Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2010/2011 Proponowane tematy są inspirowane przykładami z „Informatora”Pobieranie 43.09 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar43.09 Kb.
TEMATY NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO rok szkolny 2010/2011

Proponowane tematy są inspirowane przykładami z „Informatora”, listą tematów z języka polskiego umieszczoną na stronie internetowej OKE w Poznaniu oraz propozycjami zgłoszonymi przez uczniów I LO. Na liście zostały umieszczone również tematy XLI OLiJP.
L I T E R A T U R A 1. Motyw szlacheckiego dworku. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literatury polskiej XIX i/lub XX wieku.

 2. Rola literatury pięknej w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 3. Rozmowy z Bogiem i o Bogu. Omów zagadnienie na podstawie celowo dobranych przykładów literackich.

 4. Obraz ojczyzny w literaturze i publicystyce. Przedstaw, analizując przykłady utworów z różnych epok.

 5. Obraz świata w twórczości wybranego pisarza. Omów, interpretując celowo dobrany materiał literacki.

 6. Początek i koniec. Omów wizję stworzenia i końca świata na podstawie literatury różnych epok.

 7. Powieść detektywistyczna i jej twórcy. Rozważ konwencjonalność tego gatunku na przykładzie wybranych utworów.

 8. Skonfrontuj interpretacje literackie wybranego powstania niepodległościowego, wykorzystując odpowiednie przykłady.

 9. Biografia jako tworzywo literackie. Omów na przykładzie analizy utworów wybranego pisarza.

 10. Kreacja świata przedstawionego w literaturze fantasty lub science – fiction. Omawiając temat, porównaj twórczość dwóch wybranych autorów.

 11. Na wybranych przykładach literackich ukaż powroty do ideałów literatury renesansu.

 12. Wykaż wpływ tytułu i motta na interpretację wybranych utworów literackich.

 13. Różne formy dokumentaryzmu w literaturze współczesnej. Zanalizuj i zinterpretuj w oparciu o wybrane przykłady.

 14. Funkcje listu w utworach literackich. Analizując właściwie dobrane przykłady literackie, przedstaw sposób wykorzystania listu w dziele literackim i omów jego rolę.

 15. Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów.

 16. Kaskaderzy literatury. Przedstaw zjawisko, przywołując twórczość wybranych autorów.

 17. Różne sposoby wykorzystania motywu szaleńca/szaleństwa w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do przykładów.

 18. Labirynt jako przestrzeń życia w literaturze. Przedstaw sposób jego funkcjonowania i rolę na przykładzie wybranych utworów.

 19. Retrospekcja jako element struktury kompozycyjnej utworu. Ukaż jej funkcje w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.

 20. Bohaterowie których nikt nie słucha - profetyzm i jego funkcja w literaturze. Omów, odwołując się do przykładów.

 21. Obraz wybranej grupy społecznej w literaturze. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej utworów.

 22. Przedstaw sposoby kreowania bohatera negatywnego, tzw. „czarnego charakteru” w literaturze XIX i/lub XX wieku.

 23. Poeta naucza – na wybranych przez siebie przykładach pokaż, jak pojmują dydaktyczne funkcje literatury poeci współcześni.

 24. Przedstaw wzory osobowe w literaturze wybranej epoki oraz ich ocenę w ujęciu badaczy literatury. Uwzględnij uwarunkowania historyczne i społeczne sprzyjające ich kreowaniu.

 25. Nonkonformizm i konformizm w literaturze XX wieku. Scharakteryzuj , interpretując postawy wybranych bohaterów.

 26. Człowiek jako marionetka w teatrze świata. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.

 27. Losy polskiego emigranta jako temat literatury XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj sposób ukazywania tego motywu w wybranych utworach.

 28. Różne sposoby wykorzystania motywów biblijnych w literaturze następnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.

 29. Różne sposoby wykorzystania motywów antycznych w literaturze następnych epok. Omów, analizując wybrane przykłady.

 30. Motyw samotności w literaturze. Przedstaw sposób jego funkcjonowania, przywołując utwory różnych epok.

 31. Dowcip, fraszka, facecja w literaturze staropolskiej i ich związek z obyczajowością epoki. Przedstaw temat , interpretując wybrane utwory.

 32. Sposoby obrazowania wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 33. Polskie obrzędy, tradycje i obyczaje jako źródło inspiracji literackich. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.

 34. Motyw nieśmiertelności artysty i jego twórczości. Omów na przykładzie wybranych utworów.

 35. Motywy muzyczne w literaturze. Omów temat, interpretując celowo dobrany materiał literacki.

 36. Kontrast jako metoda prezentacji bohaterów literackich. Przedstaw funkcje takiego sposobu kreacji postaci, analizując różne przykłady.

 37. Kuszenie jako źródło dramatu człowieka. Omów znaczenia i literackie sposoby ujęcia motywu na przykładach wybranych utworów.

 38. Polityka jako temat literacki, sztuka jako manifest polityczny. Dokonaj analizy wybranych utworów.

 39. Różne obrazy starości w literaturze. Analiza porównawcza dwóch utworów.

 40. Problem tolerancji w literaturze. Przedstaw, interpretując wybrane utwory.

 41. Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń? Zanalizuj zakończenia wybranych utworów i omów ich funkcje.

 42. Problem winy i kary (dobra i zła) w literaturze. Omów sposoby jego ujęcia w utworach literackich różnych epok.

 43. Erotyka w literaturze. Porównaj sposoby jej przedstawiania, analizując wybrane utwory różnych epok.

 44. Literackie apele, przesłania i testamenty. Przedstaw powyższe sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, analizując teksty z różnych epok.

 45. Utwory – maski /płaszcza historycznego/. Przedstaw temat, interpretując wybrane teksty. Uwzględnij kontekst historyczny sprzyjający powstawaniu tego typu utworów.

 46. Różne sposoby ujęcia motywu Boga literaturze. Analiza i interpretacja porównawcza wybranych dzieł.

 47. Historia jako temat w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane teksty. Zwróć uwagę na sposób jej prezentowania i funkcje.

 48. Artysta jako bohater literacki. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 49. Portrety i karykatury Polaków w literaturze. Analizując utwory z dwóch epok, omów sposoby kreowania postaci i ich rolę w utworze.

 50. Mitologizacja i demitologizacja w literaturze. Omów sposób ich wykorzystania oraz funkcje, analizując celowo dobrane teksty.

 51. Sposoby przedstawienia systemu politycznego w literaturze. Przedstaw analizując wybrany materiał.

 52. Komizm jako kategoria estetyczna. Omów, analizując teksty literackie z różnych epok.

 53. Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów, analizując teksty literackie z różnych epok.

 54. Różne sposoby kreowania bohatera literackiego. Przedstaw, analizując odpowiednio dobrane teksty literackie.

 55. Obraz mniejszości narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory różnych epok.

 56. Rola didaskaliów w dramacie. Porównaj na przykładzie trzech utworów reprezentujących różne epoki.

 57. Różne losy/ kreacje słynnych par miłosnych w literaturze. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów.

 58. Katastrofizm i jego funkcja w literaturze. Omów, analizując teksty z różnych epok.

 59. Zjawy, duchy, wizje... ich funkcja w wybranych przez Ciebie utworach. Omawiając temat, zanalizuj teksty.

 60. Relatywizm czy absolutyzm moralny? Jakie rozwiązania proponuje literatura? Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie.

 61. Obraz człowieczego dążenia do szczęścia w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów temat, analizując teksty.

 62. Mity i legendy inspiracją dla literatury fantasy. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 63. Narrator w utworach epickich. Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów.

 64. Kreacje kobiet w literaturze wybranej epoki lub twórczości wybranego pisarza. Przedstaw temat w formie analizy porównawczej utworów.

 65. Motyw władzy /natury, rodziny, cierpienia, miłości, snu,...../ i jego funkcja w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

 66. O młodości dyskusyjnie. Przedstaw różne sposoby kreowania i oceny młodych ludzi w utworach z wybranych epok.

 67. Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Porównaj funkcjonowanie apokryfów w literaturze dawnej i współczesnej. Uwzględnij teksty: Biblia, utwory staropolskie oraz współczesne.

 68. Sztuka portretu w gawędzie i literaturze gawędowej okresu romantyzmu. Omów na przykładzie wybranych utworów.

 69. Miasto w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów.

 70. Nowe pokolenie polskiego reportażu. Omów temat na przykładzie twórczości wybranych 2-3 przedstawicieli (W. Jagielski, L. Ostałowska, M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, A. Fostałkowska, M. Grzebałkowska).

 71. *Postaci kobiecej tożsamości – Żmichowska, Orzeszkowa, Nałkowska. Omów powyższy temat, odwołując się do biografii i twórczości jednej z bohaterek lub potraktuj temat porównawczo, dokonując dowolnych zestawień (np. Żmichowska-Orzeszkowa, Orzeszkowa –Nałkowska, Żmichowska – Nałkowska lub Żmichowska – Orzeszkowa – Nałkowska).

 72. *Źródła i granice pesymizmu w powieści poetyckiej polskiego romantyzmu. Omów temat, odwołując się do celowo dobranych utworów.

 73. * Relacje z podróży w piśmiennictwie epok dawnych (do końca XVIII wieku). Omów temat, odwołując się do celowo dobranych utworów.


ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Folklor jako źródło inspiracji w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane teksty kultury.

 2. Obraz kobiety w literaturze i wybranej dziedzinie sztuki. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.

 3. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

 4. Obraz rzeczywistości PRL w literaturze i filmie. Przedstaw, analizując celowo dobrane przykłady.

 5. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów jego funkcję analizując i interpretując odpowiednie utwory.

 6. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat, interpretując wybrane dzieła.

 7. Impresjonizm – sposoby jego funkcjonowania w malarstwie i literaturze. Omów temat, analizując i interpretując wybrane dzieła.

 8. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.

 9. Obecność innych kultur w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 10. Na wybranych przykładach literackich i innych dzieł sztuki omów kreacje ludzi szalonych i obłąkanych.

 11. Motyw miasta w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby przedstawienia toposu w różnych dziełach.

 12. Literatura w muzyce, muzyka w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

 13. Inspiracje biblijne we współczesnej literaturze i filmie. Omów temat, analizując przykłady.

 14. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Analiza porównawcza dzieł.

 15. Koncepcja piękna w literaturze i malarstwie i/lub architekturze. Omów zagadnienie, dokonując analizy wybranych dzieł.

 16. Funkcjonowanie wybranego motywu w literaturze i sztuce. Omów, dokonując analizy i interpretacji porównawczej.

 17. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów, analizując przykłady z kilku epok lub jednego okresu.

 18. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów, dokonując analizy i interpretacji porównawczej.

 19. Portret ojca w literaturze i sztuce. Omów, dokonując analizy i interpretacji porównawczej.

 20. Twórczość Szekspira inspiracją dla reżyserów filmowych i teatralnych. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 21. Obraz zaświatów w literaturze i malarstwie i/lub filmie. Analiza porównawcza wybranych dzieł.

 22. Obrazy rewolucji w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych utworów literackich i malarskich; porównanie, ocena, wnioski.

 23. Różne sposoby portretowania samego siebie. Autoportret w malarstwie, autobiografia w literaturze. Omów sposoby kreacji „ja” artysty, analizując wybrane teksty literackie i kultury.

 24. Obraz totalitaryzmu w literaturze i filmie. Omów, analizując wybrane dzieła. Uwzględnij kontekst historyczny.

 25. Tematy tabu w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na konkretnych przykładach.

 26. Stereotypy i próby ich przezwyciężania. Omów problem, analizując utwory filmowe i literackie różnych epok. Uwzględnij kontekst historyczny, obyczajowy, społeczny.

 27. Postmodernistyczne gry z odbiorcą w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane przykłady.

 28. Prowokatorzy XX/XXI wieku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując dzieła reprezentujące dwie – poza literaturą- dziedziny sztuki.

 29. Motyw konia /psa, drzewa.../ w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 30. Postać władcy doskonałego w dwóch wybranych epokach staropolskich /średniowieczu, renesansie, oświeceniu/. Próba porównania wybranych portretów literackich i malarskich.

 31. Biedni, poniżeni, skrzywdzeni... Omów temat, dokonując analizy porównawczej dzieł różnych dziedzin sztuki.

 32. Wampiry, upiory, demony. Omów podobieństwa i różnice w sposobie ich funkcjonowania w literaturze i innej wybranej dziedzinie sztuki.

 33. Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 34. *Lalki, manekiny w literaturze i tekstach kultury. Omów temat, analizując i interpretując wybrane dzieła.

 35. * Współczesne teksty dla teatru. Dokonaj analizy tekstu dramatycznego, stanowiącego scenariusz przedstawienia. Wskaż zmiany w traktowaniu przez realizatorów różnego typu utworów, tak dramatycznych, jak prozatorskich czy dokumentalnych jako warstwy słownej spektaklu. Omów temat na konkretnych przykładach.


J Ę Z Y K 1. Nazwiska znaczące w literaturze polskiej. Omów sposoby ich funkcjonowania w wybranych utworach.

 2. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język dwóch wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających przynależność środowiskową i charakter.

 3. Interpunkcja i jej brak, jako środek artystycznego wyrazu w liryce wybranej epoki. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory.

 4. Tendencje językowe we współczesnej piosence popularnej a norma poprawnościowa
  i etykieta. Scharakteryzuj i oceń wybrane przykłady (np. z piosenki hiphopowej, disco polo lub innych).

 5. Zapożyczenia jako jeden ze sposobów wzbogacania języka. Prześledź wpływy wybranego języka obcego /np. łaciny, niemieckiego, włoskiego, angielskiego.../ na język polski. Oceń zasadność wybranych przykładów.

 6. Różne środowiska-różne sposoby komunikowania się, np. gwara uczniów szkół średnich, kibiców sportowych, informatyków-komputerowców itp. Omów na wybranych przykładach.

 7. Wpływ Biblii i mitologii na współczesny język polski. Omawiając temat, przywołaj i zanalizuj odpowiednie przykłady.

 8. Perswazyjna funkcja języka w tekstach propagandy politycznej. Omów, analizując odpowiednie przykłady.

 9. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
 1. Zastosowanie kryteriów poprawności językowej we współczesnej polszczyźnie. Omów problem, analizując wybrane teksty z publicystyki, filmu, języka mówionego.

 2. Wykorzystanie języka potocznego w utworach pisarzy współczesnych. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.

 3. Historia języka polskiego. Omawiając wybrane zagadnienie, wykorzystaj celowo dobrany materiał.

 4. Skrótowce we współczesnym języku polskim; zasadność i poprawność ich stosowania. Zanalizuj przykłady.

 5. Sztuka przemawiania. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i współczesnych wystąpieniach publicznych.

 6. Nowomowa jako zjawisko językowe. Omów na wybranych przykładach ( np.wystąpienia posłów, ulotki propagandowa, literatura).

 7. Sposoby wzbogacania zasobu językowego. Odwołaj się do współczesnego języka polskiego. Oceń poprawność wybranych przykładów, stosując odpowiednie kryteria.

 8. Tak mówią (piszą) znani Polacy. Charakterystyka języka dwóch-trzech przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu – na podstawie analizy zgromadzonego materiału (teksty prasowe i/lub nagrania)

 9. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i omów ich funkcje na przykładzie literatury wybranej epoki.

 10. Neologizmy w literaturze. Omów ich budowę, określ funkcję w twórczości wybranego pisarza.

 11. Język narracji (konwencje narracyjne) w literaturze wybranych epok. Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady.

 12. Omów zjawisko mody językowej, analizując przykłady ze współczesnej polszczyzny.

 13. Język reklamy /prasa, radio, telewizja/. Charakterystyka tekstów reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji przekazów językowych i użytych środków perswazji.

 14. Język instrukcji. Analiza wybranych fragmentów tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności, komunikatywności, itp.

 15. Prowokacja językowa w utworze literackim, jej cel i funkcja. Analiza wybranych tekstów, próba wartościowania.

 16. Błąd językowy jako źródło komizmu. Analiza wybranego materiału językowego, np. tekstów zapożyczonych z zeszytów szkolnych, tekstów kabaretowych i in.

 17. Manipulacja językowa w tekstach propagandowych dawniej i dziś. Analiza przykładów.

 18. O tym, jak się wyrazy łączą i co z tego wynika, czyli między łączliwością a frazeologią. Przedstaw zależności, posługując się konkretnymi przykładami.

 19. Specyfika języka literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.

 20. *Dałby Bóg, żeby buk nie wpadł w Bug! Naruszanie norm ortograficznych oraz zmiany we współczesnej pisowni w perspektywie historii polskiej ortografii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*Gwiazdką oznaczono tematy XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna