Testy powtórzeniowy z literatury 1 Mit kosmogoniczny toPobieranie 73.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar73.26 Kb.
TESTY POWTÓRZENIOWY Z LITERATURY
1) Mit kosmogoniczny to:

a) opowieść poświęcona bogom i bóstwom;

b) mit przedstawiający historie głośnych rodów, które odegrały znaczącą rolę w starożytnym świecie;

c) opowieść o powstaniu świata i zjawiskach występujących w przyrodzie.


2) Mit antropogeniczny to:

a) mit opowiadający losy ludzkie i ukazujący ich współudział w tworzeniu losów świata;

b) opowieść o powstaniu świata i zjawiskach występujących w przyrodzie;

c) opowieść poświęcona bóstwom i bogom.


3) Głównym problemem tematycznym Mitu o Edypie jest:

a) motyw nieuniknionego przeznaczenia;

b) kwestia gorącego patriotyzmu bohaterów;

c) historia licznych podbojów erotycznych.


4) Kto był zabójcą Minotaura?

a) Herakles;

b) Tezeusz;

c) Dedal.


5) Grecką boginią szczęścia była:

a) Hera;


b) Temida;

c) Tyche.


6) Kto uwolnił cierpiącego za ludzkość Prometeusza?

a) Hermes;

b) Syzyf;

c) Herakles.


7) Który z poniższych tytułów stanowi wyraźne nawiązanie do poematu heroikomicznego Homera Batrachomachia?

a) Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego;

b) Rymy duchowne Sebastiana Grabowieckiego;

c) Myszeidos Ignacego Krasickiego.


8) Najsłynniejszy antyczny spryciarz i kłamca to:

a) Wergiliusz;

b) Odyseusz;

c) Arystofanes.


9) Kto był największym poetą starożytnego Rzymu?

a) Neron;

b) Kaligula;

c) Horacy.


10) Co znaczą słowa Horacego „Non omnis moriar…”?

a) „Niewiele zaszczytu przynosi wiersz”;

b) „Nie wszystek umrę”;

c) „Myśl porusza ogrom świata”.


11) Jak starożytni Rzymianie nazywali Odyseusza?

a) Petroniusz, b) Ulisses c) Marek Aureliusz.


12) Żoną Odyseusza była:

a) Ksantypa, b) Penelopa, c) Eurykleja.


13) Co było kolebką greckiego teatru antycznego?

a) religijny obrzęd Dionizji;

b) igrzyska sportowe;

c) demokratyczne wiece obywatelskie.


14) Epeisodion to :

a) kończąca przedstawienie pieśń chóru,

b) podstawowa jednostka kompozycyjna tragedii - monolog albo dialog aktorów,

c) pieśń komentująca rozgrywające się na scenie wypadki.


15) Czyją córką była Antygona?

a) Kreona i Persefony;

b) Heleny i Parysa;

c) Edypa i Jokasty.


16) Co znaczy greckie słowo „ewangelion”?

a) książka b) przymierze c) dobra nowina


17) Co oznacza łaciński wyraz „testamentum”?

a) spadek b) przymierze c) zapis


18) Jak nazywa się dokonany przez św. Hieronima łaciński przekład Biblii?

a) Septuaginta b) Biblia Tysiąclecia c) Wulgata


19) Która z poniższych ksiąg Starego Testamentu zawiera opis stworzenia świata?

a) Księga Rodzaju;

b) Księga Wyjścia;

c) Księga Koheleta.


20) Który z poniższych problemów porusza biblijna Księga Hioba?

a) problem wiecznego potępienia grzeszników;

b) kwestię ludzkiego cierpienia i jego metafizycznego sensu;

c) znaczenie śmierci Chrystusa.


21) Które z poniższych pojęć stanowi najistotniejszy fundament religii chrześcijańskiej?

a) okrutna, niewyobrażalnie sroga kara za grzechy;

b) obowiązek miłości drugiego człowieka (nawet wroga);

c) kategoryczny zakaz cudzołóstwa.


22) Z ilu Ewangelii składa się Nowy Testament?

a) z czterech;

b) z siedmiu;

c) z pięciu.


23) Zaznacz prawidłową odpowiedź (lub odpowiedzi). Bogurodzica to klasyczny przykład średniowiecznej:

a) poezji metafizycznej,

b) poezji melicznej,

c) poezji religijnej.


24) Wybierz prawidłową odpowiedź. Satyra na leniwych chłopów to przykład średniowiecznej:

a) poezji obyczajowej,

b) poezji społecznej,

c) poezji religijnej.25) Który z poniższych wzorców osobowych nie pasuje do średniowiecza?

a) święty;

b) władca;

c) uczony.


26) Stanisław Grochowiak uczynił tego świętego bohaterem swego wiersza. Asceta ten na około 15 - metrowym słupie, na którym umieszczona była mała cela, przeżył 27 lat, spędzając życie przeważnie na stojącą. Kogo dotyczą te słowa?

a) św. Aleksego;

b) św. Marcina;

c) św. Szymona.


27) Która z poniższych cech nie pasuje do architektury romańskiej?

a) grube mury;

b) surowość;

c) wielkich rozmiarów okna.


28) Podczas panowania którego z poniższych władców powstała Kronika polska Galla Anonima?

a) Bolesława Śmiałego;

b) Bolesława Krzywoustego;

c) Kazimierza Wielkiego.


29) Był prekursorem bajki polskiej, artystą tworzącym na przełomie średniowiecza i renesansu, jako pierwszy próbował pisać w języku polskim. Kogo dotyczą te słowa?

a) Mikołaja Reja;

b) Klemensa Janickiego;

c) Biernata z Lublina.


30) Które miasto było kolebką architektury renesansowej?

a) Rzym;


b) Florencja;

c) Paryż.


31) Kto, oprócz Jana Kochanowskiego, zasłynął w okresie renesansu swoimi fraszkami?

a) Mikołaj Rej;

b) Łukasz Górnicki;

c) Szymon Szymonowic.


32) Ile utworów liczy cykl Trenów Jana Kochanowskiego?

a) 20;


b) 10;

c) 19.
33) Kto naprawdę jest głównym bohaterem Trenów?

a) zmarła córka;

b) Bóg;


c) zrozpaczony ojciec;
34) Z postacią jakiego poety renesansowego skojarzysz miejscowość Zwoleń?

a) Łukasza Górnickiego;

b) Jana Kochanowskiego;

c) Szymona Szymonowica.


35) Jaki był główny wzorzec osobowy epoki renesansu? Zaznacz właściwą odpowiedź.

a) człowiek wszechstronnie wykształcony;

b) duchowny katolicki;

c) rycerz.


36) Jaki tytuł nosi jedyny tomik poetycki M. Sępa Szarzyńskiego? Zaznacz prawidłową odpowiedź .

a) Trefunek nieszczęsny;

b) Rytmy abo wiersze polskie;

c) Źwierzyniec.


37) Które z poniższych określeń nie pasuje do liryki Mikołaja Sępa Szarzyńskiego?

a) liryka metafizyczna;

b) liryka biesiadna;

c) poezja ruchu.


38) Najwybitniejszym przedstawicielem polskiej poezji manierystycznej był:

a) Wespazjan Kochowski,

b) Sebastian Grabowiecki,

c) Jan Andrzej Morsztyn.


39) Które z poniższych cech nie pasują do etosu Sarmaty:

a) waleczność i umiłowanie wolności;

b) kult wiedzy, nauki i wykształcenia;

c) oszczędność.


40) „Jest to utwór poetycki składający się z 14 wersów tworzących dwie cztero i dwie trójwersowe strofy. W dwóch pierwszych zwrotkach powtarzają się po dwa rymy, dwie następne strofy powtarzają dwa lub trzy inne rymy. Dwie pierwsze zwrotki mają charakter opisowo - narracyjny, następne zaś liryczno - refleksyjny.” Przytoczona definicja dotyczy:

a) ody;


b) ballady;

c) sonetu.


41) Który z poniższych poetów nie jest przedstawicielem sarmackiego nurtu naszej literatury barokowej?

a) Jan Chryzostom Pasek,

b) Wespazjan Kochowski,

c) Daniel Naborowski.


42) Który z poniższych władców Polski przeszedł do historii literatury jako mistrz epistolografii?

a) Stefan Btaory;

b) Henryk Walezy ;

c) Jan III Sobieski.


43) Które miasto było kolebką architektury barokowej?

a) Barcelona;

b) Madryt;

c) Rzym.
44) Zaznacz definicję deizmu.

a) trzymanie się obowiązujących przepisów prawa, czynienie z tego niewzruszonej zasady;

b) kierunek filozoficzno - teologiczny odrzucający bezpośrednie kierownictwo światem przez Boga, uważanego jedynie za stwórcę i prawodawcę;

c) pogląd odrzucający wiarę w Boga jako sprzeczną z rozumem i nienaukową.
45) Którym z poniższych pseudonimów posługiwał się Ignacy Krasicki?

a) XBW;


b) Poseł Prawdy;

c) Bolesławita.


46) Czy Żona modna to:

a) bajka narracyjna;

b) satyra;

c) poemat heroikomiczny.


47) Które miasto było stolicą polskiego sentymentalizmu?

a) Puławy;

b) Lublin;

c) Warszawa.


48) „Jest to przeróbka utworu literackiego rozwijająca, czesto także swobodnie i żartobliwie upraszczająca jego treści, oddająca je za pomocą środków odmiennych niż zastosowane w pierwowzorze, przy zachowaniu jednak rozpoznawalnego podobieństwa do owego pierwowzoru.” Przytoczona definicja dotyczy:

a) adaptacji;

b) transliteracji;

c) parafrazy.


49) Który z poniższych twórców wprowadził do literatury polskiej bohaterkę o imieniu Justyna?

a) Franciszek Karpiński;

b) Jan Andrzej Morsztyn;

c) Jan Kochanowski.


50) Kto jest autorem następującego zdania: „Nie nowina, że głupi mądrego przegadał.”?

a) Aleksander Fredro;

b) Ignacy Krasicki;

c) Kajetan Węgierski.


51) Którzy z poniższych twórców nie są przedstawicielami polskiej poezji sentymentalnej?

a) Adam Naruszewicz;

b) Stanisław Trembecki;

c) Franciszek Kniaźnin;

d) Julian Ursyn Niemcewicz;

e) Franciszek Karpiński.


52) Zaznacz imię i nazwisko twórcy pierwszej polskiej powieści poetyckiej

a) Adam Mickiewicz;

b) Antoni Malczewski;

c) Juliusz Słowacki.


53) Zaznacz tytuł pierwszej polskiej powieści poetyckiej.

a) Grażyna;

b) Konrad Wallenrod;

c) Maria.


54) Którego z drugorzędnych poetów romantycznych określamy mianem „lirnika mazowieckiego”?

a) Józefa Ignacego Kraszewskiego;

b) Teofila Lenartowicza;

c) Antoniego Malczewskiego.


55) Żył w latach 1801 - 1876. Był poetą, publicystą, działaczem politycznym. Do historii literatury przeszedł m. in. dzięki powieści poetyckiej Zamek Kaniowski? Kogo dotyczą te słowa?

a) Adama Mickiewicza;

b) Cypriana Kamila Norwida;

c) Seweryna Goszczyńskiego.


56) Przyporządkuj Konrada Wallenroda jednemu z poniższych gatunków literackich.

a) poemat;

b) epos;

c) powieść poetycka.


57) „Odpowiednie dać rzeczy słowo.” Kto jest autorem przytoczonej maksymy? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

a) Cyprian Kamil Norwid;

b) Kornel Ujejski;

c) Wincety Pol.


58) Spora część wierszy Kornela Ujejskiego to:

a) liryka tyrtejska;

b) wiersze biesiadne;

c) wiersze erotyczne.


59) Które z poniższych pojęć nie pasują do epoki romantyzmu?

a) prometeizm;

b) tytanizm;

c) scjentyzm;

d) utylitaryzm.
60) „Świat przypomina dywan oglądany z lewej strony, po której widać tylko supły, zerwane wątki i bezładną plątaninę.” Autorem, wyznawcą i propagatorem powyższej koncepcji świata był:

a) Juliusz Słowacki;

b) Henryk Sienkiewicz;

c) Adam Naruszewicz.


61) Którą z poniższych postaci określamy mianem „papieża polskiego pozytywizmu”?

a) Henryka Sienkiewicza;

b) Aleksandra Świętochowskiego;

c) Piotra Chmielowskiego.


62) „Jest to pogląd filozoficzny w etyce XVIII-XIX w., wdeług którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania (moralnego, społecznego, politycznego), powinno być największe szczęście największej liczby ludzi.” Przytoczona definicja dotyczy:

a) partykularyzmu;

b) utylitaryzmu;

c) kosmopolityzmu.


63) Która z wcześniejszych epok najbliższa jest pozytywizmowi?

a) romantyzm;

b) barok;

c) oświecenie.


64) Zaznacz rodzaj literacki najbardziej preferowany przez pozytywistów.

a) liryka;

b) epika;

d) dramat.


65) Który z poniższych publicystów podpisywał się pseudonimem Poseł Prawdy?

a) Aleksander Głowacki;

b) Aleksander Świętochowski;

c) Henryk Sienkiewicz.


66) „Pisarka ta jest twórczynią m. in. następujących powieści: Dwa bieguny, Cham, Dziurdziowie, Niziny, Marta.” Kogo dotyczą te słowa?

a) Gabrieli Zapolskiej;

b) Marii Konopnickiej;

c) Elizy Orzeszkowej.


67) W którym z poniższych miast Eliza Orzeszkowa spędziła większość swego życia?

a) w Warszawie;

b) w Lwowie;

c) w Grodnie.


68) Zaznacz inną nazwę Młodej Polski.

a) rokoko;

b) neoromantyzm;

c) klasycyzm.


69) Jaki gród był duchową i artystyczną stolicą naszego modernizmu?

a) Kraków;

b) Lwów;

c) Lublin.


70) Które z poniższych pojęć nie pasuje do Młodej Polski?

a) symbolizm;

b) impresjonizm;

c) racjonalizm.


71) Poeta, którego na nowo odkrywa Młoda Polska to:

a) Ignacy Krasicki;

b) Cyprian Kamil Norwid;

c) Adam Mickiewicz.


72) Poeta „trzech epok” to:

a) Leopold Staff;

b) Jan Kasprowicz;

c) Bolesław Leśmian.


73) Cezurą , która dzieli Młodą Polskę na dwie fazy jest rok:

a) 1905;


b) 1900;

c) 1914.


74) Zaznacz datę zamykającą okres Młodej Polski.

a) 1902.


b) 1914.

c) 1918.
75) Jaki był stosunek Skamandra do Młodej Polski?

a) bardzo krytyczny;

b) epigoński;

c) neutralny.
76) Które z poniższych pojęć nie pasuje do programu poetyckiego Skamandra?

a) kult codzienności;

b) preferowanie języka potocznego;

c) martyrologiczność.


77) Awangardę Krakowską tworzyli następujący poeci:

a) Józef Czechowicz, Wacław Iwaniuk Józef Łobodowski;

b) Czesław Miłosz, Aleksander Rymkiewicz, Jerzy Zagórski;

c) Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Adam Ważyk, Jan Brzękowski.


78) Futuryści to następujący poeci:

a) Jerzy Jankowski, Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, Anatol Stern, Aleksander Wat;

b) Józef Wittlin, Emil Zegadłowicz;

c) Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński.


79) Czym jest groteska? Zaznacz właściwą odpowiedź.

a) rodzajem literackim;

b) gatunkiem literackim;

c) kategorią estetyczną.


80) Który z poniższych twórców nie uprawiał groteski?

a) Witold Gombrowicz;

b) Jerzy Liebert;

c) Witkacy.


81) „Miasto, masa, maszyna” to poetyckie credo:

a) Skamandra;

b) Awangardy Krakowskiej;

c) Awangardy Lubelskiej.


82) Które z poniższych haseł nie pasuje do międzywojennych wierszy Antoniego Słonimskiego?

a) racjonalizm;

b) pacyfizm;

c) romantyczność.83) Najwybitniejszy poeta religijny doby międzywojnia to:

a) Władysław Broniewski;

b) Aleksander Wat;

c) Jerzy Liebert.


84) Mianem „polskiej Safony” określamy:

a) Marię Pawlikowską - Jasnorzewską;

b) Marię Kuncewiczową;

c) Kazimierę Iłłakowiczówną.


85) Pocałunki to tytuł głosnego zbioru poetyckiego:

a) Jarosława Iwaszkiewicza;

b) Adama Ważyka;

c) Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej.


86) Jaki tytuł nosił debiutancki tomik poetycki Jarosława Iwaszkiewicza?

a) Oktostychy;

b) Wiosna i wino;

c) Mapa pogody.


87) Zaznacz nazwiska twórców, którzy nie należą do tzw. „generacji 1956”.

a) Stanisław Barańczak;

b) Miron Białoszewski;

c) Stanisław Grochowiak;

d) Edward Satchura.
88) Zaznacz nazwiska twórców, których nie zaliczamy do tzw. „pokolenia bruLionu”.

a) Jacek Podsiadło;

b) Marek Nowakowski;

c) Marcin Świetlicki;

d) Jacek Kaczmarski.
89) Jest to: „określenie wprowadzone do współczesnej krytyki polskiej przez Juliana Przybosia dla oznaczenia orientacji poetyckiej rozwijającej się po r. 1956, której przedstawiciele (m. in. T. Różewicz, Miron Białoszewski, S. Grochowiak, E. Bryll) programowo i ostentacyjnie włączyli w obręb poezji motywy brzydoty, kalectwa, choroby, śmierci, obdarzając szczególnym zainteresowaniem przedmioty i zjawiska odrażające, zniszczone, naznaczone piętnem rozkładu lub byle jakie i drugorzędne, znajdujące się w opozycji do uświęconej dziedziny tematów poetyckich.” Przytoczona definicja dotyczy:

a) parnasizmu;

b) turpizmu;

c) naturalizmu.


90) Johann Müller to bohater:

a) Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego;

b) Początku Andrzeja Szczypiorskiego;

c) Medalionów Zofii Nałkowskiej.


91) Poezję Zbigniewa Herberta określamy mianem:

a) personalizmu;

b) neoklasycyzmu;

c) dadaizmu.


92) Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego to przykład prozy:

a) antyheroicznej;

b) tryrtejskiej;

c) komicznej.


93) Lirykę Mirona Białoszewskiego określamy mianem:

a) poezji lingwistycznej;

b) poezji zaangażowanej;

c) poezji satyrycznej.


94) Autorem powieści Ósmy dzień tygodnia jest :

a) Marek Nowakowski;

b) Julian Stryjkowski;

c) Marek Hłasko.


95) Twórczość Marka Hłaski wyraźnie nawiązuje do:

a) oświecieniowego dydaktyzmu;

b) naturalizmu;

c) międzywojennej awangardy.


96) Autorem powieści Mury Hebronu jest:

a) Stanisław Lem;

b) Andrzej Stasiuk;

c) Andrzej Szczypiorski.


97) Najsłynniejszą muzyczną interpretatorką wierszy Baczyńskiego, Tuwima, Białoszewskiego jest:

a) Natalia Kukulska;

b) Ewa Demarczyk;

c) Edyta Gepert.


98) Który z poniższych pisarzy jest autorem niezwykle popularnego w okresie międzywojennym hasła reklamowego Cukier krzepi? Zaznacz właściwą odpowiedź.

a) Melchior Wańkowicz;

b) Witold Gombrowicz;

c) Stefan ¯eromski.


99) W jakim mieście toczy się akcja powieści Mała Apokalipsa?

a) w Poznaniu;

b) w Gdańsku;

c) w Warszawie.


100) Józio to główny bohater:

a) Początku;b) Ferdydurke;

c) Tanga.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna