Sylabus modułU (przedmiotu) Informacje ogólnePobieranie 138.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar138.42 Kb.


SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Informacje ogólne

Kod modułu
Nazwa modułu

Gerontologia

Rodzaj modułu

Obowiązkowy

Wydział PUM

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów

Gerontologia i geriatria kliniczna z podstawami organizacji i zarządzania

Specjalność

-

Poziom studiów

Studia podyplomowe

Forma studiów

niestacjonarne

Rok studiów


I

Semestr studiów

I

Liczba przypisanych punktów ECTS

16

Formy prowadzenia zajęć

Wykłady – 40

ćwiczenia- 20

Osoba odpowiedzialna za moduł

dr n. med. Marzanna Stanisławska/marzanna.stanislawska@gmail.pl

Osoby prowadzące zajęcia

dr n. med. Marzanna Stanisławska

dr n. med. Anna Konopka

dr n. hum. Beata Bugajska

dr n. med. Monika Mak

dr n. zdr. Marta Giezek

Strona internetowa

www.studiapodyplomowepum.pl

Język prowadzenia zajęć

polski

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Przygotowanie studentów do pracy z osobami starszymi poprzez dostarczenie niezbędnych wiadomości, umiejętności z zakresu problemów wynikających z procesu starzenia się, komunikacji
z osobami starszymi, udzielanej pomocy społecznej w sytuacjach trudnych.


Wymagania wstępne w zakresie

Wiedzy

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii organizmu ludzkiego, nauk społecznych (psychologia, pedagogika, socjologia) na poziomie licencjata.

Umiejętności

Kompetencji społecznych

Umiejętność pracy w zespole i w grupie,

komunikatywność, postawa etyczna i moralna, odpowiedzialność.Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)

numer efektu kształcenia

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

GRO-W01

Posiada wiedzę z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia

K_W01

D

GRO-W02

Wyjaśni istotę i problemy poruszane w obszarze gerontologii społecznej

K_W02

D

GRO-W03

Zna zagrożenia społeczne wieku geriatrycznego: ageizm, nadużycia, problemy prawa rodzinnego, socjalnego, spadkowego i praw osób starszych

K_W03

D

GRO-W04

Zna podstawy psychologii w zakresie zachowania człowieka starego, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania

K_W07

D

GRO-W05

Zna problematykę relacji człowiek stary–środowisko społeczne

K_W08

D

GRO-W06

Omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka starego w sytuacjach trudnych

K_W09

D

GRO-U01

Ocenia wpływ choroby i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka starego

K_U01

D

GRO-U02

Rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne u osób starych

K_U02

D

GRO –U03

Projektuje i realizuje w warunkach symulowanych elementarne formy pomocy psychologicznej nad człowiekiem starym

K_U03

D

GRO–U04

Prognozuje wpływ choroby na stan psychiczny człowieka starego oraz zależności somatopsychiczne

K_U04

D

GRO–U05

Formułuje psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka starego

K_U06

D

GRO–U06

Kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania z człowiekiem starym i jego opiekunami

K_U07

D

GRO–U07

Wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w opiece nad człowiekiem starym

K_U08

D

GRO–K01

Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad człowiekiem starym

K_K01

D

GRO–K02

Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych

K_K02

D

GRO–K03

Rozwiązuje dylematy etyczne w pracy z człowiekiem starym

K_K03

D


Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

numer efektu kształcenia

Symbol modułu lub

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zajęć dydaktycznych

Wykład

Zajęcia seminaryjne

Ćw. laborat.

Ćw. projektowe

Ćwiczenia kliniczne

Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne

inne ...

GRO-W01

Posiada wiedzę z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia

x

xGRO-W02

Wyjaśni istotę i problemy poruszane w obszarze gerontologii społecznej

x

xGRO-W03

Zna zagrożenia społeczne wieku geriatrycznego: ageizm, nadużycia, problemy prawa rodzinnego, socjalnego, spadkowego i praw osób starszych

x

xGRO-W04

Zna podstawy psychologii w zakresie zachowania człowieka starego, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania

x

xGRO-W05


Zna problematykę relacji człowiek stary–środowisko społeczne

x

x
GRO-W06

Omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka starego w sytuacjach trudnych

x

xGRO-U01

Ocenia wpływ choroby i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie społeczne człowieka starego

x

xGRO-U02

Rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne u osób starych

x

xGRO –U03

Projektuje i realizuje w warunkach symulowanych elementarne formy pomocy psychologicznej nad człowiekiem starym

x

xGRO–U04

Prognozuje wpływ choroby na stan psychiczny człowieka starego oraz zależności somatopsychiczne

x

xGRO–U05

Formułuje psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka starego

x

xGRO–U06

Kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania z człowiekiem starym i jego opiekunami

x

xGRO–U07


Wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w opiece nad człowiekiem starym

x

xGRO–K01

Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad człowiekiem starym

x

xGRO–K02


Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych

x

xGRO–K03


Rozwiązuje dylematy etyczne w pracy z człowiekiem starym

x

x
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

TK GRO–01

Podstawy gerontologii społecznej.

GRO-W01, GRO-W02, GRO-W05, GRO-U01, GRO–K01, GRO–K02, GRO–K03

TK GRO–02

Podstawy gerontopedagogiki.

GRO-W01, GRO-W05, GRO-W06, GRO-U01,
GRO-U02, GRO–K01, GRO–K02, GRO–K03


TK GRO–03

Podstawy psychogerontologii.

GRO-W03, GRO-W04, GRO-W05, GRO-W06, GRO-U01, GRO-U02,

GRO-U03, GRO-U04,


GRO-U05, GRO-U06,
GRO-U07, GRO–K01, GRO–K02, GRO–K03

TK GRO–04

Zagadnienia z zakresu pomocy społecznej
dla osób starszych.

GRO-W03, GRO-W05,

GRO-W06, GRO-U01,


GRO-U03, GRO-U04,
GRO-U06, GRO–K01, GRO–K02, GRO–K03


Piśmiennictwo i pomoce naukowe

  1. Szarota Z: Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, WNAP, 2004
  1. Jabłoński L., Wysokińska–Miszczuk J.: Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii. Czelej, Lublin 2000

  1. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej Oficyna Wydawnicza Aspra, 2006  1. Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

  1. Stuart-Hamilton I an : Psychologia starzenia się. Wydanie: 1 ,ZYSK I S-KA, 2006
  1. Pawłowska R., Jundziłł E.: Pedagogika człowieka samotnego /– Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000.

  1. Leszczyńska-Rejchert A.: Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości / Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, 2005.: Domy pomocy społecznej

  1. Sikora P.: Dom pomocy społecznej W : Formy opieki, wychowania i wsparcia zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod. red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.

  1. Zarzycka B., Wiechetek M, Wiechetek M: Stosowanie indywidualnych planów wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne / // W : Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. –


Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)Obciążenie studenta [h]

Nauczyciel

Student

Średnia

Godziny kontaktowe z nauczycielem

60Przygotowanie do ćwiczeń

10Czytanie wskazanej literatury

20Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

-Przygotowanie do egzaminu

-Inne

-

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

90Punkty ECTS za moduł
Uwagi
Metody oceniania np.:

E – egzamin- rozwiązanie problemu

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych

R – raport

D – dyskusja wyników

P – prezentacja

Inne -


Projekt pn. „Nowoczesny program rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizujący nową ofertę kształcenia stanowiącą odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa 2020” ,

UMOWA NR UDA-POKL.04.03.00-00-137/12-00jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna