Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona8/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 19/ 2012, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z projektem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

 2. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

 3. Zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

 4. Zgłoszenie awarii sprzętu będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem lub mailem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................... fax ..............................e - mail…………….

 5. Zapewniam, że wszystkie usługi wykonywane w ramach niniejszego postępowania zostaną dokonane z należyta starannością zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych przez uprawnione osoby wymienione poniżej:

1) …………………………………………….

 1. …………………………………………..

  1. Zobowiązuję się udzielić gwarancji na wymienione części zamienne i materiały nie krótszej niż gwarancja udzielona przez producenta.

  2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: …………………...tel. …………………………e – mail………………….
 1. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECĘ PODWYKONAWCOM


L.P.

OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


1


 1. POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

WPŁATA WADIUM

WYSOKOŚĆ WADIUM

DATA WNIESIENIA

FORMA WADIUM


ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający

NAZWA BANKU I NUMER KONTA

………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA


KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

....................................................................................................................................................(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....................................................................................................................................................

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.Uwaga: Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

.........................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość ofert

................................................

miejscowość, data

........................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 19/ 2012
UMOWA - PROJEKT
W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej „Zamawiający” reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor
a:
....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie................................................................ zwanym dalej „Wykonawca” reprezentowanym przez:
 1. ............................................................................................................................
 1. ............................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści :


§ 1

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 19/2012) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisu technicznego aparatów produkcji firmy Dräger wymienionych w załączniku nr …………..do umowy, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.


§ 2

Pod pojęciem „wykonanie usługi serwisu technicznego” Zamawiający rozumie:  1. wykonanie przeglądów okresowych wraz z wymaganą przez producenta wymianą części i zestawów serwisowych,

  2. naprawę aparatów wymienionych w załączniku nr …do umowy, po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. Naprawa aparatów przeprowadzana będzie po zatwierdzeniu kalkulacji kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający na naprawy w okresie trwania umowy przeznacza kwotę 50 000,00 netto.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do: 1. wykonania przeglądów aparatów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – cenowym oraz odnotowanie faktu ich wykonania poprzez wpisanie w kartę techniczną sprzętu,

 2. wymiany elementów eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta,

 3. wystawiania raportów każdorazowo po zakończonych czynnościach serwisu technicznego,

 4. dokonywania napraw bieżących, po wcześniejszym zgłoszeniu awarii przez osobę do tego upoważnioną,

 5. wydawania orzeczeń technicznych,

 6. udzielania konsultacji telefonicznych dotyczących funkcjonowania sprzętu medycznego objętego niniejszym postępowaniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.30.


§ 4

 1. Wartość usługi za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
  1. przeglądy:
Cena netto .....................................zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….VAT …....% = .........................zł

Cena brutto .................................zł

Słownie: .................................................................................................................


  1. koszt dojazdu (tam i z powrotem) pracownika serwisu do siedziby Zamawiającego:
Cena netto .....................................zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….VAT …....% = .........................zł

Cena brutto .................................zł

Słownie: .................................................................................................................


  1. stawka za 1 roboczogodzinę:
Cena netto .....................................zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….VAT …....% = .........................zł

Cena brutto .................................zł

Słownie: .................................................................................................................


 1. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

 2. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane po upływie pierwszego roku trwania umowy o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.


§ 5

    1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie raport serwisowy z wykonanej usługi potwierdzony przez Zamawiającego.

    2. Wykonawca wystawiać będzie faktury za każdorazowe wykonanie usługi wraz z kopią raportów serwisowych.

    3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

    4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

    5. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, której mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.§ 6

  1. Wszystkie usługi wykonywane w ramach niniejszej umowy zostaną dokonane z należyta starannością przez uprawnione osoby wymienione poniżej:

   1. …………………………………………….

   2. …………………………………………….

  2. Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części zamienne i materiały nie krótszej niż gwarancja udzielona przez producenta.

  3. W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu spowodowanej uszkodzeniem części zamiennej o której mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy urządzenia.

  4. Zmiana osób wymienionych w ustępie 1 nie wymaga formy aneksu.


§ 7

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania awarii sprzętu, telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu Wykonawcy w ..................... ………………fax........................e – mail…………………….

 2. Czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia awarii wynosi 24 godziny z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kosztorysu naprawy w terminie 3 dni roboczych liczonym od dnia przeprowadzenia diagnozy awarii.

 4. Termin zakończenia naprawy wynosi 7 dni roboczych liczony od dnia zaakceptowania kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr 71/32 70 353 lub na adres szymczak@wssk.wroc.pl

 6. Zamawiający zobowiązuje się do rejestracji wszystkich zgłoszonych awarii.


§ 8

 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto.

 2. za zwłokę w wykonaniu naprawy w wysokości 5 % wartości kosztorysu naprawy, za każdy dzień zwłoki.

 3. w przypadku nienależycie wykonywanych przeglądów oraz konserwacji, których następstwem będzie niesprawny sprzęt w wysokości 5% wartości planowych czynności serwisowych danego aparatu w danym roku, za każdy dzień jego niesprawności.

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.


§ 9

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy: 1. ze strony Zamawiającego – mgr inż. Krzysztof Szymczak tel.71 32 70 566

 2. ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ………………


§ 10

   1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

   2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1

   3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 11
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………. . do dnia ……………….. r.
§ 13

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.§ 14

Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 15

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 19 /2012

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)


    1. Dotyczy zamówienia publicznego nr Szp/FZ – 19 /2012 pod nazwą:

,,Usługa pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatów produkcji Dräger ”
2. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):
………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)
………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że:


 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.
…………………….…., dnia ………… ……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)


Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 19/2012

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ustawy Pzp

(Wypełnia Wykonawca –

w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ – 19/ 2012 pod nazwą:,,Usługa pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatów produkcji Dräger ”
Pełna nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia ………… ……..……..……………………..(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr Szp/FZ – 19/2012

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ - 19 /2012 pod nazwą:,,Usługa pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatów produkcji Dräger ”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna