Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/55/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia: dostawa odczynnikówPobieranie 57.16 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar57.16 Kb.

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3821/55/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:

dostawa odczynników

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony


Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny


Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (013) 43 09 587, Fax. (013) 43 09 587


2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i części zużywalnych do oznaczania:

a) elektrolitów (aparat AVL 9140 i AVL 9180)

b) równowagi kwasowo – zasadowej (aparat AVL 995)

a w tym:


 1. Ise Snap Pack AVL 9180 op. 65

 2. Ise Snap Pack AVL 9140 op. 30

 3. Cleaning Solution AVL 9180, 9140 op. 4

 4. Sodium Electrode Conditioner op. 4

 5. Buffer typ 1 do AVL 995 op. 10

 6. Buffer typ 2 do AVL 995 op. 5

 7. PH reference solution op. 5

 8. Cleaning Solution for AVL 995 op. 5

 9. Deproteinizer AVL 995 op. 5

 10. Rinse additive op. 5

 11. Confitest III Level 1 op. 2

 12. Confitest III Level 2 op. 2

 13. Confitest III Level 3 op. 2

 14. Obudowa do elektrody referencyjnej AVL 995 op. 2

 15. Elektroda p W2 do AVL 995 szt. 1

 16. Elektroda pO2 do AVL 995 szt. 1

 17. Elektroda pH do AVL 995 szt. 1

 18. Elektroda Na+ do AVL 9180 szt. 1

 19. Elektroda K+ do AVL 9180 szt. 1

 20. Elektroda W++ do AVL 9140 szt. 1

 21. Elektroda Cl- do AVL 9180 szt. 1

 22. Elektroda Li+ do AVL 9180 szt. 1

 23. Elektroda referencyjna do AVL 9140 szt. 1

 24. Pompa perystaltyczna do AVL 9140/9180 szt. 2

 25. Pompa perystaltyczna do AVL 995 szt. 1

UWAGA: Zaoferowane odczynniki i części zużywalne muszą być zgodne z zaleceniami producenta aparatów: AVL 9140, AVL 9180 i AVL 995, określonymi w instrukcji obsługi w/w aparatów.


Wykonawcy zobowiązani są podać w ofercie ceny jednostkowe netto, stawkę podatku VAT, wartość netto i wartość brutto oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, czyli: • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Komisja oceni spełnianie przez wykonawców powyższych warunków na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów.


4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.
5. Termin i realizacja zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.


6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

 3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

 4. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

 5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty,
  o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

 6. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

 7. Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem

Przetarg nieograniczony –oferta na dostawę odczynników

SZ.S.P. O.O. SZPiGM 3821/55/2009”
Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie. 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.7. Dokumenty wymagane od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, klasy IIa, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazu A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

d)Karty charakterystyki produktu chemicznego.

e)Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom.

f)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju jego miejsca zamieszkania lub siedziby nie są wydawane dokumenty podmiotowe określone w powyższych podpunktach wykonawca składa odpowiednie dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów. jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Dz. U. Nr 87 poz. 605.


8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium.


9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.


Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3821/55/2009
Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 43 09 587


Korespondencje do Zamawiającego należy kierować do Sekretariatu pok. nr 15 w budynku administracji, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97,


poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium waga kryterium

a) cena (koszt), 100 %
Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt.

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin” otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C) x W = WP


Cmin – najniższa oferowana cena

C - cena badanej oferty

W - waga kryterium

WP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena


(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)
Sposób obliczania ceny: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + VAT = = wartość brutto.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych


i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy oraz oferty zostaną ocenieni przez członków komisji przetargowej.11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: • mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 18a, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.


Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 27.10.2009 r. godz. 12:00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny


im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, kancelaria szpitala (pokój nr 21).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 27.10.2009 r.


o godz. 12:30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, pok. nr 18 a.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną: • nazwy i adresy wykonawców,

 • ceny ofert15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................

(podpis kierownika jednostki)


Załącznik nr 1

Pieczęć adresowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 22, 24 i 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników, Sprawa nr Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3821/55/2009 oświadczamy że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / lub

przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*

3. Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy Prawo

zamówień publicznych.

5. Spełniamy wszelkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2


WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY

SZSPOO.SZPiGM 3821/55/2009

zawarta w Brzozowie, dnia ..................... pomiędzy:


Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym
Im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36 – 200 Brzozów,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

- Dyrektora mgr Antoniego Kolbucha

zwanym w dalszej części umowy Kupującym, a :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym.


§ 1

Na podstawie przeprowadzonej procedury, zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych Sprzedający sprzedaje Kupującemu odczynniki laboratoryjne w asortymencie i ilościach określonych w ofercie przetargowej z dnia .................r. złożonej przez Sprzedającego (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.


§ 2
Strony umowy ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży na kwotę .................. zł. brutto.

Słownie: ...........................................................................................................


§ 3

Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia.

Zamówienia na odczynniki składa w formie faxu lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego.


§ 4
Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, po dostarczeniu przedmiotu sprzedaży.

Strony umowy ustalają, że zapłata za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.


§ 5
Strony umowy ustalają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.
§ 6
Kary umowne:

 1. Sprzedający, w przypadku odstąpienia od umowy zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu sprzedaży.

 2. W przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu sprzedaży w określonym umową terminie Kupujący naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Kupującego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie 5-cio dniowego terminu zwłoki Kupujący rezygnuje z realizacji zamówienia, które stanowi podstawę do naliczenia kary umownej i wzywa Sprzedającego do zapłaty przedmiotowej kary.

 3. W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 2 dni, Kupujący może, na pisemny uzasadniony wniosek Sprzedającego odstąpić od naliczenia kary umownej określonej w ust.2.

 4. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę przedmiotu sprzedaży Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu sprzedaży, na który odmówił przyjęcia zamówienia.

 5. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone dostawcy w terminie 7 dni od daty odbioru towaru, po sporządzeniu komisyjnego protokołu.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

 7. W przypadku nie usunięcia wady w wyżej wskazanym terminie, Sprzedającego obciąża odpowiedzialność odszkodowawcza określona w ust.2

 8. Kupujący w przypadku udokumentowania trzech nieterminowych dostaw może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Sprzedający zapłaci odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu sprzedaży.

 9. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1, 2, 4 i 7 w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia Kupującego do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupujący potrąci należną kwotę (wraz z odsetkami ustawowymi)

z bieżącej należności Sprzedającego.

 1. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.


§ 7
Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży.

Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.


§ 8
Dostawy będą realizowane w terminie 1 roku od dnia ..……………… do dnia .......................

Sprzedający zobowiązuje się do nie podwyższania cen przedmiotu sprzedaży przez cały okres obowiązywania umowy.


§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 11
W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna