Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona6/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

  1. Cena najniższa

   CP = -------------------------------- x 93,8% x 100

   Cena badanej oferty

   Cena najniższa

   CD = -------------------------------- x 2,3% x 100

   Cena badanej oferty

   Cena najniższa

   CR = -------------------------------- x 3,9% x 100

   Cena badanej oferty

   Cena przeglądu:  1. Koszt dojazdu:  1. Stawka za roboczogodzinę: 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów C obliczoną ze wzoru:

C = CP + CD + CR

gdzie:


CP = CP1 + CP2 + CP3

CD = CD1 + CD2 + CD3CR = CR1 + CR2 + CR3
CP1, CP2, CP3 – ilość punktów uzyskana przez ofertę przy ocenie ceny przeglądów w pierwszym, drugim i trzecim roku świadczenia usługi,

CD1, CD2, CD3 ilość punktów obliczona przy ocenie kosztów dojazdów w pierwszym, drugim i trzecim roku świadczenia usługi,

CR1, CR2, CR3 - ilość punktów obliczona przy ocenie stawki za roboczogodzinę w pierwszym, drugim i trzecim roku świadczenia usługi,

 1. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne — jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,

 5. informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  1. Zamawiający zawiadomi wykonawców, których oferty zostały wybrane najkorzystniejsze o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta.

  2. Jednocześnie Zamawiający zawiadomi Wykonawców o:

   1. których oferty zostały odrzucone,

   2. którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  1. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp.

  3. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).

  4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich.


 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. WZÓR UMOWY

 1. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

 2. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane po upływie roku trwania umowy o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogłoszonych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna