System B2B wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych we współpracy z dostawcami i odbiorcami firmy Sampol”Pobieranie 62.66 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar62.66 Kb.

Brzozów, 10.04.2014r.

Zapytanie ofertowe

Na wyłonienie wykonawcy/dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w zakresie:


System B2B wraz z wdrożeniem
w ramach realizacji projektu „Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych we współpracy z dostawcami i odbiorcami firmy Sampol” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zamawiający (beneficjent):
SAMPOL STANISŁAW ŚNIEŻEK, ANNA ŚNIEŻEK-KRÓL SPÓŁKA JAWNA

ul. Józefa Poniatowskiego 3

36-200 Brzozów

Tel: 605-246-197, Faks: 13-434-14-68

NIP: 6861061590, Regon: 370308777

Wymagania dotyczące Oferentów:


 1. Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie,

- nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert cząstkowych.

 3. Wszelka korespondencja z oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez zgłaszającego na język polski.Oferty:
Oferta powinna:

- obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionej w zapytaniu ofertowym,

- być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym,

- być opatrzona datą,

- zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, telefon, NIP, Regon,

- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego,

- być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.
Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu:

1. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego – harmonogram prac związanych z realizacją

2. Formularz ofertowy.
Miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:


SAMPOL STANISŁAW ŚNIEŻEK, ANNA ŚNIEŻEK-KRÓL SPÓŁKA JAWNA

ul. Józefa Poniatowskiego 3

36-200 Brzozów

Tel: 605-246-197, Faks: 13-434-14-68

NIP: 6861061590, Regon: 370308777
Termin składania ofert

25.04.2014r.


Okres ważności oferty

Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert.


Kryteria oceny oferty

 • Kryterium oceny ofert – wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, a tym samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego

Wybór Oferenta będzie odbywał się w dwóch etapach:

etap 1:


 • zapoznania się z oczekiwaniami oraz polityką firmy Zamawiającego

 • zapoznania się z dokumentacją Zamawiającego (model funkcjonalny systemu B2B)

etap 2 :

Złożenie formularza ofertowego wraz z załącznikiem.

METODA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW (suma punktów – 100)


 1. Cena netto (max - 30 pkt) - więcej punktów otrzyma oferta z niższą ceną;

Sposób wyliczenia kryterium:

(cena najniższej oferty z pośród ocenianych ofert / cena oferty ocenianej) x 30 = liczba punktów


 1. Gwarancja/ serwis (max -  25 pkt)
 1. okres udzielonej gwarancji (max – 10 pkt) punktowany będzie okres udzielonej gwarancji (w miesiącach, min. 36 miesięcy). Im dłuższa gwarancja tym większa liczba punktów.

Sposób wyliczenia kryterium:

(liczba miesięcy gwarancji zaproponowanej przez Oferenta / liczba miesięcy najdłuższej zaoferowanej gwarancji) x 10 = liczba punktów


 1. serwis – błędy krytyczne (max – 7 pkt)  tj. błędy uniemożliwiające korzystanie z funkcjonalności systemu; punktowany będzie czas usunięcia błędów o krytycznym poziomie ważności

Sposób wyliczenia kryterium:

(liczba godzin zaproponowanej przez Oferenta / liczba najniższej zaoferowanej wartości godzin) x 7 = liczba punktów


 1. serwis – błędy ważne (max – 8 pkt) tj. błędy utrudniające korzystanie z funkcjonalności systemu; punktowany będzie czas usunięcia błędów o ważnym poziomie ważności

Sposób wyliczenia kryterium:

(liczba godzin zaproponowanej przez Oferenta / liczba najniższej zaoferowanej wartości godzin) x 8 = liczba punktów


 1. Jakość (max – 10 pkt) punktowana będzie deklarowana liczba godzin przebywania w siedzibie Zamawiającego w czasie realizacji projektu

Sposób wyliczenia kryterium:

(czas przebywania w siedzibie Zamawiającego zaproponowany przez Oferenta / czas przebywania w siedzibie Zamawiającego oferty z najdłuższym czasem przebywania w siedzibie zamawiającego) x 10 = liczba punktów


 1. Wartość techniczna (max – 15 pkt) punktowana będzie adekwatność sposobu realizacji zamówienia do jego przedmiotu.
 1. poziom wymagań technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu (max 5 pkt)  – należy opisać techniczne wymagania systemowe, tj. systemy operacyjne, bazy danych, serwery (aplikacyjne i www), oprogramowanie.
 1. zasady współpracy i wymiany danych  (max 5 pkt) – zasady wymiany danych pomiędzy modułami i współpracy modułów. Wiele modułów jest ze sobą połączonych i pobierają dane od siebie nawzajem. Należy scharakteryzować zasady wymiany danych, które dane i w jaki sposób będą i wymieniane pomiędzy modułami.
 1. architektura systemu i niezbędne parametry jej konfiguracji (max 5 pkt) – opis budowy systemu i jego otoczenia. W otoczeniu systemu znajdują się systemy komputerowe Zamawiającego oraz zleceniobiorców i zleceniodawców. Są też grupy użytkowników systemu, tj. pracownicy Zamawiającego oraz pracownicy zleceniodawców i dostawców. Należy przedstawić logikę podziału modułów i ich umiejscowienie w systemie.
 1. Kryterium doświadczenia wykonawcy (max – 10 pkt) punkty będą przyznane za wykazanie wdrożenia powyżej 100.000 netto (min. 3)

Sposób wyliczenia kryterium:(liczba wdrożeń oferty ocenianej / najwyższa liczba wdrożeń z pośród ofert ocenianych) x 10 = liczba punktów


 1. Wartości dodane (max - 10 pkt).
 1. Dodatkowe funkcjonalności punktowane będzie czy aplikacja będzie dawała możliwość tworzenia dodatkowych funkcjonalności przez pracowników Zamawiającego będących programistami bez angażowania zasobów Oferenta:
  1. TAK – 3 pkt

  2. NIE – 0 pkt
 1. Konsultacje telefoniczne punktowane będzie czy wykonawca zapewnia bezpłatne konsultacje związane z obsługą oprogramowania po wdrożeniu w okresie 3 lat od wdrożenia:
  1. TAK – 3 pkt

  2. NIE – 0 pkt
 1. Doświadczenie osoby punktowane będzie czy w zespole wdrożeniowym będzie osoba, która ma co najmniej doświadczenie we wdrożeniu 2 projektów IT. Jeśli tak to do oferty należy dołączyć CV tej osoby:
  1. TAK – 4 pkt

  2. NIE – 0 pkt
 • W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną ofertę, zostanie wybrana oferta złożona jako pierwsza.

 • Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto.

 • Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.


Opis przedmiotu zamówienia:
System B2B wraz z wdrożeniem
System B2B stanowić będzie środowisko pracy dla systemów informatycznych współpracujących z Zamawiającym przedsiębiorstw. System B2B oparty zostanie o zaawansowane technologie informatyczne warunkujące wykonalność techniczną zaplanowanych rozwiązań oraz nowoczesne koncepcje zarządzania łączące funkcjonalności systemu Zamawiającego i systemów partnerów. Zastosowana technologia zapewni również skalowalność tworzonego rozwiązania w celu możliwości dołączenia do systemu kolejnych procesów biznesowych oraz integracji z dodatkowymi systemami informatycznymi. System pracować będzie w czasie rzeczywistym, co umożliwi bezpośrednią, elektroniczną współpracę pomiędzy partnerami w zakresie wymiany kluczowych danych.
Założenia systemu B2B:

 • W zakresie systemu informatycznego firmy Sampol. Dane przetwarzane będą za pośrednictwem wybranego języka programistycznego. W ramach systemu B2B utworzona zostanie oddzielna baza danych zainstalowana na serwerze. Dane będące przedmiotem korelacji pomiędzy zintegrowanymi systemami informatycznymi będą uzyskiwane na drodze zapytania do systemu, a następnie po przetworzeniu zostaną umieszczone na zintegrowanej platformie, skąd będą pobierane do systemu partnera. Taka forma pozwoli na transfer jedynie wartościowych informacji dla partnera biznesowego oraz ograniczy możliwość niepotrzebnej ingerencji w systemy partnerów. Dane do systemu wprowadzane będą zdalnie przez system B2B za pośrednictwem plików w formacie XML. Dane te będą odpowiednio przetwarzane i konwertowane.
 • W zakresie systemów informatycznych partnerów. System B2B pozwoli na integrację z interfejsem API aktualnie użytkowanych systemów informatycznych przez partnerów i transferowanie plików/danych za pośrednictwem stworzonego systemu komunikacji. System B2B wykonany zostanie na bazie technologii umożliwiającej personalizację ustawień i modyfikację danych importowanych/eksportowanych z systemów partnerów. Pozwoli nam to stworzyć zintegrowaną platformę spełniającą wszystkie kryteria techniczne połączonych systemów i zapewniającą sprawną i stabilną komunikację między nimi. Formatem wymiany plików będzie standard XML, który jest interpretowany przez każdy z systemów informatycznych partnerów.

Podstawowym zadaniem systemu B2B będzie dwustronna komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Partnerami w zakresie procesów biznesowych dotyczących najistotniejszych elementów i obszarów współpracy.

Automatyzacji zostaną poddane następujące procesy biznesowe:


 1. Proces zamówień

 2. Proces ofertowania

 3. Proces rozliczeń

 4. Proces zarządzania logistycznego


Proces zamówień

Proces ten będzie realizowany w dwóch modelach: • Zamówienia składane u dostawców

Możliwość złożenia zamówienia u dostawcy poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Część tego formularza zostanie wypełniona automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanych parametrów (pola będą uzupełniane zgodnie z parametrami technicznymi wybranego produktu). Po uzupełnieniu formularza zostanie on poddany weryfikacji pod kątem poprawności wprowadzonych danych, a następnie zarejestrowany w aplikacji B2B. Zamówienia te dotyczyć będą brakujących półproduktów (granulatów Idpe, papieru, nadruków na papierze), które wykorzystane zostaną do produkcji foli, opakowania z foli/papieru zamówionego przez odbiorcę. Wystawiony dokument zamówienia, po akceptacji naszego pracownika zostanie przekazany dostawcy za pomocą aplikacji B2B. Aplikacja B2B odpowiedzialna będzie za ewidencjonowanie stanów magazynowych naszej firmy w oparciu o zdefiniowane wskaźniki stanu minimalnego. W sytuacji osiągnięcia określonego stanu magazynowego danej pozycji aplikacja wygeneruje zamówienie do dostawcy z uwzględnieniem minimów logistycznych. Aplikacja będzie posiadać funkcjonalność automatycznego rozróżniania dostawcy danego materiału, do którego ma zostać wysłane zamówienie

 • Zamówienia składane przez odbiorców

W ramach systemu B2B możliwe będzie automatyczne generowanie zamówienia do systemu informatycznego Zamawiającego (odbiorca będzie bezpośrednio składał zamówienie w aplikacji B2B poprzez wypełnienie udostępnionego formularza zamówienia). Partner będzie miał możliwość sprawdzenia dostępności produktów - rozwiązanie B2B automatycznie sprawdzi i wyświetli stany magazynowe przeglądanych produktów. W sytuacji pełnej dostępności asortymentu nastąpi automatyczna rezerwacja zamówionego towaru poprzez wystawienie stosownego dokumentu. W przypadku braków magazynowych platforma automatycznie wygeneruje komunikat o tej sytuacji oraz wystawione zostanie zlecenie produkcji, natomiast partnerowi przedstawione zostaną alternatywne produkty lub prognozowany termin uzupełnienia stanów magazynowych. Po ostatecznym potwierdzeniu zamówienia nastąpi zarezerwowanie odpowiedniego towaru w magazynie na czas określony w zamówieniu oraz zostanie wystawiony dokument zlecenia sprzedaży. Odbiorca poprzez aplikację będzie mógł samodzielnie sprawdzić status realizacji zamówienia (zamówienie to będzie automatycznie oznaczane jako przyjęte, realizowane, wysłane, itp., przekazywane będą także komunikaty o napotkanych sytuacjach niestandardowych podczas realizacji zamówienia).

Proces ofertowania

Odbiorcy będą mieli dostęp do informacji o produktach oferowanych przez Zamawiającego. Informacje te będą dotyczyć dostępności w magazynie, aktualnej ceny, parametrów technicznych. Możliwa będzie również selekcja poszukiwanego asortymentu według zadanego kryterium jak rodzaj, cena (w tym cena z przysługującymi rabatami umownymi) czy parametry techniczne. W ramach tego procesu partner będzie mógł wygenerować aktualny katalog produktów w formacie XML.Proces rozliczeń

Proces ten obejmuje wystawianie faktur w wersji elektronicznej. W momencie zamknięcia realizacji zamówienia system automatycznie uruchomi procedurę generowania faktur dla odbiorcy. Faktura będzie przekazywana w formie elektronicznej do odbiorcy. Proces ten obejmie również wymianę faktur z dostawcami. Faktura wystawiona przez partnera poprzez wdrożoną aplikację automatycznie zostanie zaimplementowana do systemu informatycznego oraz oznaczona do zapłaty. W ramach tego procesu odbiorca będzie miał dostęp do podglądu stanów finansowych: zestawienia stanów zadłużenia, terminów/statusów płatności. Dane te będą pobierane i przekazywane bezpośrednio z naszego systemu informatycznego. W ramach tego procesu przeprowadzana będzie również automatyczna aktualizacja profilu kontrahenta: zmiany cenników po osiągnięciu wymaganej wielkości obrotów, blokowanie realizacji zamówień w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie; aktualizacja danych firmy.Proces zarządzania logistycznego

Zarówno Zamawiający, jak i partnerzy dzięki wdrożonej aplikacji B2B, poprzez dostęp do danych historycznych, będą mieli możliwość samodzielnego generowania różnego rodzaju raportów i statystyk dotyczących najczęściej zamawianych towarów, wielkości zamówień czy wcześniejszych cen.

W ramach realizacji projektu nastąpi implementacja elektronicznej wymiany danych w standardzie XML. Będzie to jeden z elementów systemu B2B. Elastyczna i skalowalna architektura rozwiązania pozwoli na ich zastosowanie w dodatkowych procesach biznesowych oraz we współpracy z większą liczbą partnerów.

Elektroniczna wymiana danych będzie miała zastosowanie w następujących procesach biznesowych: • składania zamówień – zamówienia otrzymywane od odbiorców będą przekazywane do naszego systemu informatycznego w pliku XML. Zapewni to format właściwie interpretowany przez oprogramowanie oraz pozwoli na rezygnację z tradycyjnej, papierowej wersji formularza zamówienia. W przypadku zamówień składanych u dostawców wygenerowanie zamówienie w naszym systemie będzie konwertowane do formatu XML i przekazywane za pomocą aplikacji B2B do systemu partnera. Dzięki temu również możliwa będzie rezygnacja z przesyłania tradycyjnego dokumentu zamówienia.

 • ofertowanie – dane na temat dostępności towarów pobierane z systemu informatycznego będą konwertowane do pliku XML i przesyłane odbiorcy za pośrednictwem systemu B2B. W formacie pliku XML będą również przekazywane do naszego systemu informatycznego dane o dostępności towarów po stronie dostawców. Element ten pozwoli na rezygnację z papierowej wersji katalogów ofertowych, które dotychczas przekazywane były miedzy firmami.

 • rozliczanie – generowane faktury w systemie informatycznym będą konwertowane do formatu XML i przesyłane partnerowi za pomocą systemu B2B. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku faktur otrzymywanych od dostawców – przesyłane faktury w systemie B2B będą konwertowane do formatu XML i wczytywane do systemu informatycznego. Wyeliminuje to tradycyjna postać (papierową) faktur przekazywaną dotychczas w ramach współpracy.

Aplikacja B2B posiadać będzie budowę modułową, co zapewni wsparcie dla efektywnej organizacji kooperacji z firmami partnerskimi. Aplikacja B2B stanowić będzie platformę wymiany i przetwarzania danych, zapewni ona usprawnienie procesów biznesowych poprzez możliwość usystematyzowanego dostarczania danych do systemów i odbierania ich, jednocześnie monitorując i zarządzając statusem realizacji procesów biznesowych – wszystkie procesy zostaną scentralizowane. Aplikacja B2B pozwoli na dwukierunkową komunikację pomiędzy firmą Zamawiającego a partnerami – pozwoli to na sprawne przekazywanie informacji drogą elektroniczną. Aplikacja będzie miała na celu wsparcie wszystkich procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z partnerami, przyczyniając się bezpośrednio do wzmocnienia współpracy biznesowej. Dzięki niej będzie możliwy swobodny przepływ informacji. Aplikacja pozwoli na wydajną, niezawodną pracę poszczególnych jej elementów składowych. Wszystkie zaimplementowane mechanizmy będą działały w sposób bezpieczny dla przetwarzania danych i efektywny w stosunku do szybkości działania automatycznych procesów. Zadaniem aplikacji B2B będzie również kontrola, przechowywanie i zarządzanie danymi.

Moduły aplikacji B2B:


 1. Moduł zamówień

 2. Moduł rozliczeń

 3. Moduł kontroli

 4. Moduł katalogu produktów

 5. Moduł raportów

 6. Moduł Controlling


Moduł zamówień

Moduł służył będzie do realizacji działań związanych z procesem w zakresie sprzedaży, składania zamówień. Moduł ten obejmie zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów sprzedaży i konstruowaniem ich powiązania z innymi obszarami systemowymi. Moduł pozwoli na eksport bazy dokumentów sprzedaży i importu danych z aplikacji zewnętrznych względem systemu. Moduł ten usprawni również procesy związane z zarządzaniem gospodarką magazynową oraz zautomatyzuje generowanie dokumentów zamówień. Moduł ten będzie również powiązany z fakturowaniem i logistyką systemową. Moduł umożliwi zdefiniowanie parametrów rotacji towarów, liczby dni obsługi zamówień, planowanej liczby dni sprzedaży, itp. Moduł ten docelowo zintegrowany zostanie z procesem wymiany danych dotyczących zamówień oraz dokumentów handlowych.


Funkcjonalności modułu:

 • Przetwarzanie zleceń.

 • Obsługa dostaw.

 • Tworzenie i wysyłanie zamówień do dostawców.

 • Odbieranie zamówień od odbiorców.

 • Uwzględnianie przez system indywidualnych cen i warunków dostaw.

 • Koordynacja procesu zamówień poprzez rejestrację w systemie pełnego obiegu dokumentów i ich zarządzanie na każdym etapie realizacji zamówienia.

 • Tworzenie dokumentów biorących udział w toku realizacji zamówienia (mechanizm przekształcania i generowania dokumentów).

 • Historia zamówień.

 • Raportowanie.


Moduł rozliczeń

Moduł ten będzie również odpowiedzialny za generowanie rozliczeń przeprowadzonych transakcji z partnerami z uwzględnieniem rabatów, promocji, itp. Za pomocą modułu będzie możliwe pobranie elektronicznej postaci faktury wraz z jej zawartością do systemu informatycznego. Możliwy będzie również podgląd stanów finansowych zestawienia stanów zadłużenia, terminów płatności, itp. Moduł ten usprawni obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Funkcjonalności modułu:


 • Ewidencja rozrachunków z dostawcami.

 • Ewidencja rozrachunków z odbiorcami.

 • Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie.

 • Rejestr zakupu i sprzedaży VAT.

 • Powiązanie zapewniające ciągłość procesów z innymi modułami.

 • Definiowanie warunków handlowych (cen, rabatów) indywidualnie dla każdego kontrahenta.

 • Informowanie o statusie rozliczenia zamówienia (rozliczone, nierozliczone, itp.).

 • Powiązanie płatności ze złożonym zamówieniem.

 • Udostępnianie stanów rozliczeń.

 • Powiadamianie o mijających terminach płatności.


Moduł kontroli

Odpowiedzialny będzie za monitorowanie statusu zamówienia oraz proces kontroli dostaw. Moduł ten w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia pokarze informacje o statusie realizacji zamówienia oraz czasie pozostałym do wysyłki towaru i kompletacji dostawy. Moduł ten będzie również odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu kontrolingu dostaw pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem.


Główne funkcjonalności:

 • Bieżąca informacja o przebiegu realizacji procesu zamawiania.

 • Status realizacji zamówień (automatyczna aktualizacja w systemie).

 • System automatycznego powiadamiania o statusie zamówienia (bezpośrednio z systemu na elektroniczną skrzynkę pocztową lub sms).

 • System automatycznej weryfikacji zgodności dostawy.


Moduł katalogu produktów

Będzie to katalog produktów udostępniony odbiorcom. Katalog ten będzie na bieżąco aktualizowany i stanowić będzie podstawę do tworzenia zamówień i oferty dla obiorców. Tym samym będzie on ściśle związany z działaniem modułu zamówień. Moduł ten udostępniał będzie odbiorcom informacje o dostępności gotowych rozwiązań w magazynie, a w sytuacji braków magazynowych o przewidzianym czasie produkcji (moduł ten generował będzie automatyczne wywoływanie zlecenia produkcji w sytuacji stanów zerowych – w celu zrealizowania otrzymanego zamówienia). Informacje dotyczące produktów przechowywane będą w utworzonej bazie danych. Pozwoli to na łatwą ich aktualizację oraz kontrolę merytoryczną zawartości katalogu produktów. Katalog ten zostanie podzielony na odpowiednie sekcje/kategorie. Dzięki temu możliwa będzie łatwiejsze odnalezienie danego rozwiązania oraz zapewniona zostanie przejrzystość oferty.


Główne funkcjonalności:

 • Udostępnienie listy produktów ze zdjęciami i parametrami.

 • Wskazywanie dostępności towarów w magazynie.

 • Definiowanie produktów uzupełniających, komplementarnych lub alternatywnych.

 • Przypisywanie statusów do każdej pozycji produktowej, typu: towar zamówiony, zlecenie produkcji towaru, towar w produkcji, oczekiwanie na dostawę do magazynu, oczekiwanie na wysyłkę do odbiorcy, itp.

 • Możliwość bezpośredniego zamawiania z widoku katalogu z uwzględnieniem indywidualnych rabatów i promocji (integracja z modułem zamówień i marketing).

 • Zarządzanie informacją o produktach.

 • Możliwość wyświetlania opisu rozszerzonego produktu (z widoku Odbiorców).

 • Przypisywanie dokumentów do danych produktów.

 • Wyświetlanie produktów w postaci listy, grupy produktów w postaci drzewa.


Moduł raportów

Służył będzie do raportowania współpracy. Raporty i zestawienia tworzone będą w oparciu o dane wskazane przez pracownika. Moduł raportów będzie udostępniał aplikację, za pomocą której możliwe będzie generowanie raportów, analiz i zestawień. Moduł ten będzie pobierał dane według określonych parametrów. Zastosowanie tego modułu pozwoli na usprawnienie planowania w naszej firmie oraz w przedsiębiorstwach Partnerów, a także na wsparcie procesów decyzyjnych. Moduł ten będzie dostarczał zaawansowane narzędzia analitycznego, za pomocą którego będzie możliwe przeprowadzanie analiz w zakresie prowadzonej współpracy, pozwoli on na rozliczanie prowadzonej sprzedaży, w tym rabatów należnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży, zrealizowanego obrotu. Będzie on wykorzystywany także do rozliczenia akcji promocyjnej, katalogów nagród i innych.
Moduł Controlling

Moduł ten pozwoli projektować, standaryzować, wdrażać i nadzorować w sposób elektroniczny przebieg procesów wewnętrznych i zewnętrznych (zachodzących w relacjach z partnerami biznesowymi). Moduł ten będzie posiadał funkcjonalności zasilania poszczególnych modułów systemu danymi pochodzącymi z systemu wewnętrznego oraz zewnętrznych. Dzięki możliwości zastosowania wieloetapowych procesów funkcyjnych zaimplementowanych w systemie informatycznym, uzyskana zostanie precyzyjna forma prezentacji i zapisu danych, jednocześnie uwzględniając kompetencje uczestników procesu. Moduł ten jest niezbędny ze względu na jego istotną rolę, jaką będzie pełnił w działaniu całego systemu. Będzie on stanowił jego podstawę i zarządzał pozostałymi modułami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych procesów. Odpowiadał będzie również za nawigowanie poszczególnych procesów biznesowych, jakie będą przeprowadzane.

Funkcjonalności modułu:


 • Zsynchronizuje przepływ danych wykorzystywanych do realizacji poszczególnych procesów.

 • Usprawni organizację wykonywania działań w ramach poszczególnych procesów.

 • Zapewni odpowiedni przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami.

 • Zneutralizuje zagrożenia spowodowane niewłaściwym przydzielaniem danych do danego procesu.

 • Odpowiedzialna będzie za elektroniczne zarządzanie dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi.

Elementy wdrożenia aplikacji B2B: 1. Przygotowanie infrastruktury informatycznej.

Działania:

 • Przygotowanie komunikacji z systemem ERP

 • Przygotowanie łącza internetowego

 • Przygotowanie mechanizmów beckupu

 1. Wdrożenie systemu B2B

Działania:

 • Przeniesienie aplikacji B2B do środowiska informatycznego

 • Instalacja aplikacji

 1. Parametryzacja systemu (konfiguracja poszczególnych modułów systemu B2B, zdefiniowanie ścieżek obiegu dokumentów, zdefiniowanie odpowiednich wydruków, zdefiniowanie praw dostępu).

 2. Integracja aplikacji B2B z oprogramowaniem FPP.

 3. Uruchomienie aplikacji B2B.

 4. Testy współdziałania poszczególnych modułów i systemów informatycznych.

 5. Testy stabilności, wydajności, dostępności środowiska uruchomieniowego.


Wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia następuje zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Harmonogram prac związanych z realizacją projektu
okres realizacji

dotyczy

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2014

1. zakup wartości niematerialnych i prawnych

 1. System B2B (część 1/3)

01.07.2014– 31.10.2014

1. zakup wartości niematerialnych i prawnych

 1. System B2B (część 2/3)

01.11.2014– 31.01.2015

1. zakup wartości niematerialnych i prawnych

a) System B2B (część 3/3)


„Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych we współpracy z dostawcami i odbiorcami firmy Sampol” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strona©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna