Tlx 816 238 sggw pl fax 847-24-53Pobieranie 14.65 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.65 Kb.SGGW


tlx 816 238 sggw pl

fax 847-24-53SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska


02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel/fax: +48 22 847 12 33, 843 90 41 w. 11245

e-mail: jmw_sos@sggw.waw.pl; http://www.sggw.waw.pl/

Karta ramowego programu przedmiotu

 1. Nazwa przedmiotu Kształtowanie krajobrazu

.......................................................................................................................

Kierunek: Ochrona środowiska

Rodzaj studiów: ....inżynierskie.......................................................................

Specjalizacja: ........................................................................................................

...............................................................................................................................

Wykłady (godz.) 15

Ćwiczenia (godz.) 15

ECTS .....2............Nr przedmiotu ......................Data opracowania programu

16.01.2006
 1. Cel zajęć: celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką kształtowania (planowania) krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem i projektowaniem rozwiązań środowiskowych. Studenci po zrealizowaniu programu przedmiotu powinni być przygotowani do opracowywania programów ochrony i kształtowania krajobrazu oraz do oceny jakości studiów, planów i projektów dotyczących kształtowania krajobrazu.

 2. Tematy wykładów/ćwiczeń:

Planowanie (kształtowanie) krajobrazu – problemy i działania. Przyrodnicze i kulturowe wartości krajobrazu Polski. Krajobraz i środowisko. Formy i przyczyny degradacji krajobrazu. Ochrona krajobrazu. Planowanie i pielęgnowanie krajobrazu miast i obszarów wiejskich. Środowiskowe aspekty planowania i projektowania krajobrazu: uwarunkowania klimatyczne, hydrologiczne i biologiczne. Wybrane projekty środowiskowe.

 1. Warunki zaliczenia przedmiotu: wykazanie się znajomością problematyki kształtowania krajobrazu. Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach. Wykonanie projektu semestralnego dotyczącego kształtowania krajobrazu wybranego obszaru.

 2. Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje: identyfikowania i oceny wartości krajobrazu; określenia podstawowych zasad kształtowania krajobrazu; wykorzystywania prawa w celu ochrony i kształtowania krajobrazu; łączenia działań z zakresu gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska z kształtowaniem krajobrazu.

 3. Autor programu ramowego: dr inż. Przemysław Wolski

 4. Wydział/Katedra: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu

 5. Wymagane pomoce dydaktyczne: mapy topograficzne, mapy tematyczne, studia dotyczące gospodarki przestrzennej, plany przestrzennego zagospodarowania.

 6. Literatura:

 1. Bogdanowski J., 1976: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Ossolineum.

 2. Böhm A., 2006: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Krakowskiej. Kraków

 3. Buchwald K., Engelhardt W., 1975: Kształtowanie krajobrazu a ochrona przyrody. PWRiL. Warszawa

 4. Chwalibóg K. (red.), 2007: Krajobraz Polski i polityka. Urbanista. Warszawa

 5. Nowicki J., 2001: Kształtowanie środowiska. Architektura i urbanistyka w perspektywie przełomu stuleci. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Warszawa

 6. Wolski P., 2002: Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć. Wydawnictwo SGGW. Warszawa


Informacja o przedmiocie w języku angielskim:

 1. Subject name; Landscape planning (stewardship)

 2. Lecture topics/practices topic: Landscape planning (stewardship) – problems and operations. Natural and cultural values of landscapes of Poland. Landscape and environment. Landscape destruction – forms and reasons. Landscape protection. Lndscape planning and cultivation of urban and rural areas. Environmental aspects of landscape planning and design: climatic, hydrological and biological conditions of the landscape. Selected environmental designs.

 3. Pass conditions: After course student should be prepared to perform the following: evaluation of landscape plans and designs; creation of the programmes for development of landscape in different scales and in different aspects (cultural, climatic, hydrological, biological, etc.)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna