Tematyka szkolenia (130godz.): definicja „praktyczna”Pobieranie 25.7 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar25.7 Kb.
Instytut Psychoterapii zaprasza na szkolenie
DIAGNOZA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE WOBEC DZIECKA WYKORZYSTANEGO SEKSUALNIE ORAZ WOBEC JEGO RODZINY • Tematyka szkolenia (130godz.):

 • definicja „praktyczna” przemocy seksualnej doznanej wewnątrz (w tym kazirodztwo) i na zewnątrz rodziny (osoba obca), typy przemocy seksualnej; grupy ryzyka, specyfika kazirodztwa

 • różnicowanie zachowań seksualnych rozwojowych i patologicznych u dziecka

 • diagnoza czynników ryzyka w rodzinie, z której dziecko zostało wykorzystane seksualnie (w rodzinie lub poza nią)

 • umieszczenie problemu przemocy seksualnej w kontekście przemocy emocjonalnej, fizycznej i alkoholizmu, rozwodu

 • rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej u dziecka (PTSD, złożone PTSD, specyficznych, niespecyficznych)

 • problematyka gwałtu

 • wiedza o typach, zaprzeczeniach i manipulacjach sprawców przemocy seksualnej niezbędna do diagnozy dziecka, rodziców i sytuacji w rodzinie

 • wybrane techniki psychologiczne diagnozujące przemoc seksualną

 • wybrane problemy diagnozy psychologicznej dziecka wykorzystywanego i jego rodziny

 • pisanie opinii psychologicznej

 • wsparcie psychologiczne udzielane dziecku i rodzinie po ujawnieniu przemocy

 • współpraca z opiekunem wspierającym

 • planowanie interwencji i dalszego postępowania psychologicznego

 • profilaktyka przemocy

 • godziny superwizyjnedziewięć sesji szkoleniowych: trzy sesje 16 godzinne, cztery sesje 18 godzinne oraz dwie osobne superwizje 6 godzinne (zawsze godz. edukacyjne), w tym:

18h/diagnoza rodziny, środowiska, dynamika przemocy seksualnej, pierwszy kontakt z matką, objawy specyficzne u dziecka/

14h/diagnoza objawów przemocy seksualnej, PTSD proste i złożone; zaburzenia współtowarzyszące /

16h/mechanizmy różnej przemocy w rodzinie + objawy, umieszczenie przemocy seksualnej w kontekście przemocy w rodzinie /

18h/techniki diagnostyczne, pisanie opinii /

18h/sprawcy i 6h:superwizja diagnozy /

16h/wsparcie /

18h/6h:superwizja diagnozy i wsparcia + 12h:profilaktyka/2x6h/superwizje/


 • Zaświadczenia:

uczestnik po ukończeniu całego szkolenia otrzymuje certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny potwierdzający nabyte umiejętności, wraz z ilością godzin i podejmowanymi tematami.


 • Prowadząca:

dr Agnieszka Widera - Wysoczańska (psycholog; adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Superwizor PTT; psychoterapeuta certyfikowany przez European Association for Psychotherapy; konsultant w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych PTP; Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA; Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trener Treningu Grupowego PTP; Trener NLP The Society of NLP w zakresie psychoterapii; przewodnicząca sekcji Terapii Stresu Pourazowego PTT, członek Rady do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA (2007 – 2010), autorka artykułów psychologicznych i książki: Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badanie psychologiczne (2000); Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, 2010, Interpersonal trauma and its consequences In adulthood (2010); Zrozumienie interpersoanlenj traumy. Mechanizmy. (2011) , członek International Society for Traumatic Stress Study i American Academy of Experts in Traumatic Stress). [życiorys z publikacjami znajduje się na www.psychologia.uni.wroc.pl].


 • Szkolenie przeznaczone jest dla:

Dla pracowników RODK, osób z wyższym wykształceniem zajmujących się ochroną zdrowia człowieka, psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy oraz prawników (prawnicy mogą uczestniczyć w sesjach dotyczących diagnozy objawów u dziecka i w rodzinie, manipulacji sprawcy i mechanizmów przemocy w rodzinie). • Korzyści:

osoby, które ukończą szkolenie i wypełnią wymagania (uczestniczenie w całości, oddanie napisanego studium przypadku osoby diagnozowanej przez uczestnika szkolenia wraz z napisaną opinią kliniczną lub sądową) uzyskują:

 • specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą dokonywanie diagnozy dziecka po doznanej przemocy seksualnej w kontekście innych formach przemocy

 • możliwość uczestniczenia w drugiej (terapia) części szkolenia oraz innych zaawansowanych warsztatach uzupełniających

 • możliwość uczestniczenia w superwizjach dla osób zajmujących się dziećmi i dorosłymi doznającymi różnych form przemocy w rodzinie
 • Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, wraz z ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych; dokonanie pełnej opłaty za szkolenie


 • Warunki ukończenia szkolenia:

udział we wszystkich sesjach szkolenia, napisanie studium przypadku i opinii psychologicznej;

w przypadku nieobecności na sesji, należy ją odrobić w następnej edycji szkolenia, wówczas dokonuje się opłaty także za tą sesję.
 • Terminy: 8 - 9 XII 2011; 19 -20 I 2012; 16-17 II 2012; 15 - 16 III; 26 – 27 IV; 10 - 11 V; 14 - 15 VI 2012r. + dwa dni superwizji: XI i X 2012.
 • Koszt szkolenia 130 godzinnego (godziny edukacyjne) od osoby: 3990zł

można płacić w następujących ratach: 10 XI 2011: 1000zł (zaliczka); 8 XII: 700zł; 19 I: 590zł; 16 II: 500zł:

15 III: 400zł; 26 IV: 400zł; 10 V: 200zł; 14 VI: 200zł.
 • Wpłata zaliczki w wysokości 1000zł na konto Instytutu, do dnia 10 XI 2011r.  Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: "zaliczka za DDz, rozp. (130godz.) 8 XII 2011r., imię i nazwisko, adres". Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia.KONTYNUACJA

osoby po ukończeniu tego szkolenia mogą wziąć udział w kursach i stażach (prowadzone od 1995r.):


 • Terapia psychologiczna dla dzieci wykorzystanych seksualnie (po urazach doznanych w dzieciństwie) i dla ich rodzin

 • Postępowanie z opiekunem dziecka wykorzystanego seksualnie i z jego rodziną.

 • Postępowanie psychologiczne z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi dzieci wykorzystanych seksualnie.

 • Profilaktyka przemocy seksualnej - praca z dzieckiem, z rodziną, środowiskiem.

 • Diagnoza, wsparcie i terapia osoby dorosłej po urazie chronicznym doznanym w dzieciństwie.Inne szkolenia


 • Kontakt, kontrakt i planowanie terapii indywidualnej i grupowej

 • Szkolenia z zastosowania języka w procesie zmian (prowadzone od 1995r.)

 • Hipnoza konwersacyjnaOsoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny:
Instytut Psychoterapii

ul. Petrażyckiego 77; 52 – 434 Wrocław

tel.: 660 92 73 71 (poniedziałek – czwartek, godz. 9.00 – 16.00)

e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl

www.psychoterapia.wroclaw.pl

Konto: mBank, 98 1140 2004 0000 3102 3391 8803
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna