SzczegóŁowe warunki konkursu ofertPobieranie 54.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar54.63 Kb.
Częstochowa, dn. 21.10.2013 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałach Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.


 1. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Tel. (034) 367 31 04

Fax. (034) 365 17 56


 1. PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem konkursu jest zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  z zakresu ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowy, Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałach Psychiatrycznych SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  104/118.

 2. Prognozowana liczba ratowników medycznych niezbędna do udzielania świadczeń zdrowotnych w SOR, OIOM i Oddziałach Psychiatrycznych wynosi 7.

3. Minimalna liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w/w Oddziałach przez jednego ratownika medycznego wynosi 36 godzin w miesiącu, przy czym każdy jeden ratownik medyczny zobowiązany jest do pozostawania w dyspozycji do udzielania świadczeń zdrowotnych w/w Oddziałach przez maksymalnie 156 godzin miesięcznie.

4. Oferta Oferenta w zakresie maksymalnej liczby godzin udzielania świadczeń


zdrowotnych w SOR, OIOM i Oddziałach Psychiatrycznych nie stanowi podstawy roszczenia wobec Udzielającego Zamówienia o ich przyznanie w każdym miesiącu lub roszczenia o zapłatę za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Rozkład udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych
obejmuje wszystkie dni tygodnia w godzinach: od 7.00 do 19.00 oraz od 19.00 do 7.00 dnia następnego. Skonkretyzowanie dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych nastąpi w ustalanym co miesiąc przez Udzielającego Zamówienia tzw. harmonogramie dyżurów.

6. Maksymalną kwotą wynagrodzenia, jaką Udzielający Zamówienia może


przeznaczyć za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratownika
medycznego jest kwota brutto 18,00 zł. (słownie: osiemnaście złotych)

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

8. Przedstawiciel Udzielającego Zamówienia uprawniony do bezpośredniego
kontaktowania się z Oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych:
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Pani Wioletta Skowron - telefon kontaktowy
34 367 3571.


 1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Oferenci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać uprawnienia ratownika medycznego zgodne z art. 10 lub 58 ust.1


ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia z dnia 8 września 2006 r. (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 757) lub
dysponować osobami posiadającymi uprawnienia ratownika medycznego,
potwierdzone dokumentami ,zaświadczeniami oraz oświadczeniami wynikającymi z przepisu art.10 lub art. 58 ust.1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2) posiadać doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności ratownika


medycznego obejmujące co najmniej roczny staż w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym lub w innych jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wskazanych w art. 32 ustawy o PRM, lub dysponować osobami posiadającymi co najmniej roczny staż w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub w innych jednostkach systemu PRM wskazanych w art.32 ustawy o PRM. 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę .

 3. Oferta Oferenta, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona
  z postępowania.

 4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Ofertę należy opracować na druku ,,FORMULARZ OFERTOWY” Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku ,, FORMULARZ OFERTOWY”, (w załączeniu pisemny wzór dokumentu – Załącznik nr 1).

 6. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna być napisana w języku polskim
  (z wyłączeniem pojęć medycznych), na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do złożenia oferty.

 7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa lub drogą faksu, niezależnie od daty nadania nie będą rozpatrywane.

 8. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

 9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:

Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta: ……………………………………………..

Tel. kontaktowy ………………………………………..Konkurs ofert na wykonywanie świadczenie zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałach Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
Nie otwierać przed 30.10.2013 roku godzina 13.00
Liczba stron …………. (określić ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)
 1. Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać wszystkie wymagane
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dokumenty, zaświadczenia oraz oświadczenia, w tym, dokumenty, zaświadczenia oraz oświadczenia, wynikające z treści Rozdziału III niniejszych SWKO.

Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenia, winien być opatrzony adnotacją za zgodność z oryginałem” i podpisany przez osobę składającą ofertę.

 1. Oferta powinna zawierać cenę brutto jednej godziny udzielania świadczeń zdrowotnych oraz oferowaną w miesiącu liczbę godzin udzielania świadczeń zdrowotnych mieszczącą się w granicach wskazanych w Rozdziale II pkt.3 SWKO.

 2. Cena jednostkowa jednej godziny winna być wyrażona w złotych i zawierać

wszystkie koszty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Oferta zawierająca cenę wyższą niż wskazana w niniejszych SWKO cena


maksymalna, zostanie odrzucona.

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

15. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.

16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta winna być


dodatkowo oznaczona określeniem ,,ZMIANA’’ lub ,,WYCOFANIE”.

17. Udzielający Zamówienia może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie


potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Udzielający Zamówienia nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

18. Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu do składania ofert.
V. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE STAWIANE OFERENTOM


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia,
  o których mowa w Rozdziale III niniejszych SWKO oraz udzielający świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 220,poz.1447) lub jako podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

  1. Oferent musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną,

  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dopuszczające do wykonywania zawodu ratownika medycznego,

  3. Oferentem nie może być pracownik Udzielającego Zamówienia.

 2. Podmioty, o których mowa w pkt.1 Rozdziału V SWKO muszą :

 1. być uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, tzn. są zarejestrowane we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON i NIP;

 2. wykazać, że poosiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie tzn. posiadają
  doświadczenie zawodowe w prowadzeniu działalności objętej konkursem oraz posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami NFZ;

 3. wykazać w drodze oświadczenia, że posiadają lub będą podsiadać polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu postępowania w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do złożenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy aktualnej polisy OC z tytułu wykonywanych przez siebie medycznych czynności ratunkowych na minimalną kwotę ubezpieczenia 30.000 Euro. Umowa OC Oferenta-Przyjmującego Zamówienie winna być kontynuowana przez cały okres związania umową, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, przed rozpoczęciem realizacji umowy ma obowiązek zapoznać się z obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia przepisami wewnętrznymi.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia do ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, niezależnie od sposobu w jaki wszedł w ich
posiadanie, tj. ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta.

5. W razie zaistnienia niespodziewanych i nagłych okoliczności uniemożliwiających


udzielanie świadczeń (np. choroba lub inne zdarzenie losowe), Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym fakcie
Udzielającego Zamówienia w osobach kierownika SOR, OIOM, O. Psychiatrycznych lub pielęgniarkę oddziałową/koordynującą SOR, OIOM, O. Psychiatrycznych.

6. Okoliczność będącą przyczyną nieobecności należy niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia okoliczności uniemożliwiających udzielanie świadczeń, potwierdzić stosownymi dokumentami np. zaświadczenie lekarskie.

7. Oferent ubiegający się o udzielanie świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do złożenia:

a) wypełnionego formularza oferty przedstawionego przez Udzielającego Zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWKO);

b) CV ;

c) zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych osób, które będą udzielały


świadczeń zdrowotnych, tj.

c.1. dyplom ukończenia szkoły oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym wymagane do wykonywania zawodu ratownika,

c.2. zaświadczenie dotyczące stażu w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w charakterze ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub
w innych jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wskazanych w art. 32 ustawy o PRM .

c 3. kartę doskonalenia zawodowego.

8. Dokumenty wymienione w pkt. 7 lit. c.1, c.2 i c 3 niniejszego Rozdziału mogą być
przedłożone w formie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Niezłożenie ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

9. O odrzuceniu oferty z postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia
powiadomi niezwłocznie Oferenta, podając uzasadnienie.

10. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Udzielający Zamówienia wzywa Oferenta


do usunięcia tych braków w wyznaczonym przez Udzielającego Zamówienia
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

11. Oferta może zostać odrzucona także w przypadkach wskazanych w art. 149 ust 1 ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2008 nr 164, poz. 1027 z późń. zmianami).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Rodzaj konkursu: otwarty.

 2. Forma składania ofert: pisemna.

 3. Rodzaj postępowania konkursowego: porównanie ofert i wybór najkorzystniejszych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.
 1. ZASADY OCENY I WYBORU OFERT
 1. Zasady wyboru oferty.

Zamawiający wyłoni Oferenta, którego oferta:

 • odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWKO

 • przedstawia najkorzystniejszą ofertę wg podanych kryteriów.

 1. Kryteria oceny oferty.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów, które w sumie stanowią 100%:
I Kryterium: Cena (60%)

 • Cena za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych

 • Oferta z najniższą ceną za 1 godzinę pracy otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, tj. 100 pkt.

 • Pozostałe oferty będą obliczane wg wzoru:

Najniższa cena za 1 godzinę

Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 pkt. x 60%

Cena z oferty rozpatrywanej


II Kryterium: Kwalifikacje zawodowe (40%)

Kryterium to będzie oceniane na podstawie punktów przyznanych za poszczególne kwalifikacje ujęte w przedmiotowym kryterium, suma punktów przyznana każdemu Oferentowi w niniejszym kryterium będzie wymnożona przez wagę kryterium, tj. 40%: • Wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 30 pkt.

 • Wykształcenie licencjackie (wyższe zawodowe na kierunku ratownictwo medyczne) – 20 pkt.

 • Wykształcenie średnie i tytuł ratownika medycznego – 10 pkt.

 • Kursy udokumentowane:

- ALS – 5 pkt.

- BLS – 5 pkt.

- ATLS – 5 pkt.

- BTLS – 5 pkt.

- PALS – 5 pkt.

- inne formy doskonalenia zawodowego ratownika medycznego min. 3 kursy – 5 pkt. • Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy w zawodzie ratownika medycznego – 10 pkt.


III. Za najkorzystniejsze oferty zostanie uznanych 7 Oferentów, który uzyskają największe liczby punktów uzyskane przez zsumowanie punktów jakie uzyskają w kryteriach: cena i kwalifikacje zawodowe.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w PLN.


 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118,

Kancelaria, pokój nr 3.56 (II piętro Pawilon D).

 1. Termin składania ofert: 30.10.2013 roku do godziny 12:30.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek, Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWK terminu składania ofert.
 1. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SWKO
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Udzielający Zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

 2. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający Zamówienia może przedłużyć termin składania ofert.
  W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Udzielającego Zamówienia będą podlegały nowemu terminowi.
 1. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia tj. SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118 w pokoju nr 3.42 (II piętro Pawilon D) dnia 30.10.2013 roku
  o godzinie 13:00
  .

 2. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Naczelnego Udzielającego Zamówienia.

 3. Oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze zostaną powiadomieni o wyborze i terminie zawarcia umowy po akceptacji wyników konkursu przez Dyrektora Naczelnego Udzielającego Zamówienia.
 1. PROTESTY I ODWOŁANIA


Oferentom postępowania przysługują środki odwoławcze na zasadach
określonych przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) ,w związku z art.152-154 ustawy z dnia
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 64, poz. 1027, ze zm.).


 1. UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE.


1. Udzielający Zamówienia zobowiązany jest zawrzeć umowę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych SWKO z Oferentami, których oferty jako najkorzystniejsze zostały wybrane przez Komisję Konkursową.

2. W przypadku, gdy umowa na świadczenia zdrowotne nie zostanie zawarta z winy Oferenta wówczas jest on zobowiązany do naprawienia spowodowanej tym szkody wg uregulowań zawartych w Kodeksie Cywilnym.
 1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
  z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Załącznik do SWKO

………………dnia ………
FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego
przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałach Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118


Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta ………………………………………………………………

Specjalizacja/kwalifikacje……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Za realizację zamówienia oferuję należność w wysokości ……… złotych brutto za jedną godzinę udzielania świadczeń.
Zobowiązuję się do wykonania ……………………………… godzin w każdym miesiącu.


 1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z przepisami art. 26 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r nr 112 poz. 654 z późn. zm).

 2. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy zgodnie
  z ustawą z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów).

 3. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią ogłoszenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, którą akceptuję.

 4. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

 5. Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą na czas wskazany w  SWKO.

 6. Oświadczam, że zawarty w SWKO projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na opisanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 7. Ofertę niniejszą składam/y na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

Załączniki do oferty:


……………………………Podpis składającego ofertę


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna