T III: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956Pobieranie 18.65 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.65 Kb.
Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t. III: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956 = Eventus dissolutionum saeculi duodevicesimi et undevicesimi. Dissolutiones communistarum tempore actae (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 520, ss. 520, 22 tab., 2 il., wstęp i streszczenia w języku angielskim

Wstęp, s. 9–10

Introduction, s. 11–12

Wykaz skrótów bibliograficznych, s. 13–14

VI. Źródła archiwalne

Gregor Ploch, Zespół nr 102, Klöster und Stifte: Galizien, w Allgemeines Verwaltungsarchiv oraz wybrane inne archiwalia dotyczące klasztorów i zakonów w Galicji w zbiorach Österreichisches Staatsarchiv, s. 17–46; Summary: Fonds no. 102, Klöster und Stifte: Galizien, in the Allgemeines Verwaltungsarchiv as well as other archive material concerning monasteries and religious orders kept in the Österreichisches Staatsarchiv, s. 46

Olga Miriam Przybyłowicz, Archiwalia żeńskich klasztorów diecezji krakowskiej, które w wyniku kasat trafiły do Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, s. 47–59; Summary: Archive records of female convents in the Diocese of Cracow transferred following dissolutions to the Central National Historical Archives of Ukraine in Lviv, s. 59; 6 il. w t. IV, s. 171–178

Anna Zajchowska, Inwentarz archiwaliów dotyczących kasat w zespołach Rząd Gubernialny Radomski I w Archiwum Państwowym w Radomiu oraz Rząd Gubernialny Radomski w Archiwum Państwowym w Kielcach, s. 61–71; Summary: An inventory of archive documents dealing with dissolutions and contained in the Radom Governorate I fonds, kept in the State Archives in Radom, and Radom Governorate fonds, kept in the State Archives in Kielce, s. 71

Małgorzata Kośka, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, s. 73–88; Summary: Sources for the study of monastic dissolutions in the Central Archives of Historical Records, s. 87–88

Aldona Warzecha, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Narodowym w Krakowie, s. 89–102; Summary: Sources for the study of monastic dissolutions in the National Archives in Cracow, s. 101–102; 7 il. w t. IV, s. 201–209

Magdalena Marosz, Akta klasztoru przy kościele św. Katarzyny w Krakowie jako źródło do dziejów klasztorów augustianów-eremitów i ich kasat, s. 103–111; Summary: Documents of the monastery at St. Catherine’s Church in Cracow as a source on the history of the Augustinian Hermits’ monasteries and their dissolution, s. 110–111; 9 il. w t. IV, s. 131–141

Maciej Zdanek, Uwagi o losach archiwaliów małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r., s. 113–126; Summary: Notes about the archives of a group of Cistercian abbeys in Małopolska after the 1819 dissolution, s. 126

Wacław Gojniczek, Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu, s. 127–133; Summary: The fate of the archives of the Jesuit residence in Cieszyn after the dissolution of the convent, s. 132–133

VII. Źródła biblioteczne

Jolanta Gwioździk, Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów, s. 137–150; Summary: Post-dissolution fate of monastic libraries in the Polish-Lithuanian Commonwealth, s. 150

Bożena Koredczuk, Spory wokół losów bibliotek po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, s. 151–160; Summary: Disputes over the fate of libraries after the dissolution of monasteries in the Kingdom of Poland in 1815–1830, s. 160

Małgorzata Kośka, Losy księgozbiorów klasztornych po kasacie 1819 r. Misja Samuela Bogumiła Lindego, s. 161–172; Summary: The fate of the monastic book collections after the 1819 dissolution. The mission of Samuel Bogumił Linde, s. 172

Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: historia i współczesność, s. 173–183; Summary: Monastic collections in the Early Printed Books Department of the Warsaw University Library: the history and the prezent, s. 183

Elżbieta Bylinowa, Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, s. 185–203; Summary: Books from the former Cistercian libraries in Koprzywnica, Sulejów and Wąchock in the collection of the Warsaw University Library, s. 203; 7 il. w t. IV, s. 61–69

Marianna Czapnik, Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy, s. 205–220; Summary: Libraries of Łowicz monasteries and their post-dissolution fate, s. 219–220

Krzysztof Walczak, Wpływ kasat klasztorów na losy bibliotek XIX-wiecznego Kalisza, s. 221–227; Summary: The impact of dissolutions of monasteries on the fate of libraries in 19th century Kalisz, s. 227

Bożena Kumor-Gomułka, Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej – dlaczego tak, dlaczego nie? Kształtowanie idei zorganizowania zjednoczonej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w okresie przed- i posekularyzacyjnym, s. 229–243; Summary: Wrocław ecclesiastical book collections in the planned Central Silesian Library – why yes, why not? The idea of organising a united Municipal Library in Wrocław in the pre- and post-secularisation period, s. 242–243

Weronika Karlak, Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – działalność J. G. G. Büschinga a stan obecny, s. 245–262; Summary: Early printed books from former monasteries in the University Library in Wrocław – the activity of J. G. G. Büsching and the present state, s. 261–262; 15 il. w t. IV, s. 105–121

VIII. Źródła muzealne

Maja Gąssowska, Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 265–276; Summary: Medieval works of art from the Silesian convents secularised in 1810 in the collection of the National Museum in Warsaw, s. 276

Urszula Bończuk-Dawidziuk, Zbiory malarstwa, rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r., s. 277–291; Summary: Collections of paintings, sculptures and artworks acquired by the University of Wrocław after the secularisation of monasteries in 1810, s. 290–291; 9 il. w t. IV, s. 49–59

Beata Marcisz-Czapla, Tłoki pieczętne z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, s. 293–304; Summary: Seal matrices from secularised Silesian monasteries in the National Museum in Wrocław, s. 304

IX. Skutki kasat XVIII i XIX w.

Gregor Ploch, Wpływ kasat na rozwój społeczny w XIX w., s. 307–313; Summary: The impact of dissolutions on social development in the 19th century, s. 312–313

Agnieszka Zabłocka-Kos, Nowe funkcje starych klasztorów w Europie w XIX w.: przegląd głównych problemów badawczych, s. 315–324; Summary: New functions of old monasteries in the 19th century Europe: the main research problems, s. 323–324

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Od książęcego pałacu do Łąk(i), czyli klasztory po kasacie, s. 325–338; Summary: From a ducal palace to a meadow – monasteries after dissolutions, s. 337–338; 10 il. w t. IV, s. 19–30

Piotr Oliński, Miejsce pochówku Fryderyka Pięknego w kontekście pamięci rodowej Habsburgów i zlikwidowania klasztorów w ich monarchii, s. 339–348; Summary: The burial place of Frederick the Fair in the context of the Habsburgs’ family memory and the dissolution of monasteries in their monarchy, s. 348; 6 il. w t. IV, s. 163–170

Marek L. Wójcik, Żywotność symboliki monastycznej w tradycji heraldycznej Dolnego Śląska po 1810 r., s. 349–360; Summary: The vitality of monastic symbolism in the heraldic tradition of Lower Silesia after 1810, s. 360; 14 il. w t. IV, s. 221–225

s. Małgorzata Borkowska OSB, Wygnane drzwiami wraca oknem. Galicyjskie kasaty a żeński ruch zakonotwórczy w XIX w., s. 361–379; Summary: Expelled through the door, returning through the window. Galician dissolutions and the female religious order movement in the 19th century, s. 378–379

o. Marek Miławicki OP, Działania rewindykacyjne polskich dominikanów w pierwszej połowie XX w. jako konsekwencje antyzakonnej polityki władz zaborczych, s. 381–416; Summary: Restitution efforts of the Polish Dominicans in the first half of the 20th century as consequences of the anti-monastic policy of the partitioning authorities, s. 416

X. Kasata w latach 1954–1956

Agata Mirek, Wysiedlenia sióstr zakonnych w 1954 r. na Śląsku. Obozy pracy dla zakonnic w Polsce w latach 1954–1956, s. 419–436; Summary: Expulsions of women religious in 1954 in Silesia. Labour camps for nuns in Poland in 1954–1956, s. 435–436Indeks osób, s. 437–463

Indeks nazw geograficznych, s. 465–503

Autorzy tomu III, s. 505–507

Spis zawartości tomów I–IV, s. 509–520


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna