Sylabus przedmiotu/modułu kształceniaPobieranie 29.87 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar29.87 Kb.
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia

Kod przedmiotu

wypełnia rada programowa dla kierunku

Rok akad./semestr

2015/2016

Nazwa przedmiotu

Blok przedmiotów Przyrodnicze czynniki ryzyka

Odporność roślin na stresy środowiskowe

Kierunek

Agrobiznes

Typ studiów

studia I stopnia

Rodzaj przedmiotu

fakultatywny

Semestr studiów

4

Punkty ECTS

W tym:


praca z nauczycielem

praca własna3

2

1Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba godz.

wykłady 15,

ćwiczenia laboratoryjne 30Prowadzący

Dr Elżbieta Sacała

Język

polski

Efekty kształcenia

Wiedza:

Student ma wiedzę dotyczącą wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych na rośliny oraz rozumie mechanizmy regulujące procesy fizjologiczne w warunkach stresowych AG1_W02.

Rozumie procesy zachodzące w roślinach pod wpływem abiotycznych i biotycznych czynników stresowych na różnych poziomach (od komórki po cały organizm) AG1_W03.

Ma wiedzę dotyczącą wybranych metod umożliwiających łagodzenie ujemnych skutków stresów środowiskowych AG1_W13.


Umiejętności:
Posiada umiejętność zrozumienia, analizy i wykorzystania informacji do przewidywania i oceny skutków stresów środowiskowych AG1_U03,

Student samodzielnie wykonuje zadania badawcze dotyczące oceny uszkodzeń spowodowanych przez niekorzystne czynniki stresowe, opracowuje uzyskane wyniki, formułuje poprawne wnioski dotyczące skutków zaburzeń (pierwotnych i wtórnych) spowodowanych przez czynniki stresowe AG1_U05.

Rozpoznaje zagrożenia dla produkcji rolniczej związane z warunkami środowiska i potrafi wskazać sposoby ich minimalizowania AG1_U08
Kompetencje społeczne:
Potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie, przyjmuje odpowiedzialność za właściwe wykonanie eksperymentów oraz poprawność wniosków końcowych dotyczących odporności roślin na stresy AG1_K01.

Przestrzega zasad BHP, wykazuje odpowiedzialność za zespół oraz aparaturę służącą do przeprowadzenia eksperymentów oraz pomiarów spektrofotometrycznych AG1_K05.
Wymagania wstępne

Botanika, Fizjologia roślin z elementami biochemii

Treści kształcenia

Klasyfikacja czynników stresowych. Ogólny model reakcji stresowej roślin. Rodzaje uszkodzeń spowodowanych przez niekorzystne czynniki środowiska. Odporność i jej elementy. Mechanizmy umożliwiające roślinom przetrwanie w warunkach stresowych. Rola hormonów roślinnych (kwasu abscysynowego, etylenu, jasmonidów, brasinosteroidów) oraz kwasu salicylowego, tlenku azotu i poliamin w aklimatyzacji roślin do warunków stresowych. Stres oksydacyjny. Metabolity i białka stresowe. Reakcja roślin na stresy spowodowane niekorzystnymi czynnikami środowiska (stres termiczny, radiacyjny, wodny, stres spowodowany zanieczyszczeniem środowiska - metale ciężkie, ksenobiotyki, zasolenie, zanieczyszczenia atmosfery).

Literatura

 1. Praca zbiorowa pod red. J. Kopcewicza i S. Lewaka, 2012. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Buchanan B., Gruissem W., Jones R. 2000. Biochemistry and molecular biology of plants. American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland.

 3. Praca zbiorowa pod red. A. Woźnego i K. Przybył, 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

 4. Bartosz G. 2003. Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. PWN, Warszawa

 5. Przewodnik do ćwiczeń: Bielecki K., Demczuk A, Grzyś E. Sacała E. Ćwiczenia z biochemii i fizjologii roślin. Wydawnictwo AR Wrocław

 6. www.plantstress.com
Metody oceny

Wiedza: Pisemne kolokwia na ćwiczeniach

Umiejętności: Ocena na podstawie bieżących sprawozdań oraz podsumowania końcowego.

Kompetencje społeczne: Ocena efektów pracy w zespole oraz poprawności wniosków końcowych.

UwagiWYKŁADY: 1. Klasyfikacja czynników środowiskowych; Podstawowe terminy: stres, stresor, adaptacja, aklimatyzacja.

 2. Rodzaje uszkodzeń spowodowanych przez czynniki stresowe.

 3. Przebieg reakcji rośliny na działanie czynnika stresowego (syndrom reakcji stresowej).

 4. Odporność roślin i jej elementy.

 5. Odbiór, przetwarzanie i przekazywanie sygnałów w roślinie.

 6. Udział hormonów roślinnych w reakcji roślin na czynniki stresowe.

 7. Rola poliamin, kwasu salicylowego oraz tlenku azotu w reakcjach obronnych roślin.

 8. Metabolity stresowe (białka stresowe i osmotyki cytoplazmatyczne) i ich rola w mechanizmach obronnych roślin.

 9. Przyczyny i skutki stresu oksydacyjnego.

 10. Reakcja roślin na stres termiczny (wysoka temperatura, chłód, mróz).

 11. Reakcja roślin na stres radiacyjny.

 12. Reakcja roślin na stres wodny i zasolenie.

 13. Reakcja roślin na stresy spowodowane zanieczyszczeniem środowiska (metale ciężkie, ksenobiotyki)

 14. Reakcja roślin na stresy spowodowane zanieczyszczeniem powietrza (tlenki siarki, azotu, nadtlenek acetyloazotanu…).

 15. Rola modyfikacji genetycznych w zwiększaniu odporności roślin na abiotyczne czynniki stresowe.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE (tygodniowo 7×4 godziny lekcyjne, 1×2 godziny lekcyjne)

Wpływ wybranych abiotycznych czynników stresowych (susza, zasolenie, metale ciężkie, pozostałości herbicydów) na wzrost i wybrane parametry biochemiczne roślin testowych.


 1. Zajęcia organizacyjne, omówienie programu ćwiczeń oraz zasad BHP w laboratorium, podział na zespoły, rozdzielenie zadań. (2 godz.)

 2. Ocena zmian we wzroście roślin (świeża i sucha masa części nadziemnych i podziemnych, długość korzeni, wysokość pędów, stopień uszkodzeń), zawartość wody w tkankach oraz barwników fotosyntetycznych (chlorofil a, chlorofil b, karotenoidy). (4 godz.)

 3. Zmiany aktywności reduktazy azotanowej. (4 godz.)

 4. Akumulacja azotanów. (4 godz.)

 5. Modyfikacja zawartości białka całkowitego. (4 godz.)

 6. Zmiany aktywności kwaśnej fosfatazy. (4 godz.)

 7. Zawartość fosforu nieorganicznego. (4 godz.)

 8. Dyskusja końcowa, prezentacja wyników uzyskanych przez poszczególne zespoły, podsumowanie końcowe. Pisanie raportu podsumowującego. (4 godz.)

Kalkulacja punktów ECTS dla przedmiotu Odporność roślin na stresy środowiskoweForma aktywności

Średnia liczba godzin na realizację aktywności

Studia stacjonarne

Godziny zajęć z nauczycielem (wykład, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje)

15 (w) + 30 (laboratorium) + 2 (konsultacje)

Przygotowanie do ćwiczeń i podsumowania końcowego

6 godz.

Opracowanie wyników (w trakcie ćwiczeń)
Pisanie sprawozdania (w trakcie ćwiczeń)
Przygotowanie do kolokwiów

6

Suma godzin (całkowity nakład pracy studenta)

59

Punkty ECTS

W tym:


praca z nauczycielem

praca własna3

2

1
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna