Tabela kosztowaPobieranie 272.21 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar272.21 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/34/OŚZ/13

„Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka”Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców


TABELA KOSZTOWA
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka”


ZP.271/34/OŚZ/13
oferuję swoje usługi podając poniżej stawki jednostkowe za poszczególne prace:


L.p.

Wyszczególnienie prac - rodzaj pracJedn. miary

Szacunkowy zakres prac (obmiar)

Przewidy-wana krotność

w roku


Cena jedn. netto w złotych

Wartość netto w złotych (4x5x6)

Stawka podatku VAT1

%


Kwota podatku VAT

Wartość brutto z złotych

(7+9)21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

KOSZENIE TRAWNIKÓW z grabieniem i wywiezieniem trawy.


m2

115 000

10
2.

KOSZENIE CHWASTÓW z poboczy pasów drogowych, rowów przydrożnych i terenów działek komunalnych z grabieniem i wywiezieniem chwastów.

m2

120 000

10
3.

AERACJA TRAWNIKÓW

m2

100

1
4.

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW razem z materiałem (ziemia ogrodnicza, torf, nasiona trawy i nawóz):

a)

z wymianą ziemi do 20cm

m2

50

1
b)

z wymianą ziemi do 5cm

m2

50

1


c)

bez wymiany ziemi ale z dowiezieniem ziemi ogrodniczej w celu wymieszania z rodzimym gruntem

m2

100

1
5.

PRZYCIĘCIE GAŁĘZI drzew z uprzątnięciem i wywiezieniem drewna:

a)

przy użyciu podnośnika, wrastających w linie energetyczne

mb.

20000

1
b)

przy użyciu podnośnika (pow. 2,5m. od ziemi), zwężające pasy jezdne (skrajnia)

mb.

10000

1
c)

bez użycia podnośnika (do 2,5m. od ziemi),zwężających chodniki i przejścia dla pieszych , zasłaniających widoczność w pasach drogowych, zasłaniające znaki drogowe

mb.

8000

1
6.

WYCIĘCIE DRZEWA z uprzątnięciem i wywiezieniem drewna (grubizna – do wywiezienia lub bezpośrednio do rodzin wskazanych przez OPS)a)

o śr. pnia (przy podstawie) od 11cm do 20cm

szt.

80

1
b)

o śr. pnia (przy podstawie) od 21cm do 40cm

szt.

80

1
c)

o śr. pnia (przy podstawie) od 41cm do 60cm

szt.

50

1
d)

o śr. pnia (przy podstawie) od 61cm do 100cm

szt.

30

1
e)

o śr. pnia (przy podstawie) powyżej 100cm

szt.

2

1
7.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE W OBRĘBIE KORONY DRZEWA (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizję z urządzeniami technicznymi lub obiektami budowlanymi, korekta korony, redukcja korony, oczyszczanie ubytków, cięcia formujące, cięcia prześwietlające) z wywiezieniem lub rozdrobnieniem urobku rębarką w miejscu wykonywanej usługi:

a)

o śr.pnia (na wys. 1,3m od podstawy) do 20 cm

szt.

70

1
b)

o śr.pnia (na wys. 1,3m od podstawy) od 21cm do 40cm

szt.

150

1
c)

o śr.pnia (na wys. 1,3m od podstawy) od 41cm do 60cm

szt.

150

1
d)

o śr.pnia (na wys. 1,3m od podstawy) od 61cm do 100cm

szt.

150

1
e)

o śr.pnia (na wys. 1,3m od podstawy) powyżej 100cm

szt.

50

1
8.

WYKONANIE WIĄZAŃ W KORONIE LUB PNIU DRZEWA (razem z materiałem):

a)

1 wiązanie sztywne

szt.

1

1
b)

1 wiązanie opasowe

szt.

4

1
c)

1 wiązanie w trójkąt

szt.

1

1
9.

SADZENIE DRZEW z wywozem urobku, uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5kg/m2, włókna kokosowego warstwą 2cm, montażem pali z wiązaniem i podlewaniem w okresie trwania umowy, min. 1 raz w tygodniu w okresie wegetacji, a w suche lato 2 razy w tygodniu (materiał powierzony: sadzonki drzew):

a)

w wieku do lat 10

szt.

10

1
b)

w wieku powyżej 10 lat

szt.

10

1


10.

SADZENIE KRZEWÓW z wywozem urobku, uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5kg/m2 i podlewaniem w okresie trwania umowy, min. 1 raz w tygodniu w okresie wegetacji, a w suche lato 2 razy w tygodniu (materiał powierzony: sadzonki krzewów)

szt.

500

1

11.

KARCZOWANIE LUB FREZOWANIE PNI po ściętych drzewach, na głębokość do 40cm, z wywiezieniem karp na wysypisko, z którym oferent posiada zawartą umowę

a)

o śr. pnia (przy podstawie) do 20cm

szt.

20

1
b)

o śr. pnia (przy podstawie) od 21cm do 40cm

szt.

20

1
c)

o śr. pnia (przy podstawie od 41cm do 60cm

szt.

10

1
d)

o śr. pnia (przy podstawie) od 61cm do 100cm

szt.

8

1
e)

o śr. pnia (przy podstawie) powyżej 100cm

szt.

4

1
12.

PRZYGOTOWANIE RABAT I KWIETNIKÓW ORAZ GAZONÓW DO OBSADZENIA (razem z materiałem, z wywozem urobku):

a)

bez wymiany ziemi

m2

200

1
b)

z uzupełnieniem ziemi kompostowej do 5cm

m2

200

1
c)

z wymianą ziemi do 20cm

m2

200

1
13.

SADZENIE KWIATÓW JEDNOROCZNYCH na rabatach i w gazonach z podlewaniem i nawożeniem przez cały sezon wegetacji wg potrzeb (z transportem materiału powierzonego)

m2

200

3
14.

SADZENIE BYLIN na rabatach z podlewaniem przez okres trwania umowy wg potrzeb

(z transportem materiału powierzonego)szt.

200

1
15.

PIELENIE KWIETNIKÓW (ze spulchnieniem gleby), przycięciem zbędnych i suchych kwiatostanów oraz usuwaniem kwiatów jednorocznych z wywiezieniem chwastów i usuniętych kwiatów.

m2

200

3
16.

RĘCZNE ROZRZUCENIE NAWOZÓW mineralnych na trawniki

(z materiału powierzonego)m2

500

1
17.

ZASILENIE RABAT z krzewami i bylinami NAWOZEM wieloskładnikowym z wymieszaniem z glebą (z materiału powierzonego)

m2


55002
18.

PRZEKOPANIE I PIELENIE MISEK PRZY DRZEWACH z wywiezieniem chwastów.

m2

100

2
19.

SPULCHNIENIE I PIELENIE SKUPIN KRZEWÓW wywiezieniem chwastów.

m2

11745

8
20.

PRZESADZENIE MŁODYCH DRZEW (o śr. pni do 15cm na wys. 1.3m od ziemi) z przygotowaniem dołu, wywiezieniem urobku, uzupełnieniem ziemią ogrodniczą, z podlewaniem przez okres trwania umowy wg potrzeb

szt.

5

1
21.

PRZESADZENIE MŁODYCH KRZEWÓW z przygotowaniem dołu, wywiezieniem urobku, uzupełnieniem ziemią ogrodniczą, z podlewaniem przez okres trwania umowy wg potrzeb

szt.

5

1
22.

ZDJĘCIE PRZYKRYCIA Z RABAT , warstwy do 15cm, z wywiezieniem.

m2

200

1
23.

SPRZĄTANIE GAŁĘZI I KONARÓW, wyłamanych przez wiatr lub wyciętych i porzuconych przez nieznanego sprawcę, z trawników, ulic i skwerów z wywiezieniem.


mp.

1000

1
24.

STRZYŻENIE ŻYWOPŁOTÓW z wywiezieniem gałęzi.

mb.

2200

4
25.

OBCINANIE PRZEKWITNIĘTYCH KWIATOSTANÓW I ZBĘDNYCH PĘDÓW PRZY KRZEWACH z wywiezieniem urobku.

m2

2000

1
26.

ODMŁODZENIE KRZEWÓW z wywiezieniem urobku.

m2

2000

1
27.

USUNIĘCIE ODROSTÓW PRZY DRZEWACH z wywiezieniem urobku.

szt.

700 drzew

1
28.

MONTAŻ PALI PRZY DRZEWKACH z wiązaniem (z materiałem)

szt.

30

1
29.

OKOPCZYKOWANIE KRZEWÓW I DRZEWEK na okres zimowy (z materiałem)

m2

200

1
30.

USTAWIENIE I ZAPALENIE ZNICZY na miejscach pamięci narodowej w dniach: 28.VII, 01.VIII, 10.VIII, 15.VIII, 01.IX, 17.IX, 01.XI i 11.XI (materiał powierzony)

szt.

400

1
31.

USTAWIENIE CHRYZANTEM DONICZKOWYCH na Miejscach Pamięci Narodowej w dniu 01.XI (materiał powierzony)

szt.

160

1

32.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI (grabienie liści, zamiatanie, sprzątanie zniczy i wiązanek, usunięcie chwastów z chodników/kostki) na Miejscach Pamięci Narodowej z wywiezieniem liści i innych odpadów.

m2

1200

9
33.

MYCIE POMNIKÓW na Miejscach Pamięci Narodowej (w maju, wrześniu i listopadzie)

szt.

24

3

34.

PODLEWANIE, WG POTRZEB, istniejących rabat z krzewami i bylinami itp.

m2


5005
35.

WYCIĘCIE ZAKRZACZEŃ (odrosty korzeniowe, samosiejki) z wywiezieniem i rozdrobnieniem.

m2

8000

1
36.

WYKARCZOWANIE ZAKRZACZEŃ z wywiezieniem urobku na wysypisko, z którym oferent posiada zawartą umowę

m2

2000

1

37.

WYKONANIE OPRYSKU CHEMICZNEGO przeciwko szkodnikom, chorobom i chwastom na: drzewach, krzewach, kwiatach i trawnikach (z materiału powierzonego)

m2

100

1

38.

USUNIĘCIE zniszczonych (połamanych) i suchych DRZEWEK (o średnicy pnia do 10cm) z wywiezieniem i rozdrobnieniem.

szt.

10

1

39.

USUNIĘCIE 1 PALA do wykorzystania przy innych drzewkach, a uszkodzony pal do wywiezienia na wysypisko, z którym oferent posiada zawartą umowę

szt.

20

1

40.

ROZŁOŻENIE ZRĄBEK warstwą 10cm

m2

4 000

1
41.

USUNIĘCIE KWIATÓW z gazonów, po pierwszych przymrozkach, z wywiezieniem urobku

m2

200

1
42.

ROZSTAWIENIE GAZONÓW OKRĄGŁYCH zeskładowanych na gminnej działce w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w okresie wiosennym

szt.

63

1
43.

ZEBRANIE I TRANSPORT GAZONÓW OKRĄGŁYCH rozstawionych na terenie miasta oraz zeskładowanie na działce gminnej wskazanej przez Zamawiającego w okresie zimowym

szt.

63

1
CENA OFERTY (ŁĄCZNA WARTOŚĆ)*

………..
………

…………


1,2) wypełnia wyłącznie Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna