Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona32/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

5.8Wskaźniki monitorowania projektów zgłaszanych do finansowania

Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki monitorowania projektów zgłaszanych do finansowania w ramach „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze”. Szczegółowe dane dotyczące wskaźników monitorowania będą przedstawione po wykonaniu wszystkich opracowywanych studiów wykonalności dla poszczególnych projektów.

Przykładowe wskaźniki produktów i rezultatów to:

Wskaźniki produktu


 • liczba uruchomionych systemów zarządzania,

 • długość wybudowanych tuneli metra,

 • liczba oddanych do użytku stacji metra,

 • liczba nowo wybudowanych parkingów typu „Parkuj i jedź”,

 • liczba wybudowanych miejsc parkingowych w ramach systemu parkingów „Parkuj i jedź”,

 • długość wybudowanego torowiska tramwajowego (dwutorowego),

 • długość wybudowanej sieci trakcyjnej,

 • liczba wybudowanych podstacji trakcyjnych,

 • liczba zbudowanych przystanków transportu publicznego,.

 • długość zmodernizowanego torowiska tramwajowego (dwutorowego),

 • liczba zmodernizowanych przystanków transportu publicznego,

 • liczba zmodernizowanych podstacji trakcyjnych,

 • liczba skrzyżowań objętych zintegrowanym systemem zarządzania ruchem,

 • liczba przystanków objętych systemem dynamicznej informacji pasażerskiej,

 • liczba wybudowanych przejść podziemnych,

 • długość wybudowanych przejść podziemnych,

 • liczba wybudowanych pętli tramwajowych,

 • liczba zmodernizowanych pętli tramwajowych,

 • liczba zmodernizowanych pętli autobusowych,

 • długość wybudowanych wydzielonych pasów autobusowych,

 • długość wybudowanych dróg rowerowych,

 • liczba wybudowanych miejsc do parkowania rowerów

 • długość wybudowanych dróg klasy GP,

 • długość wybudowanych dróg klasy G,

 • długość zmodernizowanych dróg klasy GP,

 • długość zmodernizowanych dróg klasy G,

 • liczba zakupionego taboru tramwajowego,

 • liczba zakupionego taboru kolejowego.

Wskaźniki rezultatu

 • liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowy (osoby),

 • powierzchnia aglomeracji obsługiwana przez transport zbiorowy (ha),

 • liczba wypadków drogowych w aglomeracji (szt.),

 • liczba rannych i zabitych w aglomeracji (osoby),

 • skrócenie czasu podróży w transporcie publicznym,

 • skrócenie czasu podróży w transporcie indywidualnym,

 • zwiększenie prędkości podróży w transporcie publicznym,

 • zwiększenie prędkości podróży w transporcie indywidualnym,

 • liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego (osoby),

 • liczba pasażerów korzystających z systemu metra,

 • liczba pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej,

 • liczba pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej,

 • wielkość pracy przewozowej w transporcie publicznym5.9System wdrażania
5.9.1Uwagi ogólne

System wdrażania „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego na lata 2007-2013 i dalsze” w zakresie realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, opiera się na dotychczas obowiązującym w Mieście Stołecznym Warszawie systemie organizacyjnym. System wdrażania zakłada wariantowość aplikowania o środki unijne. 1. Pierwszy wariant zakłada, że Miasto jako Beneficjent poprzez swój organ wykonawczy – Prezydenta m.st. Warszawy (a więc de facto poprzez Urząd m.st. Warszawy) m. in. występuje o płatność, przekazuje raporty monitoringowe, kontroluje inwestycje, przyjmuje i weryfikuje pod względem merytorycznym i finansowo-rachunkowym faktury wystawione na nią oraz przesyła sprawdzone faktury do odpowiednich komórek Urzędu m. st. Warszawy w celu potwierdzenia. Środki na opłacenie faktur są przekazywane jednostce organizacyjnej poprzez zasilenie jej rachunku bankowego. Jednostka realizująca projekt reprezentuje Miasto Stołeczne Warszawa na podstawie stosownych uchwał i pełnomocnictw. Ważnym elementem systemu jest Kierownik Projektu, powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy lub na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej w przypadku osób trzecich. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za nadzorowanie całego procesu „życia projektu”.

Ramy systemu wdrażania określa Zarządzenie nr 3566/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 czerwca 2006 roku, w którym podział zadań w ramach realizacji projektów pomiędzy poszczególne komórki i jednostki organizacyjne Miasta tworzy spójny system wdrażania projektów. Ponadto udział niektórych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy wynika z ich wewnętrznych regulaminów organizacyjnych.

 1. Drugi wariant zakłada możliwość aplikowania o środki unijne jednostkom organizacyjnym i spółkom Miasta, jako Beneficjentom. Wówczas jednostka organizacyjna lub spółka miejska odpowiada za prawidłowe aplikowanie, realizację, monitoring i rozliczenie projektu. Komórki Urzędu m.st. Warszawy udzielają pomocy konsultacyjno-doradczej oraz sprawują nadzór nad prawidłową realizacją Planu.5.9.2Kompetencje komórek, jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy zaangażowanych w realizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

W ramach Miasta Stołecznego Warszawy komórkami, jednostkami organizacyjnymi i spółkami miejskimi bezpośrednio zaangażowanymi w realizację „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego na lata 2007-2013 i dalsze” są: • Komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy:

  • Biuro Budżetu, (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Biuro Planowania Budżetu)

  • Biuro Drogownictwa i Komunikacji,

  • Biuro Funduszy Europejskich,

  • Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu,

  • Biuro Ochrony,

  • Biuro Ochrony Środowiska,

  • Biuro Zamówień Publicznych. • Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy:

    • Zarząd Dróg Miejskich,

    • Zarząd Transportu Miejskiego. • Spółki m.st. Warszawy:

      • Metro Warszawskie Sp. z o.o.,

      • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,

      • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

      • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o

Kompetencje komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych Miasta i spółek miejskich w przypadku, kiedy Beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Budżetu(Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Biuro Planowanioa Budżetu) (pełni funkcję płatnika) • kontrasygnata Umów o dofinansowanie projektu ze środków UE;

 • weryfikacja zgodność dokumentacji przetargowej dla danego projektu z budżetem m. st. Warszawy na dany rok, oraz kontrasygnata szacunkowego całkowitego kosztu zamówienia;

 • udział w pracach przygotowujących dokumentację składaną do poszczególnych programów UE;

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydatków środków UE;

 • rozliczanie otrzymanych środków UE;

 • sprawdzenie sporządzonych sprawozdań z realizacji wydatków środków UE pod względem zgodności z ewidencją księgową;

 • sprawdzenie pod względem finansowym, merytorycznym i formalnym pism o przekazanie środków finansowych;

 • przygotowywanie wniosków o przekazanie środków finansowych na rachunek jednostki realizującej projekt;

 • bieżące prowadzenie rejestru faktur wykonawców dla celów sprawozdawczych;

 • sporządzanie miesięcznych zestawień faktur, na opłacenie których przekazano środki finansowe do jednostki realizującej projekt.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji

 • współdziałanie w tworzeniu założeń programów dotyczących rozwoju sieci drogowych i określeniu priorytetów jej realizacji;

 • współpraca w przygotowaniu:

  • planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,

  • strategii rozwoju m.st. Warszawy,

  • polityki transportowej m.st. Warszawy, w zakresie dotyczącym sieci drogowej, obsługi komunikacyjnej i parkingowej określonych obszarów m.st. Warszawy;

 • formułowanie i przedkładanie wniosków do planów bieżących i wieloletnich na realizację zadań z zakresu drogownictwa i inżynierii ruchu, a także zgłaszanie uwag do wniosków sporządzonych przez inne jednostki m. st. Warszawy;

 • współudział w realizacji programów dotyczących priorytetu komunikacji zbiorowej w ruchu drogowym;

 • nadzór nad wykonywaniem przez Dzielnice zadań z zakresu inwestycji, utrzymania i remontów dróg gminnych;

 • współpraca z innymi jednostkami w zakresie pozyskania dodatkowych środków finansowych z UE,

 • inicjowanie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy obiektów i urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej;

 • opiniowanie wniosków budżetowych w zakresie komunikacji zbiorowej.

Biuro Funduszy Europejskich

Zadania Biura Funduszy Europejskich w zakresie realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE • opiniowanie projektów umów, uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz projektów innych dokumentów związanych z Projektem;

 • prowadzenie spraw w zakresie współpracy przy tworzeniu struktur i procedur w Urzędzie m.st. Warszawy pozwalających na skuteczne wdrażanie Projektu oraz ich aktualizacja;

 • prowadzenie spraw w zakresie współpracy (na postawie uchwał Rady m.st. Warszawy) z europejskimi miastami partnerskimi.

 • weryfikacja zgodności projektów, opisów projektów i założeń projektowych z wymogami Instytucji Zarządzającej /Instytucji Pośredniczącej, z dokumentami strategicznymi Miasta oraz innymi projektami inwestycyjnymi Miasta;

 • utrzymywanie kontaktów z Instytucją Zarządzającą /Instytucją Pośredniczącą

 • koordynacja monitoringu projektu;

 • przygotowanie sprawozdań okresowych (kwartalne, roczne, o nieprawidłowościach), sprawozdanie końcowe;

 • wsparcie merytoryczne z zakresu zasad funduszy UE dla komórek i jednostek organizacyjnych na każdym etapie realizacji projektów;

 • gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom i jednostkom organizacyjnym informacji o procedurach w ramach funduszy UE;

 • koordynacja spraw związanych z projektami;

 • nadzorowanie prac konsultantów zewnętrznych współpracujących z BFE przy projektach dofinansowywanych ze środków UE;

 • wnioskowanie o płatność (płatność pośrednia, płatność końcowa).

 • przygotowywanie sprawozdań monitoringowych projektu w zakresie poprawności rzeczowo-finansowej;

 • udział w kontroli projektu oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom (w tym monitorowanie stanu prawnego oraz informacji pochodzących z Instytucji Zarządzającej /Instytucji Pośredniczącej w zakresie wymogów nakładanych na projekt i podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodności także w przypadku modyfikacji wymogów);

 • zbieranie danych niezbędnych w procesie planowania, realizacji i nadzoru inwestycji - zbieranie danych o postępach projektu.

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Zadania Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu w zakresie realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE: • opiniowanie pod względem prawnym projektów tematyk kontroli oraz informacji o wynikach kontroli;

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących kontroli/audytów wewnętrznych prowadzonych przez Biuro;

 • opiniowanie pod względem prawnym projektów wystąpień pokontrolnych;

 • przygotowanie projektów zawiadomień do organów ścigania i innych właściwych organów oraz instytucji;

 • sporządzanie sprawozdań ze współpracy z podmiotami, którym zostały przekazane zawiadomienia o popełnieniu czynów zabronionych;

 • opracowywanie tematyk kontroli;

 • przeprowadzanie czynności kontrolnych w komórce lub jednostce kontrolowanej;

 • dokumentowanie czynności kontrolnych na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli/sprawozdaniu z kontroli;

 • sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych do kierownika komórki lub jednostki kontrolowanej zawierających ocenę kontrolowanej działalności, w tym osób odpowiedzialnych za tą działalność, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne do realizacji przez komórkę lub jednostkę;

 • opracowywanie programu zadania audytowego ujętego w planie audytu lub zleconego do przeprowadzenia przez Prezydenta m.st. Warszawy;

 • przeprowadzanie czynności audytowych w komórce lub jednostce audytowanej;

 • dokumentowanie czynności audytowych na podstawie dowodów zebranych w toku zadania audytowego; wyniki przeprowadzonego audytu audytor przedstawia w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego zawierającym: ustalenie stanu faktycznego w zakresie audytowanej działalności, określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień, przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień.

Biuro Ochrony Środowiska

Zadania Biura Ochrony Środowiska w zakresie realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE

Biuro Ochrony Środowiska prowadzi monitoring w trakcie realizacji projektu pod względem jego wpływu na środowisko i przestrzeganie wymogów, zaleceń, wytycznych dotyczących ochrony środowiska zawartych w karcie środowiskowej projektu. Karta środowiskowa przygotowana jest na podstawie raportu oddziaływania na środowisko. Monitoring jest realizowany w ramach kwartalnych kontroli inwestycji przez zespół kontrolny.

Biuro Zamówień Publicznych

Zadania Biura Zamówień Publicznych w zakresie realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE


 • sporządza pisemną opinię nt. zgodności dokumentacji przetargowej z prawem zamówień publicznych;

 • w przypadku niezgodności z prawem zamówień publicznych wskazuje ewentualne konieczne zmiany i uzupełnienia w dokumentacji;

 • badanie zgodności dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa z zakresu zamówień publicznych;

 • badanie zgodności ogłoszeń o zamówieniach publicznych z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu zamówień publicznych;

 • przekazywanie danych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem ich publikacji.

Biuro Ochrony

Zadania Biura Ochrony zakresie realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE • zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy, a w szczególności prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych dla projektów;

 • przekazywanie danych osobowych dla projektów do Instytucji Zarządzającej /Instytucji Pośredniczącej.

Jednostka realizująca projekt (Kierownik Projektu)

Jednostka realizująca projekt – komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy, jednostka organizacyjna Miasta bądź osoba prawna m.st. Warszawy wyznaczona do realizacji projektu.

Kierownik Projektu – kierownik komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy, lub jednostki organizacyjnej Miasta powoływany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, albo kierownik spółki miejskiej, któremu na podstawie umowy cywilno-prawnej powierzono funkcję Kierownika Projektu, do prowadzenia spraw związanych z realizacją danego projektu m.st. Warszawy dofinansowanego ze środków UE.

Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za wszechstronne nadzorowanie projektu na każdym etapie, w tym w szczególności za: • przygotowanie i realizację szczegółowego harmonogramu prac;

 • przygotowanie i realizację szczegółowego kosztorysu projektu;

 • przygotowanie lub zlecenie przygotowania dokumentów z zakresu ochrony środowiska, m.in. raportu oddziaływania na środowisko;

 • przygotowanie lub zlecenie przygotowania raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych dla projektu;

 • przygotowanie lub zlecenie przygotowania studium wykonalności oraz przekazanie sporządzonego studium wykonalności do opinii biur merytorycznych zgodnych z zakresem projektu oraz do BFE i BB;

 • przygotowanie lub zlecenie przygotowania koncepcji projektowej;

 • przygotowanie lub zlecenie przygotowania projektu budowlanego oraz kompletnej dokumentacji technicznej;

 • uzyskanie wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo dla realizacji projektu, w tym zwłaszcza stosownej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę oraz map, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

 • ustanowienie w imieniu m.st. Warszawy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu;

 • przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu, o jakich otrzymał informacje z BFE;

 • nadzorowanie postępu prac na wszystkich etapach projektu (przygotowanie, realizacja, monitoring, sprawozdawczość);

 • prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Kierownikiem Projektu a wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w realizację projektu;

 • raportowanie (monitoring) do BFE i BB celem weryfikacji postępu prac, prawidłowości przyjętych harmonogramów finansowo-rzeczowych, zgodności z Budżetem m.st. Warszawy na dany rok, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym oraz dokumentami strategicznymi, jak i innymi zasadami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu, o jakich otrzymał informacje z BFE.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania swoich obowiązków, do kompetencji Kierownika Projektu należy organizowanie roboczych spotkań uzgodnieniowych ze wszystkimi komórkami/jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz innymi podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w przygotowanie i realizację projektu.

Kompetencje jednostek organizacyjnych Miasta i osób prawnych m.st. Warszawy jako Beneficjentów

Kompetencje jednostek organizacyjnych Miasta i osób prawnych m.st. Warszawy w ramach aplikowania, realizacji, monitorowania i rozliczania projektu współfinansowywanego ze środków UE wynikają bezpośrednio z ich statutów oraz umów podpisanych z Miastem Stołecznym Warszawa oraz umów z instytucjami przyznającymi wsparcie ze środków UE.


5.9.3System wdrażania (wnioskowanie o środki, kontrola, raportowanie)

System wdrażania „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne Miasta oraz spółki miejskie, które są zaangażowane w proces przygotowania lub realizacji danego projektu bądź nadzorują daną jednostkę m.st. Warszawy.

System podzielony jest na cztery części:


 1. Podjęcie decyzji o przygotowywaniu projektu do realizacji przy dofinansowaniu z ERFF lub FS.

 2. Przygotowanie projektu do realizacji.

 3. Wybór wykonawców usług/robót/dostaw w ramach przygotowywanego projektu.

 4. Nadzór i kontrola wykonania:

 1. Monitorowanie projektu;

 2. Proces kontroli projektu;

 3. Wnioskowanie o płatność.

Szczegółowe procedury opisuje Zarządzenie nr 3566/2006 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2006 roku, stanowiący załącznik do niniejszej Strategii.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna