Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona3/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

OFERTA WSPÓLNA

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdz. VI pkt 2.A.1 - 6, natomiast dokumenty wymienione w pkt 2.B, podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.

 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

  1. partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

 1. każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;

 2. partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 2-4 uPzp;

 3. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.


 1. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE

  1. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.

  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane mogą być za pośrednictwem faksu (71 32 70 425) oraz w formie pisemnej zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

 2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 7. Pytania odnośnie zapisów SIWZ należy przesyłać: na numer faxu (71) 32 70 425 oraz w celu ułatwienia odpowiedzi – pocztą elektroniczną na adres paszulewicz@wssk.wroc.pl

 8. Adres do korespondencji listownej:

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73A

51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ – 19/2012
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
  1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium 5 556,40 zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).

  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  2. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzony przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – „Szp/FZ – 19/2012”

  3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.

  4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.

  5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

 1. wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8

 1. na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  2. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie pisemne, zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okoliczności określonej w art. 46 ust. 3 Pzp.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna