Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona34/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

5.11Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Stojąc przed potrzebą wywiązywania się z coraz liczniejszych zadań przy jednoczesnym wyczerpywaniu się tradycyjnych metod ich finansowania Warszawa będzie podejmować działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z agencjami pozarządowymi i partnerami prywatnymi.

Współpraca będzie realizowana poprzez:


 • poszukiwanie możliwości realizowania projektów inwestycyjnych zgodnie z formułą Partnerstwa Publiczno Prywatnego; zakłada się, że formuła ta może przyczynić się do zwiększenia się zakresu inwestycji miejskich;

 • w większym stopniu angażowanie firm prywatnych do realizacji usług przewozowych w transporcie publicznym; Warszawa posiada dobre doświadczenia w zakresie świadczenia usług przewozowych przez prywatnych operatorów w komunikacji autobusowej działających na zlecenie ZTM

 • umożliwienie wymiany poglądów różnych grup interesów – uczestników i użytkowników systemu transportowego Warszawy; w tym zakresie kontynuowana będzie inicjatywa WOST – Warszawski Okrągły Stół Transportowy;

 • W szerszym zakresie w monitorowanie stanu środowiska naturalnego i opiniowanie/audyt przedsięwzięć komunikacyjnych włączane będą organizacje pozarządowe

 • W szerszym zakresie włączane będą organizacje pozarządowe w programy BRD (audyt) i promowanie ruchu rowerowego i pieszego (audyt projektów, wspólne programy, itp.)5.125.11. Zasady promocji Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-13 i dalsze

Promocja „Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy na lata 2007-13 i dalsze” powiązana jest z promocją „Strategii Rozwoju Zrównoważonego Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” - zasady promocji dokumentów zostały opisane w rozdziale 6.
6ZASADY PROMOCJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego będzie promowana, m.in. przez informowanie opinii społeczeństwa i innych podmiotów o celach, zadaniach i sposobach ich realizacji, W szczególności zakłada się szerokie informowanie o projektach realizowanych przy pomocy funduszy UE. Celem jest zwiększenia świadomości społecznej i przejrzystości działań Unii Europejskiej, a także tworzenie spójnego obrazu pomocy, zaangażowanej na terenie wszystkich zainteresowanych Państw Członkowskich. Zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/20 z dnia 30 maja 2000r Państwa Członkowskie mają obowiązek dostarczania informacji i promocję działań dotyczących pomocy udzielanej w ramach funduszy UE.

Działania te, w sposób czytelny i jasny, powinny być prowadzone dla projektów infrastrukturalnych, w tym:


 • Jeżeli projekt jest realizowany przed podpisaniem umowy, należy zadbać o rozpowszechnianie informacji o tym, iż ubiega się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, a w momencie otrzymania takiego dofinansowania należy dopełnić obowiązków związanych z właściwą promocją projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

 • Jeżeli projekt został zrealizowany, a później zaczął ubiegać się o środki unijne, beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie społeczeństwa i beneficjentów końcowych projektów.

W związku z zaleceniami Rozporządzenia Komisji nr 1159/2000, należy stworzyć Plan Promocji, który powinien szczegółowo określać m.in.:

 • cele działań informacyjnych i promocyjnych,

 • potencjalne grupy docelowych działań informacyjnych i promocyjnych,

 • strategie informowania i promocji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze”, w tym „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze”,

 • jednostki odpowiedzialne za realizację.

Cele planu promocji

Podstawowymi celami planu promocji, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu KE są: • określenie sposobów zapewnienia powszechnego dostępu do informacji związanej z realizacją inwestycji na terenie Miasta st. Warszawy, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” i „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze”.

 • określenie sposobów informowania opinii publicznej o roli Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju i modernizacji systemu transportowego w aglomeracji warszawskiej oraz o osiągniętych rezultatach tego wsparcia;

 • przejrzyste określenie i delegowanie odpowiedzialności za inicjowanie i realizację na szczeblu Miasta st. Warszawy działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy UE.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Planu Promocji „Strategii Rozwoju Zrównoważonego Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” i „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego na lata 2007-2013 i dalsze”, jak i poszczególnych projektów mają na celu:

 • skuteczne poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zgłoszonych projektach do realizacji przy współfinansowaniu z funduszy europejskich w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” i „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach;

 • podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania środków z Unii Europejskiej w działania realizowane w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” i „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze”.

Grupy docelowe Planu Promocji

Grupami docelowymi planu promocji są: • Społeczeństwo Warszawy i aglomeracji;

 • Komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy realizujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;

 • Organizacje pozarządowe;

 • Lokalne władze oraz inne właściwe władze publiczne;

 • Media.

Główne instrumenty działań informacyjnych i promocyjnych

  • Publikacje (broszury, ulotki i biuletyny).

Zgodnie z wymogami powinny zawierać jasne wskazanie na udział Unii Europejskiej w realizacji projektu oraz, w miarę potrzeb, funduszu, jak również godło wspólnotowe jeżeli narodowe bądź regionalne godło także zostało użyte. Publikacje powinny zawierać odesłania do organu odpowiedzialnego za treść informacji i do organu zarządzającego wyznaczonego do realizacji danego pakietu pomocniczego.

W odniesieniu do „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze” za publikację zarówno całego dokumentu, jak również jego streszczenia, zawierającego kluczowe informacje, odpowiedzialne będzie Biuro Drogownictwa i Komunikacji.  • Informacja dostępna za pomocą środków elektronicznych (strony internetowe, bazy danych dla potencjalnych beneficjentów).

Ta forma działań informacyjnych jest szczególnie zalecana, ze względu na skuteczne przekazywanie informacji oraz możliwość usprawnienia dialogu z opinią publiczną. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, strony internetowe dotyczące informacji o projektach realizowanych z pomocą środków Unii Europejskiej, powinny wspominać uczestnictwo Unii Europejskiej, oraz odpowiedniego funduszu, a także zawierać odsyłacz do pozostałych stron internetowych Komisji dotyczących funduszy UE.

W odniesieniu do „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze”, w ramach Planu Promocji, powinno dążyć się do umieszczenia jej na stronach internetowych Miasta st. Warszawy lub co najmniej jej streszczenia z kluczowymi informacjami.

W odniesieniu do poszczególnych projektów zapisanych w Strategii, powinno dążyć się do umieszczenia odpowiednich informacji na stronach internetowych jednostek miejskich odpowiedzialnych za ich realizację.


  • Współpraca z mediami – prasą, telewizją, rozgłośniami radiowymi o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W celu upowszechnienia informacji związanych z realizacją projektów należy nawiązać współpracę z mediami. Odpowiedzialnymi za inicjowanie tego są wszystkie komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy zaangażowane w realizację projektów współfinansowanych w ramach pomocy z środków Unii Europejskiej.

  • Spotkania informacyjne (konferencje, seminaria, targi i wystawy)

Organizatorzy spotkań informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji częściowo finansowanych przez środki unijne, powinni uwidaczniać wkład Wspólnoty poprzez prezentowanie flagi europejskiej w pomieszczeniach konferencyjnych oraz używanie godła wspólnotowego na dokumentach.

  • Billboardy, tablice pamiątkowe.

Billboardy (na miejscu realizacji danego projektu), stałe tablice pamiątkowe (w miejscach powszechnie dostępnych po zakończeniu realizacji projektu) umieszczane są w celu informowania opinii publicznej o dofinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej.

Forma i treść billboardów oraz tablic pamiątkowych powinna być zgodna z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000. Odpowiedzialnymi za prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektów są wszystkie komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy realizujące projekty.

Generalnie, wszystkie działania informacyjne i reklamowe kierowane do opinii publicznej, materiały promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas projektów współfinansowanych ze środków UE powinny zawierać:


 • logo Unii Europejskiej,

 • herb Miasta st. Warszawy,

 • logo europejskiego funduszu zaangażowanego w realizację projektu,

 • logo programu operacyjnego, w ramach którego realizowany jest projekt.

Zgodnie z wymogami wymienione wyżej logo muszą się znaleźć na:

 • billboardach;

 • tablicach pamiątkowych;

 • wnioskach aplikacyjnych;

 • kwartalnych, rocznych i sporządzanych na zakończenie raportach z realizacji projektów;

 • ogłoszeniach;

 • korespondencji;

 • stronie internetowej m. st. Warszawy, która zawiera informacje nt. prowadzonych inwestycji w mieście;

 • materiałach prasowych.

Komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze”, „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” oraz projektów powinny wybrać najwłaściwsze instrumenty, w celu dotarcia z informacją do wszystkich zaangażowanych i zainteresowanych. Główną ideą projektowania akcji promocyjnej i informacyjnej powinno być dążenie do przedstawienia informacji o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy UE w najbardziej przystępny sposób.

Jednostki odpowiedzialne za realizację Planu Promocji

Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu Miasta st. Warszawy są: • Biuro Drogownictwa i Komunikacji - bezpośrednio odpowiedzialne za informację i promocję dotyczącą „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze” dla Miasta st. Warszawy.

 • Biuro Funduszy Europejskich – bezpośrednio odpowiedzialne za informację i promocję „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” w zakresie projektów planowanych do realizacji i realizowanych ze środków UE.

 • Komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy – odpowiedzialne za informowanie o realizowanych za swoim pośrednictwem działaniach w ramach poszczególnych projektów będących elementami „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze”, w tym: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Tramwaje Warszawskiej Sp. z o.o., Metro Sp. z o.o, SKM Sp. z o.o.

Na szczeblu Miasta st. Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji koordynuje działania informacyjne i promocyjne, między innymi poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi Miasta st. Warszawy zaangażowanymi w realizację działań w ramach Strategii i Planu. Natomiast za promocję dotyczącą realizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” w zakresie projektów planowanych do realizacji i realizowanych ze środków UE w ramach kompleksowej „Strategii Rozwoju Zrównoważonego Systemu Transportu Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze” odpowiada Biuro Funduszy Europejskich.

Obowiązki w zakresie informacji i promocji

Biuro Drogownictwa i Komunikacji – zakres odpowiedzialności

 1. Koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu Miasta st. Warszawy.

 2. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o Strategii oraz realizowanych projektach w ramach Strategii.

 3. Pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego

 4. Inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu Miasta st. Warszawy

 5. Współpraca ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi Miasta st. Warszawy zaangażowanymi w realizację „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportu Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze” oraz projektów w ramach Strategii.

 6. Nadzór nad przestrzeganiem przez komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych w ramach Strategii.

Biuro Funduszy Europejskich – zakres odpowiedzialności

 1. Ogólny nadzór i koordynacja na szczeblu Miasta st. Warszawy realizacji zobowiązań wynikających z Rozporządzenia KE 1159/2000 przez wszystkie komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy zaangażowane w realizację projektów w ramach „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” planowanych do dofinansowania i realizowanych ze środków UE

 2. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o projektach planowanych do dofinansowania i realizowanych ze środków UE w ramach Planu.

 3. Inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu Miasta st. Warszawy

 4. Upowszechnienie informacji o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach Planu

 5. Pomoc w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych.

 6. Upowszechnienie informacji o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.

 7. Współpraca ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi Miasta st. Warszawy zaangażowanymi w realizację „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” w zakresie projektów zgłaszanych do współfinansowania z funduszy UE.

Komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy zaangażowane w realizację projektów w ramach Planu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy” – zakres odpowiedzialności

 1. Promocja projektów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia
  30 maja 2000 r. oraz obowiązującymi wytycznymi Instytucji przyznającej wsparcie

 2. Upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów oraz informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu

 3. Współpraca ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi Miasta st. Warszawy zaangażowanymi w realizację projektów w ramach Planu.

We wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych Miasta st. Warszawy zaangażowanych w realizację projektów w ramach „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” powinny zostać wyznaczone osoby odpowiedzialne za działania informacyjne i promocję, a także powinny zostać wskazane imienne osoby udzielające wszelkich informacji o etapie realizacji projektów w ramach planu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych. Informacja o możliwościach kontaktu z tymi powinna być osobami zamieszczona w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Komórki i jednostki organizacyjne oraz osoby prawne Miasta st. Warszawy zaangażowane w realizację projektów w ramach „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” powinny regularnie przekazywać informacje o realizowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych do Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta st. Warszawy.Wykorzystane materiały:


 1. „Analiza i ocena funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej”. FaberMaunsell Polska na zamówienie Biura Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Warszawa, grudzień 2005

 2. „Barometr Warszawski 2004-2005”

 3. Brzeziński A., Buttler I. Roszkowski M, Suchorzewski W. Diagnoza stanu systemu transportowego Warszawy. Biuro Naczelnego Architekta Miasta st. Warszawy. Lipiec 2004r.

 4. Materiały źródłowe udostępnione przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy, w tym materiały PriceWaterhouseCoopers

 5. Materiały źródłowe udostępnione przez Biuro Naczelnego Architekta m. st. Warszawy

 6. Materiały źródłowe udostępnione przez Metro Warszawskie

 7. Materiały źródłowe udostępnione przez Tramwaje Warszawskie

 8. Materiały źródłowe udostępnione przez ZDM

 9. Materiały źródłowe udostępnione przez ZTM

 10. Polityka transportowa dla m. st. Warszawy. Warszawa 1995.

 11. Raport o stanie technicznym ulic Warszawy” - Instytut Badawczy Dróg i Mostów – wrzesień 2003

 12. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej. Biuro Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu m.st. Warszawy: Warszawa, 30 czerwca 2004.

 13. Strategiczne kierunki rozwoju Warszawy w perspektywie 2020 r. BD Warszawa 2004.

 14. Wyniki Warszawskich Badań Ruchu 2005 i 1998 - raporty i baza danych. BPRW S.A, Warszawa listopad 2005.

 15. „Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” przyjęta uchwałą nr LXII/1784/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku.

 16. „Wieloletni program inwestycyjny Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2009 – II edycja” - przyjęta uchwałą nr LXIV/1949/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku.

 17. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” przyjęte uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy - z dnia 10 października 2006 roku.
1 Kordon Obszaru Centrum – 28 przekrojów pomiarowych (dwukierunkowych) ustalonych dla badania WBR 2005 na ciągach komunikacyjnych prowadzących do centrum Warszawy.

2 Kordon Warszawy - 22 przekroje pomiarowe (dwukierunkowe) ustalone dla badania WBR 2005 na ciągach komunikacyjnych na granicy Warszawy.

3 „Studium wykonalności systemu centralnego zarządzania ruchem w Warszawie” Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów PW przy współpracy Wydziału Transportu PW, BPRW i ekspertów niezależnych.

4 Według kursów z marca 2006 r.

5 Oba programy zawierają przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego

6 Zalecenia dotyczące kierunków polityki transportowej w miastach sformułowano, m.in., w Białej Księdze „Wspólna polityka transportowa do roku 2010 – czas na decyzje” (2001)
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna