Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona7/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale VI uPzp.

  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.

  4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni :

    1. od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

    2. od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

  7. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

  11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

  12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22.Pzp oraz

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy z art. 24.Pzp
Załącznik nr 5 – wykaz usług
Załącznik nr 6 – zestawienie aparatów produkcji DrägerZałącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 19/2012

.................., dn. .................miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław
FORMULARZ OFERTOWY

 1. DANE WYKONAWCY


1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................

3. Adres do korespondencji:ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................

4. NIP: .......................................... 5. REGON: ………………………………………………

6. TEL: - ……………………. 7. FAX: - …………………………….

8. MAIL: .......................................

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 10. TEL.: ................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:..........................................................................................................................

B) Siedziba Partnera:ul: ............................. kod: .................. miejscowość: .......................
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania Szp/FZ – 19/2012 w trybie przetargu nieograniczonego pn..: ,,Usługa pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatów produkcji Dräger”
 1. CENA


 1. Wartość za wykonanie usługi serwisu technicznego wynosi:
  1. przeglądy:
Cena netto .....................................zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….VAT …....% = .........................zł

Cena brutto .................................zł

Słownie: .................................................................................................................


  1. koszt dojazdu (tam i z powrotem) pracownika serwisu do siedziby Zamawiającego:
Cena netto .....................................zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….VAT …....% = .........................zł

Cena brutto .................................zł

Słownie: .................................................................................................................


  1. stawka za 1 roboczogodzinę:
Cena netto .....................................zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….VAT …....% = .........................zł

Cena brutto .................................zł

Słownie: .................................................................................................................


 1. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna