SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja Techniczna Oprogramowania dla projektu tewi „Oprogramowanie badawcze serwis aktualizujący I rozszerzający ilość licencji ”Pobieranie 54.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar54.67 Kb.
3/TEWI/2013
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Techniczna Oprogramowania

dla projektu TEWI


Oprogramowanie badawcze serwis aktualizujący i rozszerzający ilość licencji
SPIS TREŚCI:

I.Przedmiot zamówienia 3

II.Założenia realizacji projektu 4

III.Cel projektu 4

IV.Rezultaty projektu 4

1.Oprogramowania specjalistyczne kierujące PLM (Product Lifecycle Management) 51.1.Założenia ogólne 5

1.2.Podstawowa funkcjonalność 8

2.Oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich 122.1.Założenia ogólne 12

2.2.Podstawowa funkcjonalność 12

SŁOWNIK SKRÓTÓW 13


 1. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest „Oprogramowanie badawcze serwis aktualizujący i rozszerzający ilość licencji”. Zakres realizacji obejmuje w szczególności dostarczenie następujących komponentów rozumianych jako software

 1. Przedłużenie wsparcia techniczego oprogramowania specjalistycznego kierującego Zarządzaniem Cyklem Życia Produktu (Product Lifecycle Management – PLM) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji produktu składającego się z:

   • CREO Parametric licencja komercyjna w ilości 1 sztuki

   • CREO Parametric licencja uniwersytecka na 500 stanowisk w ilości 1 sztuki

   • Creo Illustrate licencja edukacyjna na 50 stanowisk w ilości 1 sztuki

   • MathCAD licencja komercyjna w ilości 1 sztuki

   • MathCAD licencja uniwersytecka na 200 stanowisk w ilości 1 sztuki

   • Windchill access dla programów: CATIA, SolidWorks, Unigraphics, Autodesk, CREO – każda z licencji jest licenją uniwersytecka na 100 stanowisk

gwarantujące:

   • kompatybilność z oprogramowaniem CATIA v.5, SolidWorks 2008, UG NX6, AutoCAD 2009, Autodesk Inventor 2009, ProEngineer v.5

   • możliwość przeglądania i wprowadzanie (edycję) zmian w rysunkach CAD

 1. Usługa świadczenia asysty technicznej (5 letnia) ma dotyczyć wszystkich licencji oprogramowania opisanego w punkcie 1.

 • Licencje mają być nieograniczone czasowo z prawem sublicencjonowania dla innych ośrodków naukowo-badawczych oraz co najmniej jednorocznym serwisem aktualizacyjnym. Licencje komercyjne muszą umożliwiać prowadzenie pełnych prac badawczych (projekty na zamówienie, europejskie itp.)

 • Wymagania dodatkowe dla oferowanego oprogramowania:

 • kompatybilność z oprogramowaniem CATIA v.5, SolidWorks 2008, UG NX6, AutoCAD 2009, Autodesk Inventor 2009, ProEngineer v.5

  • pełna integracja w zakresie wymiany danych między wszystkimi modułami oferowanego oprogramowania. 1. Założenia realizacji projektu


Platforma umożliwi wprowadzenie nowych technologii informatycznych i innowacyjnych rozwiązań do procesu badań i rozwoju oraz współpracy uczelni z jednostkami przemysłowymi w ramach oprogramowania wspomagającego obliczenia, projektowanie, publikację i wizualizację. Przyczyni się także do transferu wiedzy z uczelni do przemysłu dzięki dostępowi do najnowocześniejszego oprogramowania zarządzania życiem produktów (Produkt Lifecycle Management). Dostęp do zinformatyzowanych procesów umożliwi upowszechnienie zarządzania wiedzą i informacją. Wyposażenie procesu badawczego w nowe rozwiązania techniczne przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty i zwiększenia liczby naukowców i doktorantów na uczelniach technicznych, co sprzyjać będzie tworzeniu wysokokwalifikowanych kadr mogących wspierać nowe segmenty gospodarki – wysokie technologie, innowacje.

 1. Cel projektu


Celem projektu jest budowa ponadregionalnej sieci łączącej jednostki naukowe, zapewniającej środowisku naukowemu dostęp do zaawansowanych aplikacji teleinformatycznych. Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania – zintegrowane projektowanie 2D i 3D CAD/CAM z systemami PLM (Product Lifecycle Management) oraz zaawansowanych obliczeń inżynierskich i automatycznej dokumentacji projektowej pozwoli na prowadzenie działalności badawczej na poziomie światowym. Projekt ma zarówno wspomagać budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez współpracę partnerów (wspólne projekty badawcze, powiązanie nauki z przemysłem, integrację środowiska akademickiego), jak i dostarczać zintegrowaną platformę świadczenia zaawansowanych usług informatycznych dla środowiska naukowego z dostępnym oprogramowaniem wspomagającym proces projektowania i zarządzania życiem innowacyjnych produktów.

 1. Rezultaty projektu


W oparciu o założenia projektu do najważniejszych rezultatów należy zaliczyć przede wszystkim wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych służących do projektowania innowacyjnych produktów z wykorzystaniem technologii zarządzania cyklem życia produktów. Spodziewanymi rezultatami projektu będą także zwiększenie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, rozwój współpracy pomiędzy nauką a gospodarką oraz utworzenie zintegrowanych platform świadczenia zaawansowanych usług teleinformatycznych. Dalsze korzyści płynące z przeprowadzenia projektu związane będą z:

 1. zwiększeniem zatrudnienia w sferze badawczo-rozwojowej;

 2. wprowadzeniem nowych technologii informatycznych

 3. zwiększeniem liczby prac badawczych opartych na wykorzystaniu zaawansowanych usług teleinformatycznych;

 4. zwiększeniem liczby projektów studenckich wykorzystujących zaawansowane usługi teleinformatyczne;

 5. unowocześnieniem metod produkcji z wykorzystaniem technologii zarządzania cyklem życia produktów;

 6. uczynieniem produkcji bardziej opłacalną i efektywną dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii;

 7. wzrostem poziomu wiedzy o nowoczesnych technologiach teleinformatycznych wśród studentów i absolwentów uczelni;

 8. zwiększeniem nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową;

 9. międzynarodową współpracą badawczą. 1. Oprogramowania specjalistyczne kierujące PLM (Product Lifecycle Management)
Rysunek 1. Składniki PLM.
  1. Założenia ogólne


Podstawowym elementem, który ma zapewnić zintegrowaną kontrolę nad cyklem życia procesów badawczych, od fazy planowania do stadium dojrzałości, będzie pakiet oprogramowania klasy PLM (rys.1.). Kolaboracja jest również jednym z kluczowych aspektów projektu zapewnianym przez system PLM. Oprogramowanie to musi zapewniać wysoką skalowalność, pozwalając na rozszerzanie swojego zasięgu na kolejne ośrodki badawcze przy umiarkowanych nakładach kosztów. Należy tu wskazać, że zastosowanie technologii internetowej oraz interfejsu użytkownika dostępnego za pomocą przeglądarki WWW spełnia powyższe założenie i dzięki heterogeniczności systemu jest rozwiązaniem optymalnym.

Rozwijając problematykę skalowalności oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych kluczowym jest, aby system umożliwiał replikowanie baz danych i był relatywnie łatwo rozszerzalny. Zastosowanie środowiska klastrowego i zaawansowanych technik rozdziału obciążenia (ang. load balancing) będzie istotną cechą decydującą o wyborze oprogramowania. Z uwagi na specyfikę rzeczonego projektu, istotnym kryterium oceny jest możliwość komunikacji i współpracy wybranego zestawu oprogramowania PLM z pozostałymi komponentami, wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia.

System musi zapewniać systematyczne podejście do konfiguracji, zarządzania i ponownego wykorzystywania wiedzy oraz łączenia jej z odpowiednią zawartością, taką jak pliki CAD, dokumentacja, obliczenia, ilustracje czy załączniki. Aby zapewnić łatwy i szybki start, system powinien zawierać oparte o najlepsze praktyki przedefiniowane zestawy ustawień, które będzie można dostosować do potrzeb TEWI. Konfiguracja powinna być zoptymalizowana pod kątem wykonywania specyficznych zadań, takich jak zarządzanie, przeglądanie, zatwierdzanie, wydawanie oraz procesy wprowadzania zmian w dokumentacji. Wszystkie z zasobów systemu muszą być dowolnie konfigurowalne poprzez modyfikacje istniejących ustawień lub wprowadzenie nowych. Istotne jest, aby modyfikacja środowiska oprogramowania PLM możliwa była za pomocą kreatorów dostępnych poprzez przeglądarkę.

Architektura musi zapewniać łatwą integrowalność z innymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej pracy naukowca czy inżyniera. Wszystkie produkty składające się na system muszą być zintegrowane, dzieląc wspólną strukturę bazy danych, obiekty biznesowe, modele procesów i interfejs użytkownika, jak również pojedynczy login do całego systemu.

Ze względu na obszar zainteresowań dotyczący nowoczesnych technologii inżynierskich, jednym z głównych narzędzi zintegrowanych będą aplikacje typu CAD. Istotny jest fakt, aby integracja z oprogramowaniem wspomagającym projektowanie nie ograniczała się do jednego wybranego produktu, jako że ośrodki badawcze mogą dysponować i mieć doświadczenie z różnymi programami. Ponieważ system ma tworzyć ogólnokrajową, a nawet międzynarodową szynę pomagającą ośrodkom naukowym na wymianę informacji, istotne jest wsparcie dla różnych stacji CAD-owych. Uwzględniając potrzeby inżynierów w kwestii projektowania wspomaganego komputerowo oraz biorąc pod uwagę najnowsze trendy w tej dziedzinie, należy wskazać oprogramowanie takie, jak: Pro/Engineer, Catia, I-Deas NX, Unigraphics NX, SolidEdge. System musi również być łatwo integrowalny z innymi systemami informatycznymi, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management) i CRM (Customer Relationship Management).

Ze względu na złożoność, różnorodność i znaczną ilość danych CAD, jak również złożoność strukturalnych relacji pomiędzy modelami CAD wymagane jest skutecznie zarządzanie danymi CAD w ramach systemu PLM. W związku z powyższym wymagana jest integracja również na poziomie obszarów roboczych i plików systemu PLM z różnymi narzędziami wspomagającymi procesy projektowania, w ten sposób aby możliwa była współpraca zespołów geograficznie rozproszonych na projektach, czyli praca na tych samych plikach wielu zespołów. System taki powinien automatyzować procesy w celu usprawnienia zarządzania projektem. Pożądane są mechanizmy eliminujące błędy transferu danych, brakujących lub niepełnych danych, duplikowania danych.

Ponieważ koszt projektowania, ze względu na wiele skomplikowanych obliczeń, jest wysoki, system powinien zapewniać pełną kontrolę wersji. Mianowicie pożądane jest aby system automatycznie składował wszystkie wersje plików (po każdej zatwierdzonej zmianie) i umożliwiać łatwy powrót do wcześniejszych wersji plików. Wymagane jest również zintegrowanie narzędzia wspomagającego wytwarzanie i publikowanie dokumentacji i notatek do poszczególnych plików inżynierskich.Rysunek 2. Sieć połączeń PLM.
Aby osiągnąć zwiększenie produktywności i konkurencyjności ośrodków badawczych poprzez ciągłe ulepszanie oraz automatyzację procesów i procedur biznesowych, konieczne jest ich cyfrowe modelowanie. Oprogramowanie musi udostępniać wizualny interfejs dostępny za pomocą przeglądarki internetowej w celu tworzenia i edycji procesów.

Interfejs musi być przyjazny dla użytkownika, spójny oraz zaimplementowany w taki sposób aby zapewnić integralność i poufność danych. Jednocześnie po autoryzacji użytkownik powinien mieć dostęp do całego systemu PLM wraz ze wszystkimi powiązanymi narzędziami. System powinien również udostępniać administratorowi możliwość ustawiania uprawnień dla użytkowników i grup użytkowników. Rozwiązanie powinno być zaimplementowane w ten sposób, aby możliwa była autoryzacja poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników na wybrane usługi. Opcjonalnie sugerowane jest aby możliwa była integracja innych istniejących baz użytkowników (LDAP) z autoryzacją systemu PLM.

Warunkiem koniecznym stawianym systemowi jest elastyczność w kwestii możliwości osadzenia na platformie sprzętowej i systemowej. W szczególności system musi być w pełni kompatybilny z systemami operacyjnymi takimi jak: Linux RedHat, Linux Fedora, Sun Solaris oraz Windows 2003 Server.

  1. Podstawowa funkcjonalność

Wszystkie powyższe założenia muszą mieć odzwierciedlenie w architekturze oprogramowania mającego stanowić fundament systemu. Oznacza to, że muszą zostać uwzględnione poniższe założenia: 1. Zgodny ze standardami, bezpieczny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej;

 2. Wysoka skalowalność systemu oraz możliwość replikowania kluczowych jego elementów;

 3. Oprogramowanie musi zawierać wstępną konfigurację opartą na doświadczeniach swoich klientów oraz pozwalać na prostą i szybką zmianę dowolnych parametrów funkcjonowania systemu;

 4. Architektura musi składać się z centralnego repozytorium danych, pozwalając na pełną integrację z innymi systemami informatycznymi;

 5. Integracja z różnymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowanie;

 6. Wizualne zarządzanie cyklami życia produktów oraz procesami przemysłowymi i biznesowymi;

 7. Rozwiązania techniczne w pełni wykorzystujące możliwości sieci Web, ułatwiające integrację systemu w ramach architektury SOA (Service Oriented Architecture) oraz obniżające całkowity koszt instalacji, konfiguracji, wdrożenia oraz utrzymania;

 8. Dostęp do przestrzeni roboczych, danych i repozytoriów systemu PLM z poziomu interfejsu oprogramowania CAD, obniżający czas i koszt zapoznania projektantów z problematyką korzystania z rozbudowanego systemu PLM;

 9. Elastyczność w doborze platformy sprzętowej i systemowej na której opisywany system będzie osadzony;

 10. Integracja z pakietem MS Office;

 11. Kompatybilność z dwoma głównymi bazami danych (MySQL i Oracle) wykorzystywanych do składowania metadanych i danych programów.

 1. Architektura systemu powinna być tak zaprojektowana aby wszystkie części składowe (narzędzia, serwery etc.) wykorzystywały jedną wspólną baze danych.

 2. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie możliwość zapewnienia backupowania bazy danych bez konieczności przerywania pracy systemu.

 3. Niezbędne jest aby w architekturze systemu dopuszczona była możliwość pracy bazy danych w systemie klastrowym. Tzn. tak aby system umożliwiał istnienie drugiego awaryjnego serwera

 4. Pliki programów narzędziowych powinny być składowane na innych niezależnych serwerach.

 5. Powinna być także możliwość duplikacji danych na wielu serwerach plikowych w celu poprawienia szybkości dostępu przez sieć oraz niezawodności - backup.

 1. System powinien być dostępny poprzez przeglądarkę a co za tym idzie powinien to być bezpieczny dostęp np. przez https. Dodatkowo autoryzacja jest ważnym elementem decydującym o użyteczności systemu.

 2. Performance systemu powinien być kontrolowany oraz łatwo tunowalny. Ważne jest przyjęcie założeń odnośnie szybkości działania odpowiednich funkcjonalności

 1. Wsparcie dla zarządzanie procesem

System PLM powinien z definicji wspierać udoskonalanie i automatyzacje procesów w przedsiębiorstwie, poprawiając tym samym konkurencyjność i efektywność zakładu. Biorąc pod uwagę powyższe niezbędny jest intuicyjny graficzny edytor procesów, który pozwoli na szybkie tworzenie i łatwe edytowanie procesów. Kiedy proces jest zainicjowany, zdania powinny być automatycznie dystrybuowane do zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych uczestników procesu. Managerowie z kolei dzięki wizualnemu nadzorowi i zarządzaniu procesem mogliby zmieniać przydział zadań. Umożliwiłoby to balansowanie obciążeniem pracy oraz likwidacja ‘wąskich gardeł’.

System powinien zatem zapewnić narzędzie, które

1.3.1 Pozwoliłoby na graficzną reprezentacje oraz edycję procesów


   1. Zautomatyzuję procesy lub procedury, w których informacje, zadania i dokumenty są przekazywane między użytkownikami

   2. Wymusi proces zdefiniowany według zasad zaprojektowanych w celu poprawy efektywności wykonywania zadań
Rysunek 3. Przykładowy przepływ pracy.

System powinien być dostosowany do wymagań jakie przed projektantami stawia konkurencja na współczesnym rynku. Mianowicie na rynku dają zauważać dwa trendy: zwiększony koszt i presja czasu oraz zwiększona złożoność produktów i procesów.
Rysunek 4. Mapowanie architektury w systemie.
Konsumenci wymagają coraz bardziej zaawansowanych produktów dopasowanych do ich potrzeb, co wymusza na producencie dokonywanie wielu zmian. Dlatego platforma PLM powinna oferować system sprawnego zarządzania zmianami, który pozwoliłby zredukować ich liczbę i przyspieszył cykl projektowy.

Do takiego sytemu dostęp powinni mieć nie tylko projektanci ale również firmy kooperujące oraz klienci. Pozwoli to już na wczesnym etapie projektowania wprowadzać najbardziej pożądane modyfikacje do produktu. Ponadto możliwe będzie recenzowanie przez zainteresowane strony proponowanych zmian.

Rysunek 5. Przykładowa systematyka zarządzania zmianą.
Aby skutecznie zarządzać zmianą w każdym stadium projektu system zarządzania zmianami powinien:

 1. Być niezależny od rodzaju elektronicznych danych dołączanych do projektu produktu (MS Office, obiekty CAD, analizy etc.)

 2. Zapewniać uniwersalny interfejs taki jak przeglądarka http

 3. Zapewnić współpracę grup rozproszonych geograficznie oraz użytkowników będących w różnych domenach (pracowników różnych firm)

 4. Umożliwiać swobodny przepływ informacji pomiędzy uczestniczącymi w zmianie stronami

 5. Umożliwiać edycje plików w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania wielu niespójnych wersji

 6. Zapamiętywać historię zmian i pozwalać na powrót do wcześniejszych wersji

 7. Prezentować hierarchię, strukturę i zależności między produktami/częściami w przejrzysty sposób

 8. Umożliwiać przypisywanie poszczególnych stron uczestniczących w zmianie do ról, np. Recenzenta, klienta, kooperanta, project managera zatwierdzającego lub nie zmianę

 9. Zapewnienie możliwości recenzowania poszczególnych zmian

 10. System śledzący zmiany z opcją automatycznych powiadomień zainteresowanych stron

 1. Oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich

  1. Założenia ogólne


Oprogramowanie Matlab firmy MathWorks zawierający moduły Wavelet, Image Processing, Optimization, Global Optimization, Parallel Computing, Matlab Compiler lub równoważne
  1. Podstawowa funkcjonalność


 1. Praca w środowisku Windows, Linux

 2. Możliwość ingerencji z zewnętrznymi aplikacjami opartymi na językach programowania C/C++, Fortran, Java

 3. Posiadanie kompilatora C/C++

 4. Możliwość tworzenia własnych programów i algorytmów

 5. Posiada wspomaganie programowania obiektowego

 6. Posiada możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na tworzenie aplikacji niezależnych, działających na komputerach na których tego pakietu oprogramowania nie ma;

 7. Posiada możliwość budowy własnych interfejsów graficznych (GUI)

 8. Posiada narzędzie do automatycznego tworzenie raportów dotyczących przeprowadzonych symulacji i obliczeń.SŁOWNIK SKRÓTÓW


 • ACIS™ - rodzaj kodu geometrycznego systemu zapisu danych w postaci 3D. ACIS wspiera dostępne platformy systemowe (np. IBM, Apple, Microsoft) oraz większość systemów operacyjnych

 • ActiveX ang. ACTIVE eXchange – wyrażenie określające technologie firmy Microsoft, rozszerzają one możliwości języka HTML

 • AMD ang. Advanced Micro Devices- procesor

 • ASMEang. American Society of Mechanical Engineers- amerykańskie stowarzyszenie inżynierskie, zajmujące się standaryzacją oprogramowania typu CAD

 • AutoCAD® - oprogramowanie typu CAD

 • CAD - ang. Computer Aided Design - komputerowe wspomaganie projektowania.

 • CADDSang. Computer Aided Design and Drafting System - oprogramowanie typu CAD

 • CAEang. Computer-aided engineering –oprogramowanie, które wspomaga sterowanie procesami technologicznymi

 • CALSang. Computer – Aided Acquisition and Logistics Support - oprogramowanie do obliczeń inżynierksich

 • CAM - ang. Computer-aided manufacturing –oprogramowanie, które wspomaga procesy produkcyjne

 • CATIA - oprogramowanie typu CAD

 • CRMang. Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami

 • CSVang. Comma Separated Values - plik o wartościach oddzielonych średnikami

 • DAO ang. Data Access Objects - narzędzia do tworzenia realistycznych animacji elementów ruchomych

 • DOM ang. Document Object Model - parser XML

 • DWG - format pliku CAD

 • DXFang. Drawing eXchange Format - format pliku CAD

 • ECADang. Electrical Computer Aided Design

 • ERPang. Enterprise Resource Planning –planowanie zasobów przedsiębiorstwa

 • HPGL – akronim Hewlett-Packard Graphic Language - format plików reprezentacyjnych

 • I – Deas NXang. Integrated Digital Network Exchange - oprogramowanie typu CAD

 • MCADang. Mechanical Computer Aided Design

 • MDXang. MultiDimensional Expressions - narzędzia do projektowania mechanizmów

 • MES – akronim Manufacturing Execution Systems - metoda elementów skończonych - tworzenie analiz i optymalizacji konstrukcji pod względem wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej.

 • MRP ang. Manufacturing Resource Planning

 • PDMang. Product Development Management

 • PLM - ang. Product LifeCycle Management

 • Pro/Eingeener –Aplikacja CAD

 • RTF ang. Rich Text Format- format pliku

 • SET – format

 • SGML - ang. Standard Generalized Markup Language - format przesyłu danych

 • SOA ang. Service Oriented Architecture- zestaw metod organizacyjnych i technicznych

 • SCMang. Supply Chain Management – rozwiązanie informatyczne (zarządzanie łańcuchem dostaw)

 • SolidEdge – aplikacja typu CAD

 • SLA – ang. Service Level Agreement – umowa między klientem a usługodawcą zobowiązująca do utrzymania oraz systematycznego poprawiania poziomu jakości usług informatycznych

 • STEP – norma definiująca przesył struktur danych

 • Unigraphics NXAplikacja typu CADPolitechnika Łódzka, Instytut Informatyki

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódźtewi@ics.p.lodz.pl

tel. 042-631 27 96 w. 21Biuro Projektu: pokój 280


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna