Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona5/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy.

Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA

,,Usługa pogwarancyjnego serwisu technicznego

aparatów produkcji Dräger”

Szp/FZ - 19 /2012

Uwaga:


„Nie otwierać przed dniem 06.07.2012 r. godz.10:00

Oferta zawiera ...... kart – ilość kart zastrzeżonych ......

 1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00 do dnia 06.07.2012 r.

 2. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.

 4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

 5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

 6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2012 r. o godz. 10:00 w Klubie „ROTARY” w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a .

 9. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:

 • podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 • zbadanie nienaruszalności ofert,

 • otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,

 • ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.

 1. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 2. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.

 3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia.

  2. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1.

Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

  1. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

  2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym.

  3. Wartość brutto należy liczyć w sposób następujący:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

  1. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość ceny jednostkowej po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytwarzania.

  2. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane po upływie pierwszego roku trwania umowy o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.


 1. POPRAWIANIE OMYŁEK W TRESCI OFERTY

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:

  1. błędne obliczenie kwoty podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;

  2. błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.

   1. Za omyłkę określoną w punkcie 1 c) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna