Tadeusz zatorski Übersetzungs- und Publikationsübersicht / Lista przekładów i publikacjiPobieranie 60.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar60.24 Kb.
Tadeusz zatorski

Übersetzungs- und Publikationsübersicht / Lista przekładów i publikacji
Buchübersetzungen/ Przekłady książek

1. Hans Küng, Życie wieczne (Ewiges Leben?), Kraków 1993

2. Hans Küng, Nieomylny? (Unfehlbar?) Kraków 1995

3. Eugen Drewermann, Chrześcijaństwo i przemoc (Christentum und Gewalt), Kraków 1995

4. Heinrich Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech (Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland), Kraków 1997,

5. Hans Albert, Europa i okiełznanie władzy (Europa und die Zähmung der Herrschaft), Kraków 1998

6. Georg Christoph Lichtenberg, Bruliony i inne pisma (Sudelbücher und andere Werke), Kraków 2001

7. Max Weber, Etyka gospodarcza religii światowych, t. I: Taoizm i konfucjanizm (Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Band 1: Konfuzianismus und Taoismus), Kraków 2000

8. Georg Christoph Lichtenberg, Pochwała wątpienia. Bruliony i inne pisma, (Der Lob des Zweifelns. Sudelbücher und andere Werke), Gdańsk 2005 (słowo/obraz terytoria)
In Vorbereitung / W przygotowaniu:

1. Hans Eberhard Mayer, Dzieje krucjat (Geschichte der Kreuzzüge) WAM Kraków

2. Franz Overbeck, Finis theologiae (Wybór pism), Libron Kraków

3. Rudolf Eucken, Marian Zdziechowski Korespondencja (Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa)

4. Wilhelm Waiblinger, Życie, poezja i obłąkanie Friedricha Hölderlina (słowo/obraz, terytoria Gdańsk)

Sonstige Übersetzungen / Drobniejsze przekłady z języka niemieckiego

1. Heinrich Böll, Nieśmiertelna Teodora; W kraju Rujuków, w: „Przekrój”, sierpień 1985.

2. Georg Christoph Lichtenberg, Listy o Marii Dorothei, w: „Zeszyty Literackie” 2/2002.

3. Heinrich Heine, Zapiski, w: „Odra“ 4/2202.

4. Heinrich Heine, Szkoła romantyczna (fragmenty), w: „Arkadia”, 13-14/2003.

5. Wilhelm Heinse, Zapiski, w: „Arkadia”, 13-14/2003.

6. Heinrich Heine, Wyznania (fragmenty), w: „Midrasz”, 7-8/2004.

7. Heinrich Heine, Wyznania (fragmenty), w: „Topos. Dwumiesięcznik Literacki”, 6/2004.

8. Johann Wolfgang Goethe, Szkice do Fausta [Paralipomena], w: „Kresy. Kwartalnik Literacki” 1-2/2005, s. 7-11.

9. Franz Overbeck, Wspomnienia o Nietzschem, w: „Kresy. Kwartalnik Literacki” 4/2004, s. 16-27.

10. Heinrich Heine, Wniebowstąpienie, w: „Kresy. Kwartalnik Literacki” 3/2006, s. 149-151.

11. Heinrich Heine, Przyczynek do teleologii, w: „Nowa krytyka. Czasopismo filozoficzne”, 19 (2006), s. 11-13.

12. Heinrich Heine, Różnorakie pojmowanie historii, w: : „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej PAN” 50-51/2007, s. 127-129.
Übersetzungen aus dem Italienischen / Przekłady z języka włoskiego

1. Italo Svevo, Pojedynek, Matka (opowiadania), w: „Midrasz. Pismo żydowskie 20/2004, s. 48-54.

2. Italo Svevo, Złe oko (opowiadanie), w: „Kresy. Kwartalnik Literacki” 4/2004, s. 21-30.
Artikel und Nachworte / Artykuły i posłowia

1. Mit i Objawienie

wstęp do bloku tematycznego „Mit i Ewangelia” w: „Nomos” 12/13 1995/6, s. 5-8

2. Heretyk czy apologeta. O teologii Eugena Drewermanna

Tamże, s. 91-120

3. Martwy dogmat i żywa idea

Posłowie do: Hans Küng, Nieomylny? Kraków 1995, s. 294-321.

4. „Synteza racjonalności i mistyki”

Posłowie do: Eugen Drewermann, Chrześcijaństwo i przemoc, Kraków 1995, s. 345-374

5.„Przeciwieństw moc, jaskrawo w pary połączonych”. Heinrich Heine czyli sztuka wątpienia (posłowie do: Heinrich Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, Kraków 1997, s. 161-232).

6. Ein widerspenstiges Kind der Aufklärung. Heinrich Heine und der Fluch des Zweifelns, w: „Aufklärung und Kritik“ (Nürnberg) 1/1998, s. 103-113.

7. Lessing i teologowie, w: „Principia”, Tom XXI-XXII, s. 77-108.

8. Wyjątkowość Europy, posłowie do: Hans Albert, Europa i okiełznanie władzy, Kraków 1998, s.81-91.

9. Dreihundert Austern und rohe Pfarrer, oder Lichtenberg und Polen, w: „Lichtenberg-Jahrbuch“ 1998, s. 47 - 57.

10. “Weder leugnen noch glauben”. Der abergläubische Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg, w: „Aufklärung und Kritik“ (Nürnberg) 2/99, s. 124 - 135.

11. Lichtenberg, czyli pokora oświeceniowego rozumu, wstęp do: Georg Christoph Lichtenberg, Bruliony i inne pisma, Kraków 2001 (s. 7-30)

12. Piękna i garbus (wstęp do własnego przekładu listów G.Ch. Lichtenberga), w: „Zeszyty Literackie” 2/2002.

13. Cnotliwy immoralista, w: „Arkadia”, 13-14/2003, s. 167-175 (w dwusetną rocznicę śmierci Wihelma Heinse)

14. Niedowiarek nawrócony?, w: „Midrasz”, 7-8/2004 (komentarz do własnego przekładu fragmentu Wyznań, Heinricha Heinego.

15. Zabobon oświeceniowy i oświecony, czyli Georga Christopha Lichtenberga psychologia przesądu, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej PAN” 49/2004, s. 75-90.

16. Złe oko Vincenza Albagi czyli studium niespełnienia (komentarz do własnego przekładu opowiadania Italo Svevo Złe oko), w: „Kresy. Kwartalnik Literacki” 4/2004, s.31-42.

17. Za co kochamy Heinego, w: „Topos. Dwumiesięcznik Literacki”, 6/2004, s. 49-64.

18. Szkice do „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego [wstęp tłumacza], w: „Kresy. Kwartalnik Literacki” 1-2/2005, s. 5-7.

19. Franz Overbeck, Wspomnienia o Nietzschem[wstęp tłumacza], w: „Kresy. Kwartalnik Literacki” 1-2/2005, s. 13-15.

20. „W podróży...”. Wątki żydowskie w życiu i pisarstwie Italo Svevo, w: „Midrasz” 12/2005.

21. Niebo Heinricha Heinego, (komentarz do własnego przekładu wiersza Wniebowstąpienie Heinricha Heinego), w: „Kresy. Kwartalnik Literacki”, 3/2006, s. 152-154.

22. Filozoficzny żart poety (komentarz do własnego przekładu wiersza Przyczynek do teleologii Heinricha Heinego), w: w: „Nowa krytyka. Czasopismo filozoficzne”, 19 (2006), s. 15-18.

23. „Życie nie jest ani celem, ani środkiem; życie jest prawem”. O historiozofii Heinricha Heinego, w: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej PAN” 50-51/2007, s. 131-137.


Rezensionen / Recenzje

1. Oświecenie i oświeceniactwo, w: „Nomos” 9/1995

(Uta Ranke-Heinemann, Nie i Amen)

2. Technologia zbawienia, w: „bruLion” 1/1996

(F.Capra, D.Steindl-Rast, T.Matus, Należeć do Wszechświata)

3. Tischner pisze Katechizm, w: „Zdanie” 4-5/1996

(Ks. Józef Tischner, Jacek Żakowski, Tischner czyta Katechizm)

4. Overbeck und der Freund, w: „Aufklärung und Kritik“ 1/1999, s. 155-162

(Andreas Urs Sommer, Der Geist der Historie und das Ende des Christentums. Zur >>Waffengenossenschaft<< von Friedrich Nietzsche und Franz Overbeck, Berlin Akademie Verlag 1997)

5. Overbeck i przyjaciel, w: „Principia”, tom XXIII, s. 251 - 267

(Andreas Urs Sommer, Der Geist der Historie und das Ende des Christentums. Zur >>Waffengenossenschaft<< von Friedrich Nietzsche und Franz Overbeck, Berlin Akademie Verlag 1997.)

6. Między apologetyczną krytyką a krytycznym racjonalizmem, ZNAK 6/2004, s. 120-126

(Lorenzo Fossati, Ragione e dogma. Hans Albert critico della teologia, Napoli 2003)

7. Guido Morselli – utopia polityki racjonalnej, w: „Zeszyty Literackie” 87/2004, s. 142-143.

(Guido Morselli, Contro-passato prossimo, Adelphi Edizioni).8. Świt Kościoła w: “Nowe książki” 2/2005, s. 60 (Joachim Gnilka, Pierwsi chrześcijanie, Kraków 2004.

9. Bohater sveviański, w: Zeszyty Literackie 90/2005, s. 143-147 (Italo Svevo, Starość”, Czytelnik, Warszawa 2002, przełożyła i posłowiem opatrzyła Hanna Kralowa).10. Franz Overbeck, Cristianesimo e Cultura, a cura di Alberto Mina. Traduzione di Alberto Mina e Barbara Viazzo, w: „Theologische Zeitschrift“ (Basel), Jahrgang 61-2005, s. 181-183 (recenzja przekładu włoskiego dzieł niemieckiego teologa Franza Overbecka).

11. Paradoxe philosophischer Skepsis, w „Aufklärung und Kritik“ 1/2006, s. 274-278 (Andreas Urs Sommer, Die Kunst des Zweifelns. Anleitung zum skeptischen Denken, Verlag C.H. Beck, München 2005).

12. Paradoksy sceptycyzmu, (Andreas Urs Sommer, Die Kunst des Zweifelns. Anleitung zum skeptischen Denken, Verlag C.H. Beck, München 2005).

w: ZNAK, 7-8/2006, s. 162-167.


Essays / Teksty publicystyczne

1. Szatan na uniwersytecie, czyli kto się teologii winien bać najbardziej, w: „Wiadomości Kulturalne”, 11/1998, s. 9 (tekst jest polemiką z artykułem ks. Józefa Tischnera na temat restytucji wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych).

2 Nauka dogmatu, w: „Polityka” 37/1998 (dotyczy restytucji wydziałów teologii na uniwersytetach państwowych).

3. Z agresją i na klęczkach, czyli heretycy w „Tygodniku Powszechnym”, w: „Zdanie” 3-4 1997, s.50-58 (tekst jest analizą sposobu, w jaki „Tygodnik Powszechny” przedstawiał w okresie posoborowym konflikty między teologami na Zachodzie a władzami Kościoła).

4. Podatek kościelny, w: „Kultura” (Paryż) 7/586-8/587 1996, s.26-39 (tekst dotyczy instytucji podatku kościelnego w Niemczech)

Sonstiges / Inne

1. Redakcja naukowa bloku tematycznego „Mit i Ewangelia” w kwartalniku religioznawczym „Nomos” 12/13 1995/6

2. Współredakcja naukowa wyboru esejów Antoniego Pospieszalskiego, O religii bez namaszczenia, Kraków 1997

3. Autorstwo haseł Brentano Clemens, Blumenberg Hans, Drewermann Eugen, Hamann Johann Georg, Heine Heinrich, Hölderlin Friedrich, Küng Hans, Overbeck Franz, Pospieszalski Antoni, Reimarus Hermann Samuel, Reuchlin Johannes, Semler Johann Salomo, Spener Philipp Jacob do Encyklopedii religii PWN.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna