Test a I wojna światowa Test podsumowujący rozdział VIIIPobieranie 18.83 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar18.83 Kb.
Test A
I wojna światowa
Test podsumowujący rozdział VIII
1. Czytaj uważnie tekst i zadania.

2. W zadaniach od 1. do 5. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną


z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.

3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.

4. Rozwiązanie zadań od 6. do 13. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie w wyznaczonych

miejscach. Pomyłki przekreślaj.

5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 23 punkty.
1. Przed wybuchem I wojny światowej Niemcy i Francja rywalizowały o (0–1 p.)

A. Australię.B. Maroko.

C. Indie.

D. Port Sachalin.
2. Na czele Rządu Tymczasowego w Rosji stał (0–1 p.)

A. Lew Trocki.

B. Włodzimierz Lenin.

C. Aleksander Kiereński.

D. Feliks Dzierżyński.


3. Polska jednostka zbrojna, która nie była związana z państwami ententy, to (0–1 p.)

A. I Brygada Legionów.

B. I Korpus Polski.

C. Błękitna Armia.

D. Legion Puławski.


4. Roman Dmowski był (0–1 p.)

A. twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej.

B. zwolennikiem orientacji proaustriackiej.

C. założycielem Komitetu Narodowego Polskiego.

D. ideologiem ruchu ludowego.

5. Próbę wywołania w Kongresówce powstania w sierpniu 1914 r. podjął (0–1 p.)

A. Roman Dmowski.

B. Kazimierz Sosnkowski.

C. Józef Haller.D. Józef Piłsudski.
Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj zadania 6. i 7.


6. Podkreśl na mapie nazwy czterech państw należących do trójprzymierza w 1917 r.Niemcy, Austro - Węgry, Włochy (0–4 p.)
7. Otocz kółkiem nazwę miasta, w którym doszło do wybuchu rewolucji w marcu 1917 r.

Piotrogrodzie do 1914 nazywany Petersburg (0–1 p.)
8. Wyjaśnij, na czym polegała nieograniczona wojna podwodna. (0–1 p.)

Nieograniczona wojna podwodna – taktyka zastosowana przez Niemcy podczas I wojny światowej, polegała na atakowaniu wszystkich jednostek pływających
9. Wstaw w kratkę obok wydarzenia najwcześniejszego numer 1, a numer 5 obok tego, które miało miejsce najpóźniej. (0–2 p.)
bitwa pod Verdun

przystąpienie USA do wojny

pierwsza bitwa nad Marną 1

traktat brzeski 5

bitwa pod Gorlicami

10. Uzupełnij tekst. (0–2 p.)


Największą bitwą morską w I wojny światowej była bitwa .......jutlandzka.., która

rozegrała się w .....1916.... r. Po tym starciu ...Niemcy.... jako pierwsi rozpoczęli budowę .

..U-Botów....., które wykorzystali, ogłaszając nieograniczoną wojnę podwodną.
11. Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty (miesiąc i rok). (0–4 p.)
• abdykacja Mikołaja II – ...............15 marzec 1917 r...............................

• przewrót bolszewicki – ...................... lipiec 1918 r...............................

• utworzenie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej – ......................... listopad 1917 r........................................

• rozwiązanie Zgromadzenia Konstytucyjnego w Rosji – .......... styczeń 1918 r................


Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 12. i 13.
[...] Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmię [otrzyma gwarancję], potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni w wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie
i kierownictwo uregulowane będą we wspólnym porozumieniu.


Analiza tekstów źródłowych. Historia, Kraków 2001, s. 158.
12. Podaj nazwę oraz datę ogłoszenia dokumentu. (0–2 p.)

......... manifest dwóch cesarzy……5 listopada 1916r.......................13. Wyjaśnij przyczynę oraz cel wydania pisma. (0–2 p.)

………………ten dokument ogłosił powstanie odrodzonego państwa.........


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna