Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona2/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia zamówień uzupełniających (do 50 %). Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia „z wolnej ręki”, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.

  1. Wykonawcy muszą złożyć n/w dokumenty i oświadczenia:
A


W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczenia z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp.

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów zbiorowych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUOPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA

niezbędne do oceny spełniania warunku


BW celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp

Oświadczenia z art. 22 ust. 1 uPzp – załącznik nr 3 do SIWZ
POSIADANIE PRZEZ

WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA,

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się należytym zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofertco najmniej 1 zrealizowaną usługą serwisową sprzętu medycznego na kwotę

brutto nie mniejszą niż 100 000,00 PLN
 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców .- załącznik nr 5

 2. Dokument/-y potwierdzający/-e, że usługa/-i została/-y wykonana/e lub są wykonywane należycie.
Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków określonych w punkcie 2 litera A i B skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia,

 2. W szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt .A.

 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. pkt 2.A.2 - 4 i 2.A.6, niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 2. pkt 2.A.5, niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;

 1. Dokumenty, o których mowa w ust.6 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.6 pkt.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 7 stosuje się odpowiednio.

 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-6, ust. 2.B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów o których mowa w ust. 5, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna