Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona33/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

5.10Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Plan Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” będzie oceniany zarówno na poziomie poszczególnych projektów, jak i efektów realizacji wszystkich projektów przewidzianych do realizacji w okresie programowania 2007 – 2013.

Oceny Planu dokonywane w trakcie jego realizacji będą dotyczyły terminowości (zgodności z założonymi harmonogramami) realizacji poszczególnych projektów i będą dokonywane m.in. na podstawie raportów z odbiorów prac oraz wniosków o płatność dotyczących środków finansowych Unii Europejskiej.

Ocena po zrealizowaniu projektów przewidzianych w ramach Planu na okres programowania 2007 – 2013 będzie dotyczyła głównie usprawnienia systemu transportowego miasta tj.; • zwiększenia udziału transportu publicznego w przewozach w Warszawie, głównie transportu szynowego (metro, tramwaj),

 • ograniczenia strat czasu w ruchu samochodowym,

 • zwiększenia udziału transportu rowerowego,

 • poprawienie stanu bezpieczeństwa ruchu

co będzie m.in. skutkowało zmniejszeniem natężenia ruchu w centrum miasta oraz zmniejszeniem poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez samochody w obszarze centralnym miasta.

5.10.1System monitorowania projektów zgłaszanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej i realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego

Ostateczna propozycja systemu monitorowania projektów zgłaszanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej i monitorowania realizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze’ zostanie przedstawiona po wykonaniu studiów wykonalności dla tych projektów.


Przykład systemu monitorowania przedstawiono w Tabl. 42 i .
Tabl. 42. Zakres monitorowania rynku usług

Cel

Cecha

Pomiar – wskaźnik

Metody gromadzenia danych

Dostę-pność

Dostępność

(czas, droga, koszt) • Procent obywateli oceniających dostępność do miejsc w gminie, do których chcą się dostać w racjonalnym czasie, jako zadowalającą. Badanie relacji praca (dom), nauka, zakupy, rozrywka, rekreacja, inne.

Ankietowanie rodzin (gospodarstw domowych).

Wygoda podróży

Dojścia do przystanków

 • Procent mieszkańców w obrębie strefy dojść pieszych do przystanków:

 • do 300 m – w centrum

 • do 500 m – w osiedlach mieszkaniowych (zabudowa intensywna)

 • do 800 m – peryferie (zabudowa ekstensywna).

 • Procent całości miasta w zasięgu dojść pieszych do przystanków do 500 m.

ZTM

Wygoda podróży

Dogodność przesiadek

 • Klasyfikacja węzłów przesiadkowych.

 • Procent węzłów z określonym wyposażeniem oraz procent węzłów (i liczba) z pełnym wyposażeniem w stosunku do wszystkich węzłów przesiadkowych.

ZTM / opinia pasażerów

Wygoda podróży

Synchronizacja rozkładów jazdy

 • Procent węzłów, gdzie istnieje pełna synchronizacja rozkładów jazdy w stosunku do wszystkich węzłów przesiadkowych.

ZTM / opinia pasażerów

Wygoda podróży

System sygnalizacji i oznakowania

 • Procent skrzyżowań z udziałem komunikacji tramwajowej, w których ma miejsce utrudnienie przejazdu tramwajom przez pojazdy indywidualne.

 • Procent odcinków ulic (od ul. Zbiorczych w góręś) o niewystarczającym oznakowaniu w odniesieniu do przyjętego w Warszawie oznakowania.

 • Procent odcinków ulic, dla których należy podnieść standard oznakowania,

 • Procent ulic niższej klasy posiadających oznakowanie uspokajające.

 • Procent skrzyżowań posiadających sygnalizację integralną (akomodacyjną) w stosunku do wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją.

 • Procent skrzyżowań posiadających sygnalizację w stosunku do tych, które powinny ja posiadać ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.

 • Procent skrzyżowań posiadających sygnalizację wzbudzana w inteligentny sposób przez komunikację zbiorową w stosunku do wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją, przez które przejeżdżają pojazdy komunikacji zbiorowej.

 • Procent skrzyżowań skoordynowanych w liniowej koordynacji w stosunku do ogólnej liczby skrzyżowań z sygnalizacją.

 • Procent skrzyżowań objętych centralnym sterowaniem w stosunku do skoordynowanych.

 • Procent sygnalizacji dostosowanej do osób niepełnosprawnych w stosunku do całości istniejącej sygnalizacji.

 • Liczba niesygnalizowanych skrzyżowań ulic z eksploatowanymi liniami kolejowymi w stosunku do wszystkich przejazdów kolejowych na terenie Warszawy. Długość odcinków ulic posiadających znaki o zmiennej treści na drogach głównych.

 • Liczba zainstalowanych automatów pomiarowych prędkości ruchu pojazdów służących do wykrywania wykroczeń w odniesieniu do granicy miejsc gdzie występują ograniczenia oraz przy przejściach dla pieszych w odniesieniu do miejsc gdzie zarejestrowano zwiększoną wypadkowość.

Uzyskane od ZDM i ZTM

Wygoda podróży

Informacja

Ocena informacji powinna uwzględniać:

 • internetową informację przed podróżą i w czasie podróży w zakresie płynności ruchu na głównych trasach miejskich (dostępna przez komputer, telefon, telefon komórkowy i tablice informacyjne),

 • w czasie podróży znaki informacyjne o warunkach ruchu na głównych drogach: dostępności parkowania w strefie śródmiejskiej oraz parkingach strategicznych poza strefą śródmiejską,

 • dostępności parkowania dla samochodów ciężarowych.


Wskaźniki:

 • Liczba zainstalowanych znaków w stosunku do zewidencjonowanej liczby miejsc (gdzie powinny być) istotnych dla sprawnego działania transportu,

 • Liczba zmiennych znaków do zidentyfikowania liczby miejsc.

Znaki informacyjne na drogach :o kierunkach i celu podróży, o rekomendacji (lub zakresie) ruchu samochodów ciężarowych.

 • Procent kierowców pozawarszawskich, dla których przejazd przez miasto sprawia trudności,

 • Procent kierowców, dla których dojazd do określonego celu (punktu) w mieście stwarza trudności.
Tabl. 43. Zakres monitorowania jakości usług przewozowychCel

Cecha

Pomiar – wskaźnik

Metody gromadzenia danych

Czas dojazdu

Czasy przejazdu

 • Średnie czasy przejazdu (podróży), pomiędzy kluczowymi lub reprezentatywnymi punktami gminy w godzinach szczytu (7-9 i 14-18) oraz poza nimi (10-14).

Informacje od ZTM oraz dane z TAXI

Poziom zatłoczenia

 • Stosunek średniego czasu przejazdu w godzinach szczytu do czasu przejazdu pomiędzy wybranymi punktami w okresie międzyszczytowym.

Informacje od ZTM oraz dane z TAXI

Bezpie-czeństwo osobiste

Wskaźnik przestępczości

 • Liczba incydentów oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko osobom:

 • na przystankach

 • w pojazdach

na 1000 pasażero-pojazdów.

 • Liczba przestępstw przeciwko osobom na parkingach w proporcji do miejsc parkingowych.

Rejestracja przestępstw, wykroczeń i incydentów z Policji, Straży Miejskiej i ZTM.

Utrata mienia i zdrowia z powodu napadu

 • Utrata mienia i zdrowia.

 • Liczba zdarzeń, strat materialnych i utraty zdrowia w stosunku do średniej liczby podróży samochodem i na parkingu / rok.

Rejestracja strat materialnych i zdrowotnych przez Policję (Wydz. Ruchu Drogowego) i przetworzone w ZDM.

Bezpie-czeństwo w podróży

Częstotliwość wypadków, kolizji

 • Liczba zgłoszonych wypadków i kolizji drogowych na 1000 mieszkańców.

 • Liczba poszkodowanych (zabitych, rannych w poszczególnych środkach transportowych) w wypadkach z udziałem komunikacji zbiorowej w stosunku do całości wypadków (w komunikacji zbiorowej, komunikacji samochodowej, motocykli, rowerów i pieszych).

 • Liczba wypadków i kolizji, w których biorą udział pojazdy komunikacji zbiorowej na 1000 pojazdokm. I komunikacji indywidualnej.

Raporty wypadków i zgłoszenia kolizji z Policji, Straży Miejskiej i ZTM i przetworzone w ZDM
Zakres zagrożeń

 • Liczba i procent ulic (tras tramwajowych) o jezdni (torowisku) stwarzającej zagrożenie.

Ocena wyszkolonych kontrolerów
Czas reakcji przy usuwaniu zagrożeń

 • Średni czas usunięcia zarejestrowanego zagrożenia lub usterki w zakresie:

- sygnalizacji, oznakowania i oświetlenia;

-awarii technicznych nawierzchni (np. zalanie);

-usuwanie pojazdu lub ładunku;

- likwidacja skutków niebezpiecznego skażenia drogi.


Komfort / warunki podróży

Standard napełnienia (norma 0,15 m2/os tzn. 6,7 os.m2 pow. Podłogi pojazdu przeznaczonej do stania)

 • Średnia liczba osób/m2 w przekrojach największego obciążenia na określonych wlotach do strefy śródmiejskiej oraz wybranych trasach obwodowych.

Wg pomiarów ZTM

Proporcja osób siedzących do ogółu jadących

 • Dane wg struktury taboru w okresach międzyszczytowych w stosunku do obserwowanego zatłoczenia.

Wg pomiarów ZTM

Wentylacja

 • Opinia użytkowników, ocena – % podróżnych – w skali 1-5

Ankietowanie w okresie letnim i zimowym

Ogrzewanie

 • Opinia użytkowników, ocena – % podróżnych – w skali 1-5

Ankietowanie w okresie zimowym

Informacja o stanie podróży

 • Procent pojazdów komunikacji zbiorowej z informacją dynamiczną do całości pojazdów komunikacji zbiorowej.

 • Procent przystanków z informacją (do liczby wszystkich przystanków).

 • Procent przystanków przesiadkowych (wewnętrznych i zewnętrznych) wyposażonych w mapy (w stosunku do całkowitej liczby przystanków przesiadkowych).

 • Liczba przystanków komunikacji zbiorowej o charakterze przesiadkowym zawierająca informacje o czasach przyjazdu poszczególnych pojazdów.

 • Procent osób korzystających z informacji dynamicznej (wewnątrz podróży).

Dane z ZTM
Dostępność pojazdu

 • Stosunek taboru dostępnego dla osób niepełnosprawnych do całości jednostek.

 • Liczba miejsc w taborze niskopodłogowym do całości.

 • Liczba linii z 30% udziałem taboru niskopodłogowego w stosunku do całości miejsc.

 • Udział taboru niskopodłogowego na trasach o podstawowym znaczeniu dla obsługi strefy śródmieścia funkcjonalnego (trasy zostaną wskazane przez ZTM).

Dane z ZTM
Czystość pojazdu

 • Procent pojazdu z niezadowalającym stanem czystości w stosunku do skontrolowanych pojazdów ZTM.

ZTM (kontrola w systemie ciągłym)
Czystość otoczenia – przystanki

 • Procent przystanków z niezadowalającym stanem czystości w stosunku do skontrolowanych (z określeniem wymogów).

ZTM – kontroluje i ocenia według kompetencji po określeniu granic klasyfikuje zauważone uchybienia zgodne z zakresem odpowiedzialności – ZTM, ZDM, ZOM
Stan urządzeń (przystanki)

 • Liczba zauważalnych uchybień na przystankach (np. dewastacja wiaty, brak rozkładów jazdy), które wymagają interwencji w stosunku do skontrolowanych.

ZTM


5.10.2Sposoby oceny realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego


W Tabl. 44 przedstawiono sposoby oceny „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego na lata 2007-2013 i dalsze” z podaniem wskaźnika pomiaru i metody gromadzenia danych.

Tabl. 44. Sposoby oceny Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu TransportowegoCel

Cecha

Pomiar – wskaźnik

Metody gromadzenia danych

Czas dojazdu

Ocena priorytetu komunikacji zbiorowej

 • Liczba wąskich gardeł w komunikacji zbiorowej (przepustowość krytyczna).

 • Stosunek średniej prędkości komunikacyjnej w szczycie i poza szczytem dla wybranych obszarów.

 • Badanie w czasie różnicy między komunikacją zbiorową a indywidualną – długość odcinków ulic z wydzielonymi pasami dla autobusów powyżej 30 wozów/godz.

Procent skrzyżowań w obszarze centrum z priorytetem dla komunikacji zbiorowej w stosunku do skrzyżowań, na których jest prowadzona komunikacja zbiorowa (analiza techniczna)

Bezpieczeństwo w podróży

Opinia mieszkańców o zagrożeniach.

Poczucie bezpieczeństwa podróży u kierowców i innych użytkowników drogi. • Procent kierowców i innych użytkowników dróg, którzy uważają warunki jazdy za bezpieczne (lub nie) w gminie (a), we własnej dzielnicy (b), miniobszary (c).

 • Ocena średnia oraz rozkład w skali (np. 1-5) w mieście w odniesieniu do rejonu zamieszkania.

Ankietowanie rodzin (gospodarstw domowych) wg GAMBIT-u Warszawskiego.

Stan zagrożenia wszystkich uczestników ruchu

 • Liczba zabitych oraz rannych na 100.000 mieszkańców.

Dane Policji, Straży Miejskiej przetworzone w ZDM.

Zagrożenie pieszych

 • Liczba zabitych oraz rannych na 100.000 mieszkańców w stosunku do wszystkich ofiar.

Dane Policji, Straży Miejskiej przetworzone w ZDM.

Koszty społeczne

 • Koszty społeczne wypadków z ofiarami wg wskaźników polskich i UE.

Dane Policji, Straży Miejskiej przetworzone w ZDM oraz obliczenie wg wskaźników obowiązujących w Polsce.

Opinia mieszkańców o skuteczności działań technicznych, organizacyjnych i porządkowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu

 • Ocena średnia oraz wskaźniki (np. 1-5) w mieście w odniesieniu do rejonu zamieszkania.

Badania ankietowe (kto?)
Uspokojenie ruchu

 • Procent długości ulic lokalnych i dojazdowych o ruchu uspokojonym w stosunku do całości ulic lokalnych i dojazdowych.

ZDM / IR

Opinia mieszkańców

 • Procent mieszkańców oceniających zadowalająco działalność władz nt.:

- wprowadzenia priorytetu komunikacji zbiorowej,

- wdrażania ograniczenia prędkości,

- organizowania systemu parkowania.


Badania ankietowe

Wygoda podróży

Częstotliwość

 • Procent linii nie posiadających jednakowego interwału na podstawowych trasach miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • Procent linii, na których zmiana częstotliwości jest niewielka.

 • Stosunek średniej częstotliwości poza szczytem oraz w dni wolne od pracy do częstotliwości w szczycie.

 • Opinia pasażerów odnośnie zadowalającej częstotliwości w szczycie i poza szczytem oraz w dni wolne od pracy.

ZTM / Opinia pasażerów

Poziomy hałasu i zanieczyszczenie powietrza

Poziom hałasu

 • Liczba mieszkańców ulic zbiorczych i wyższych klas, dla których mierzony hałas jest ponadnormatywny.

 • Procent mieszkańców Warszawy uważających hałas uliczny za uciążliwy w obszarach zamieszkania.

 • Liczba skarg na obszarze na hałas spowodowany komunikacją.

Biuro Ochrony Środowiska, ZDM, ZTM oraz badania losowe.

Zanieczyszczenie powietrza

 • Długość odcinków ulic zbiorczych i wyższych klas o przekroczonym normatywnym zanieczyszczeniu powietrza w oparciu o modele zanieczyszczenia powietrza (tło) Na mapę zanieczyszczenia powietrza nałożony poziom zanieczyszczenia w korytarzach komunikacyjnych uzyskany poprzez wykorzystanie punktów pomiarowych ruchu prowadzonych przez ZDM.

Biuro Ochrony Środowiska, ZDM.

Ogólne zadowolenie obywateli z usług transportowych
 • Wskaźnik korzystających regularnie z komunikacji publicznej:

- % mieszkańców Warszawy oceniających komunikację publiczną jako zadowalającą,

- % mieszkańców nie korzystających z komunikacji publicznej oceniających ją jako zadowalającą.Wykorzystanie WBR, Ocena w skali 1-5.

Akceptowalny koszt podróży
 • Procent mieszkańców, dla których koszt przejazdu (podróży) jest wygórowany przy biletach okresowych i jednorazowych.

 • Procent obywateli, dla których koszt podróży jednorazowej do centrum z miejsca zamieszkania stanowi wydatek odczuwalny.

 • Procent osób, dla których koszt transportu w „koszyku” wydatków stanowi więcej niż średnia (lub w określonym przedziale).

 • Procent osób, dla których koszt transportu w „koszyku” wydatków stanowi więcej niż dla biletów okresowych.

Badania ankietowe poziomu gospodarstw domowych. Wykorzystanie metodologii z GUS dotyczących badań „koszyka” wydatków.

Zebrane dane będą podstawą do opracowania raportu nt. realizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego na lata 2007-2013 i dalsze” i osiągnięcia jej celów przez m.st. Warszawa. Raport będzie stanowił podstawę do oceny efektywności i skuteczności działań podejmowanych w ramach Planu.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna