Tematyka wykłADÓW z chemii woda w organizmie człowiekaPobieranie 13.79 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.79 Kb.
TEMATYKA WYKŁADÓW z CHEMII


 1. Woda w organizmie człowieka. Budowa i własności chemiczne wody. Wpływ substancji rozpuszczonych na własności roztworów. Dyfuzja i osmoza. Osmotyczność i toniczność roztworów. Równowaga Donnana.
 1. Wiązania chemiczne w związkach organicznych. Wiązanie wodorowe, metaliczne. Wiązanie koordynacyjne. Związki kompleksowe. Chemia koordynacyjna związków bionieorganicznych.
 1. Chemia substancji toksycznych. Definicja substancji toksycznych. Drogi wchłaniania trucizn przez organizm. Czynniki warunkujące toksyczność. Wpływ budowy chemicznej związku na jego toksyczność. Elementy struktury związku a jego toksyczność.

Funkcje pierwiastków w układach biologicznych. Składniki nieorganiczne występujące w organizmie. Specyficzność działania pierwiastków śladowych. Jony metali w układach biologicznych. Jony metali a aktywność enzymów.


 1. Lipidy. Podział lipidów. Kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone: budowa, nazewnictwo, właściwości fizykochemiczne. Triacyloglicerole. Lipidy złożone: fosfolipidy (glicerofosfolipidy, sfingofosfolipidy). Chemia układu steranu. Stereochemia układu steranu. Budowa i właściwości fizykochemiczne cholesterolu, kwasu cholowego i innych kwasów żółciowych.

Eikozanoidy. Kwas arachidonowy – budowa cząsteczkowa, występowanie, właściwości fizykochemiczne. Pochodne kwasu arachidonowego powstające na drodze enzymatycznej i nieenzymatycznej.


 1. Chemia wolnych rodników. Powstawanie wolnych rodników. Reaktywne formy tlenu. Kwas podchlorawy i jego pochodne. Tlenek azotu i nadtlenoazotyn. Wolne rodniki organiczne. Inaktywacja wolnych rodników. Destrukcyjne działanie wolnych rodników na elementy budulcowe komórek. Pozytywne działania wolnych rodników w organizmie. Systemy i substancje antyoksydacyjne.
 1. Węglowodany. Klasyfikacja węglowodanów. Właściwości fizykochemiczne monosacharydów (właściwości redukujące, działanie mocnych kwasów na monosacharydy, enolizacja, powstawanie osazonów). Typy izomerii węglowodanów. Polisacharydy pełniące funkcje zapasowe i strukturalne – budowa i właściwości fizykochemiczne. Pochodne cukrów o znaczeniu biologicznym: glikozydy, homoglikany i heteroglikany. Glikoproteiny i proteoglikany.
 1. Węglowodory aromatyczne i ich pochodne o znaczeniu biologicznym. Fenol, difenole, hormony rdzenia nadnerczy, chinony. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Aminy aromatyczne.
 1. Pochodne związków heterocyklicznych o znaczeniu fizjologicznym. Biologicznie ważne związki heterocykliczne pięcio- i sześcioczłonowe z jednym i dwoma heteroatomami. Nukleotydy i kwasy nukleinowe. Budowa i właściwości fizykochemiczne zasad azotowych. Budowa cząsteczkowa, nazewnictwo i znaczenie biologiczne nukleozydów i nukleotydów. Budowa i właściwości fizykochemiczne kwasów nukleinowych.

TEMATYKA SEMINARIÓW


 1. Podstawowe obliczenia chemiczne.
 1. Równowaga kwasowo-zasadowa. Stężenie jonów wodorowych, pojęcie pH i jego krytyka. Jonowa, protonowa i elektronowa teoria kwasów i zasad. Roztwory buforowe. Równanie Hendersona-Hasselbalcha. Pojemność buforowa. Działanie roztworów buforowych w układach otwartych i zamkniętych. Wyznaczanie i obliczanie pH mieszanin buforowych. wpływ rozcieńczania na zmiany pH.
 1. Woda w organizmie człowieka. Definicja, właściwości układów koloidalnych. Rodzaje klasyfikacji układów koloidalnych. Charakterystyka koloidów liofilowych i liofobowych. Budowa miceli koloidu hydrofilowego i hydrofobowego. Koagulacja i peptyzacja.
 1. Metody instrumentalne w analizie (bio)chemicznej. Właściwości promieniowania elektromagnetycznego. Prawa absorpcji. Spektroskopia molekularna. Spektrometria atomowa absorpcyjna i emisyjna. Klasyfikacja metod chromatograficznych. Zasada rozdziału mieszanin metodą chromatografii adsorpcyjnej, jonowymiennej, podziałowej, żelowej, powinowactwa. Wysokosprawna chromatografia cieczowa. Chromatografia gazowa.
 1. Charakterystyka reakcji chemicznych. Termodynamiczne funkcje stanu – energia wewnętrzna, entalpia, entropia, entalpia swobodna. Termodynamiczne i kinetyczne prawdopodobieństwo zajścia reakcji, reakcje endoergiczne i egzoergiczne, energia aktywacji. Układy otwarte i zamknięte. Kinetyka reakcji chemicznych. Rzędowość i cząsteczkowość reakcji. Wpływ temperatury na przebieg reakcji. Kataliza chemiczna.
 1. Aminokwasy. Budowa i podział aminokwasów. Właściwości fizykochemiczne aminokwasów. Punkt izoelektryczny aminokwasu – definicja i wyznaczanie. Wiązanie peptydowe. Właściwości chemiczne aminokwasów.
 1. Lipidy i błony biologiczne. Biologiczne funkcje lipidów. Błony biologiczne – struktura i funkcja. Budowa chemiczna i fizyczna błon komórkowych. Funkcje błon biologicznych. Rodzaje transportu przez błony.TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH.


 1. Wstęp do zajęć laboratoryjnych. Zadania obliczeniowe. – 3 pkt.

 2. Wykrywanie wybranych jonów. – 3 pkt.

 3. Właściwości roztworów buforowych. Kwasy i zasady. – 2 pkt.

 4. Równowaga Donnana i właściwości koloidów. – 2 pkt.

 5. Oznaczanie stężenia białka na podstawie krzywej wzorcowej. – 2 pkt.

 6. Wykrywanie i właściwości hydroksy- i ketokwasów. – 2 pkt.

 7. Chromatografia adsorbcyjna i podziałowa. – 2 pkt.

 8. Kinetyka hydrolizy sacharozy. – 2 pkt.

 9. Kompleksometryczne oznaczanie stężenia wapnia. – 3 pkt

 10. Właściwości chemiczne aminokwasów. – 2 pkt.

 11. Właściwości chemiczne i wykrywanie cukrów. – 2 pkt.LITERATURA.

 1. Bober J., Dołęgowska B. Ćwiczenia z chemii dla studentów I roku Pomorskiej Akademii Medycznej.

 2. Kędryna T. Chemia ogólna z elementami biochemii.

 3. Żak I. Chemia medyczna. Śl.AM, 2001 http://biochigen.slam.katowice.pl/podrecznik.html

 4. red. Kłyszejko – Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii.

 5. Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna – t. 1, 2.

 6. Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej.

 7. Bartosz G. Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. PWN.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna