Sztuka – plastyka muzykaPobieranie 291.52 Kb.
Strona1/4
Data04.05.2016
Rozmiar291.52 Kb.
  1   2   3   4

Sztuka – PLASTYKA MUZYKA
Wymogi programowe & Kryteria oceny


Joanna Marcinkowska

Zagadnienia integrujące plastykę i muzykę


 1. Interpretacja treści słownej piosenki różnymi środkami plastycznymi.

 2. Ilustracja plastyczna inspiracją do tworzenia obrazów muzyczno ruchowych.

 3. Elementy obrazu plastycznego wyrazem ekspresji utworu muzycznego.

 4. Interpretacja plastyczna treści pozamuzycznych utworu.

 5. Akcent kolorystyczny i akcent muzyczny.

 6. Pojęcie kontrastu i podobieństwa w muzyce i plastyce.

 7. Wąska gama barwna (ciepła, zimna) odpowiednikiem gam minorowych i majorowych.

 8. Kolor i jego odpowiednik w barwie brzmienia głosów i instrumen­tów.

 9. Temperatura barw odzwierciedleniem nastroju utworu muzycznego i stanów emocjonalnych.

 10. Kompozycja plastyczna (statyczna, dynamiczna, rytmiczna) i jej od­niesienie w kompozycji muzyczno-ruchowej.

 11. Kompozycja fantastyczna wyrazem przebiegu muzycznego utworu.

 12. Oprawa plastyczna (scenografia, kostiumy itp.) jednym z elementów dzieła sceniczno-muzycznego.

 13. Sztuka ludowa: malarstwo, rzeźba, pieśni i tańce regionalne.


ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

REALIZOWANE POPRZEZ WYBRANE


TREŚCI PLASTYCZNO-MUZYCZNE

 1. Edukacja prozdrowotna

  • rozwijanie dbałości o estetykę ubioru i swojego miejsca pracy;

  • uwrażliwienie na higienę głosu dziecka, wykonywanie ćwiczeń muzyczno ruchowych wpływających na prawidłową postawę, koordy­nację i sprawność ruchową.

 1. Edukacja ekologiczna

  • uwrażliwianie na potrzeby środowiska w kompozycji plastycznej (plakat ekologiczny, ilustracje i collage);

  • poznawanie piosenek o tematyce ekologicznej opisujących piękno ota­czającego świata i poruszających problematykę ochrony środowiska.

 2. Edukacja regionalna

 • zapoznanie z zabytkami kulturowymi najbliższego otoczenia; poznanie dorobku artystycznego własnego regionu (pieśni, tańce, obrzędy ludowe, architektura i jej typy, sztuka ludowa).

 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

 • poznanie hymnu narodowego, jego genezy; poznanie pieśni historyczno patriotycznych z różnych epok nawiązujących tekstem do ważnych wydarzeń z przeszłości Polski;

 • sylwetki wielkich Polaków (artystów).

 1. Edukacja czytelnicza i medialna

 • rozwijanie umiejętności korzystania z pomocy czytelniczo medialnych; projektowanie okładek do wybranych książek, czasopism, pla­katów z zastosowaniem poznanych znaków graficznych (muzycznych).

 1. Wychowanie do życia w społeczeństwie

 • istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia;

 • przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, formy spędzania wolnego czasu.cele edukacji plastyczno-muzycznej

na ii etapie edukacji w szkole podstawowej klasa iv, v, vi
Głównym celem edukacyjnym naszego programu jest rozbudowanie kreatyw­nej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów oraz stworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych w jej zakresie.

Poznanie najważniejszych zagadnień teoretycznych, ujętych w podstawie programowej, ułatwi realizację tych działań i pomoże uczniowi stać się „ma­łym artystą”, wrażliwym na świat dźwięków i kolorów.Uczeń drogą poznania i tworzenia lepiej:

 • pozna samego siebie,

 • rozwinie indywidualną postawę i ocenę wobec wytworów „sztuki” własnej,

 • zacznie poszukiwać właściwych rozwiązań,

 • będzie integrować się z grupą rówieśniczą.

Zadaniem „sztuki” jako przedmiotu nauczania jest:

W zakresie wiadomości:

    • zapoznanie ucznia z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców polskich i obcych,

    • przedstawienie sylwetek najsłynniejszych artystów oraz epok, w których tworzyli,

    • ukazanie dorobku kultury i sztuki polskiej,

    • zaznajomienie z najważniejszymi dziełami sztuki europejskiej i światowej,

    • poznanie głównych form plastycznych i muzycznych,

    • zapoznanie z podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu plastyki i muzyki.

W zakresie umiejętności:

    • ukazanie związków muzyki i plastyki w działaniach artystycznych,

    • rozwijanie doświadczeń warsztatowych na gruncie muzyki i plastyki,

    • kształtowanie i doskonalenie percepcji wizualnej i słuchowej,

    • rozbudzenie wrażliwości na piękno sztuki,

    • rozwijanie wyobraźni plastyczno-muzycznej,

    • wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środ­kami plastycznymi i muzycznymi,

    • rozwijanie wyobraźni ruchowo-przestrzennej,

    • doskonalenie techniki śpiewu, gry na instrumentach i ekspresji ruchowej,

    • kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, itp.,

    • rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,

    • wyrażanie własnych opinii na temat koncepcji, możliwości twórczych (autokrytycyzm), umiejętność obrony poglądów i postaw,

    • rozbudzenie ciekawości poznawczej.

W zakresie wartości, poglądów i postaw:

    • kształcenie tolerancji wobec innych ludzi,

    • kształcenie postaw patriotycznych i społecznych,

    • zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej,

    • przygotowanie do świadomego odbioru wytworów plastycznych i muzycznych,

    • udział w wystawach plastycznych, koncertach filharmonicznych, przedstawieniach artystycznych,

    • doskonalenie właściwych zachowań w miejscach publicznych,

    • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespoło­wej i indywidualnej,

    • dbanie o estetykę otoczenia,

    • wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki (potrzeba aktywności twórczej, ekspresji własnej).


Klasa IV

Lp.
Treści programowe

Procedury osiągania celów

(aktywność i działalność ucznia)Standardy wymagań

(oczekiwane efekty pracy ucznia)1.

KRESKA

 • kreska jako kontur;

 • kreska jako wyznacz­nik kształtu;

 • kreska jako wyznacz­nik faktury.
    • poznaje i rysuje różnorodne
     rodzaje linii;

    • rysuje kształty przedmiotów, podkreśla je poprzez zastosowanie zróżnicowanego konturu;

    • ilustruje za pomocą kresek róż­ne rodzaje faktur;

    • rysuje fakturę przedmiotów, rzeczy poprzez zmianę układu linii (różnicuje kreskę);

    • dostrzega różnorodność kształtów przedmiotów.

 • poprawnie posługuje się termi­nami: kreska konturowa, kreska fakturowa;

 • zna rodzaje faktur i potrafi zna­leźć odpowiedniki poznawanych faktur w naturze (np. kora drze­wa, kamień, gąbka itp.);

 • wie, jaka jest funkcja i zastoso­wanie konturu;

 • wie, jak obrazować różnorodne faktury, podporządkować linie (np. faktura gładka - linie równe, leżące obok siebie, biegnące w jednym określonym kierunku).

2.

KOMPOZYCJA

 • kompozycja jako układ elementów na płaszczyźnie;

 • kompozycja otwarta i zamknięta;

 • kompozycja syme­tryczna;

 • kompozycja o tema­tyce fantastycznej;

 • kompozycja graficz­na.

 • buduje kompozycję rytmiczną jako uporządkowany układ oparty na zasadzie powtarzalności elementów;

 • buduje układ symetryczny, stosu­jąc metodę odbijania elementów;

 • układa elementy kompozycji w sposób zaplanowany (kom­pozycja otwarta i zamknięta);rysuje i maluje kompozycję o tematyce fantastycznej, stosując nierzeczywiste zestawienia barw i oryginalne kształty (inspiracja utworem muzycznym).

 • rozumie pojęcie kompozycja jako układ plam, linii;

 • rozróżnia i nazywa poszczególne układy elementów;

 • umie zbudować kompozycję ryt­miczną-otwartą, symetryczną-zamkniętą

 • potrafi zorganizować płaszczy­znę kartki, wykorzystując wiedzę na temat komponowania;

 • zna zasady tworzenia kompozy­cji fantastycznej;

 • posługuje się metodami wypo­wiedzi bardziej spontanicznymi (rozlewania, nakrapiania, roz­dmuchiwania farb), stosując sze­rokie harmonie barwne w ukła­dach swobodnych.

3.

BARWA

 • barwa jako element budowy obrazu;

 • barwy podstawowe i pochodne;

 • temperatura barw (barwy ciepłe i zimne);

 • barwy kontrastowe;

 • szeroka gama barw­na;

 • wąska gama barw ciepłych i zimnych; akcent kolorystycz­ny;

 • wartości wyrazowe barw (ekspresja barw).

 • maluje barwami podstawowymi;

 • tworzy barwy pochodne;

 • rozdmuchuje barwy podstawowe, łącząc je ze sobą w odpowiedni sposób (by uzyskać barwy pochodne);

 • swobodnie maluje plamami barwnymi;

 • buduje kompozycję malarską na płaszczyźnie, uwzględniając barwy podstawowe i pochod­ne;

 • maluje w wąskiej gamie barw ciepłych lub zimnych;

 • wykorzystuje wiedzę na temat temperatury barw;

 • tworzy i maluje kompozycję z akcentem kolorystycznym;

 • ilustruje wrażenia i nastroje wywołane utworem muzycznym poprzez odpowiedni zestaw kolorów(inspirowane np. utworem P. Czajkowskiego „Dziadek do orzechów").

• zna i rozróżnia barwy podstawo­we i pochodne;

• wie, jak tworzy się barwy pochod­ne, jakie kolory miesza się ze sobą

umie określić temperaturę barw, zna barwy ciepłe i zimne;

poprawnie posługuje się pojęcia­mi: gama, szeroka gama barwna barw ciepłych i zimnych; swobodnie buduje gamy barw­ne, uwzględniając temperaturę;

• umie zestawić kolory przeciwne pod względem temperatury (bar­wy kontrastowe);

• zna pojęcie akcent kolorystycz­ny i jego funkcję w obrazie;

• umie wyrazić uczucia i nastroje barwami,

• wie, jakie jest oddziaływanie ko­lorów na psychikę człowieka;

• dostrzega analogie między bar­wą a dźwiękiem.

Lp.
Treści programowe

Procedury osiągania celów

(aktywność i działalność ucznia)Standardy wymagań

(oczekiwane efekty pracy ucznia)4.

BRYŁA

 • bryła jako środek wypowiedzi plastycznej;

 • rzeźba pełna;

 • płaskorzeźba (relief płaski);

 • relief wklęsły.

 • lepi przedmioty o prostych kształtach;

 • rzeźbi w bryle, uwzględniając cechy charakterystyczne postaci;

 • lepi postać w ruchu,

 • konstruuje kompozycję przestrzenną z papieru;

 • nacina, skręca, zagina, dokleja elementy;

 • odciska, wygniata, nacina, żło­bi plastelinę.

 • poprawnie posługuje się terminami: rzeźbiarz, rzeźba pełna, relief;

 • rozpoznaje poszczególne formy i wykazuje różnice między nimi;

 • zna warsztat rzeźbiarza: materiał, którym się posługuje, różne sposoby obróbki i narzędzia rzeźbiarskie;

 • umie wyrazić ruch postaci poprzez układ części ciała;

 • zna możliwości materiałów i wykorzystuje je w przedstawianiu rzeczy i zjawisk;

 • zna i stosuje różne techniki rzeź­biarskie (w glinie, plastelinie, ma­sie solnej, papierowej);

 • umie rzeźbić, lepić, konstruować i łączyć elementy w zależności od rodzaju materiału.

5.

ZNAK PLASTYCZNY

 • znak jako obraz po-

 • rodzaje znaków (znak plastyczny na plakatach, znaki informacyjne – np. drogowe);

 • znaki jednoelementowe i wieloelementowe. • projektuje proste znaki informacyjne dla osób, miejsc;

 • łączy formę znaku z jego treścią;

 • wycina i układa znaki jednoelementowe i wieloelementowe.

 • rozumie znaczenie znaku plastycznego jako obrazu pojęcia, zna jego funkcje;

 • rozróżnia znaki jednoelementowe i wieloelementowe, podaje przy-kłady znaków w najbliższym otoczeniu;

 • zna zasady budowania znaku;

 • umie zbudować znak plastyczny, dopasować kształt, dobrać i ułożyć elementy znaku tak, aby spełniał funkcją komunikatu;

 • wykorzystuje zasady kompozycji, kompozycja zamknięta - centralna - elementy znaku ułożone dośrodkowo.

6.
GRAFIKA

 • wycina i odbija motywy na płaszczyźnie;

 • odbija elementy, tworząc kompozycję o treściach realnych lub fantastycznych;

 • projektuje proste układy kompozycyjne

 • zna grafikę jako dziedzinę sztuk plastycznych, wie co jest jej "wytworem";

 • zna etapy tworzenia dzieła graficznego (projekt, matryca, odbitka);

 • zna pojęcie projekt, odbitka, kopia;

 • zna techniki i narzędzia graficzne;

 • zna proste techniki graficzne (np. frottage, monotypia, odbijanie wyciętego motywu).
Lp.

Treści programowe

Treści repertuarowe

Procedury osiągania celów

(aktywność i działalność ucznia)Standardy wymagań

(oczekiwane efekty pracy ucznia)7.

ŚPIEW


 • piosenki o tematyce

dziecięcej,

 • recytuje tekst piosenki na

 • tle pulsu rytmicznego,

 • śpiewa melodię piosenki

 • ze słuchu i obserwując nuty,

 • śpiewa piosenki z jednoczesnym taktowaniem, wystukiwaniem

 • pierwszej miary taktu,

 • śpiewa piosenki z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych,
 • umie śpiewać poprawnie pod względem melodycznym i rytmicznym pieśni i piosenki dziecięce bez akompaniamentu i z towarzyszeniem instrumentów,

 • kanon dwugłosowy,

 • śpiewa prosty kanon dwugłosowy,

 • rozumie formę kanonu w muzyce, potrafi zaśpiewać poprawnie linię melodyczną w kanonie dwugłosowym,

 • hymn państwowy,

 • śpiewa hymn państwowy, zachowując uroczysty charakter pieśni i prawidłową postawę w czasie jego wykonywania,

 • umie zaśpiewać z pamięci hymn państwowy, zna genezę Mazurka Dąbrowskiego,

 • przyśpiewki i pieśni ludowe,

 • śpiewa pieśni ludowe towarzyszące popularnym obrzędom,

 • śpiewa pieśni ludowe oparte na rytmach tańców polskich,
 • zna kilka pieśni i przyśpiewek ludowych związanych z obrzędami, w tym pieśni własnego regionu

 • wzory melodyczne,

 • odtwarza głosem wzory melodyczne nazwami solmizacyjnymi, śpiewa trójdźwięki gamy minorowej i majorowej,

 • ćwiczenia rozwijające aparat głosowy dziecka.
 • poprawnie śpiewa wzory melodyczne, prawidłowo intonuje dźwięki trójdźwięku.

 • wykonuje ćwiczenia oddechowe emisyjne i dykcyjne.

8.

GRA NA INSTRUMENTACH

 • akompaniament do piosenek i zabaw ruchowych,

 • realizuje (ze wzoru) akompaniament rytmiczny do piosenek i zabaw dziecięcych na instrumentach perkusyjnych,

 • potrafi zagrać akompaniament do piosenki i zabawy ruchowej,

 • wzory rytmiczno-melodyczne,

 • odtwarza na instrumentach proste motywy rytmiczne, melodyczne w takcie 2/4, 3/4, 4/4 w tym rytmy z synkopą, stosuje prawidłowe relacje czasowe między wartościami nut i pauz,

 • gra na instrumentach perkusyjnych charakterystyczny rytm poloneza i krakowiaka,
 • umie zagrać na instrumentach perkusyjnych rytm poloneza i krakowiaka,

 • melodie na flet podłużny i dzwonki

 • gra ze słuchu i zapisu nutowego melodie jedno-głosowe o prostej rytmice i melodyce opartej na dźwiękach szeregu podstawowego,

 • doskonali płynność czytania

 • nut, gra dźwięki legato, staccato.

 • umie zagrać na dzwonkach i flecie podłużnym krótką melodię jednogłosową.
Lp.

Treści programowe

Treści repertuarowe

Procedury osiągania celów

(aktywność i działalność ucznia)Standardy wymagań

(oczekiwane efekty pracy ucznia)9.

RUCH PRZY MUZYCE

tańce narodowe i regionalne,

 • poznaje kroki i figury taneczne poloneza (krok podstawowy, chodzony), krakowiaka (cwał, hołubce, krzesany) i tańca regionalnego,

 • inscenizuje ruchem obrzędy ludowe,

 • potrafi zatańczyć poloneza, krakowiaka i taniec regionalny, wykorzystując podstawowe kroki i figury taneczne,

układy ruchowe do piosenek i zabaw,

 • stosuje określony rodzaj ruchu w zabawach dziecięcych i do interpretacji treści piosenki,

 • wykorzystuje gesty i ruchy ciała do interpretacji nastroju i charakteru muzyki,

 • realizuje proste układy ruchowe do piosenki,

 • umie wykorzystać pozy i figury taneczne do interpretacji treści piosenki,

10.

TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNO - RUHCOWA

improwizacje głosowe,

 • tworzy głosem melodie do krótkich wierszy, przysłów i powiedzonek,

 • improwizuje głosem melodie do prostych tematów rytmicznych,

 • potrafi zaśpiewać własną melodię do krótkiego wiersza, przysłowia,

improwizacje instrumentalne,

 • tworzy na instrumentach różne efekty akustyczne, umuzycznia nimi opowiadania słowne i wiersze,

 • improwizuje na instrumentach perkusyjnych,

 • tworzy na instrumentach kuplety ronda rytmicznego,

 • umie dobrać barwę instrumentu do naśladowania różnych zjawisk akustycznych,
improwizacje ruchowe.

 • wykorzystuje gesty i ruchy ciała do interpretacji nastroju i charakteru muzyki,

 • improwizuje ruch do wykonanej muzyki,

 • swobodnie interpretuje ruchem utwory muzyczne w formie ABA i ronda.

 • potrafi zaimprowizować ruch do muzyki, dostosowując ekspresję wykonawczą do jej nastroju i charakteru.
Lp.

Treści programowe

Treści repertuarowe

Procedury osiągania celów

(aktywność i działalność ucznia)Standardy wymagań

(oczekiwane efekty pracy ucznia)11.

PERCEPCJA MUZYKI

propozycje utworów do słuchania:

W. A. Mozart – Rondo z IV cz. Eine kleine Nachtmusik,

C. Daquin - Kukułka,

F. Chopin – Mazurek D-dur op. 33,

B. Bartok - Trzy węgierskie melodie ludowe,

W. A. Mozart - Powitanie wiosny,

S. Moniuszko - Krakowiaczek,

L. Różycki – Krakowiak z baletu Pan Twardowski,

W. Kilar - Polonez

do filmu „Pan Tadeusz",

M. K. Ogiński - Polonez

Pożegnanie ojczyzny,

E. Grieg- Poranek,

L. van Beethoven – Burza VI Symfonii Pastoralnej,

F. Chopin - Polonez

B-dur,


Kolędy i pastorałki

w opracowaniu chóralnym,

G. Bacewicz - Oberek,

H. Wieniawski – Kujawiak
 • słucha utworów muzycznych o budowie ABA i ronda,

 • rozróżnia części utworów, interpretuje je plastycznie i ruchowo,

 • rozpoznaje podobieństwa, kontrasty i powtórzenia,

 • słucha utworów na różne instrumenty muzyczne poznane w kl. I-III, rozpoznaje ich brzmienie, określa nazwę instrumentu,

 • poznaje barwę i brzmienie instrumentów perkusyjnych (kotły, talerze, ksylofony, metalofony itp.) i ich możliwości wykonawcze,

 • słucha utworów wokalno-instrumentalnych na różne głosy (sopran, alt, tenor, bas), określa głos wykonawczy,

 • słucha utworów o różnych treściach wyrazowych i programowych
 • dostrzega zmiany tempa, dynamiki i nastroju w utworze muzycznym,

 • tworzy ilustracje plastyczne i ruchowe do treści pozamuzycznych utworu,

 • słucha utworów F. Chopina, dostrzega ich piękno i znaczenie dla kultury narodowej,

 • słucha muzyki ludowej różnych regionów w wykonaniu kapel ludowych i wokalnych zespołów folklorystycznych,

 • słucha utworów kompozytorów polskich stylizujących muzykę ludową.

 • umie rozróżnić utwory o budowie ABA i ronda,

 • umie określić różnice występujące między poszczególnymi częściami utworu,


 • potrafi rozpoznać instrumenty na podstawie barwy brzmienia,


 • umie określić rodzaj głosu w utworze muzycznym (sopran,

 • alt, tenor, bas),

 • potrafi interpretować treści pozamuzyczne utworu - plastycznie i ruchowo,

 • umie rozróżniać muzykę ludową i stylizowaną,

 • potrafi rozpoznać wśród słuchanych utworów dzieła F. Chopina, zna ważne fakty z życia kompozytora.
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna