Szkolny program wspierania uzdolnionychPobieranie 80.97 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar80.97 Kb.
Nihil obstat, nihil est tam arduum

Opus fecit perfectum

(Nic nie stoi na przeszkodzie, nic nie jest tak trudne,

Praca czyni mistrzem)
Szkolny program

wspierania uzdolnionych

Nazwa i adres szkoły:XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

ul. Platynowa 1

00-808 Warszawa

tel: (+48 22) 620 99 68

fax: (+48 22) 620 99 68

e-mail: szkola@zeromski.waw.pl

strona szkoły: www.zeromski.waw.pl
Czas trwania:

Program obejmuje cykl kształcenia trzyletniego liceum.


Data zatwierdzenia do realizacji:

22. 01. 2014r
§ 1
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTOW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA UCZNIOW UZDOLNIONYCH ORAZ FORM UDZIELANIA IM POMOCY


 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28);

 2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125) wraz z późniejszymi zmianami;

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 92, poz. 1016) wraz z późniejszymi zmianami;

 4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 41, poz. 362);

 5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz.131) wraz z poźn. zmianami.


§ 2
CELE PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH
Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju. (dr David Lewis)
1. Cel główny
Celem nadrzędnym programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
2. Cele szczegółowe


 • rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych,

 • stymulowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów

 • rozwijanie efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju,

 • budowanie klimatu bezpieczeństwa, w którym uczniowie ujawniają swoje mocne strony,

 • dostarczanie wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z ich rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,

 • kształtowanie postaw twórczych, o szerokich horyzontach umysłowych,

 • promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym,

 • wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczniów,

 • otoczenie ucznia osiągającego mierzalne sukcesy w olimpiadach i konkursach opieką oraz zindywidualizowanie kształcenia poprzez przyznawanie opiekuna naukowego na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica.

3. Zakładane osiągnięcia uczniów mają dotyczyć przede wszystkim: • wzrostu świadomości dotyczącej możliwości, kierunku własnego rozwoju

 • wzrostu świadomości dotyczącej własnych zainteresowań i możliwości ich realizacji na terenie szkoły.


§ 3
ADRESACI PROGRAMU
Adresatami programu są:

• uczniowie,

• dyrektor szkoły,

• wychowawcy i nauczyciele przedmiotu,

• nauczyciel bibliotekarz,

• pedagog i psycholog szkolny,

• rodzice.
§ 4
PROGRAM
1. Program określa:

• charakterystykę i sposób realizacji,

• cele, metody i formy pracy (lekcyjnej i pozalekcyjnej) z uczniem zdolnym,

• sposoby identyfikacji zdolności,

• zasady obowiązujące w realizacji programu,

• podstawowe zadania dyrektora, wychowawców, nauczycieli, uczniów

rodziców oraz obszary ich współpracy,

• podmioty wspomagające realizację programu,

• etapy wdrażania programu,

• rodzaj dokumentacji gromadzonej w szkole (szkolna baza danych),

• system promowania ucznia zdolnego i kryterium sukcesu.

2. Realizacja programu odbywać się będzie w trakcie zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych takich jak: koła zainteresowań, zajęcia wynikające z organizacji

pracy szkoły, zajęcia w ramach realizacji godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty

Nauczyciela oraz zajęcia z inicjatywy nauczyciela.
§ 5
PROCEDURY IDENTYFIKACJI UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
1. Szkolnym Programem Wspierania Uzdolnionych XL O objęci są uczniowie,

którzy:


 • w toku zajęć edukacyjnych wyróżniają się na tle zespołu klasowego

(realizują zadania wykraczające poza podstawę programową),

 • uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych o charakterze

przedmiotowym i interdyscyplinarnym oraz osiągają znaczące sukcesy,

 • mają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach pozaszkolnych

(szachy, taniec, sport, modelarstwo, zaangażowanie społeczne i in.),

 • wykazują zainteresowanie danym przedmiotem i chęć współpracy z nauczycielem w rozwijaniu swoich pasji.

2. Proponowane narzędzia identyfikacji i diagnozy uzdolnień:

 • rozmowy z nauczycielami pierwszego etapu edukacyjnego o osiągnięciach i sukcesach uczniów promowanych do klas drugich,

 • wykorzystanie wskaźników znamionujących uzdolnienia (źródło: Eby

J.W., Smutny J.F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, WSiP,

Warszawa 1998), • prowadzenie kart obserwacji uczniów,

 • obserwacja ucznia na konkretnych zajęciach,

 • przygotowywanie i przeprowadzanie testów osiągnięć szkolnych,

 • nominacje nauczycieli na podstawie rozmów w ramach zespołów

przedmiotowych,

 • wywiady i konsultacje indywidualne z rodzicami,

 • osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

 • oryginalne wytwory pracy uczniów.


§ 6
UCZEŃ ZDOLNY
Przyjmujemy, że nasi uczniowie posiadają wysoki poziom wiedzy i umiejętności w odniesieniu do obszarów uzdolnień humanistycznych, matematycznych, artystycznych, przyrodniczo-ekologicznych, organizacyjnych lub sportowych, ciekawość poznawczą i motywację twórczą. Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych skierowany jest w szczególności do uczniów, którzy w podobnych warunkach przewyższają innych uczniów w wykonaniu podobnych działań. Charakteryzują się bogatym zespołem cech z trzech różnych obszarów funkcjonowania:
1. intelekt:

a. wysoki poziom inteligencji ogólnej,

b. wysoka aktywność poznawcza, dociekliwość, spostrzegawczość,

c. rozumienie złożonych treści – analizowanie i syntezowanie,

d. logiczność myślenia,

e. rozumowanie na poziomie abstrakcyjnym,

f. twórcza wyobraźnia – łatwość generowania pomysłów rozwiązania zadania

g. myślenie dywergencyjne.


2. umiejętności:

a. zdolność koncentrowania uwagi,

b. trwała, wierna pamięć,

c. krytyczny stosunek do informacji – dążenie do weryfikowania danych, wyników,

d. trafny dobór metod do rodzaju problemu, zadania,

e. oryginalność interpretowaniu wyników,

f. łatwość dostrzegania prostych rozwiązań,

g. umiejętność organizowania własnego czasu,

h. dobieranie efektywnych strategii uczenia się.
3. osobowość:

a. inicjatywa w samokształceniu,

b. pracowitość,

c. wszechstronność zainteresowań,

d. wytrwałość w dążeniu do realizacji celów,

e. obowiązkowość,

f. uczciwość.
4. obszary uzdolnień ucznia:

• społeczno – liderski,

• humanistyczny,

• matematyczno – fizyczny,

• biologiczno – chemiczny,

• sportowy,

• artystyczny.
§ 7
METODY DIAGNOZOWANA UCZNIA ZDOLNEGO


 • obserwacja ucznia, w jakich rolach czuje się najlepiej, gromadzenie opinii oraz spostrzeżeń nauczycieli uczących ucznia,

 • obserwacja organizacji klasowych i szkolnych uroczystości, przedsięwzięć pod kątem odgrywania określonych ról przez uczniów na gruncie klasowym i szkolnym,

 • analiza osiągnięć i dokumentacji szkolnej każdego ucznia pod kątem zainteresowań, uzdolnień i osiągnięć,

 • analiza wyników konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych,

 • nominacje nauczycieli,

 • nominacje rówieśników,

 • nominacje ekspertów,

 • nominacje rodziców,

 • rozmowa z rodzicami na temat zainteresowań ucznia,

 • rozmowy z uczniem – badanie stylów uczenia się oraz profilu uzdolnień i zainteresowań,

 • zapoznanie się z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia w dziedzinach pozaszkolnych, (np. sport, muzyka, taniec, zaangażowanie społeczne itd.),

 • konsultacja ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ramach diagnozy współpraca z: • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1. ul. Zawiszy 13, 01  167 Warszawa,

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP" – diagnoza dziecka zdolnego; ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.


§ 8
METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
1. Indywidualne

 • indywidualizacja nauki, dodatkowe prace dodatkowe, projekty długoterminowe,

 • konsultacje indywidualne,

 • samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla kolegów,

 • motywowanie ucznia do pracy samodzielnej, uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.


2. Zespołowe

 • - koła zainteresowań,

 • - warsztaty, wykłady,

 • - konkursy, przeglądy,

 • - pokazy, prezentacje,

 • - zawody, turnieje, mecze,

 • - spotkania z ekspertami, artystami,


a. Zespół humanistyczny

(język polski) • lekcje muzealne w Muzeum Narodowym, Zachęcie, Muzeum Literatury,

 • zwiedzanie wystaw czasowych (Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Literatury),

 • zapoznanie uczniów z ofertą Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej

 • w ramach konsultacji indywidualnych przygotowanie do:

  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ,

  • Konkursów recytatorskich, tematycznych literackich – indywidualnie i zespołowo (projekty).


b. Zespół przedmiotów społecznych

( historia, WOS, etyka, religia, podstawy przedsiębiorczości, psycholog )   • lekcje muzealne w Muzeum Powstania Warszawskiego,

   • lekcje w Domu Spotkań z Historią, IPN,

   • prowadzenie Szkolnego Rejestru Sukcesu, kurs dla przewodników Muzeum Szkolnego (o ile zostanie powołane)

   • współpraca z Archiwum Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – prowadzenie przez uczniów,

   • poszukiwań archiwalnych materiałów filmowych z okresu istnienia szkoły dotyczących Liceum,

   • w ramach konsultacji indywidualnych przygotowanie do:

 • Konkursy historyczne – np. Ośrodka KARTA,

 • Olimpiada Historyczna,

 • Olimpiada Wiedzy o III RP,

 • Olimpiada wiedzy o Rodzinie,

 • Olimpiada Wiedzy Państwie i Prawie,

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,

 • Olimpiada Przedsiębiorczości,

 • Inkubatory Przedsiębiorczości,

 • konkurs – Historia i kultura Żydów polskich,

 • konkurs – Dzieje oręża polskiego i in.,

   • lekcje i zajęcia pozalekcyjne z udziałem pracowników akademickich (Wydział Nauk Ekonomicznych UW, SGH),

   • udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej,

   • udział w projektach:

 • Tydzień Przedsiębiorczości

 • Mini-przedsiębiorstwo

 • Z klasy do kasy

   • wyjścia do instytucji finansowych:

 • Giełda Papierów Wartościowych

   • konsultacje indywidualne


3. Zespół matematyczno-fizyczno-informatyczny

(matematyka, fizyka, technologia informacyjna) • proponowanie uczniom uzdolnionym indywidualnego toku nauki,

 • dostosowywanie wymagań do zdolności ucznia poprzez zwiększanie wymagań dotyczących ścisłości i precyzji wypowiedzi, liczby i stopnia trudności zadań, stwarzanie sytuacji problemowych, proponowanie zadań dodatkowych na ocenę celującą w trakcie prac klasowych,

 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych:

 • Kangur

 • Olimpiada Matematyczna

 • Matematyczny Konkurs Meridian – Tales i in.

 • Szkolnych konkursów np. RACH+Mistrz


4. Zespół przedmiotów przyrodniczo-eksperymentalnych

(biologia, chemia, geografia) • Szkoła Promocji Zdrowia, koła zainteresowań,

 • zajęcia ekologiczne w formie badań terenowych, seminariów, laboratoriów, wykładów, spotkań, warsztatów, prezentacji, projektów) - przy współpracy z bazą terenową Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW, Woj. Szpitalem Chirurgii Urazowej,

 • Koło Biologiczne dla zainteresowanych (konsultacje indywidualne),

 • Współpraca z Mazowieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Uzdolnionych – wyjazdowe międzyszkolne zajęcia warsztatowe, Fundacją na Rzecz Dzieci Zdolnych, Centrum Myśli Jana Pawła II,

 • zajęcia prowadzone przez finalistów i laureatów Olimpiad przedmiotowych oraz przez studentów np. Wydziału Geografii, Biologii, Chemii UW,

 • współpraca międzyszkolna w zakresie konkursów interdyscyplinarnych,

 • współpraca z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Inżynierii Środowiskowej PW i in – udział uczniów w wykładach, konferencjach naukowych, laboratoriach,

 • udział w wykładach tematycznych na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej,

 • kołko chemiczne (konsultacje indywidualne, warsztaty w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie),

 • konsultacje indywidualne.


5. Zespół języków obcych

(język angielski, niemiecki, francuski, włoski, łaciński) • przygotowanie w ramach konsultacji indywidualnych do:

 • Konkursów z/w Języka Niemieckiego

 • Olimpiada Języka Angielskiego

 • Olimpiada Języka Niemieckiego

 • Olimpiada Języka Francuskiego

 • proponowanie uczniom uzdolnionym indywidualnego toku nauki oraz uczestnictwa w konkursach międzynarodowych,

 • Uczestnictwo w seminariach i wymianach międzynarodowych.


6. Zespół przedmiotów artystycznych i Samorząd Uczniowski

(muzyka, sztuka, WOK, samorząd) • Unikatowy Belfer The Best-ia, Gala Stefanky

 • Dni Języków Obcych i Kultur – To jest Europa, Taki jest Świat.

 • Warsztaty humanistyczne (redakcja gazet szkolnych Jerome, High i in.),

 • Akademia Filmowa i Maratony Filmowe w szkole oraz konkursy z wykorzystaniem technologii medialnej

 • Koncerty Okolicznościowe,

 • Animacja pracy Świetlicy Środowiskowej,

 • LabA Żeromski (zajęcia wokalne, ruchowe, sceniczne, emisyjne),

 • Gry terenowe i zajęcia programowane, miejskie.


7. Zespół sportowy

 • (w-f, Edukacja dla Bezpieczeństwa)

 • przygotowanie uczniów do reprezentowania Szkoły w uroczystościach szkolnych i środowiskowych (zawody, rozgrywki, współzawodnictwo),

 • współorganizacja i uczestnictwo w Olimpiadzie szkół Promocji Zdrowia,

 • Organizacja Zawodów halowych na ergometrach wioślarskich (zasięg miejski)

 • w ramach Szkolnego Koła Sportowego przygotowanie do reprezentowania szkoły w zawodach, turniejach

  • turniej piłki koszykowej- Trio Basket

  • Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Lekkiej Atletyce

  • Biegi przełajowe,

  • Warszawska Olimpiada Młodzieży,

międzyszkolne zawody w:

  • _ lekkiej atletyce

  • _ piłce ręcznej

  • _ piłce nożnej

  • _ piłce koszykowej

  • _ tenisie stołowym

  • _ wolska liga piłki siatkowej

 • opracowywanie indywidualnych planów pracy.


8. Zespół społeczno-liderski

(dyrekcja, pedagog, psycholog, bibliotekarz) • kultywowanie tradycji wspierania Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt,

 • prowadzenie szkolnego wolontariatu:

  • współpraca ze świetlicami środowiskowymi,

 • współpraca z Fundacją dla Dzieci Niedosłyszących „Echo”,

 • praca z niepełnosprawnymi w Fundacji Sprawni na Rzecz Niepełnosprawnych – wg ustaleń i harmonogramu,

 • współpraca z Fundacjami: Świat na TAK i Mam Marzenie,

 • porozumienie bez barier (współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz mniejszości kulturowych i etnicznych),

 • praca organizacyjno - porządkowa w ramach Sprzątania Świata,

 • akcje charytatywne na rzecz akcji:

  • Bank żywności

  • Świąteczna Paczka

  • dla Fundacji Pomóż i Ty

 • organizacja festiwali i kiermaszu na rzecz potrzebujących (tematyczne),

 • samopomoc uczniowska – pomaganie w lekcjach

 • na rzecz zwierząt:

 • współpraca z Fundacją Psi Anioł oraz Przytulisko im. św. Franciszka zbiórka karmy,

 • Szkolna Grupa Mediatorów,

 • Szkolny radiowęzeł,

 • Stymulowanie, koordynowanie działalności Samorządu Szkolnego w jej ramach:

  • Udział w symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych (MUN)

  • Warszawska Liga Debatancka

  • Samorząd terytorialny bez tajemnic

  • Młodzieżowa Rada Woli

  • Organizacja wyborów do Samorządu Szkolnego (kandydowanie, programy, wybory, działania),


9. Współpraca międzynarodowa (np. seminaria, wymiany międzynarodowe, projekty: Youth in Aktion, Comenius, EuroCamp, Obozy językowe, EuroWeek):

   • zajęcia z języków obcych (głównie angielskiego) poszerzające ogólną wiedzę o świecie współczesnym, UE

   • Szkolenie uczniów w zakresie praw, możliwości i obowiązków młodzieży w UE:

   • Wolontariat europejski

   • Młodzież w Działaniu

   • Comenius

   • Erasmus i in. programy

   • TEDex

   • Współpraca z wybranym ośrodkiem uniwersyteckim w Europie np. Frankfurt n/Odrą, Heidelberg i in,

   • program zrównoważonego systemu dostarczania informacji, uczenia umiejętności operowania nimi w duchu międzykulturowego zrozumienia i hasła Komisji Edukacji Narodowej– Vir honestus et bonus Cibis - oraz łamania schematów, ograniczeń i barie, podejmowanie działań na rzecz tolerancji i wzajemnego poszanowania.


§ 9
ZASADY WDRAŻANIA PROGRAMU


 1. Zasada otwartości i dostępności – otwartość zapewnia opiekę nad uczniem zdolnym na każdym etapie edukacji. Dostępność stwarza zainteresowanemu uczniowi możliwość rozwoju zdolności i talentów poprzez udział w różnych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Uczeń uzyskuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w procesie uczenia.

 2. Zasada współdziałania i ciągłości – podmioty wspomagające realizację

programu współpracują ze szkołą we wspieraniu uzdolnień i talentów ucznia na wszystkich etapach edukacji, nauczyciele współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i dialogu.

 1. Zasada systematyczności w procesie doskonalenia nauczycieli – w szkole tworzone są warunki ciągłego rozwoju zawodowego w zakresie wiedzy i umiejętności pracy z uczniem zdolnym. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego doskonalenia zawodowego.

 2. Zasada wspomagania rodziców – wspomaganie zainteresowanych rodziców w kierowaniu rozwojem uzdolnień i talentów dzieci poprzez dostęp do informacji i poradnictwa w tym zakresie.


§ 10
REALIZATORZY PROGRAMU I ICH ZADANIA
Program będą realizować pracownicy szkoły: dyrektor, lider wspierania uzdolnień, Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień, opiekun ucznia zdolnego, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, bibliotekarz.
1. Zadania dyrekcji szkoły

 • stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania swojej wiedzy w zakresie pracy z uczniem, uzdolnionym – organizacja szkoleń dla Rady Pedagogicznej związanej z tą tematyką,

 • zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym,

 • wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych – tworzenie kół zainteresowań rozwijających poszczególne uzdolnienia, zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców,

 • pozyskiwanie funduszy na podejmowane zadania,

 • współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań,

 • organizowanie warunków do udziału w konkursach i koordynowanie pracy z uczniem, którego nieobecność na zajęciach miała związek z udziałem w konkursach, zawodach, warsztatach, itp.

 • promowanie nauczycieli podejmujących pracę z uczniami uzdolnionymi osiągającymi wyróżniające efekty swojego działania (np. przez zwiększenie dodatku motywacyjnego, nagrody, listu gratulacyjnego)

 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, innowacji wzbogacających ofertę dydaktyczną szkoły (np. program współpracy z uczelniami czy realizacja projektów).


2. Zadania lidera wspierania uzdolnień

( wybranego spośród nauczycieli ) • aktywne uczestniczenie w pracach Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień,

 • opracowanie i modyfikowanie wraz z zespołem Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień,

 • opracowanie wraz z zespołem ewaluacji wstępnej programu,

 • doprowadzenie do przyjęcia przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną projektu programu do realizacji,

 • bieżące informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły i środowiska w zakresie rozwijania uzdolnień,

 • propagowanie wśród grona pedagogicznego idei wspierania uzdolnień uczniów i pozyskanie nauczycieli chętnych do współpracy,

 • tworzenie klimatu sprzyjającego aktywnemu wspieraniu uzdolnień,

 • koordynowanie działań Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień,

 • aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń dotyczących wspierania uzdolnionych organizowanych przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,

 • wymiana doświadczeń z liderami i członkami zespołów wspierających uzdolnionych szkół uczestniczących w projekcie „Wars i Sawa”.


3. Zadania Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień (SZWU)

 • opracowanie procedur skierowanych do uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli, dotyczących rozpoznawania i diagnozowania zdolności,

 • rejestrowanie działań dydaktycznych wobec uczniów uzdolnionych,

 • rejestrowanie osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych ucznia zdolnego,

 • promowanie uczniów zdolnych w szkole i poza nią,

 • opracowanie systemu wspierania i nagradzania uczniów i ich opiekunów,

 • monitorowanie przebiegu programu i przeprowadzenie okresowej ewaluacji,

 • włączenie do współpracy wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, bibliotekarza oraz innych nauczycieli, którzy obejmą indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów zdolnych,

 • włączenie Samorządu Szkolnego do współpracy i promocji uczniów zdolnych.


4. Zadania opiekunów uczniów zdolnych

( wybranych spośród nauczycieli ) • zatwierdzenie i pomoc w opracowaniu i realizacji indywidualnego programu rozwoju ucznia zdolnego, ustalenie tematyki, form i terminów realizacji programu rozwoju ucznia zdolnego,

 • wspieranie ucznia przy realizacji programu,

 • współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami w celu zapewnienia mu harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego,

 • przygotowanie ucznia do udziału w konkursach,

 • przekazywanie wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, dyrekcji szkoły i rodzicom informacji o uzyskanych osiągnięciach ucznia zdolnego,

 • promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią,

 • poszerzanie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych,

 • przeprowadzanie okresowej ewaluacji postępów ucznia,

 • występowanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia zdolnego.


5. Zadania nauczycieli przedmiotów

 • indywidualizowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych programu pracy z uczniem zdolnym

 • współpraca z SZWU, z rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 • aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z uczniem zdolnym, możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły i stosowanie tych metod,

 • umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn niezależnych od ucznia takich, jak: udział w konkursach, zawodach, itp.

 • przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach uczniów wychowawcy klasy i zespołowi SZWU

 • utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań, wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy,

 • zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp.,

 • wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju.


6. Zadania wychowawcy

 • • zebranie informacji (np. wywiad, ankieta, dokumentacja pozaszkolna) na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w szkole,

 • gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych ucznia w trakcie nauki w szkole,

 • stały kontakt z pedagogiem, psychologiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia,

 • przekazywanie zespołowi SZWU zgromadzonych i przeanalizowanych danych dotyczących zainteresowań i osiągnięć uczniów,

 • wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań.


7. Zadania pedagoga/psychologa

 • ciągła współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w diagnozowaniu uzdolnień,

 • rozpoznawanie warunków życia i nauki ucznia,

 • współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań,

 • stwarzanie wszystkim uczniom warunków do korzystania ze zorganizowanych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej

 • udzielania porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 • organizowanie opieki i pomocy materialnej – np. żywienie, zasiłki losowe.


8. Zadania bibliotekarza szkolnego

 • gromadzenie i eksponowanie księgozbioru dotyczącego pracy z uczniem uzdolnionym

 • wzbogacanie zbiorów biblioteki dla uczniów

 • zabezpieczenie niezbędnej literatury oraz innych materiałów uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

 • organizowanie oraz zachęcanie do udziału w imprezach, konkursach bibliotecznych,

 • informowanie o konkursach różnego szczebla organizowanych przez inne placówki – np. ogłoszenia, reklama, pomoc w przygotowaniu.


9. Zadania uczniów:

 • uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych z poczucie odpowiedzialności za wyniki swojej pracy,

 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, i dążenie do osiągnięcia

sukcesu,

 • samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,

 • udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce.


§ 11
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ


 • informowanie (wychowawca, nauczyciel opiekun oraz nauczyciel przedmiotu) na bieżąco rodziców o postępach dziecka (Dzień Otwarty oraz konsultacje),

 • doskonalenie funkcji wychowawczej rodziny (pedagogizacja rodziców) – wykłady, pogadanki, spotkania, prelekcje, itp.,

 • organizacja doradztwa dla rodziców w zakresie pracy ze zdolnym dzieckiem, zachęcanie,

 • rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania dalszego ich rozwoju,

 • opieka rodziców i współpraca logistyczno – finansowa ze szkołą w przygotowaniu zajęć dodatkowych z uczniem (np. wyjazdy na konkurs, zawody, wystawy, spektakle teatralne i filmowe itp.),

 • udział rodziców w konkursach, zawodach, imprezach prezentujących osiągnięcia i umiejętności uczniów,

 • organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzieci prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności,

 • wsparcie Rady Rodziców w działaniach szkoły na rzecz rozwoju ucznia uzdolnionego (np. poprzez finansowanie i prowadzenie zajęć przez zainteresowanych rodziców),

 • informowanie o ofercie instytucji oraz o przedsięwzięciach pomocowych, rozwojowych mogących wesprzeć rodziców w ich roli.


§ 12
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA


 • Uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblu miejskim, rejonowym,

wojewódzkim, ogólnopolskim w konkursach, turniejach i zawodach

sportowych, • uczniowie wykazują postawy twórcze i większą samodzielność

w rozwijaniu swoich zainteresowań i talentów,

 • wzrosło zaangażowanie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym,

 • upowszechnienie osiągnięć przedmiotowych uczniów.


§ 13
SPOSOBY NAGRADZANIA ORAZ PREZENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW


 • pochwały wychowawcy klasy

 • pochwały dyrektora szkoły

 • dyplomy, nagrody książkowe

 • stypendia naukowe

 • informowanie uczniów i ich rodziców o ofercie stypendialnej i regulaminach

 • przyznawania stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce

 • typowanie i nominowanie uczniów do stypendiów i nagród zewnętrznych (np. Stypendium Prezesa Rady Ministrów czy Stypendium Ministra Edukacji Narodowej)

 • nagrody fundowane przez Radę Rodziców w postaci np. kart prezentowych MPiK

 • prezentowanie osiągnięć uczniów w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły, podczas uroczystości szkolnych

 • informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

 • wspieranie forów prezentujących osiągnięcia uczniów takich jak: gazetka szkolna Jerome, High, tablica: Uwaga Sukces i in.

 • Unikatowe Festiwale Dni Języków Obcych, Belfer the Best-ia, Gala Stefanky i in.(prezentacje umiejętności uczniowskich, podziękowania).


§ 14
PROMOCJA NAUCZYCIELI

 • podziękowanie dyrektora z wpisem do akt

 • pochwała i podziękowanie Dyrektora Szkoły na forum Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców (do akt)

 • wręczenie listu gratulacyjnego wobec uczniów, rodziców i innych nauczycieli

 • przyznanie przez dyrektora zwiększonego dodatku motywacyjnego

 • wyróżnienie nagrodą Dyrektora Szkoły oraz nominowanie do nagród wyższych szczebli

 • publikowanie nazwisk nauczycieli – opiekunów obok nazwisk uczniów – laureatów na stronie internetowej szkoły.


§ 15
EWALUACJA PROGRAMU


 1. Ewaluacja

Ewaluacja programu dwutorowa: • mierniki stopnia i jakości realizacji programu - osiągnięcia uczniów w różnego rodzaju konkursach, wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,

 • opinie uczniów, rodziców i nauczycieli realizujących program,

 • główne narzędzia - ankieta i wywiad.

Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów dokonywać będzie analizy osiągnięć uczniów zdolnych na zakończenie roku szkolnego.
 1. Monitoring – ewaluacja procesu
  • analiza dokumentacji (planów, harmonogramów, dzienników lekcyjnych oraz dzienników kół zainteresowań, dowodów realizacji)

  • obserwacje dyrektora

  • wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami.
 1. Ewaluacja okresowa

Ewaluacja wstępna (wrzesień-październik) • przeprowadzenie ankiety wstępnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasach na początku roku szkolnego – przegląd dokumentacji,

 • analiza wyników diagnozy pod kątem wytypowania uczniów uzdolnionych.
 1. Ewaluacja końcowa (maj-czerwiec)
 • przeprowadzenie ankiety otwartej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

 • zebranie informacji i opinii o programie wśród nauczycieli realizujących program

 • sprawozdanie nauczycieli dotyczące ich obszaru działań

 • analiza osiągnięć uczniów na podstawie danych o ich osiągnięciach zebranych od nauczycieli opiekunów, pedagoga i pracownika biblioteki

 • analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (ustalenie profilu EWD)

Warszawa, 22-01-2014 r.

(-) Anna Szczepańska-Filipp

…………………………………..

Dyrektor Szkoły

(-) Agnieszka Motylewska

………………………………….

Pedagog szkolny

(-) Katarzyna Manowiecka

……………………………………

Lider wspierania uzdolnionych


(-) Bohdan Denysenko…………………………………..

Przewodniczący Rady Rodziców


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna