoszenia prasowe zaczerpnięte z wydań elektronicznych gazet: www.elmundo.es oraz www.elpaís.es





Wioleta Stocka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna