Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę I wdrożenie Internetowego Portalu Pacjenta „e-pacjent” oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego ze szkoleniem personeluPobieranie 0.95 Mb.
Strona1/32
Data03.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę i wdrożenie Internetowego Portalu Pacjenta „E-Pacjent” oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego ze szkoleniem personelu.

I.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w tym:
  1. a. Dostawa Internetowego Portalu Pacjenta "E-Pacjent" oraz Szpitalnego Systemu Informacyjnego (ang. Hospital Information System) wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo;
  1. b. Dostawa systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo;
  1. c. Dostawa Systemu Informacji Zarządczej – BI (ang. Business Intelligence) wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo;
  1. d. Dostawa silnika bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać system HIS, ERP, BI oraz Internetowy Portalu Pacjenta "E-Pacjent wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach wskazanych przez Zamawiającego;  1. e. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania;
  1. f. Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego, oraz oprogramowania bazodanowego i systemowego;
  1. g. Przeniesienie danych słownikowych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania do dostarczanego oprogramowania aplikacyjnego w zakresie, umożliwiającym zachowanie płynności i ciągłości pracy Zamawiającego:

- firmy Asseco (Ruch Chorych, Apteka, Rozliczenia, Gabinet),

- firmy Sage (Forte Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Handel),

- firmy TgSoft (Kadry Płace).


  1. h. Integracja ze szpitalnym systemem Laboratoryjnym firmy Labbit S.A. funkcjonującym w szpitalu. Oferowany system musi przesyłać zlecenia do systemu laboratoryjnego i odbierać wyniki z systemu laboratoryjnego. Do wymiany danych zostanie wykorzystany interfejs HL7. Wszystkie koszty związane z integracją ponosi Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza zamiast integracji z obecnie posiadanym oprogramowaniem dostawę nowego zintegrowanego systemu laboratoryjnego ze szpitalnym systemem HIS o minimalnej funkcjonalności określonej w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
i. Integracja z Radiologicznym Systemem Informatycznym Clininet firmy CompuGroup Medical funkcjonującym w pracowniach diagnostyki obrazowej w szpitalu.

Oferowany system musi przesyłać zlecenia do systemu RIS i odbierać wyniki z systemu radiologicznego. Do wymiany danych zostanie wykorzystany interfejs HL7. Wszystkie koszty związane z integracją ponosi Wykonawca, oprócz licencji na integracje po stronie RIS (Szpital ma wykupioną licencję na wymianę danych za pomocą protokołu HL7).

Zamawiający dopuszcza zamiast integracji z obecnie posiadanym oprogramowaniem dostawę nowego zintegrowanego Radiologicznego Systemu Informatycznego ze szpitalnym systemem HIS o minimalnej funkcjonalności określonej w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


  1. j. Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego przez okres 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

  2. W okresie nadzoru Wykonawca zobowiązuje się dostosować system do zmian przepisów prawa bezpłatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie zakłócającym jego pracy jednak nie dłuższym niż od momentu obowiązywania zmian. W szczególności zobowiązuje się do dostosowania systemu do wymiany informacji z systemami centralnymi projektowanymi w ramach Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia.k. Dostawa urządzeń mobilnych (np. tablet, kolektor danych) do obsługi pacjentów na oddziałach przez personel lekarski i pielęgniarski zapewniających prawidłową i komfortową pracę aplikacji dedykowanej do obsługi urządzeń mobilnych.
Terminy realizacji zamówienia:


 1. Termin realizacji dostawy oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Internetowego Portalu Pacjenta – do dnia 30 kwietnia 2014 roku;

 2. Termin realizacji dostawy urządzeń mobilnych (np. tablet, kolektor danych) do obsługi pacjentów na oddziałach przez personel lekarski i pielęgniarski – do dnia 30 kwietnia 2014 roku;

 3. Termin realizacji wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Internetowego Portalu Pacjenta ze szkoleniem personelu – w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku.

Zamawiający w załączeniu do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia przygotował wzorcowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Dostawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia (w tym poszczególnych jego części) z uwzględnieniem terminów i podziału określonych w wzorcowym harmonogramie Zamawiającego.

II.Ogólne wymogi z zakresu bezpieczeństwa stawiane dostarczonemu Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu

System musi spełniać wymogi do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz normy PN-I-07799-2 lub równoważnej to jest powinien umożliwić:Zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;

System musi działać w infrastrukturze serwerów wirtualnych lub innego równoważnego rozwiązania „Wysokiej Dostępności” oraz w oparciu o zewnętrzne macierze dyskowe wskazane przez Zamawiającego.

System musi umożliwiać tworzenie kopii bez konieczności przerywania pracy użytkowników. Baza danych musi działać w trybie zapisywania logów transakcji.
Zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji

Zamawiający wymaga aby system teleinformatyczny zapewniał zachowanie integralności oraz wiarygodności dokumentacji. W związku z tym należy posłużyć się serwerem certyfikatów opartym na kluczach prywatnych i publicznych zapewniające autentyczność, niezaprzeczalność oraz integralność danych medycznych zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. W systemie można wygenerować certyfikaty dwóch typów: główny wydawany dla Zamawiającego jako podmiotu oraz certyfikaty dla personelu medycznego.

Najważniejszym certyfikatem jest certyfikat podmiotu, dzięki któremu będzie można potwierdzić wiarygodność i poprawność podpisanego dokumentu. Po podpisaniu każdego dokumentu certyfikat osoby podpisującej jest umieszczany w samym dokumencie, jednak podczas weryfikacji dokumentu, oprócz stwierdzenia integralności danych program potwierdza także wiarygodność samego certyfikatu użytego do podpisania dokumentu.

Żaden wpis do dokumentacji medycznej nie może być fizycznie usunięty. Usunięcie wpisu oznacza jedynie jego dezaktywację. Usunięcie lub modyfikacji wpisu może dokonać osoba dokonująca wpisu lub osoba posiadająca specjalne wyodrębnione uprawnienie do tych operacji. Fakt ten musi zostać odnotowany w systemie wraz zachowaniem historii zmiany to jest: oznaczenia osoby dokonującej zmiany, czasu dokonania zmiany oraz zachowania wersji z przed dokonania zamiany. Jako spełnienie wymogu nie będzie uważane jedynie zapisywanie logu transakcji i wyszukiwanie zmian na poziomie administratora bazy danych.


Stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;

System powinien mieć rozbudowany system uprawnień uwzględniający różne poziomy dostępu do dokumentacji medycznej i umożliwiający tworzenie ról w systemie np. : 1. 1. Lekarz – pełny dostęp do dokumentacji medycznej

 2. 2. Pielęgniarka, położna – dostęp do części dokumentacji tworzonej przez te osoby oraz do zleceń

 3. 3. Statystyk medyczny (wprowadzający) – dostęp do dokumentacji medycznej, wprowadza dane, brak możliwości akceptacji wpisów w dokumentacji

Poza osobami, którym wprost nadano uprawnienia do przeglądania dokumentacji w medycznej w pozostałych modułach w tym rozliczeniowych i statycznych dane prezentowane są w sposób zdepersonalizowany za pomocą identyfikatorów typu nr księgi głównej lub nr dokumentacji medycznej.Identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

System powinien przechowywać historię zmian cech służących do oznakowania dokumentacji to jest: • nazwisko i imię,

 • tytuł zawodowy,

 • uzyskane specjalizacje,

 • numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej tak, aby możliwe było uzyskanie wersji tych informacji na moment czasu w którym oznakowywana była dokumentacja medyczna. Alternatywnym rozwiązaniem dopuszczalnym jest trwałe zapisywanie tych cech przy każdym wpisie do dokumentacji medycznej.


Powinien odzwierciedlać chronologię przypadków klinicznych i dostępności informacji w systemie.

System powinien mieć dwa oznaczenia:

- czasu i daty zaistnienia zdarzenia (kiedy ono miało fizycznie miejsce),

- daty i czasu wprowadzenia informacji do systemu .


Powinien zapewniać jednoznaczną identyfikację podmiotów i ich jednostek organizacyjnych, w których tworzona jest dokumentacja medyczna

System powinien mieć możliwość zarejestrowania struktury zgodnej z Rejestrem Podmiotów Leczniczych (RPL) oraz wprowadzenia elementów identyfikacji pozwalających na komunikację z NFZ w ramach rozliczeń umów na świadczenia zdrowotne w szczególności identyfikatorów technicznych miejsc wykonywania świadczeń. System powinien umożliwić wprowadzenie wszystkich informacji znajdujących się w RPL.

System powinien przechowywać historię zmian w zakresie zmiany struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej w szczególności tych elementów, które uczestniczą w procesie tworzenia dokumentacji medycznej to jest: REGON zakładu, Część V kodu resortowego i oznaczenie jednostki organizacyjnej tworzącej dokumentację, Część VII kodu resortowego i oznaczenie komórki organizacyjnej w której tworzona jest dokumentacja. Dla wszystkich elementów znajdujących się w dokumentacji medycznej powinna być przechowywana historia zmian tak, by możliwe było odtworzenie stanu dokumentacji w momencie jej powstania. Dopuszczalne jest trwałe zapisywanie tych cech na poziomie dokumentacji medycznej.
Słowniki - powinny umożliwiać wersjonowanie

W system powinny być wbudowane słowniki niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Z tytułu ich użytkowania Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych opłat. Wszystkie słowniki prowadzone w systemie powinny być wersjonowane tak, aby możliwa była jednoznaczna interpretacja, jaka wersja kodu obowiązywała w danym czasie. Dotyczy to w szczególności:

Międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych ICD9

Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD10

Trybów przyjęcia i wypisów

Słowników świadczeń używanych do rozliczeń NFZ

Własnego słownika świadczeń komercyjnych
System powinien być wyposażony w mechanizm tworzenia pakietów rozliczeniowych pod umowy komercyjne. W tym zakresie powinien umożliwić:

Nazwanie pakietu.

Określenie czasu ważności, w tym również od zadanego momentu czasu do odwołania

Określenie świadczeń wchodzących w skład pakietu oraz ich ceny (jedno świadczenie tak samo nazwane z tym samym kodem może mieć różne ceny w różnych pakietach

Określenie sposobu rozliczania świadczeń w ramach pakietu (ryczałt miesięczny, płatność za każdą usługę)

Określenie płatnika (podmiotu z którym zawarto odrębną umowę na świadczenie usług zdrowotnych umowę)

Powinien umożliwić stworzenie cennika i pakietu świadczeń dla odbiorców indywidualnych.
Powinien umożliwiać zastrzeżenie całości lub części dokumentacji medycznej wraz z określeniem ram czasowych dla danego zastrzeżenia lub przyzwolenia na udostępnienie danych.

System musi umożliwiać zastrzeżenie widoczności wpisu do dokumentacji poprzez lekarza prowadzącego. Zastrzeżenie powinno być możliwe bezterminowo lub na określony czas od-do. System powinien umożliwiać wprowadzenie zastrzeżenia pacjenta, co do udostępniania jego danych, a docelowo w przypadku uruchomienie systemów IKP funkcjonalność ta ma być możliwa z wykorzystaniem tego systemu. Zastrzeżenie może dotyczyć całego epizodu jak i jego poszczególnych atrybutów. Zastrzeżenie dotyczy udostępniania informacji innym podmiotom.


Powinien wspierać planowanie procesów opieki zdrowotnej i zmianę ich statusów (planowany, w trakcie realizacji, zakończony, do poprawy)

System powinien obsługiwać kolejki na świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. System powinien proponować/podpowiadać przewidywany czas realizacji świadczenia zdrowotnego.

System powinien obsługiwać planowanie pobytów pacjentów, których leczenie będzie finansowane z dowolnych środków. W przypadku pobytów planowych, powinien z w trakcie wprowadzania na listę planowanych pobytów umożliwiać wprowadzenie informacji o planowanym świadczeniu, wstępną rezerwację zasobów oraz zweryfikowanie ich dostępności np. czy będzie obecny personel medyczny i sala w terminie planowanego zabiegu.
Powinien umożliwić połączenie zlecenia z wynikami badań uzyskanymi w jego wyniku

System powinien w szczególności integrować się z innymi medycznymi systemami informatycznymi, do których są przekazywane elektroniczne zlecenia i z których odbierane są wyniki za pomocą otwartych i powszechnie stosowanych protokołów komunikacji w systemach medycznych jak: HL7, DICOM. W przypadku wpisu w dokumentację medyczną pacjenta, system musi oznaczyć źródło pochodzenia wyniku oraz czas odebrania wyniku i dokonania wpisu w dokumentacji.


Dla pozwolenia na wgląd w dane powinien umożliwiać rejestrowanie jego ram czasowych

Pozwolenie na wgląd w dane powinno być możliwe zarówno dla całości dokumentacji, jak i pojedynczych zdarzeń medycznych epizodów. Powinna być możliwość określenia osoby, której udostępniana jest dokumentacja, celu udostępnienia, daty początku i końca udostępnienia. Każde udostępnienie musi być rejestrowane w systemie.


Powinien być niezależny technologicznie (możliwy do uruchomienia na różnych systemach operacyjnych)

Dostarczany system informatyczny powinien móc być zainstalowany i uruchamiany minimum na następujących platformach: • Dla serwerów, w tym za pośrednictwem terminali (minimum 2 platformy): Windows, Linux, AIX;

 • Dla stacji roboczej (minimum 2 platformy): Windows, Linux, Mac OS;

 • Dla urządzeń mobilnych (minimum 2 platformy): Android, Windows Phone i Windows Tablet Edition, Apple iOS (wybrane wskazane funkcje).


Powinna umożliwić rejestrację statusów prawnych takich jak pozwolenie na procedury medyczne, pobranie organów itp.

W pierwszej fazie wdrożenia system musi umożliwiać odnotowanie faktu wyrażenia zgody min: data zgody i opis zgody. W modelu docelowym system musi umożliwić rejestracje zgody za pomocą systemu Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w przypadku udostępnienia takiej funkcji przez CSIOZ.


Powinien zapewniać możliwość umieszczenie linków do danych jeżeli nie mogą być umieszczone w Systemie

System powinien mieć możliwość dodawania elementów dokumentacji medycznej niemających charakteru danych relacyjnych np. plików graficznych, PDF, tif, innych plików binarnych. W takim przypadku musi rejestrować link do danych, datę dodania dokumentu, osobę która dodała dokument, opis dokumentu pozwalający na późniejsze wyszukanie. System powinien zapewniać jeden spójny mechanizm archiwizowania, dostępu i zarządzania dodawanymi elementami dokumentacji medycznej pozostającymi w relacji z dokumentacją medyczną przetwarzaną w systemie. W szczególności musi istnieć mechanizm pozwalający na łatwy, automatyczny dostęp do tych danych bezpośrednio z głównych funkcji systemu.


Powinien umożliwiać udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF;

Dostarczany system informatyczny umożliwi udostępnianie dokumentacji , a także fragmentu dokumentacji w postaci funkcji exportu dokumentacji do formatu XML i PDF


Powinien umożliwiać eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;

Oferowany system informatyczny powinien umożliwiać export całości dokumentacji do formatu XML. System powinien umożliwiać wyeksportować całość dokumentacji, jak również wybranych pacjentów, wg kryteriów wyszukiwania np. całość dokumentacji za rok 2010, całość dokumentacji dla pacjentów z rocznika itp.. Możliwość odtworzenia oznacza przede wszystkim, że system nie eksportuje jedynie kodów używanych do opisu zdarzeń medycznych, ale również pełny opis dla każdego kodu tak, by inny system informatyczny mógł w pełni odczytać przekazywaną informację. System informatyczny będzie eksportował dokumentację do formatu przenoszenia danych medycznych HL7 CDA (HL7 Clinical Document Architecture - Release 2.0, http://xml.coverpages.org/CDA-20040830v3.pdf). Szczegółowy format zostanie określony na etapie realizacji umowy. W przypadku zmiany wymagań CZIOS Wykonawca dostosuje eksport dokumentacji do obowiązujących wymagań. System będzie umożliwiał podpisanie elektroniczne eksportowanej dokumentacji medycznej podpisem niekwalifikowanym i/lub podpisem kwalifikowanym.


Wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu.

Oferowany system informatyczny będzie umożliwiał wydrukowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna