Szczególne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych Autoprotect Prins WarrantyPobieranie 68.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar68.52 Kb.


Szczególne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych Autoprotect Prins Warranty
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej s.w.u., Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, zwany dalej Ubezpieczycielem, zawiera umowy ubezpieczenia z podmiotami posiadającymi zdolność do czynności prawnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi.

 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy postanowień odmiennych lub dodatkowych w stosunku
  do wskazanych w niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia, o ile nie pozostają one w sprzeczności
  z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  Ich wprowadzenie wymaga formy pisemnej potwierdzającej przyjęcie tych postanowień przez Strony umowy.§ 2. Definicje

Użyte w niniejszych s.w.u. określenia mają następujące znaczenie:

 1. autoryzacja szkody – potwierdzenie przez centrum autoryzacji szkód zaakceptowanego zakresu i kosztu naprawy pojazdu;

 2. autoryzowana stacja obsługi (ASO) – autoryzowany punkt obsługi i naprawy pojazdów, właściwy dla marki pojazdu objętego ubezpieczeniem, posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie
  i wykonywanie napraw, z siedzibą na terytorium państw,
  o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszych s.w.u.;


 3. awaria – nagłe i nie­prze­wi­dzia­ne za­prze­sta­nie pra­cy ele­men­tu lub ze­spo­łu po­jaz­du, spowodowane przy­czyną we­wnętrz­ną
  po­cho­dze­nia: me­cha­nicz­ne­go, elek­trycz­ne­go, elek­tro­nicz­ne­go,
  pneu­ma­tycz­ne­go lub hy­drau­licz­ne­go;


 4. centrum autoryzacji szkód – Autoprotect Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (02-577), Al. Niepodległości 120/20;


 5. dealer – podmiot posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów danej marki na ich sprzedaż, z siedzibą
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


 6. dokument ubezpieczenia (polisa) - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

 7. element pojazdu – część wchodząca w skład oryginalnej konstrukcji pojazdu lub zamontowana w autoryzowanej stacji obsługi, objęta zakresem ubezpieczenia określonym
  w § 3 ust. 3 niniejszych s.w.u.;


 8. gwarancja – gwarancja jakości udzielona przez producenta, importera, sprzedawcę pojazdu lub podzespołów pojazdów;

 9. kierowca – Ubezpieczony lub osoba upoważniona przez Ubezpieczonego do korzystania z pojazdu, posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem na podstawie przepisów prawa obowiązującego w kraju, w którym doszło do powstania szkody;

 10. okres eksploatacji pojazdu – okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu;

 11. pojazd – samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprzedany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i wymieniony w dokumencie ubezpieczenia (polisie);

 12. szkoda – awa­ria po­jaz­du wska­za­ne­go w do­ku­men­cie
  ubez­pie­cze­nia (polisie);


 13. ubez­pie­cza­ją­cy to osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia
  na podstawie niniejszych s.w.u.; wszystkie postanowienia niniejszych s.w.u. dotyczące Ubezpieczającego stosuje
  się odpowiednio do Ubezpieczonego


 14. ubezpieczony to podmiot, na rachunek którego została zawarta umowa ubezpieczenia będący właścicielem zakupionego pojazdu lub jego uprawnionym użytkownikiem na podstawie umowy leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, na mocy której użytkownik pojazdu jest odpowiedzialny za ponoszenie kosztów naprawy awarii pojazdu;

 15. ubezpieczyciel – Red Sands Insurance Company (Europe) Limited z siedzibą Level 3, Ocean Village Business Centre,
  23 Ocean Village Promenade, Gibraltar;


 16. umowa ubezpieczenia – umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, na podstawie niniejszych s.w.u.;

 17. wartość pojazdu – ustalona przez Ubezpieczyciela wartość pojazdu wynikająca z notowań zawartych w katalogu Eurotax Glass’s – Informator Rynkowy, uwzględniająca wyposażenie dodatkowe, przebieg, stan techniczny oraz sposób użytkowania pojazdu, aktualna na dzień szkody.


§ 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty usunięcia awarii,
  w przypadku wystąpienia szkody w pojeździe wymienionym
  w dokumencie ubezpieczenia, zaistniałej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów EFTA.


 2. Nie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową pojazdów:

  1. eksploatowanych jako ambulanse, karawany, pomoc drogowa;

  2. należących do policji, wojska, straży pożarnej lub straży granicznej;

  3. wynajmowanych w celach zarobkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego typu rent a car (okres wynajmu
   do 1 miesiąca);


  4. użytkowanych do zarobkowego przewozu osób, zarejestrowanych jako autobusy lub wykorzystywanych
   do nauki jazdy;


  5. nie posiadających ważnego badania technicznego poświadczonego wpisem do dowodu rejestracyjnego;

  6. nie objętych ważną gwarancją udzieloną przez producenta lub importera pojazdu.

 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty usunięcia awarii następujących elementów pojazdu:

 1. zespół dźwigni zaworów;

 2. popychacze hydrauliczne;

 3. zawory dolotowe;

 4. zawory wylotowe z wyłączeniem przegrzania i wypalenia;

 5. głowica cylindrów z wyłączeniem uszkodzeń powstałych
  na skutek przegrzania oraz odkładania się nagaru;


 6. uszczelka głowicy cylindrów;

 7. wałek rozrządu;

 8. pompa oleju;

 9. tłoki oraz pierścienie tłokowe;

 10. sworznie tłokowe;

 11. wał korbowy;

 12. katalizator;

 13. pompa wody;

 14. koło pasowe wału korbowego;

 15. kolektor dolotowy;

 16. rozrząd (bez paska i napinacza).

  1. Kosz­ty na­pra­wy lub wy­mia­ny obu­dów po­kry­wa­ne są wy­łącz­nie wte­dy, gdy ich uszko­dze­nie na­stą­pi­ło w wy­ni­ku awa­rii
   ele­men­tu po­jaz­du ob­ję­te­go ochro­ną ubez­pie­cze­nio­wą.§ 4. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

 1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:

 1. umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa kierowcy;

 2. przeciążania pojazdu (np. udziału w rajdach samochodowych, wyścigach, konkursach, jazdach szkoleniowych);

 3. zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowania części i dodatków, które nie zostały dopuszczone przez producenta pojazdu, dokonanych po dacie pierwszej rejestracji pojazdu z wyłączeniem montażu instalacji gazowej;

 4. dokonania jakichkolwiek modyfikacji silnika (tuning)
  z wyłączeniem montażu instalacji gazowej;


 5. uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego zaleceń zawartych w książce obsługowej pojazdu, a także uszkodzeń będących skutkiem zaniedbań dokonywania przeglądów okresowych pojazdu;

 6. normalnego zużycia lub zaniedbania w trakcie eksploatacji pojazdu;

 7. wycieków płynów eksploatacyjnych lub oleju;

 8. zaniedbania obowiązku zgłoszenia dostrzeżonej awarii
  w autoryzowanej stacji obsługi;


 9. zastosowania niewłaściwego rodzaju paliwa;

 10. oddziaływania na pojazd czynników chemicznych
  lub mechanicznych, takich jak agresywne działanie środowiska, uderzenia kamieni, żwiru, piasku lub działania energii jądrowej;


 11. działania sił przyrody (np. huraganu, gradu, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi);

 12. pożaru lub wybuchu;

 13. następstwa działania zewnętrznej siły mechanicznej
  w momencie zetknięcia się (kolizji) pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;


 14. działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroru i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania pojazdu przez władze.

 1. Za­kres ubezpieczenia nie obej­mu­je rów­nież i Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody, które mogą być pokryte na podstawie innej umowy ubezpieczenia, przy czym wyłączenie to ma zastosowanie również w sytuacji, gdy z tytułu takiej umowy ubezpieczenia nie przysługuje odszkodowanie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Ubezpieczającego;

 2. szkody w pojazdach:

 1. eksploatowanych jako ambulanse, karawany, pomoc drogowa;

 2. należących do policji, wojska, straży pożarnej lub straży granicznej;

 3. wynajmowanych w celach zarobkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego typu rent a car (okres wynajmu do 1 miesiąca);

 4. w których dokonano jakichkolwiek modyfikacji silnika (tuning) z wyłączeniem montażu instalacji gazowej;

 5. użytkowanych do zarobkowego przewozu osób, zarejestrowanych jako autobusy lub wykorzystywanych do nauki jazdy;

 6. nie objętych ważną gwarancją udzieloną przez producenta lub importera pojazdu.

 1. Szkody, które mogą być usunięte w ramach gwarancji udzielonej w odniesieniu do danego elementu lub zespołu pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową;

 2. straty pośrednie wszelkiego rodzaju, powstałe wskutek awarii pojazdu i braku możliwości jego eksploatowania;

 3. koszty czynności, takich jak:

 1. przeglądy okresowe oraz czynności: kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe;

 2. regulacje, strojenia;

 3. czyszczenie jakichkolwiek zespołów, w tym układów: paliwowego, smarowania i chłodzenia;

 4. wymiany elementów filtrujących, środków smarujących lub płynów eksploatacyjnych;

 1. szkody polegające na:

 1. stopniowym ob­ni­ża­niu się osią­gów i po­gar­sza­niu
  się wła­ści­wo­ści jezd­nych po­jaz­du;


 2. stopnio­wej utracie kompresji silnika;

 3. zwiększaniu się zu­ży­cia ole­ju sil­ni­ko­we­go;

 4. stop­nio­wym zwiększaniu się po­zio­mu ha­ła­su, drgań, stu­ków i wi­bra­cji;

 1. kosz­ty wy­ni­ka­ją­ce z bra­ku czę­ści za­mien­nych oraz kosz­ty ich do­sta­wy;

 2. koszty czynności - kontrolnych, diagnostycznych, pomiarowych - wykonanych w celu rozpoznania awarii, jeśli okaże się, że rozpoznana awaria
  nie jest objęta ochroną w ramach niniejszych s.w.u.


 1. Niezależnie od wyłączeń zawartych w ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
  w sytuacjach wskazanych w niniejszych s.w.u.
  w szczególności dotyczących naruszenia obowiązków związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia określonych w § 9 oraz związanych
  z wystąpieniem szkody, określonych w § 10 niniejszych s.w.u.§ 5. Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej.

  1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna
   się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia.


  2. Okres ochrony ubezpieczeniowej trwa maksymalnie
   36 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6.


  3. Umo­wę ubez­pie­cze­nia za­wie­ra się na wnio­sek
   Ubez­pie­cza­ją­ce­go, po uprzedniej identyfikacji pojazdu.


  4. Za­war­cie umo­wy ubez­pie­cze­nia po­twier­dzane jest
   do­ku­men­tem ubez­pie­cze­nia (po­li­są).


  5. Od­po­wie­dzial­ność Ubezpieczyciela koń­czy się:

 1. z upływem okresu ubezpieczenia na jaki została udzielona ochrona ubezpieczeniowa;

 2. z chwilą osiągnięcia przez pojazd limitu kilometrów przewidzianego dla danego okresu ochrony;

 3. z upływem okresu gwarancji udzielonej przez producenta lub importera pojazdu;

 4. po wy­czer­pa­niu się su­my ubez­pie­cze­nia wsku­tek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań, co jest równoznaczne z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej;

 5. z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej,
  w sytuacji opisanej w ust. 6.


 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem trwałej
  i zupełnej utra­ty po­jaz­du w wy­ni­ku znisz­cze­nia lub
  kra­dzie­ży, potwierdzonej wyrejestrowaniem pojazdu
  lub zajęcia pojazdu w toku postępowania egzekucyjnego. Skutkiem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia.§ 6. Suma ubezpieczenia

 1. Su­ma ubez­pie­cze­nia od­po­wia­da war­to­ści pojazdu.

 2. Su­ma ubez­pie­cze­nia sta­no­wi gór­ną gra­ni­cę
  od­po­wie­dzial­no­ści Ubezpieczyciela w od­nie­sie­niu
  do wszyst­kich szkód po­wsta­łych w okre­sie
  ubez­pie­cze­nia.


 3. Su­ma ubez­pie­cze­nia ule­ga każ­do­ra­zo­we­mu
  zmniej­sze­niu o kwo­tę wy­pła­co­ne­go od­szko­do­wa­nia.§ 7. Limit odpowiedzialności na szkodę

W umowie ubezpieczenia stosuje się limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkodę w wysokości 10.000 zł.
§ 8. Składka ubezpieczeniowa

 1. Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

 2. Skład­ka ubez­pie­cze­nio­wa jest płat­na jed­no­ra­zo­wo przy
  za­wie­ra­niu umo­wy ubez­pie­cze­nia.§ 9. Obo­wiąz­ki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia

 1. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę na rachunek Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczonego o treści zawartej umowy ubezpieczenia i przekazać mu tekst niniejszych s.w.u.

 2. W czasie trwania Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający
  jest obowiązany niezwłocznie poinformować Ubezpieczyciela, w formie pisemnej, o zmianie przeznaczenia pojazdu lub zaistnieniu innych okoliczności wyłączających odpowiedzialność Ubezpieczyciela zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2) niniejszych s.w.u.


 3. Ubezpieczający zobowiązany jest do:

 1. terminowego wykonywania przeglądów okresowych pojazdu w ASO, w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta danej marki pojazdu, zawartymi
  w książce obsługowej, instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej pojazdu, z tolerancją ± 14 dni i/lub 500 kilometrów;


 2. terminowego wykonywania przeglądów instalacji gazowej zamontowanej w pojeździe, w zakresie zgodnym z zaleceniami jej producenta;

 3. prze­cho­wy­wa­nia oraz oka­zy­wa­nia na żą­da­nie Ubezpieczyciela, do­ku­men­tów po­twier­dza­ją­cych fakt ter­mi­no­we­go wy­ko­ny­wa­nia prze­glą­dów
  okre­so­wych po­jaz­du, o któ­rych mo­wa w pkt. 1) i 2);


 4. niezwłocz­ne­go zgła­sza­nia do ASO istot­nych ob­ja­wów
  nie­pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia po­jaz­du
  i po­stę­po­wa­nia zgod­ne­go z za­le­ce­nia­mi za­war­ty­mi
  w książ­ce ob­słu­go­wej, instrukcji obsługi i książ­ce
  gwa­ran­cyj­nej pojazdu;


 5. po­stę­po­wa­nia zgod­ne­go z za­le­ce­nia­mi za­war­ty­mi
  w książ­ce ob­słu­go­wej, instrukcji obsługi i książ­ce
  gwa­ran­cyj­nej w ra­zie sy­gna­li­zo­wa­nia przez któ­re­kol­wiek urzą­dze­nie ostrze­gaw­czo­-sy­gna­li­za­cyj­ne lub kon­tro­l­no­ -
  po­mia­ro­we wy­stą­pie­nia ja­kich­kol­wiek uste­rek lub
  nie­pra­wi­dło­wo­ści.


 1. Do­wo­dem pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne­go prze­glą­du okre­so­we­go pojazdu są wpi­sy do­ko­na­ne przez autoryzowaną sta­cję ob­słu­gi w książ­ce gwa­ran­cyj­nej lub książ­ce ob­słu­go­wej po­jaz­du.

 2. W odniesieniu do pojazdów dla których brak jest książki obsługowej i książki gwarancyjnej pojazdu, za dowód prawidłowo wykonanego przeglądu okresowego pojazdu uznaje się faktury VAT potwierdzające termin i zakres wykonanych czynności oraz użyte materiały.

 3. W razie utracenia książ­ki gwa­ran­cyj­nej, książ­ki ob­słu­go­wej
  po­jaz­du lub faktur o których mowa w ust. 5, cię­żar
  udo­wod­nie­nia fak­tu ter­mi­no­we­go wy­ko­na­nia prze­glą­dów
  okre­so­wych spo­czy­wa na Ubez­pie­cza­ją­cym.


 4. Jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczającego lub kierowcę pojazdu obowiązków określonych w niniejszym paragrafie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, Ubezpieczyciel uprawniony jest do odmowy wypłacenia odszkodowania lub jego zmniejszenia.


§ 10. Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w razie wystąpienia szkody

 1. W przypadku wystąpienia szkody kierowca pojazdu jest zobowiązany użyć do­stęp­nych mu środ­ków, ma­ją­cych na ce­lu za­po­bie­że­nie zwięk­sza­niu się szkody.

 2. Jeżeli kierowca umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki określone w ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

 1. W przypadku wystąpienia szkody, w następstwie której naprawa pojazdu wykonywana będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczony lub kierowca pojazdu są zobowiązani do:

 1. niedokonywania w pojeździe żadnych zmian
  i nie rozpoczynania naprawy pojazdu;


 2. okazania w autoryzowanej stacji obsługi dokumentów potwierdzających fakt terminowego wykonywania przeglądów okresowych pojazdu wymaganych przez producenta pojazdu;

 3. okazania w autoryzowanej stacji obsługi dokumentu ubezpieczenia;

 4. wypełnienia w autoryzowanej stacji obsługi formularza zgłoszenia szkody, zawierającego w szczególności dane Ubezpieczonego, dane pojazdu oraz datę, miejsce
  i okoliczności zdarzenia;


 5. przesłania kserokopii dokumentu potwierdzającego wykonanie ostatniego wymaganego przez producenta przeglądu okresowego pojazdu oraz formularza zgłoszenia szkody do centrum autoryzacji szkód, pod numer:


tel. (48 22) 856 80 44

faks (48 22) 646 99 28

e-mail: szkody@autoprotect.com.pl


 1. po uzyskaniu akceptacji zakresu i kosztu naprawy pojazdu
  od centrum autoryzacji szkód - odebrania faktury VAT
  za naprawę pojazdu wystawionej przez autoryzowaną stację obsługi na Ubezpieczonego;


 2. pokrycia kosztów naprawy pojazdu z własnych środków;

 3. przesłania oryginału faktury VAT - a w przypadku płatników podatku VAT potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii faktury VAT - za naprawę pojazdu, do centrum autoryzacji szkód wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Ubezpieczyciel ma dokonać wypłaty odszkodowania.

 1. W przypadku wystąpienia szkody, w następstwie której naprawa pojazdu wykonywana będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczony lub kierowca pojazdu są zobowiązani do:

 1. odebrania faktury za naprawę pojazdu wystawionej przez autoryzowaną stację obsługi na Ubezpieczonego;

 2. pokrycia kosztów naprawy pojazdu z własnych środków;

 3. przesłania oryginału faktury VAT - a w przypadku płatników podatku VAT potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii faktury VAT - za naprawę pojazdu, do centrum autoryzacji szkód.

 1. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wskazanych w ust. 3 lub 4, Ubezpieczyciel może odmówić lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności
  i skutków szkody.§ 11. Usta­le­nie wy­so­ko­ści od­szko­do­wa­nia

 1. Ubezpieczyciel usta­la wy­so­kość od­szko­do­wa­nia na pod­sta­wie fak­tur VAT dokumentujących naprawę pojazdu.

 2. Wy­so­kość od­szko­do­wa­nia uwzględ­nia nor­my cza­so­we ope­ra­cji
  na­praw­czych, okre­ślo­ne przez pro­du­cen­ta po­jaz­du oraz
  uwi­docz­nio­ne w fak­tu­rze VAT wy­sta­wio­nej przez autoryzowaną sta­cję ob­słu­gi do­ko­nu­ją­cą na­pra­wy po­jaz­du:


 1. ce­ny czę­ści za­mien­nych i ma­te­ria­łów;

 2. staw­ki za jedną ro­bo­czo­go­dzi­nę.

 1. Ubezpieczyciel uprawniony jest do wstrzymania naprawy pojazdu do czasu dokonania bezpośredniej weryfikacji szkody przez swojego przedstawiciela lub niezależnego rzeczoznawcę.

 2. W sytuacjach spornych Ubezpieczyciel uprawniony jest
  do zbadania pojazdu przez rzeczoznawcę oraz wyznaczenia autoryzowanej stacji obsługi mającej wykonać naprawę. Zakres naprawy realizowanej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia będzie zależeć od opinii wydanej przez rzeczoznawcę powołanego przez Ubezpieczyciela.


 3. Ubezpieczyciel uprawniony jest do:

 1. kontroli naprawy pojazdu na każdym jej etapie;

 2. dokonania oględzin pojazdu po naprawie.


§ 12. Wy­pła­ta od­szko­do­wa­nia

 1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową, które powstały w okresie ochrony ubezpieczeniowej maksymalnie do ustalonej sumy ubezpieczenia.

 2. Odszkodowanie nie może przekroczyć kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na usunięcie awarii oraz limitu odpowiedzialności, o którym mowa w § 7 niniejszych s.w.u.

 3. Od­szko­do­wa­nie jest wypłacane w zło­tych.

 4. Je­śli kosz­ty na­pra­wy pojazdu są po­no­szo­ne w wa­lu­cie
  ob­cej, od­szko­do­wa­nie jest wy­pła­ca­ne według śred­nie­go kur­su wa­lut NBP, obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu usta­le­nia
  od­szko­do­wa­nia.


 5. Od­szko­do­wa­nie jest wy­pła­ca­ne Ubez­pie­czonemu lub
  upo­waż­nio­nej przez nie­go autoryzowanej sta­cji ob­słu­gi,
  po we­ry­fi­ka­cji szko­dy, na pod­sta­wie fak­tur
  okre­śla­ją­cych za­kres wy­ko­na­nych czyn­no­ści
  na­praw­czych oraz czę­ści uży­tych do na­pra­wy po­jaz­du.


 6. Ubezpieczyciel jest zo­bo­wią­za­ny wypłacić
  od­szko­do­wa­nie w ter­mi­nie 30 dni od da­ty otrzy­ma­nia za­wia­do­mie­nia o szkodzie.


 7. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie oko­licz­no­ści
  ko­niecz­nych do usta­le­nia od­po­wie­dzial­no­ści Ubezpieczyciela ­al­bo wy­so­ko­ści od­szko­do­wa­nia oka­za­ło się nie­moż­li­we, od­szko­do­wa­nie wy­pła­ca się w ter­mi­nie 14 dni od chwi­li gdy przy za­cho­wa­niu na­le­ży­tej
  sta­ran­no­ści wy­ja­śnie­nie tych oko­licz­no­ści by­ło­by
  moż­li­we. Jed­nak­że bez­spor­ną część od­szko­do­wa­nia Ubezpieczyciel jest zobowiązany wy­pła­cić w ter­mi­nie
  30 dni od daty zawiadomienia o szkodzie.§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nie unormowanych niniejszymi s.w.u. oraz umową ubezpieczenia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczającego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w postępowaniu cywilnym procesowym.

 3. Roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia można dochodzić
  na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym.


 4. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający będący osobą fizyczną lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłaszać do Ubezpieczyciela
  za pośrednictwem Autoprotect Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (02-577), Al. Niepodległości 120/20. Skargi mogą być też kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.


 5. Do realizacji postanowień niniejszych s.w.u. w imieniu
  i na rachunek Ubezpieczyciela jest uprawnione centrum autoryzacji szkód.


 6. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone przez Red Sands Insurance Company (Europe) Limited Limited w dniu 10 listopada 2014 roku i wchodzą w życie z dniem 11 listopada 2014 roku.
Administrator:

Autoprotect Polska Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 120/20

02-577 Warszawa

Tel.: (22) 856 80 40

Faks: (22) 646 99 28

E-mail: biuro@autoprotect.com.pl


Red Sands Insurance Company (Europe) Limited 2014.11.11.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna