Test prawda/fałszPobieranie 98.08 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar98.08 Kb.
Test prawda/fałsz

P

Aby ograniczyć bezrobocie neoklasyczne konieczna jest ingerencja państwa w procesy gospodarcze

P

Alokacyjna funkcja państwa polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnemu wykorzystaniu zasobów w gospodarce.

F

Automatyczne stabilizatory koniunktury są instrumentami aktywnej polityki państwa w gospodarce

P

Automatyczne stabilizatory koniunktury to mechanizmy ekonomiczne zmniejszające podatność gospodarki na wstrząsy

F

Bank centralny może zmniejszyć podaż pieniądza obniżając stopę rezerw obowiązkowych banków komercyjnych

F

Baza monetarna to wielkość zasobów, jakie bank komercyjny może przeznaczyć na udzielanie kredytów

F

Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem niedoskonale funkcjonującego rynku pracy

P

Bezrobocie strukturalne ma charakter długookresowy

F

Budżet państwa to dochody rządu pomniejszone o płatności transferowe

P

Cykl koniunkturalny jest efektem zmian stopnia niedopasowania wielkości popytu globalnego do wielkości globalnej podaży

F

Dla dóbr komplementarnych mieszana cenowa elastyczność popytu powinna być dodatnia

P

Dodatnia wartość współczynnika mieszanej cenowej elastyczności popytu świadczy o tym, iż między dwoma dobrami występuje związek substytucji

P

Efektem nałożenia ceł może być nieefektywna alokacja zasobów

P

Ekonomicznym celem konsumenta jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji

P

Faza kryzysu charakteryzuje się nadprodukcją

P

Faza wzrostowa cyklu koniunkturalnego obejmuje ożywienie i rozkwit

F

Gdy rynek pracy jest w stanie równowagi nie występuje bezrobocie

F

Gdy wartość importu rośnie, a eksportu maleje, wartość PKB rośnie

P

Im wyższa jest stopa rezerw obowiązkowych, tym wyższa jest cena kredytu

P

Im wyższy jest udział wydatków na dane dobro w wydatkach konsumenta, tym wyższa jest elastyczność cenowa popytu na dane dobro

F

Inflacja może być korzystna dla osób o stałych dochodach

F

Inflacja popytowa jest efektem nadwyżki podaży globalnej nad popytem globalnym

P

Jedną z cech gospodarki rynkowej jest dominacja własności prywatnej

P

Jeśli dane dobro ma bliski substytut o podobnej cenie, to popyt na to dobro jest elastyczny

F

Jeśli dochód konsumenta wzrośnie, to jego krzywe obojętności przesuną się w prawo (w górę)

F

Jeżeli gospodarka znajduje się na krzywej transformacji, oznacza to, że zasoby nie są w niej wykorzystane w sposób efektywny

P

Jeżeli popyt na dane dobro wzrasta w wyniku wzrostu dochodów konsumentów (przy innych czynnikach stałych, to dobro takie nazywamy normalnym

F

Jeżeli rośnie użyteczność całkowita rośnie również użyteczność krańcowa

P

Koszt całkowity może maleć wraz ze wzrostem produkcji

P

Koszt krańcowy to przyrost kosztu całkowitego wynikającego ze wzrostu wielkości produkcji o jednostkę

F

Krańcowa skłonność do konsumpcji jest równa krańcowej skłonności do oszczędzania pomniejszonej o jeden

P

Krzywa Engla dla dobra podrzędnego jest ujemnie nachylona

F

Krzywa Engla to inaczej odwrotna funkcja popytu, która pokazuje, jak zmienia się cena danego dobra na skutek zmiany popytu na to dobro

P

Krzywa Lorentza pokazuje jaka część globalnego dochodu przypada poszczególnym grupom gospodarstw uszeregowanych według stopnia zamożności

F

Krzywa obojętności przedstawia różne koszyki dóbr, dla których konsument osiąga ten sam poziom użyteczności krańcowej

P

Krzywa transformacji zwana jest też granicą możliwości produkcyjnych

F

Krzywa utargu całkowitego przedsiębiorstwa monopolistycznego jest malejąca wraz ze wzrostem produkcji.

P

Krzywe obojętności nie mogą się przecinać

P

Linia ograniczenia budżetowego wyznacza zbiór kombinacji dóbr X i Y, dostępnych dla konsumenta przy danych cenach i danym poziomie dochodu

P

Mnożnik zrównoważonego budżetu jest oparty na założeniu, że zmiana wydatków rządowych jest równa zmianie przychodów z podatków

F

Model ekonomiczny musi zawierać dokładny opis rzeczywistości gospodarczej

P

Monetaryści uważają, iż najskuteczniejszym narzędziem ograniczania inflacji jest zmniejszenie podaży pieniądza

P

Monetaryści uważają, że koncepcja krzywej Phillipsa jest poprawna, ale tylko w krótkim okresie

F

Operacje otwartego rynku polegają na zapewnieniu bankom komercyjnym całkowitej swobody w zakresie kreacji pieniądza

P

Optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa monopolistycznego osiągane jest przy wyższym poziomie produkcji niż optimum technologiczne

F

Oszczędności rosną wraz ze wzrostem podatków

F?

Pieniądz pełni funkcję czynnika produkcji

P

Podatki są narzędziem redystrybucji dochodów

F

Podaż pieniądza zależy wprost proporcjonalnie od wysokości mnożnika pieniężnego i odwrotnie proporcjonalnie od wielkości bazy monetarnej

F

Polityka monetarna polega na oddziaływaniu przez państwo na wielkość i strukturę wydatków budżetowych

F

Popyt konsumentów na dane dobro zależy jedynie od jego ceny

P

Powolne procesy inflacyjne mogą przyspieszać ustalanie się właściwych relacji cenowych

P

Produkcją potencjalną nazywamy produkcję przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji

P

Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne może w okresie krótkim nie osiągnąć zysku

F

Przychody do budżetu państwa nie zależą od wielkości dochodu narodowego

F

Przyczyną bezrobocia naturalnego jest niedostateczny popyt na dobra i usługi

P

Rachunek ekonomiczny to porównanie nakładów i wyników działalności gospodarczej

P

Rynek jest pośrednim weryfikatorem dostosowania produkcji do potrzeb

F

Spadek kosztów produkcji powoduje przesunięcie krzywej podaży w lewo

P

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym

F

Stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego nazywamy krańcowa skłonnością do konsumpcji

F

Szkolenia zawodowe, umożliwiające bezrobotnym zdobywanie i zmianę kwalifikacji, są instrumentem pasywnej polityki państwa na rynku pracy

F

Trzy podstawowe czynniki produkcji to: praca ziemia i pieniądze

F

Udział dobra normalnego w budżecie konsumenta zawsze rośnie, gdy rośnie jego dochód

F

Użyteczność całkowita rośnie w miarę przesuwania się w górę, wzdłuż krzywej obojętności

P

W modelu gospodarki zamkniętej bez udziału państwa, dla dochodu narodowego zapewniającego równowagę, oszczędności są równe inwestycjom

F

W przedsiębiorstwie monopolistycznym utarg całkowity jest maksymalizowany gdy utarg krańcowy jest równy zero

P

W punkcie optimum konsumenta relacja użyteczności krańcowych jest równa relacji cen

p

Wartość PKB jest taka sama niezależnie od tego, czy jest on liczony jako strumień produktów, strumień wydatków czy tez strumień dochodów.

P

Według ilościowej teorii pieniądza, wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce jest proporcjonalny do nominalnego zasobu pieniądza w obiegu

P

Według teorii innowacji czynnikiem wprowadzającym gospodarkę w stan ożywienia jest wzrost stopy zysku

F

Według teorii kosztowej przyczyną inflacji jest wzrost popytu na pieniądz

P

Według tzw efektu rygla gospodarstwa domowe dążą do utrzymania dotychczasowego poziomu konsumpcji mimo spadku dochodu

P

Wszystkie dobra Giffena są dobrami podrzędnymi

F

Wzrost ceny obu dóbr musi spowodować zmianę kąta nachylenia linii ograniczenia budżetowego

P

Wzrost dochodów konsumentów to optymistyczny sygnał dla wszystkich producentów

P

Wzrost dochodu powoduje wzrost transakcyjnego popytu na pieniądz

F

Wzrost rezerw dobrowolnych banków komercyjnych powoduje wzrost podaży pieniądza

P

Zasiłki dla bezrobotnych to jeden z automatycznych stabilizatorów koniunktury

P

Zgodnie z keynesistowską teorią powstawania cykli gospodarczych w celu złagodzenia przebiegu cyklu koniunkturalnego państwo powinno prowadzić aktywną politykę fiskalną i monetarną

F

Zgodnie z założeniami podejścia neoklasycznego obniżka płac realnych powoduje spadek bezrobocia

P

Zgodnie z zasadą kosztów komparatywnych, wymiana handlowa między dwoma krajami jest opłacalna tylko wtedy, gdy koszty wytworzenia jednostki produktu w specjalizującym się w jego produkcji kraju są niższe niż w innym kraju

F

Zmiana ceny dobra spowoduje przemieszczenie krzywej popytuTest wyboru

C

Aby obniżyć naturalną stopę bezrobocia państwo powinno:

a) zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych, b) wprowadzić programy robót publicznych, c) ograniczyć niedoskonałości rynku pracy, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobreD

Baza monetarna:

a) jest sumą gotówki w obiegu oraz wkładów na żądanie, b) jest sumą gotówki w obiegu oraz rezerw gotówkowych systemu bankowego, c) ulega zwielokrotnieniu w procesie kreacji pieniądza, d) odpowiedzi a) i c) są dobreB

Co możesz powiedzieć o zależności dobra A i dobra B jeżeli spadek ceny dobra A z 15.000 do 5.000 spowodował zmianę zapotrzebowania na B z 500 szt. do 400 szt?

a) są to dobra normalne, b) są to dobra substytucyjne, c) są to dobra komplementarne, d) są to dobra niezależneC

Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się:

a) wydatki rządowe, b) oszczędności, c) politykę gwarantowanych cen na produkty rolne, d) stopę procentowąA

Do najważniejszych czynników pozacenowych determinujących popyt na dane dobro zalicza się:

a) dochody konsumentów, b) koszty produkcji dobra, c) rentowność produkcji dóbr substytucyjnych, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziweC

Dobro luksusowe, to każde dobro, dla którego:

a) wzrost dochodu powoduje spadek popytu, b) popyt jest nieelastyczny, c) wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, d) żadna z powyższych.B

Drugie prawo Gossena mówi o:

a) wyrównywaniu się ceny i użyteczności dwóch dóbr, b) wyrównywaniu się użyteczności krańcowych dwóch dóbr,


c) maksymalizacji użyteczności krańcowych, d) wyrównywaniu się stosunków użyteczności krańcowych do cen konsumowanych dóbr i usług.

A

Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na hamowaniu:

a) spadku globalnego popytu w okresie recesji, b) wzrostu globalnego popytu w okresie recesji, b) spadku globalnego popytu w okresie ekspansji, d) wydatków budżetowychA

Efekt podażowy inwestycji:

a) jest związany z powiększaniem mocy produkcyjnych w gospodarce, b) jest uzyskiwany dopóty, dopóki inwestycje są ujemne, c) jest związany z niedostateczną konsumpcją, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobraA

Fazę kryzysu charakteryzuje:

a) zbyt niska produkcja, b) wzrost inwestycji, c) spadek tempa wzrostu cen, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobraC

Firma działająca w warunkach monopolu będzie zwiększała produkcję jeżeli:

a) koszt krańcowy jest większy od utargu krańcowego, b) cena jest większa od utargu krańcowego, c) koszt krańcowy jest niższy od utargu krańcowego, d) koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemuB

Jeśli dochodowa elastyczność na dane dobro Edp = 0,7, to popyt zmienia się:

a) w odwrotnym kierunku niż dochód, b) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu, c) w tym samym kierunku co dochód i w tym samym stopniu, d) w tym samym kierunku co dochód, ale w większym stopniuB

Jeżeli baza monetarna wynosi 40 mld zł, a stopa rezerw obowiązkowych wynosi 50%, wówczas podaż pieniądza wynosi:

a) 20 mld zł, b) 80 mld zł, c) 60 mld zł, d) żadna z powyższychD

Jeżeli cena dobra A spada i zarazem rośnie konsumpcja tego dobra, zmniejsza się konsumpcja dobra B, to dobra są:

a) komplementarne, b) Giffena, c) Veblena, d) substytucyjne.B

Jeżeli cenowa elastyczność popytu na dobro wynosi -0,5, to 50% wzrost ceny tego dobra spowoduje spadek popytu na to dobro o:

a) 50%, b) 25%, c) 100%, d) 25 jednostekC

Jeżeli popyt na piwo jest małoelastyczny, to wzrost ceny o 5% spowoduje:

a) spadek wielkości popytu o 5%, b) spadek wielkości popytu o ponad 5%, c)spadek wielkości popytu o mniej niż 5%, d) wzrost wielkości popytu o mniej niż 5%.A

Jeżeli wyprodukowanie Q = 1, 2, 3 jednostek produktu zwiększa koszty odpowiednio do 2, 4, 6 zł, wtedy koszty krańcowe:

a) są stałe, b) rosną, c) spadają, d) wynoszą odpowiednio 2, 4, 6 złC

Kiedy cena jabłek wynosi 100 zł za skrzynkę, popyt na jabłka wynosi 2000 skrzyń. Jeśli elastyczność cenowa popytu na jabłka wynosi -0,5, jaki będzie popyt na jabłka, gdy cena wzrośnie do 120 zł za skrzynkę?

a) 1000 skrzyń, b) 1200 skrzyń, c) 1800 skrzyń, d) 2000 skrzyńB

Kiedy określimy dobro jako dobro wyższego rzędu:

a) gdy wzrost ceny spowoduje spadek jego konsumpcji, b) kiedy wzrost dochodu spowoduje szybszy wzrost konsumpcji niż innych dóbr, c) kiedy spadek dochodu spowoduje szybsze zmniejszenie jego konsumpcji niż innych, d) kiedy wzrost dochodu spowoduje obniżenie jego konsumpcji.B/D?

Kiedy przeciętne koszty całkowite spadają, wówczas krzywa kosztu krańcowego jest:

a) powyżej krzywej kosztów przeciętnych, b) poniżej krzywej kosztów przeciętnych, c) poniżej krzywej kosztów przeciętnych i opada, d) poniżej krzywej kosztów przeciętnych i wznosi się.B

Korzyści ze wzrostu nieoczekiwanej inflacji odnoszą:

a) posiadacze gotówki, b) wierzyciele, którzy udzielili pożyczki po stałej stopie procentowej, c) emitenci obligacji o stałym oprocentowaniu, d) płatnicy podatkówA

Koszt posiadania pieniądza jest równy:

a) nominalnej stopie procentowej, b) realnej stopie procentowej, c) stopie inflacji, d) różnicy między nominalną stopą procentową a stopą inflacjiB

Krzywa popytu na kawę przesunęła się w prawo; przesunięcie to mogło być spowodowane przez:

a) spadek ceny substytutów kawy b) spadek ceny produktów komplementarnych, c) spadek dochodów konsumentów, d) spadek ceny kawyD

Krzywa transformacji obrazuje takie wielkości produkcji dwóch dóbr, dla których:

a) możliwe jest zwiększenie produkcji jednego z nich, bez konieczności rezygnacji z drugiego, b) możliwe jest jednoczesne zwiększenie produkcji obu tych dóbr, c) możliwe jest zwiększenie produkcji jednego z nich, przy jednoczesnej rezygnacji z części produkcji drugiego, d) niemożliwe jest zwiększenie produkcji żadnego z nichD

Kształt typowej krzywej obojętności wynika z :

a) ograniczoności zasobów b) prawo malejących przychodów, c) niestabilności ludzkich potrzeb, d) prawa malejącej użyteczności krańcowej


Mnożnik inwestycyjny dla gospodarki zamkniętej bez udziału państwa przy danej funkcji oszczędności:
S = -100 + 0,4Y, wynosi:

a) 1, b) 1,5, c) 2, d) 2,5C

Mnożnik pieniężny wzrośnie, gdy:

a) bank centralny zakupi obligacje rządowe, b) bank centralny sprzeda obligacje rządowe, c) konsumenci będą utrzymywać mniej gotówki w stosunku do depozytów, d) konsumenci będą utrzymywać więcej gotówki w stosunku do depozytówA

Mnożnik w zamkniętej gospodarce z państwem:

a) Jest mniejszy niż mnożnik w otwartej gospodarce z państwem b) Jest większy niż mnożnik w zamkniętej gospodarce bez państwa c) Jest mniejszy niż mnożnik w zamkniętej gospodarce bez państwa d) Jest większy niż mnożnik w otwartej gospodarce z państwem.B

Nadwyżka konsumenta to:

a) maksymalne zadowolenie ze spożycia danego dobra, b) różnica między użytecznością całkowitą dobra a wydatkiem na nie, c) różnica między wydatkiem na dane dobro a sumą satysfakcji z jego spożycia, d) użyteczność krańcowa osiągnięta ze spożycia każdej kolejnej jednostki dobra.B

Nieurodzaj kawy w Kolumbii wywoła:

a) wzrost podaży kawy, b) wzrost ceny równowagi, c) wzrost ilości równowagi, d) obniżenie ceny herbatyC

Niewystarczający popyt na dobra powoduje powstawanie bezrobocia:

a) frykcyjnego, b) strukturalnego, c) keynesistowskiego, d) ukrytegoB

Obszar preferencyjnego handlu charakteryzuje się tym, że jego członkowie:

a) całkowicie znoszą cła w handlu między sobą, b) obniżają wobec siebie taryfy celne, c) tworzą unie ekonomiczną,


d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra

C

Optimum technologiczne to punkt, w którym przedsiębiorstwo:

a) maksymalizuje utarg całkowity, b) osiąga maksymalny zysk całkowity, c) osiąga najwyższy zysk jednostkowy d) osiąga najniższy zysk jednostkowy.B

Pani Rozalia zakupuje 10 litrów wina owocowego tygodniowo. Ustaliła ona, że wskaźnik elastyczności jej reakcji na zmiany cen wynosi 0,2. Ustal ile wina zakupi p. Rozalia po wzroście ceny wina owocowego o 50 %:

a) 5 litrów, b) 9 litrów, c) 11 litrów, d) na podstawie danych nie można ustalićB

Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji:

a) środka płatniczego, b) czynnika produkcji, c) środka wymiany, d) środka przechowywania bogactwaB

Pojedynczy bank komercyjny kreuje pieniądz:

a) gdy jego całkowite rezerwy równe są rezerwom obowiązkowym, b) udzielając kredytu, c) przyjmując depozyty, d) przyjmując spłatę kredytuA

Polityka fiskalna oddziałuje przede wszystkim na:

a) popytową stronę gospodarki, b) podażową stronę gospodarki, c) zasoby pieniężne gospodarstw domowych,


d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra

C

Położenie krzywej podaży danego dobra nie zależy bezpośrednio od:

a) cen surowców wykorzystywanych do produkcji tego dobra, b) technologii produkcji, c) dochodów konsumentów, d) poziomu kosztów płacowych przedsiębiorstwC

Przedsiębiorstwo monopolistyczne:

a) zawsze osiąga zysk, b) jest cenobiorcą, d) produkuje przy niepełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.C

Przesunięcie krzywej transformacji w górę może być wynikiem:

a) spadku bezrobocia, b) zmian w gustach konsumentów, c) zmian w technologii, d) zmian w strukturze produkcji,D

Rynek pracy jest w równowadze jeśli:

a) nie występuje bezrobocie frykcyjne, b) nie występuje bezrobocie strukturalne, c) stopa bezrobocia jest równa naturalnej stopie bezrobocia, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobreB

Spadek dochodów konsumenta, w przypadku dobra mormalnego, powoduje:

a) przesuwanie się w dół wzdłuż krzywej popytu, b) przesunięcie w lewo krzywej popytu, c) przesunięcie w prawo krzywej popytu, d) przesuwanie się w górę wzdłuż krzywej popytuA

Użyteczność całkowita z konsumpcji danego dobra spada, gdy:

a) Użyteczność krańcowa maleje, b) użyteczność krańcowa rośnie, c) użyteczność krańcowa jest równa zero,


d) użyteczność krańcowa jest ujemna

A

W skład zasobów siły roboczej wchodzą:

a) aktywni i bierni zawodowo, b) zatrudnieni i bezrobotni, c) osoby w wieku produkcyjnym oraz pracujące osoby w wieku nieprodukcyjnym, d) tylko zatrudnieniD

Wprowadzenie cła na dany towar jest korzystne dla:

a) rządu i społeczeństwa, b) eksporterów i rządu, c) importerów i rządu, d) przedsiębiorstw produkujących na rynek krajowy i rząduB

Wszystkie kombinacje dóbr leżące na krzywej obojętności, na której znajduje się optimum konsumenta są dla niego: a) osiągalne i bardziej użyteczne niż kombinacja w punkcie równowagi konsumenta, b) tak samo użyteczne ale nie osiągalne, c) osiągalne i tak samo użyteczne, d) bardziej użyteczne lecz nie osiągalne.

D

Wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania:

a) zwiększa konsumpcję, b) zmniejsza oszczędności, c) zwiększa dochód narodowy, d) zmniejsza konsumpcjęB

Wzrost poziomu inwestycji może być efektem:

a) pesymistycznych oczekiwań na przyszłość, b) spadku kosztów wyposażenia kapitałowego, c) spadku tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego, d) wzrostu stopy procentowejD

Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa:

a) zwiększa agregatowy popyt, b) zwiększa poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego, c) nie wpływa na agregatowy popyt, d) zmniejsza poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowegoA

Zasada racjonalnego gospodarowania polega na:

a) optymalnym wykorzystaniu zasobów, b) dążeniu do maksymalizacji efektów przy minimalizacji nakładów,


c) dążeniu do maksymalizacji produkcji, d) zmian w strukturze produkcji
Zauważono, że w zamkniętej gospodarce „keyenestowskiej” bez państwa wzrost inwestycji o 20 zwiększa zagregowany popyt i produkcję o 50. Oznacza to, że krańcowa skłonność do konsumpcji, KSK, jest równa:

a) 0,5 b) 0,4 c) 0,3 d) 0,2D

Zgodnie z popytową teorią inflacji przyczyną inflacji przyczyną wzrostu ogólnego poziomu cen jest:

a) wzrost płac, b) wzrost kosztów wytwarzania, c) ograniczoność zasobów naturalnych, d) nadmierny popyt na dobra i usługi w stosunku do możliwości jego zaspokojeniaC

Zmiana dochodu konsumenta, przy pozostałych czynnikach bez zmian, spowoduje:

a) zmianę nachylenia krzywej obojętności, b) zmianę nachylenia linii budżetu, c) równoległe przesunięcie linii budżetu, d) równoległe przesunięcie krzywej obojętności.D

Zmniejszenie kosztów stałych zostanie spowodowane przez:

a) wzrost kosztów zmiennych, b) spadek wielkości produkcji, c) wzrost wielkości produkcji, d) żadne z powyższych.D

Zmniejszeniu naturalnego bezrobocia sprzyja:

a) Obniżenie opodatkowania płac, b) Zmniejszenie relacji zasiłek/płaca, c) Ulepszenie systemu pośrednictwa pracy,


d) ekspansywna polityka fiskalna


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna