Sylabus przedmiotuPobieranie 25.55 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.55 Kb.
Sylabus przedmiotu

Kod przedmiotu
Rok akad./semestr (zimowy, letni)

II rok - semestr letni

Nazwa przedmiotu

Kształtowanie agroekosystemów

Kierunek

Ogrodnictwo

Typ studiów

II stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu

Fakultatywny

Semestr studiów

2

Punkty ECTS
Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba godz.

Wykłady - 15 h

Ćwiczenia - 15 hProwadzący

prof. dr hab. Lesław Zimny, dr inż. Ewa Tendziagolska

Język

Polski

Efekty kształcenia

Wiedza: Student nabywa podstawową wiedzę o związku między ekologią roślin a działalnością rolniczą człowieka. Charakteryzuje czynniki siedliskowe oraz zna problemy związane z gospodarowaniem na obszarach o niekorzystnych warunkach przyrodniczych. Poznaje działania na rzecz ochrony środowiska rolniczego. Zna biologiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania koncepcji rolnictwa ekologicznego. Nabywa wiadomości z zakresu proekologicznych sposobów uprawy roślin. (O2_W01, O2_W04, O2_W05)

Umiejętności: Ocenia stan roślin pod wpływem zmiennych warunków siedliskowych i potrafi zapobiegać ich negatywnym skutkom. Opracowuje zasady uprawy roślin w gospodarstwie ekologicznym. Projektuje proekologiczne metody uprawy roślin. (O2_U03, O2_U06)

Kompetencje społeczne: Wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących między czynnikami siedliska, rośliną uprawną a środowiskiem. Organizuje i prowadzi badania w zespole, docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania, przestrzega zasady higieny i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zabiegów uprawowych. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt. (O2_K01, O2_K04)

Wymagania wstępne

Botanika, gleboznawstwo, technika rolnicza, agrometeorologia, podstawy produkcji roślinnej

Treści kształcenia

Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Kształtowanie krajobrazu rolniczego przez systemy rolnicze. Polikultury. Kompleksowość oddziaływań czynników siedliskowych na roślinę uprawną i glebę. Specyfika uprawy różnych gleb. Zapobieganie degradacji gleb intensywnie użytkowanych rolniczo. Funkcje chwastów w agroekosystemie. Rośliny wskaźnikowe. Ekologiczne i produkcyjne skutki wypalania pól, rowów i zakrzaczeń. Zabiegi uprawowe jako metody zapobiegania zanieczyszczeniu wód. Uprawa konserwująca w ochronie środowiska rolniczego. Zasady gospodarowania na terenach czasowo lub trwale wyłączonych z produkcji rolniczej. Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym. Powierzchnie kompensacji ekologicznej. Współczesne rozwiązania w agrotechnice przeciwerozyjnej. Dobra praktyka rolnicza elementem poprawnego kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich. Ochrona siedlisk przyrodniczo cennych. Użytki ekologiczne. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania koncepcji rolnictwa zrównoważonego.

Literatura

 1. Banasiak J., Detyna J., Hutnik E., Szewczyk A., Zimny L. Agrotechnologia. Praca zbiorowa pod red. J. Banasiaka. PWN, Warszawa 1999.

 2. Dzienia S. i in. Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej. AR, Szczecin 1999.

 3. Krężel R., Parylak D., Zimny L. Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław 1999.

 4. Niewiadomski W. i in. Podstawy agrotechniki. PWRiL, Warszawa, 1983.

 5. Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Gleba – woda – powietrze. IUNG, Puławy 1999.

 6. Siebeneicher G. E.1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. Wyd. Nauk. PWN

 7. Siuta J. Gleba – diagnozowanie stanu i zagrożenia. IOŚ, Warszawa 1995.

 8. Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach, V Seminarium płodozmianowe. Zbiór prac źródłowych. Cz. 1-4. Olsztyn, ART. 1991.

 9. Świętochowski B. i in.: Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL, Warszawa 1996.

Metody oceny

Wiedza: zaliczenie pisemne

Umiejętności: ocena w terenie. Prace domowe w postaci projektów, obserwacja wykonawstwa, prezentacja ppt,

Kompetencje społeczne praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach

Uwagi

TEMATYKA WYKŁADÓW:

 1. Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Jakość wód, zanieczyszczenie powietrza, żyzność gleb, bioróżnorodność, krajobraz.

 2. Kształtowanie agroekosystemów przez systemy rolnicze. Polikultury.

 3. Kompleksowość oddziaływań czynników siedliskowych na roślinę uprawną i glebę.

 4. Zapobieganie degradacji gleb intensywnie użytkowanych rolniczo (uprawa zerowa, mulczowanie, rola płodozmianów oraz międzyplonów).

 5. Ekologiczne i produkcyjne skutki wypalania pól, rowów i zakrzaczeń.

 6. Program rolnośrodowiskowy

 7. Uprawa konserwująca w ochronie agroekosystemów.

 8. Zasady gospodarowania na terenach czasowo lub trwale wyłączonych z produkcji rolniczej (kontrolowane ugorowanie i odłogowanie).

 9. Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym. Powierzchnie kompensacji ekologicznej.

 10. Współczesne rozwiązania w agrotechnice przeciwerozyjnej.

 11. Kształtowanie agroekosystemów oraz użytkowanie ziemi w gospodarstwie agroturystycznym.

 12. Kształtowanie agroekosystemów w rolnictwie zrównoważonym.

 13. Kształtowanie agroekosystemów w rolnictwie ekologicznym.

 14. Ekstensywne trwałe użytki zielone

 15. Dobra praktyka rolnicza elementem poprawnego kształtowania agroekosystemów. Ochrona siedlisk przyrodniczo cennych. Użytki ekologiczne.TEMATYKA ĆWICZEŃ:

 1. Struktura roli jako czynnik optymalizacji agroekosystemu glebowego. Określanie trwałości struktury gleby.

 2. Pole jako siedlisko roślin uprawnych. Ocena warunków siedliskowych roślin uprawnych (ćw. polowe).

 3. Zbiorowiska roślinne pola uprawnego. Wpływ typowych zabiegów agrotechnicznych na skład agrocenoz (ćw. polowe).

 4. Orka jako podstawowy zabieg agrotechniczny i jej wpływ na właściwości gleby (ćw. polowe).

 5. Zmiany środowiska glebowego pod wpływem narzędzi uprawowych (ćw. polowe).

 6. Uproszczenia w uprawie roli i roślin – przyczyny, ekologiczne i produkcyjne skutki.

 7. Technologie uprawy różnych roślin a warunki siedliskowe pola uprawnego.

 8. Fitoindykacja. Warunki glebowe jako podstawowy czynnik różnorodności zbiorowisk. Ocena warunków siedliskowych na podstawie stopnia i stanu zachwaszczenia (ćw. polowe).

 9. Funkcje płodozmianu we współczesnym rolnictwie.

 10. Zasady programowania płodozmianów dostosowanych do zróżnicowanych warunków agroekologicznych i kierunku produkcji w gospodarstwie.

 11. Konstruowanie płodozmianów przeciwerozyjnych i rekultywacyjnych.

 12. Planowe zagospodarowanie odłogów i możliwości przywracania ich do użytkowania rolniczego.

 13. Projektowanie zadrzewień śródpolnych – program komputerowy Expert.

 14. Projektowanie rodzajów użytków rolnych w zależności od ukształtowania terenu (warunków siedliskowych).

 15. Przyrodnicze, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania aktualnych agroekosystemów rolniczych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna