Telewizja LokalnaPobieranie 24.23 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar24.23 Kb.PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.


Telewizja Lokalna

Azart-Sat” Sp. z o.o.ul. Asnyka 12/13 lok. 9

59-700 Bolesławiec


KONCESJA

Nr 589/2014-TK
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 36, art. 37 ust. 1 - 3 oraz art. 40 ust. 1, 3 pkt 4 i ust. 8 - 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 i z 2014 r. poz. 183), po rozpatrzeniu wniosku o sygnaturze nr DR.441.29.2014 z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu do Biura KRRiT 6 października 2014 r.) spółki Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego, zwanych dalej „sieciami telekomunikacyjnymi”, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 493/2014 z dnia 25 listopada 2014 r.,
postanawia się


  1. Udzielić spółce Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu - zwanej dalej Koncesjonariuszem, koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Bolesławiec”- zwanego dalej „programem”. Program będzie:

  1. oznaczany na ekranie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;

  2. rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż 5 godzin na dobę;

  3. miał charakter uniwersalny;

  4. tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie koncesji, w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał (formularz „Informacje Programowe” stanowi załącznik Nr 1 do koncesji);

  5. rozpowszechniany w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego przy zachowaniu następujących warunków technicznych:
Lp.

Nazwa Operatora

zarządzającego sieciąLokalizacja stacji głównej/Obszar objęty siecią telekomunikacyjną

Nr z rejestru przeds. telekomunika-cyjnych

1.

„Azart-Sat” Spółka z o.o.

Pl. Piłsudskiego 1

Bolesławiec/gmina Bolesławiec9282
  1. Koncesja obowiązuje od dnia 30 grudnia 2014 r. i wygasa z dniem 29 grudnia 2024 r.

  2. Koncesjonariusz, rozpocznie rozpowszechnianie programu nie później niż 1 miesiąc od daty udzielenia koncesji. Do czasu rozpoczęcia rozpowszechniania programu Koncesjonariusz może prowadzić próbne emisje programu. Program emitowany próbnie powinien spełniać wymogi ustalone przepisami obowiązującego prawa oraz wymogi techniczne ustalone w niniejszej koncesji.

  3. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 2.074 (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) złote i jest płatna jednorazowo.


UZASADNIENIE
Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu wnioskiem z dnia 30 września 2014 r. (sygnatura nr DR.441.29.2014) wystąpiła o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Bolesławiec” w sieci telekomunikacyjnej operatora „Azart-Sat” Sp. z o.o. na terenie gminy Bolesławiec.
Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 maja 2002 r., prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108867.

Wniosek został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji.Wnioskodawca wystąpił o koncesję na rozpowszechnianie programu o charakterze uniwersalnym, adresowany do mieszkańców Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. W ramówce obecne będą bieżące informacje o najważniejszych wydarzeniach w regionie, pracach samorządów i podejmowanych decyzjach oraz audycje relacjonujące codzienne życie regionu, wydarzenia gospodarcze, społeczne, kulturalne i sportowe. Wnioskodawca zamierza promować społeczną aktywność mieszkańców, lokalnych twórców i sportowców, a także współpracować i relacjonować działalność organizacji pożytku publicznego, w tym organizacji seniorskich.

Wnioskodawca zadeklarował codzienne nadawanie programu w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin na dobę.

Wnioskodawca przewiduje, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim mają wypełnić 33%, a audycje europejskie – 55% kwartalnego czasu nadawania programu. Zadeklarowany przez Wnioskodawcę ww. udział procentowy jest zgodny z wymaganiami ustawy o radiofonii i telewizji w tym zakresie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2006 r. o sygnaturze akt II GSK 34/06 wskazał, iż „dopuszczalne jest zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, dołączanych do wniosku o przyznanie koncesji i przewidywanej struktury poszczególnych rodzajów programów, będącej elementem tychże informacji programowych”. Sąd stwierdził, że „informacje programowe dołączane do wniosku koncesyjnego są, wraz z innymi składnikami wniosku i załączników do niego, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy rozstrzyganiu przez organ koncesyjny o tym, czy dany podmiot spełnia wymagania do otrzymania koncesji, a w razie ubiegania się o koncesję więcej niż jednego wnioskodawcy – o tym, komu koncesję przyznać”. Sąd podkreślił, iż „Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się o otrzymanie koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ”.

Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w pkt 1 lit. d) niniejszej decyzji koncesyjnej, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której organ koncesyjny wyznacza treść koncesji w zakresie dotyczącym struktury nadawanego programu.

W dniu wydania niniejszej koncesji (zgodnie z załączonym odpisem z KRS) udziałowcami spółki Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu są: Pani Krystyna Stanisława Burchardt – 40,3% udziałów i Gmina Miejska Bolesławiec – 40% udziałów.


Sposób rozpowszechniania programu określony w pkt. 1 lit. e) koncesji został zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowieniem nr DZC-WRT-073-54/14(2) z dnia 12 grudnia 2014 r.
Pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. spółka Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. poinformowała Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że akceptuje postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WRT-073-54/14(2) z dnia 12 grudnia 2014 r.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przyznając spółce Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. koncesję, kierowała się określonymi w ustawie o radiofonii i telewizji kryteriami oceny wniosku, a w szczególności kryteriami zawartymi w art. 36. Krajowa Rada, dokonując oceny wniosku, stwierdziła brak przesłanek negatywnych określonych w art. 36 ust. 2 ustawy.

Wnioskodawca wykazał, że dysponuje możliwościami finansowymi niezbędnymi do finansowania, tworzenia i rozpowszechniania programu.

Opłata za udzielenie koncesji została ustalona na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).


Aktualną wysokość opłaty za udzielenie koncesji określono w pkt II ppkt 4) ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r. ( M.P. z 2013 r., poz. 819).
Do zapłaty: 2.074 (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) złote.
Opłatę należy uiścić w terminie sześćdziesięciu dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji, na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000
Niniejsza decyzja została wydana na podstawie Uchwały KRRiT Nr 493/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. podjętej w związku z wnioskiem spółki Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sieci telekomunikacyjnej.
Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.
Zgodnie z art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan DworakZałącznik:

  1. Formularz „Informacje programowe” złożony we wniosku o sygnaturze nr DR.441.29.2014

Otrzymują:

1. Telewizja Lokalna „Azart-Sat” Sp. z o.o., ul. Asnyka 12/13 lok. 9, 59-700 Bolesławiec

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

3. a/a


589/2014-TK-

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna