Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej JadwigiPobieranie 200.24 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar200.24 Kb.
  1   2   3
STATUT

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Królowej Jadwigi

w

Czechowicach-Dziedzicach


tekst jednolity
Czechowice-Dziedzice 2012r.
Dział I
Postanowienia ogólne.
Rozdział 1
Nazwa szkoły i inne informacje o szkole.

§ 1 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach.

 2. Na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może szkole zostać nadane imię. Imię szkole nadaje organ prowadzący.

 3. Szkoła ma swoją siedzibę w dwóch budynkach w Czechowicach-Dziedzicach ul. Węglowa 54 tel./fax 032 2152975.

 4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

 5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat, w roku szkolnym 1999/2000 w stosunku do klas ósmych cykl kształcenia pozostaje na poziomie 8 lat.

 6. Sześcioletni cykl kształcenia dzieli się na dwa etapy:

I klasy I-III edukacja wczesnoszkolna

II klasy IV-VI obejmujący przedmioty nauczania, bloki i ścieżki

edukacyjne.


 1. Szkoła w ramach cyklu kształcenia może organizować klasy wyrównawcze dla uczniów o zaniżonym poziomie nauczania. Organizacja następuje po przebadaniu uczniów zakwalifikowanych przez radę pedagogiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

7a.Szkoła w ramach cyklu kształcenia może organizować klasy integracyjne

dla uczniów niepełnosprawnych. Organizacja klasy następuje po

wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców uczniów uczęszczających do

danej klasy oraz kwalifikacji przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną.

7b.W szkole na etapie edukacyjnym klas IV-VI mogą być organizowane

klasy sportowe. Organizacja tego typu klas następuje zgodnie z

odrębnymi przepisami.

7c. W szkole można organizować oddziały przedszkolne dla dzieci

sześcioletnich. Organizacja oddziałów następuje za zgodą organu

prowadzącego na tych samych zasadach co w przedszkolu.”


 1. W szkole na potrzeby uczniów działa świetlica szkolna ze stołówką oraz

biblioteka . Przy bibliotece głównej działa czytelnia oraz Internetowe

Centrum Multimedialne.

Rozdział 2
Przepisy definiujące
§ 2


 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2

im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach.

 1. Ustawa – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz.U. z 1996 roku, Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami /.

 2. Statucie – należy rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2

im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach.

 1. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach: Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców, Radzie Szkoły – należy przez to rozumieć organy działające w szkole.

 2. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

 3. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły.

 4. Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Czechowice-Dziedzice.

 5. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Rozdział 3


§ 3


 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 2. Nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój ucznia w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

 3. Szkoła umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą ukończyć uczniowi sześcioletnią szkołę podstawową i dalej kontynuować edukację w gimnazjum.

 4. W miarę swoich możliwości sprawuje opiekę nad uczniami oraz wspomaga i wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci.

 5. Szczegółowe zadania szkoły określa podstawa programowa szkoły podstawowej.

 6. Działalność edukacyjną szkoły określają:

a) szkolny zestaw programów nauczania,

b) program wychowawczy szkoły,

c) wewnątrzszkolny system oceniania,

d) szkolny program profilaktyki.

7. Szkolny zestaw programów nauczania będzie aktualizowany

corocznie w trakcie konferencji podsumowującej dany rok szkolny.

8.Program wychowawczy szkoły określa główne cele pracy

wychowawczej, na które składa się:

a) rozwój intelektualny uczniów

b) rozwój moralny

c) rozwój emocjonalny

d) kształcenie woli

e) kształtowanie postaw prozdrowotnych

9. Cele główne mogą być zmienione w formie uchwały Rady

Pedagogicznej i wprowadzone do Statutu jako nowelizacja.

10. Wewnątrzszkolny system oceniania w szczególności określa:

a) Skalę ocen śródrocznych i końcowo rocznych

- celujący /6/

- bardzo dobry /5/

- dobry /4/

- dostateczny /3/

- dopuszczający /2/

- niedostateczny /1/

- w klasach I – III stosuje się ocenę opisową, która odnosi się do

zajęć edukacyjnych i zachowania,

- zachowanie w klasach od IV wzwyż ocenia się wg skali: wzorowe,

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne,

- oceny z religii w klasach I-VI ustala się wg skali ocen z pkt 10,

ppkt a,

b) Terminy klasyfikacji:- klasyfikację śródroczną i końcowo roczną przeprowadza się na

jeden tydzień przed konferencją klasyfikacyjną, zaś termin

poinformowania pisemnego rodziców i uczniów o zagrożeniu

oceną niedostateczną z przedmiotów ustala się na 4 tygodnie przed

konferencją klasyfikacyjną,

- nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas

zobowiązani są do poinformowania w formie pisemnej uczniów i

ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

semestralnych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i z

zachowania. Informację tą należy przekazać na 1 miesiąc przed

zakończeniem klasyfikacji semestralnej i rocznej,

- nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas

na początku każdego roku szkolnego przekazują uczniom i ich

rodzicom informacje o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż

przewidywana oceny klasyfikacyjnej semestralnej i rocznej z

obowiązujących zajęć edukacyjnych i z zachowania. Wychowawcy

informują również rodziców i uczniów o skutkach ustalenia nagannej

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Tryb uzyskiwania

wyższej oceny określa WSO,

- klasyfikacja końcowo roczna w klasach I-III polega na

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów w danym roku

szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z

zachowania, zgodnie z ustawą tj. § 10, ust. 3 i § 11, ust.4

- roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i

umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z

przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

c) Tryb egzaminów klasyfikacyjnych:

- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub

jego rodziców złożoną w terminie do 2 dni przed konferencją

klasyfikacyjną śródroczną lub końcoworoczną,

- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i

ustnej, zaś z plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego i

informatyki w formie praktycznej,

- egzamin klasyfikacyjny śródroczny powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż 1 miesiąc po konferencji klasyfikacyjnej, zaś egzamin

końcoworoczny przeprowadza się nie później niż w dniu

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych,

- protokół z egzaminu klasyfikacyjnego jest załącznikiem do

arkusza ocen ucznia,

- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu

zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i
po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w

ciągu roku szkolnego - odstępuje się od obowiązku uzyskania

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyjątkowych

przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek

wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców

(prawnych opiekunów) ucznia” - odstępuje się od obowiązku

uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.


d) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku

klasyfikacji rocznej ( semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z

jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Zasady organizacji egzaminu poprawkowego:


 • egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej,

 • z plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego, informatyki egzamin ma charakter praktyczny,

 • termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i przeprowadza się go w ostatnim tygodniu ferii letnich,

 • egzamin przeprowadza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły,

 • z egzaminu sporządza się protokół, który jest załącznikiem arkusza ocen ucznia,

 • uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy wyższej,

 • do egzaminu poprawkowego uczeń może przystąpić tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.

e) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia,

jeżeli uznali, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku zasadności zastrzeżeń dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości z danych zajęć edukacyjnych. Zasady przeprowadzenia sprawdzianu: • sprawdzenie wiadomości z zajęć edukacyjnych następuje w formie pisemnej i ustnej,

 • w przypadku oceny z zachowania komisja ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje przewodniczący komisji,

 • po sprawdzianie komisja przygotowuje protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia,

 • termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami,

- ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa niż ta

ustalona wcześniej z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

f) Uczeń od klasy IV do VI, który uzyskał w wyniku klasyfikacji

końcowo rocznej średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych

przedmiotów co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z

zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

g) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole

po raz drugi z rzędu wystawiono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną

zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji

do klasy programowo wyższej , a uczeń klasy programowo najwyższej nie

kończy szkoły.

h) dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz upośledzonych

w stopniu lekkim nauczyciele dostosowują kryteria oceniania z

poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania, tak by brały one pod

uwagę jego indywidualne możliwości edukacyjne.


11. Szkolny Program Profilaktyki określa główne i pośrednie cele oraz

zadania szkoły dotyczące zapobiegania wszelkim przejawom

nieprawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów. Program

profilaktyki realizuje cała społeczność szkoły, biorąc pod uwagę

potrzeby uczniów. Jest to działanie systemowe, ciągłe oraz

poddawane okresowej ewaluacji. Do celów działania należy zaliczyć:

a) cel główny:

- wspomaganie prawidłowego procesu rozwoju psychospołecznego


uczniów,

b cele pośrednie:

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie (zespole klasowym),


 • przeciwdziałanie przejawom agresji wśród dzieci i w rodzinie,

 • kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,

 • ochrona praw dziecka i ucznia,

 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i na drodze,

 • powstrzymywanie zachowań patologicznych,

- współpraca z instytucjami lokalnymi.

12. Uczniowie i jego rodzice na początku każdego roku szkolnego są

informowani pisemnie o wymaganiach edukacyjnych z każdego

przedmiotu oraz o kryteriach ocen z przedmiotów i zachowania.

Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych i kryteriach ocen z

poszczególnych przedmiotów przekazuje każdy uczący w danej klasie,

zaś informacje o kryteriach ocen z zachowania przekazuje wychowawca

klasy.


§ 4


 1. Każdy uczeń szkoły uczy się w całym cyklu kształcenia języka polskiego, który jest językiem ojczystym. W zależności od potrzeb uczniów, w celu zachowania tożsamości narodowej można organizować dodatkowe zajęcia z języka danej mniejszości narodowej.

 2. Za zgodą rodziców szkoła zapewnia każdemu uczniowi prawo do nauki religii, której uczeń jest wyznawcą.

 3. Szkoła zapewnia uczniom wszelką pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

 4. Dla uczniów potrzebujących pomocy, organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz nauczanie indywidualne.

 5. Szkoła organizuje pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w formie nauczania indywidualnego, opieki fachowej przez PPP, a w razie pobytu dziecka

na zajęciach szkolnych prowadzenie klasy zintegrowanej.

 1. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań stosownie do możliwości finansowej szkoły.

 2. Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w indywidualnym toku nauczania.

 3. Szkoła dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz posiadających indywidualne potrzeby edukacyjne opracowuje i realizuje i ndywidualne plany edukacyjne. Plany ustala i realizuje powołany przez dyrektora zespół, który ściśle współpracuje z r odzicami ucznia.

§ 5

Statut określa zakres i sposób wykonania zadań opiekuńczych szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny a w szczególności :

1. Bezpośrednio nad uczniami przebywającymi w szkole opiekę sprawuje : wychowawca, nauczyciel dyżurny, uczący nauczyciel, dyrekcja szkoły.

2. Opiekę nad uczniami będącymi na wycieczce sprawują kierownik wycieczki oraz opiekunowie, których ilość określa się w następujący sposób:
 • wycieczka w miejscu zamieszkani jeden opiekun na klasę,

 • wycieczka poza miejsce zamieszkania jeden opiekun na 15 uczestników,

 • wycieczki w góry powyżej 1000 m npm przewodnik plus jeden opiekun

na 15 uczestników,

 • zielona szkoła jeden opiekun na 15 uczestników.

3. Każdy nauczyciel w czasie przerw między lekcjami wypełnia dyżury,

4. Rozkład dyżurów na cały rok każdorazowo przygotowuje dyrekcja szkoły,

5. Nauczyciel dyżurujący dba o porządek i bezpieczeństwo dzieci podczas przerw.


 1. Woźny szkoły zapewnia opiekę uczniom kl. I-III, którzy korzystają ze stołówki

szkolnej. Jest on zobowiązany przyprowadzić i odpro­wadzić dzieci do stołówki

z drugiego budynku szkoły.

7. Na boiskach szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele,

którzy prowadzą zajęcia zgodnie z ustalonym tygodniowym planem zajęć.

Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów szkoły oraz innych osób,

które korzystają z obiektów sportowych bez zgody nauczycieli wychowania


fizycznego lub dyrekcji szkoły.
§ 6

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, który uczy w tym oddziale.

 2. Wychowawcą klasy nie może być nauczyciel - katecheta.

 3. Wychowawca prowadzi swoją klasę przez cały etap edukacyjny tj. w nauczaniu I -III oraz IV-VI. W sytuacjach losowych wychowawcy, Dyrektor Szkoły wyznacza jego zastępcę.

 4. Rada Rodziców ma prawo opiniować dobór wychowawcy w danej klasie.

 5. W sytuacji braku harmonijnego kontaktu wychowawcy z klasą, Dyrektor Szkoły zmienia wychowawcę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły

o zmianę wychowawcy klasy, lecz ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Dział II
ORGANY SZKOŁY


Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe
§ 7


 1. Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Rada Rodziców

  4. Samorząd Uczniowski

2. W trybie określonym w ustawie można powołać Radę Szkoły.

Rozdział 2


Dyrektor szkoły
§ 8


 1. Szkoła kierowana jest przez Dyrektora,

 2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę,

 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.

§ 9 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

§ 10
Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły:

 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia do innej klasy,

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Prowadzenie dokumentacji hospitacji,

 4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela, oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz opieką nad nauczycielami

rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. opracowanie arkusza organizacji szkoły,

 2. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

 1. W zakresie spraw finansowych:

 1. opracowanie planu finansowego szkoły,

 2. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkoły.

 1. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,

 2. organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,

 6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 1. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły.

 1. Wykonanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych.

§ 11 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 2. W zakresie o którym mowa w ust.1 Dyrektor w szczególności:

 1. decyduje o zatrudnieniu oraz zwolnieniu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

 3. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

 4. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

- zasięga opinii w sprawach organizacji szkoły,

- ustala zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,

- ustala regulaminy pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły,

- ustala regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych.

e) ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami.


 1. Dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 12
1. Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz.


§ 13


 1. W wykonaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

 2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 3. Udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły, w trakcie comiesięcznych spotkań.

§ 14 1. W szkole oprócz Dyrektora Szkoły pracuje dwóch wicedyrektorów: jeden do spraw pedagogicznych, drugi do spraw wychowawczych oraz kierownik świetlicy. Ilość wicedyrektorów uzależniona jest od ilości oddziałów oraz specyfiki szkoły, która pracuje w dwóch budynkach. Jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż 10 oddziałów.

 2. Wicedyrektor do spraw pedagogicznych zajmuje się sprawami związanymi z organizacją roku szkolnego, przygotowuje podział godzin, dyżury nauczycielskie, zastępstwa doraźne, sprawuje nadzór nad zespołem samokształceniowym w klasach I – III, oraz nadzoruje i organizuje pomiar dydaktyczny, opiekuje się pracą nauczycieli w starym budynku szkolnym.

 3. Wicedyrektor do spraw wychowawczych zajmuje się problematyką opiekuńczo – wychowawczą, działalnością kulturalno – sportową, sprawuje nadzór nad działalnością organizacji szkolnych, prowadzi hospitacje części zajęć dydaktycznych klas IV – VI, prowadzi nadzór nad pozostałymi zespołami samokształceniowymi.

 4. Decyzję wicedyrektora może zmienić dyrektor szkoły jeśli są one niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 5. Każdy wicedyrektor w zakresie swych kompetencji podejmuje niezawisłe decyzje, za które bierze odpowiedzialność.

Rozdział 3


Rada Pedagogiczna
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna