System edukacyjny – agresjaPobieranie 26.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.42 Kb.
Janicka Bożena, Ewa Horosz


System edukacyjny – agresja
Czy system edukacyjny, jego zmiany i funkcjonowanie w polskim szkolnictwie może wpływać na zachowanie uczniów, a nawet wywoływać u nich zachowania agresywne? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym referacie, na podstawie własnych przemyśleń, doświadczeń, oraz badań dotyczących tego zagadnienia.

W 1999 roku wprowadzono w Polsce nową strukturę oświaty, która to zapoczątkowała nowy podział jednostek szkolnictwa.

Dotychczasowa struktura obejmowała:

-przedszkole, dzieci w wieku od 3 do 6 lat, gdzie ostatni rok stanowił naukę połączona z zabawą i przygotowanie dzieci do szkoły- dziś dzieci 6-letnie mają możliwość uczęszczania do „zerówek” zorganizowanych w szkołach podstawowych;

-szkołę podstawową: 8 lat, pierwsze 3 lata obejmowała nauka podstawowa wykładana przez jednego nauczyciela- dziś to jedynie 6 lat, a następnie 3-letnie gimnazjum;

-szkołę średnią: liceum (4 lata, ogólnokształcące, lub profilowane), technikum (4 lata) lub szkoła zawodowa (3 lata)-dziś skrócone do 3 lat;

-szkołę wyższą (5 lat studia magisterskie).
W temacie referatu mam pokazać zależność miedzy systemem edukacyjnym a agresją. Ale co to jest agresja? Z informacji, których dostarcza nam Wikipedia: „agresja jest to w psychologii określenie zachowania ukierunkowanego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Istnieje wiele rodzajów agresji:

-agresja wroga – agresja, która ma na celu zranienie lub zadanie bólu. To według mnie forma, z która będziemy się najczęściej spotykać w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;

-agresja instrumentalna – agresja służąca innemu celowi niż zranienie lub zadanie bólu, np. zastraszenie, usunięcie konkurencji itp.

-agresja prospołeczna – chroniąca interesy społeczne, obrona

-agresja indukowana – powstająca w efekcie psychomanipulacji.

-agresja odroczona

-autoagresja - agresja skierowana na własną osobę”.
Agresja pojawia się w większości z takiej czy innej przyczyny, którą nazywamy bodźcem. Jakie to bodźce powodują agresję wśród uczniów i co ma z tym wspólnego nowy system edukacyjny? Na te pytanie postaram się odpowiedzieć zestawiając nowy podział szkolnictwa z domniemanymi przyczynami agresji.


Struktura oświaty

Przyczyny agresji

1. Przedszkole:
-dzieci od 3 do 6 lat
-obowiązkowa „zerówka”, umiejscowiona w szkole lub przedszkolu
-dodatkowe zajęcia

-coraz częściej do przedszkola są uczęszczają dzieci młodsze (poniżej 3 lat), co może spowodo-wać stres i agresję wobec innych dzieci oraz własnych rodziców


-„zerówka” w szkole: dzieci zasięgają złych wzorców od starszych kolegów
-zazwyczaj płatne, dzieci biedniejszych rodziców, mogą czuć się gorsze-zazdrość i niechęć to krok do agresji

2. Szkoła podstawowa:
a) klasa I-III : jeden nauczyciel, ocena opisowa

-coraz mniej zajęć pozalekcyj-nych

b) klasa IV-VI : wielu nauczycieli,

-klasa VI sprawdzian wiedzy, umiejętności; nie wpływa na zakończenie szkoły i przyjęcie do gimnazjum-tradycyjne podejście do lekcji, tzn. w formie wykładu, bierność uczniów, nuda-brak możliwości „wyżycia się” na zajęciach, agresja formą na rozładowanie

-brak lub małe zainteresowanie nauczycieli przejawami agresji

-promowanie uczniów przez nauczyciela-tak zwani pupile- zazdrość klasy, niechęć kolegów


-brak możliwości wykorzystania zdrowej rywalizacji (np. podczas dodatkowych zajęć sportowych) do rozładowania agresji

-promowanie uczniów przez nauczycieli

-dopasowanie się uczniów do wymagań poszczególnych nau- czycieli

-tradycyjne podejście do lekcji-wykład


-stres związany z egzaminami, zazdrość i niechęć do „prymu-sów”


3. Gimnazjum:
-13-16 lat, klasy I-III

-często w tych samych budynkach co szkoły ponadgimnazjalne

-coraz mniej zajęć pozalekcyj-nych
-egzamin gimnazjalny (część pisemna: humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i język obcy), nie ma wpływu na zakończenie gimnazjum, jednak ma wpływ na rekrutację do szkoły ponadgimnazjalnej


-negatywne przykłady, starszych kolegów (agresja w stosunku do słabszych fizycznie, pupili nauczycieli i uczniów nowych)


-jak powyżej

-stres związany z egzaminami, zazdrość i niechęć do „prymu-sów
4. Szkoły ponadgimnazjalne:
a) zasadnicza szkoła zawodowa od 2-3 lat

b) liceum ogólnokształcące, 3 lata

c) liceum profilowane, 3 lata

d) technikum, 4 lata

e) uzupełniające liceum ogólnokształcące, 2 lata

f)technikum uzupełniające, 3 lata

g) szkoła policealna

h) szkoła specjalna, 3 lata


-matura

-duży wybór i ważność podej-mowanych decyzji w tym wieku powoduje stres, który w razie niepowodzeń może przyczynić się do zachowań agresywnych, wpływ rodziny, kolegów i sytuacji finansowej, lub też miejsca zamieszkania na podej-mowane decyzje, niekoniecznie zgodnie z osobistymi


-mniejsza możliwość wyboru, obowiązkowa matura z matematyki, może być bodźcem do zachowań agresywnych

5. Szkoły wyższe:
-Uniwersytety, Politechniki itp.

-wybór czasami wbrew woli rodziny, czy jedynie ze względu na dominujące trendy - nie-zadowolenie, niechęć, bunt-możliwym krokiem do agresji


Szkoła ocenia ucznia za równo pod względem jego osiągnięć w nauce (oceny klasyfikacyjne), jak również pod względem zachowania (ocena za zachowanie). Ma to na celu dyscyplinowanie uczniów. Jednak przyczyn „złego zachowania” trzeba się dopatrywać w rodzinnych relacjach uczniów. Według badań przeprowadzonych przez socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego*:

-co drugi uczeń przyczyn agresji upatruje w przenoszeniu do szkoły

zachowań z domu

-co trzeci, w tym, iż rodzice nie interesują się jego sprawami

-a co czwartego zachęcają do przemocy telewizja i gry komputerowe.*”Nudne lekcje wyzwalają agresję” październik 2008, Gazeta Wyborcza
Uważam, iż poruszając temat agresji należy wspomnieć o mobbingu, dotychczas znanego ze środowiska pracy dorosłych, a jak często dzisiaj dotyczącego dzieci – zarówno w szkole jak i podczas zabawy na podwórku. Celem mobbingu jest znalezienie ofiary i wytworzenie wokół niej zagrożenia, mającego na celu wyłączenie jej z grupy koleżeńskiej. Przemoc fizyczna jest jedną z form mobbingu, jak również agresji skierowanej w stronę słabszych fizycznie, „innych” czy też nowych w szkole uczniów. Z badań wynika, iż najmniej narażeni na przemoc są niepełnosprawni (4%) oraz bogaci uczniowie (3%)*.
Moim zdaniem można doszukać się związku między zmianami w szkolnictwie a narastającą agresją wśród uczniów. Przyspieszone wkraczanie w wiek szkolny, szybsza konfrontacja ze starszymi uczniami (gimnazja połączone ze szkołami średnimi), jak i wiele innych czynników mają wpływ na „złe” zachowania młodych ludzi. Jednak to nie tylko szkoła sprawia, iż dzieci stają się wobec siebie agresywne. Uważam, iż jest to również wielki problem cywilizacji, za którą idzie większy dostęp do telefonów komórkowych, gier telewizyjnych, mody oraz kosmetyków. Powodują one różnice między uczniami, które budzą zazdrość, złość i inne zachowania agresywne. Pomóc możemy tylko my-nauczyciele, może lepiej wyszkoleni w nauce komunikacji i zachowań wygaszających agresję, częściej zwracający uwagę na zachowania uczniów oraz rodzice, dający dobre wzory.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna