System zarządzania jakościąPobieranie 66.35 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar66.35 Kb.
Wykład 3

System zarządzania jakością

System zarządzania - Zbiór funkcji lub czynności (procesów) organizacji które współpracują na rzecz osiągnięcia celów tej organizacjiElementy:

- procesy

- procedury

- zasoby


- struktura organizacyjna

Reguły postępowania

- ISO 9000 – międzynarodowa norma systemów jakości

- TQM – kompleksowe zarządzanie jakością

- EFQM – Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością

- CAF – Powszechny model oceny administracji publicznej UE

Czy jakość wpływa na wynik finansowy ?

- przychody z działalności

- Wzrasta sprzedaż

- wzrastają aktywa

- liczba pracowników

- stopa zwrotu ze sprzedaży

- stopa zwrotu z aktywów

Droga ciągłego doskonalenia:

ISO 9000


Samoocena EFQM / CAF

Narzędzia japońskiego TQM

Benchmarking ( poszukiwanie najlepszego w klasie)

Standardy usług

Najlepsze praktyki

To wszystko daje 600 pkt. / 1000 a najlepsze firmy uzyskują obecnie 850 pkt.III Etap doskonalenia TQM przyszłościowa koncepcja :

 1. orientacja na klienta

 2. przywództwo

 3. zarządzanie ludźmi

 4. podejście procesowe

 5. wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

 6. podejmowanie decyzji na podstawie faktów

 7. podejście systemowe do zarządzania

 8. ciągłe doskonalenie

7 Tradycyjnych narzędzi sterowania jakością:

a) arkusze zbierania danych

b) karty kontrolne

c) stratyfikacja

d) diagram Ishikawy (ryba)

e) histogram

f) diagram Pareto

g) diagram korelacji7 Nowych narzędzi sterowania jakością:

a) diagram pokrewieństwa

b) diagram relacji

c) wykres drzewa

d) diagram strzałkowy

e) diagram macierzowy

f) planowanie procesu podejmowania decyzji

g) macierzowa analiza danychBenczmarking – Naśladując innych uzyskujemy strategiczną przewagę pod innymi firmami
GENEZA CONTROLINGU

Zastosowanie controlingu w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami zyskały na popularności w dwóch ostatnich dekadach XX w. Pierwsi kontrolerzy w gospodarce publicznej, pojawili się w Anglii i w USA. W pierwszym znaczeniu punkt ciężkości controlingu spoczywał na rachunkowości.

Controling :


 1. jako funkcja zapewnienia dostępu do informacji

 2. jako szczegółowa firma kierowania

 3. jako funkcja koordynacji

Podejście procesowe – proces doskonalenia

Miejsce controlingu we współczesnym zarządzaniu:Kontrola w procesie controlingu

Wartości normatywne > Realizacja > Wartości rzeczywiste


 1. Controling jest podsystemem zarządzania przedsiębiorstwa wspierającym realizacje wszystkich funkcji zarządzania

 2. Koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie

 3. Głównym przedmiotem działów controlingu jest informacja zorientowania na potrzeby podejmowania decyzji

 4. Controling jest ukierunkowany na osiąganie celów postawionych przed przedsiębiorstwem jako całość

 5. Controling przez inicjowanie i wspomaganie różnych działań usprawnia proces zarządzania przedsiębiorstwem


Cechy organizacji tradycyjnej i nowoczesnej

Organizacja tradycyjna

 • karanie za popełnione błędy

 • wysyłanie pracowników na kursy szkolenia

 • działanie na podstawie stałych procedur pracy

 • kierownik rozdziela zadania, motywuje i kontroluje personel

 • wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania

 • nie podejmowanie ryzyka postępowanie ostrożnie na podstawie formalnych instrukcji

 • odradzanie eksperymentowania

 • prowadzenie rewizji struktur i procesów dopiero po wystąpieniu katastrofy loub radykalnych zmian

 • zniechęcenie do kwestionowanie skuteczności pracy

Organizacja ucząca się

 • uczenie na błędach

 • Ciągły trening personelu oraz planowanie szkoleń

 • Dostosowanie procedur pracy do sytuacji

 • Kierownictwo prowadzi trening i rozwój personelu, tworzy warunki pełnego wykorzystania kompetencji pracowników

 • Delegowanie uprawnień, pełna decentralizacja zarządzania

 • Podejmowanie ryzyka

 • Zachęcenie do eksperymentowania

 • Rutynowe rewizje procedur działania

 • Zachęcenie do kwestionowania skuteczności pracy

 • Zachęcenie personelu do sugerowania rozwiązańWewnętrzny System Kontroli WSK

 1. Deklaracja polityki firmy

Znaczenie wewnętrznego S.K.

Podstawą do stworzenia skutecznego WSK jest jasne wyrażane w formie pisemnej oświadczenie dotyczące polityki kontroli obrotu. Deklaracja ta powinna być skierowana do wszystkich pracowników zajmujących się zagadnieniami związanymi z handlem.Pisemna deklaracja

W deklaracji polityki firmy powinny znaleźć się następujące elementy • Zaniechanie eksportu, gdy jest on sprzeczny z prawem krajowym

 • Zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie transakcjom z kontrahentami zaangażowanymi w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia

 • Osiągnięcie zysku nie może być sprzeczne z celami polityki kontroli eksportu

 • Pełnomocnik ds. Kontroli obrotu jest całkowicie odpowiedzialny za realizacje WSK i nadzoruje zgodność działalności

Praktycznie cała firma powinna być zainteresowana wynikami (mieć oświadczenie) My dobieramy personel z punktu widzenia lojalności (nieskazitelność). Konkretne osoby muszą być osobami nieskazitelnymi.

Pełna identyfikacja wszystkich osób – nie ma przypadkowości. Największe obowiązki ma pełnomocnik ds. obrotu

Archiwizowanie danych – powinniśmy zadbać o przechowanie danych w celu odniesienia się do nich po jakimś czasie ( transakcje handlowe przechowujemy minimum 5 lat)

Trzeba identyfikować miejsca gdzie dokumenty są przechowywane

Procedury realizacji zamówienia:

Dział obrotu . Trzeba udokumentować ostatecznego użytkownika oraz potwierdzenie przeprowadzonej kontroli pod kątem broni masowego rażenia; wszystkie dokumenty trafią do pełnomocnika wraz z zamówieniem lub akredytywą.

Warunkiem jakiegokolwiek systemu jest zgodność z formą ISO 9000:1

Nie wdrożymy WSK jeśli nie spełnimy tej normy.


PORADNIK KOMITETU ISO/TC/76

Metody postępowania

Metody dla firm mających problemy z wdrożeniem systemu : • Minimalne środki do dyspozycji

 • Trudności w zrozumieniu i stosowaniu norm

 • Koszty związane z wprowadzaniem i utrzymaniem systemuCo to są systemy jakości?

 • Identyfikacja tych cech które pomogą firmie konsekwentnie spełniać wymagania naszych klientów

 • Systemy jakością służą do oceny i dlaczego coś się robi oraz do rejestrowania wyników.

Systemy jakości są pod klienta.

Podczas audytu sprawdzamy : działania, dokumentowanie, czy rejestrujemy dane

Dlaczego warto wdrożyć system:


 • Poprawa wyników jakościowych , koordynacji i produktywności

 • Większe skupienie się na celach firmy i oczekiwaniach klienta

 • Uzyskanie i utrzymywanie jakości usług spełniającej określone i przewidywane potrzeby klienta

 • Możliwości zarządzania firma z przekonaniem, że osiąga się i utrzymuje zamerzone poziomy jakości

 • Dostarczanie klientom (potencjalnym) dowodów świadczących o możliwościach organizacji

 • Otwarcie nowych możliwości rynkowych lub utrzymywanie posiadanej pozycji na rynku

 • Certyfikacja / rejestracja

 • Możliwość konkurowania na równi z większymi organizacjami (np. świadczenie ofert lub uczestniczenie w przetargach)

UWAGA

Zamówienie klienta nie zawsze zawiera wszystkie wymagania które powinny by spełnione.


ORGANIZACJA
Odpowiedzialność i uprawnienia


 • Inicjować działania zapobiegające występowaniu jakichkolwiek niezgodnych z wymaganiami

 • Identyfikować i udokumentować wszystkie problemy dotyczące usługi , procesu i systemu jakości

 • Inicjować, przedstawić propozycje lub dostarczyć rozwiązanie zgodne z ustalonymi sposobami

 • Weryfikować wdrożenie rozwiązań

 • Nadzorować dalsze przetwarzanie , dostarczanie lub instalowanie wyrobu, gdy niezgodności zostaną usunięte

Jakie są środki potrzebne ?

 • Przeszkolenie personelu

 • Znalezienie personelu dodatkowego

 • Opracowanie potrzebnych procedur

 • Uzyskanie dodatkowego wyposażenia

Zapisuj co zrobiłeś ?

 • Polityka personalna

 • Działania które są potrzebne w firmie

 • Sposób funkcjonowania dokumentacji oraz miejsca w którym można znaleźć informacje na temat sposobu wykonywania pracy

 • Opis procedur

 • Definicja termonów

 • Postępowanie dotyczące odpowiedzialności i uprawnieńOpracuj procedury i postępuj zgodnie z nimi

 • Opracować procedury zgodnie z normą

 • Efektywnie wdrożyć SZJ (też instrukcja)

 • Przygotowanie planów jakości

 • Określenie i pozyskanie wszelkich sposobów sterowania programów

Planowanie jakości

 • Zapewnienie jakości między projektem, procesem produkcyjnym, instalowaniem, serwisem, procedurami kontroli i badań oraz odpowiednią dokumentacje

 • Unowocześnienie metod sterowania, metod kontroli i badań , konstruowanie nowych oprzyrządowań

 • Odpowiednie wczesne identyfikowanie wszelkich wymagać pomiarowych możliwych do spełnienia

 • Identyfikacja właściwych sposobów weryfikacyjnych


PRZEGLĄD UMOWY

 • Dostawca powinien ustanowić i utrzymać udokumentowane procedury przeglądu umowy i koordynacji związanych z tym działań

 • Przed przedstawieniem oferty, podpisaniem umowy lub przejęciem zamówienia należy dokonać przeglądu i celu zapewnienia.


DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

  1. Odejście od jednostronnego i krótkiego myślenia

  2. Nie lekceważyć i nie ignorować żadnej okazji do zdobycia przewagi (zbyt duży koszt odzyskiwania pozycji)

  3. koncentrowanie się na mocnych stronach działania

  4. rozwijać i pogłębia dobrze znane zakresy działania zasada być lepszym na małym segmencie rynku

  5. lepiej wchodzić w dziedziny rozwijające się stopniowo

  6. klient na pierwszym miejscu

  7. uznać ze wysoka jakość stanowi główny atut

  8. systemowe poszukiwanie innowacji

  9. poświęcić czas i środki na inwestowanie w rynek

  10. rozwijać kooperacje w firmami zagranicznymi

  11. ryzykować nowoczesne technologie

  12. obserwować środowiskowykład 7
Rola i znaczenie zasobów ludzkich w doskonaleniu organizacji

Założenia: • Jakość jest właściwością , każdego co tu jest napisane

 • Poznamy 6 etapów, doskonalenia jakości

 • Każdy z głównych etapów rozpocznie się od opisu realizowanych działań© na tym etapie

Poznanie zasad postępowania:

  1. określenie priorytetu

  2. założenia projektu

  3. rozpoznawanie przyczyn

  4. przeciwdziałanie przyczynie

  5. utrzymanie osiągnięć

  6. odtwarzanie rezultatów i wyznaczenie nowych projektów

  7. ogólne spojrzenie na tema

  8. powiązanie pewnych zagadnień

JAKOŚĆ , PROJEKT, PRZYCZYNA, SKUTEK, OSIĄGNIĘCIE, ODTWARZANIE

Ad 1

Wyznaczenie projektów wielu

Ocena projektów

Wybór projektu

Źródło informacji :


 • klienci – ich skargi i opinie

 • przeglądy

 • dane o kosztach

 • protokoły działu jakości

 • rewizje wewnętrzne

 • zarządzanie technologią

 • biznes plany

 • plany odnośnie działalności

 • inne projekty

 • uwzględnienie roli czynnika ludzkiego (kierownicy , pracodawca)

Z każdego źródła sporządzamy listę potrzebnych projektów. Zbieranie danych dla każdego problemu określonego jako potencjalny projekt.

Ocena projektów pod kątem :

- utrzymania klientów

- przyciągnięcia nowych klientów

- zmniejszenia kosztów z tytułu niewłaściwej jakości

- zwiększenia zadowolenia pracowników

Wybór projektu czy jest :

- chronologiczny

- ważny

- możliwy do wykonania- rokujący szanse na odniesienie sukcesu

- mierzalny: wszystkie projekty w zakresie doskonalenia jakością wymagają określenia problemu w formie wymiernej

Ocenić siłę każdego projektu

Ocenić siłę oddziaływania każdego potencjalnego projektu pod względem :

- ryzyka

- potencjalnego oporu przed zmianami

Należy wybrać najlepszy projekt

AD 3

Przeanalizowanie objawów – trzeba je zmierzyć

Określenie kluczowych warunków realizacji misji

Zmierzenie objawów, co zmienić

Czy są zgodne z misją , ważne dla klienta

Potwierdzanie lub modyfikacja myśli

Sformalizowanie tez - należy wyjaśnić żeby były zrozumiałe dla wszystkich pogrupować lub połączyć podobne , wykres przyczynowo skutkowy

Sprawdzenie tez

Identyfikacja podstawowych przyczyn

Przeanalizowanie objawów

BENCHMARKING : bazowanie na pomiarach , poczym analizy a na końcu zmiany.
Umiejętności zespołowe to :


 • efektywne spotkanie

 • umiejętność słuchania

 • zadawanie pytań

 • sprężenie zwrotne

 • wzajemne oddziaływanie w zespole

 • negocjowanie różnic

 • podejmowanie decyzji

 • przekazywanie informacji

 • przygotowywanie prezentacji


WEDGING – podstawa nowoczesnego zarządzania kapitałem
RYZYKO INWESTYCYJNE – obietnica zysku

- możliwość straty

Ryzyko można wykorzystać , zabezpieczyć się przed zmianami

Przykład instrumentu:

- konkrety terminowe

- opcje kupna sprzedaży

- opcje nie finansowe ( zaciąganie kredytu )


Opcje na rynku finansowym :

 • towary

 • waluty

 • obligacje

 • bony skarbowe

 • akcje

 • indeksy giełdowe

 • konkrety terminowe

 • inne operacjeFundusze typu hedge na rynku polskim

 • Opera

 • Iinwestor

 • Superfund

 • fundusze TFI Idea

 • fundusze BRE Banku

- inwestują praktycznie we wszystkie możliwe aktywa

- ich celem jest osiąganie zysku nie tylko na wzrostach ale i na spadkach rycku
W skali makro każdy menager powinien dążyć do :

  1. max zysku

  2. minimum kosztów

  3. optymalizacja jakości wyrobów


SUBFUNDUSZ A


   • strategie tradycyjne

   • najniższe ryzyko inwestycyjne

   • charakteryzuje się niestabilnością roczną na poziomie 20 %

   • co najmniej 40 % aktywów inwestowane są w państwowe długoterminowe papiery wartościowe , instrumenty rynku pierwotnego lub podobne krótkoterminowe papiery wartościowe

   • wartość minimalnej wpłaty 5000 EUR lub wartość w PLN lub USD

   • oczekiwana roczna stopa zwrotu 20 – 25 %

SUBFUNDUSZ B

 • Strategie dynamiczne

 • Średnie ryzyko inwestycyjne

 • Charakteryzuje się niestabilnością na poziomie ok. 30%

 • Co najmniej 35 % aktywów inwestowania jest w państwowe długoterminowe papiery wartościowe

 • Wartość minimalnej wpłaty

SUBFUNDUSZ C

 • Strategia agresywna

 • Najwyższe ryzyko inwestycyjne

 • Niestabilność roczna na poziomie 40 %

 • Wartość wpłaty minimalnej 100.000 EUR

 • Oczekiwana stopa zwrotu powyżej 35 %

 • Przeznaczony dla doświadczonych inwestorów oczekujących wysokiego potencjalnego zysku


POTRZEBY W ZAKRESIE INFORMACJI

Podaż informacji: 1. inf. Których się nie generuje i na które nie ma popytu

 2. inf. Które SA generowane ale brak na nie p[opytu

 3. inf. Na które jest popyt ale nie są generowane

 4. inf. Które są generowane cieszą się popytem i są konieczne - najważniejsze


Metoda REENGINEERINGU – sformułowana i opisana została po raz pierwszy w roku 1990. Jest to przemyślenie wszystkiego od podstaw i radykalne przebudowanie procesów działania po to aby osiągnąć : istotną informacje w zakresie kosztów, czasu realizacji, jakości, poziomu obsługi.

Za cele uważa się radykalne przeprojektowanie procesów przedsiębiorstwa, co prowadzi do osiągnięcia znacznych usprawnień w ich funkcjonowaniu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacji.

Rezultatem podejścia jest projekt satysfakcjonujący doskonalszy od poprzednich.

REENGINEERINGU- jest koncepcją , która umożliwia osiąganie przewagi nad konkurencją dzięki


 • orientacji na procesy

 • zaprojektowaniu i wdrożeniu właściwych radykalnych zmian

 • osiągnięciu znacznych usprawnień w organizacji, możliwość tworzenia organizacji wirtualnych

PROCEDURA:

 • sformułowanie problemu

 • identyfikacja potrzeb użytkownika

 • analiza istniejącego stanu

 • przedstawienie metod postępowania i określenie potrzebnych środków

 • Przyjęcie lub odrzucenie rekomendowanej decyzji postępowania

 • Wdrożenie

 • Podjęcie działań dla nowych zmian

KORZYŚCI

 • Eliminacja procesów wykorzystywanych wielokrotnie

 • Eliminacja czynności nie wnoszących nowych wartości do danej procedury

 • Określenie priorytetów – czyli realizowanie zasady 30-70 (30 % czynności decyduje o 70 % działalności)

 • Standaryzacja procesów przewidzianych w projekcie realizacyjnym ( z normami ISO)

EFEKTY ZASTOSOWANEJ METODY:

 • Skrócenie cyklu produkcyjnego co najmniej o 70 %

 • Poprawa jakości wyrobu i zadowolenie klienta o 40 %

 • Redukcja kosztów o 40 %

 • Rozszerzenie udziałów rynkowych o co najmniej 25 %

Jakie firmy powinny inwestować w REENGINEERINGU?

Wszystkie na szczycie kariery , w kłopotach i podupadające.REENGINEERINGU wprowadza się dlatego bo :

 1. potrzeby

 2. problemy z zarządzaniem

 3. konieczność dominowania

 4. wymagania rynku

 5. wyniki diagnosty

 6. konieczność bla bla bla


GŁÓWNE ELEMENTY STRATEGII

PRZEDSIĘBIORSTWO – zespół ludzi wraz z aparaturą w którym występuje powtarzalność celów z członem kierowniczym.

Najważniejsze decyzji : cena jakość

Podstawowymi strategiami sukcesu rynkowego są:


 1. minimalizacja kosztów

 2. zróżnicowanie (marka)

 3. koncentracja (niższa na rynku)

TRZECI OBSZAR ANALIZY STRATEGICZNEJ

Potencjał własny przedsiębiorstwa

 1. potencjał produkcyjny : posiadane zdolności w wytwórcze , wiek urządzeń, systemy produkcyjne, systemy jakości,

 2. potencjał finansowy : kapitał, koszt kapitału, płynność finansowa, zyskowność, struktura aktywów, stosunek cen do dochodów.

 3. Marketing : znaki towarowe, dystrybucje, ranga produktu, cena , możliwość sprzedaży

 4. Personel : poziom i wiek załogi , zdolności adaptacyjne, warunki pracy, stosunki przemysłowe


Główne elementy strategii

Strategia ofensywna – osiąganie celów korzystanie z szans i wykorzystywanie silnych stron firmy

Strategia defensywna – eliminowanie słabych stron i unikanie zagrożeń.
Symbolika dóbr konsumpcyjnych wg Luskina

Rekomendacja

Zadowolenie

Wzmocnienie

Zakup na próbę

Skłonność

Wizerunek

Zażyłość


Znajomość

EKONOMICZNY PROFIL SEKTORA ZALEŻY OD :

 • Tempa zmian w technologii wytwarzania i komercjalizacji nowych produktów

 • Stopnia zróżnicowania produktów konkurencyjnych firm

 • Występowanie efektu ekonomii skali w produkcji transporcie

 • Zależność niskiego kosztu produkcji od stopnia wykorzystywania mocy produkcyjnych w przemyśle

 • Występowanie efektu uczenia się i tempa obniżania się kosztu jednostkowego w miarę podwajania się produkcji skumulowanej

Ucięta góra ( Asia dopisz jak masz)Zalecenia

Mocne strony : • Dobry produkt

 • Badania pozytywne

 • Dobre układy z dostawcami

 • Sieć odbiorców

 • Nowoczesne technologie

 • Dobra kadra

 • Systemy zarządzania jakością

 • Nowe struktury organizacyjne

 • Umowy kooperacyjne

 • Zamówienia rządowe

Słabe strony

 • Słaba sieć serwisów

 • Uzależnienie od produktu

 • Słaba jakość usług

 • Brak badań rynku

 • Brak badań marketingowych

 • Brak własnego transportu

 • Zbyt duże zapasy materiałów

 • Słaby system komunikatywności

 • Brak oczyszczalni ścieków


Każdy zawiedziony klient zawiadomi co najmniej dwie osoby. Tylko produkty dobrej jakości są konkurencyjne i nie przynoszą strat. Kontrola nie tworzy wartości dodanej to tylko strata czasu i zbędna praca. Usuwanie wad wyrobów gotowych wymaga czasu i pracy co kosztuje. Nie używaj i nie wykorzystuj wadliwych części i kontroluj operacje. Produkt nie może być wadliwy i niedbale wykonany dla klienta. Ważne jest aby pracownik starał się i chciał robić tylko dobre wyroby. Brak reakcji na usterki powoduje dużo bardziej dotkliwe skutki i straty. Wzrok i dotyk są szczególnie do znalezienia wad. Natychmiastowe reakcje na wady pozwolą szybki niszczyć ich przyczyny. Nie należy ukrywać problemów i poprawiać czyjąś złą niedbałą pracę. Postój na szybką identyfikacje problemu i usunięcie przyczyny oraz małe straty. Rozwiązanie problemu musi być skuteczne. Nadzór ludzki jest niekiedy niezbędny co nie zawsze jest opłacalne. Należy używać zautomatyzowanych maszyn bez konieczności nadzoru. Dobre oprogramowanie maszyn zabezpiecza przed błędem. Opóźnienie i awaria maszyn , wykrycie usterek zakłócają pracę. Pracownik powinien otrzymać ważne informacje, które pomogą mu w pracy. Lider powinie być szczególnie uczulony na problemy. Po każdej usterce dobrze jest powtórzyć program szkolenia. Stosowanie myślenia kategoriami jakości : planuj, wykonaj, kontroluj, działaj. Wszyscy pracownicy powinni być samodzielni. Zajmowanie się wieloma problemami jest mniej efektywne w działaniu. Minimalizuj różnice w poziomach jakości i modyfikacji przyczyny różnic. Dążyć do powtarzalności. Dostawcy nie mogą być anonimowi i ich części są dobrze oznakowane. Są różne wersje , typy i odmiany odpowiadające problemom nabywcy. Trwałość niezawodność ekonomiczność oraz nieprzewidywalność są ważne. Zysk i dobry jakościowo produkt stabilizują firmę w długim okresie czasu. Duża sprzedaż wysoka cena , niskie koszty, dobra jakość to sukces firmy. Klienci kierują się ceną , marką, gwarancją, nowoczesnością. Aby zwiększyć sprzedaż trzeba reklamować się na rynku. Im mniejsza pracochłonność tym większy zysk. Dobre przygotowanie zadań to sukces , przyszłość. Tylko praca która można sprzedać daje ogromne efekty ekonomiczne.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna