Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, 30. 12. 2015 rPobieranie 18.63 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar18.63 Kb.
S
zkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawa, 30.12.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Centrum Informatyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prosi o składanie ofert na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Pozycja

Produkt

Ilość

Cena jednostkowa

Cena (netto)

Cena (brutto)

1

Eset Endpoint Security Client

- zakup z abonamentem rocznym.2960


2

Eset Endpoint Security Client

- zakup z abonamentem rocznym.

(zamówienie opcjonalne)


340


3

Eset File Server

- zakup z abonamentem rocznym44


4

Kaspersky Endpoint Security for Business Core

- zakup z abonamentem rocznym.50


5

Symantec Endpoint Security

- zakup z abonamentem rocznym.209


6

Avast Endpoint Protection Suite

- zakup z abonamentem rocznym.548

7

Avast Pro Antivirus for MAC

- zakup z abonamentem rocznym.1
  1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

  2. Wykonawcy mogą złożyć ofertę obejmującą dowolną liczbę pozycji 1-7 z zastrzeżeniem punktu 4, nie mogą natomiast zmieniać ilości licencji w ramach pozycji.

  3. Wykonawca składający ofertę na pozycję nr 1, jest zobowiązany do jednoczesnego złożenia oferty na pozycję nr 2.

  4. Pozycja nr 2 – „Eset Endpoint Security Client - zakup z abonamentem rocznym.(zamówienie opcjonalne)” – obejmuje ilość licencji, która Zamawiający ma prawo dokupić do podstawowego zamówienia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

  5. Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  6. Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 5 stycznia 2016 r. do godziny 10.30 w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. Nr 1. pokój nr 11.

Zamawiający


mgr Wojciech Motelski

ZASTĘPCA KANCLERZA ds. OGÓLNYCH


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna