Treść zadanego pytaniaPobieranie 21.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.54 Kb.
Dr Monika Latos – Miłkowska, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPIA UW

OPINIA 145 DOR 2013

 1. Treść zadanego pytania

Czy Burmistrz może wyznaczyć pracownika jednostki organizacyjnej do podpisywania wniosków urlopowych, delegacji, ryczałtu samochodowego itp. dla dyrektora szkoły, przedszkola i innej jednostki organizacyjnej gminy? Czy zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu pracy - wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wyznaczyć inną osobę (pracownika jednostki organizacyjnej) do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierownika tej jednostki organizacyjnej? Problem polega na tym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie jest pracodawcą, a tylko wykonuje czynności za pracodawcę. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może wyznaczyć innej osoby to czy może to zrobić kierownik czyli organ zarządzający tą jednostką?

 1. Sentencja odpowiedzi

 • Wobec rozbieżności interpretacyjnych i braku orzecznictwa, które wyjaśniałoby tę kwestię, należy przyjąć ostrożną wykładnię. Za zasadę należy uznać osobiste wykonywanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 • W szczególności do wyłącznej kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy dokonywanie czynności prawnych nawiązujących, zmieniających lub rozwiązujących stosunek pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Tych uprawnień wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może delegować na inne pomioty.

 • Dopuszczalne wydaje się natomiast upoważnienie zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub sekretarza gminy do dokonywania czynności faktycznych z zakresu prawa pracy (np. podpisywania wniosków urlopowych, delegacji). Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 33 ust. 4 u.s,g, oraz art. 5 ust. 2 u.p.s.

 • Wątpliwości budzi natomiast możliwość powierzenia tych czynności innej wyznaczonej do tego osobie na mocy art. 31 k.p., wobec czego – do czasu wyjaśnienia tej kwestii przez orzecznictwo – bezpieczniej będzie tego nie robić. 1. Krótki opis stanu faktycznego

Pytanie dotyczy możliwości dokonywania czynności z zakresu prawa pracy (a ściślej czynności faktycznych z zakresu prawa pracy), do których wykonywania wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych upoważniony jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) przez inną wyznaczoną do tego osobę.

 1. Podstawa prawna udzielanej odpowiedzi • Art. 30 ust. 2 pkt. 5 i art. 33 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z pózn. zm, zwana dalej u.s.g.).

 • Art. 7 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008, nr 223, poz. 1458 z pózn.zm, zwana dalej u.p.s.)

 • Art. 31 k.p. 1. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 u.p.s. czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2., art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3 wykonują:

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

(…)

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa - w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego – wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt. 1 i 2;

 2. Kierownik jednostki organizacyjnej – za inne niż wymienione w pkt. 1 – 3 jednostki.

Powstaje zatem pytanie, czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) musi wykonywać te czynności osobiście, czy też może powierzyć ich wykonywanie innej osobie? Czy może to być inna wyznaczona do tego osoba, o której mowa w art. 31 k.p. czy też taka, dla której umocowanie do wykonywania tych czynności wynika z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych lub ustawy o samorządzie gminnym?

W literaturze przedmiotu w kwestii tej formułowane są rozbieżne opinie. Według jednego z prezentowanych stanowisk rozwiązanie takie (powierzenie wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy innej osobie na mocy art. 31 k.p.) jest dopuszczalne. Zdaniem A. Dubowik i Ł. Pisarczyka do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wyznaczyć, na zasadach ogólnych, inną osobę (art. 31 k.p.) np. osobę kierująca komórką kadrową. W jednostkach samorządowych może to być zwłaszcza osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza. Ustawa o pracownikach samorządowych wyraźnie przewiduje, że sekretarza gminy, powiatu albo województwa można upoważnić do wykonywania zadań w imieniu kierownika jednostki (któremu sekretarz bezpośrednio podlega), w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.1

W myśl kolejnego z prezentowanych poglądów dopuszczalne jest wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych przez zastępcę wójta lub sekretarza gminy, jednakże z istotnymi ograniczeniami, gdy chodzi o uprawnienia do dokonywania wobec nich czynności związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunku pracy.2 Zdaniem A. Szewca czynności z zakresu prawa pracy należy podzielić na czynności prawne i czynności faktyczne. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zostało zastrzeżone do kompetencji wójta (art. 30 ust. 2 pkt. 5 u.s.g.). Ma on do tego wyłączną właściwość. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zlecić co najwyżej czynności przygotowawcze w tym zakresie, czynności prawne wykonuje natomiast osobiście (wyrok WSA we Wrocławiu z 30 maja 2008 r. III SA/Wr 140/08, LEX nr 506960). Inaczej ma się rzecz, gdy chodzi o dokonywanie czynność faktycznych (np. podpisywania wniosków urlopowych, wystawienie świadectwa pracy, zastosowanie kary porządkowej itp.). Zdaniem A. Szewca nie tylko nie widać przeszkód w ich powierzeniu zastępcy wójta bądź sekretarzowi gminy, ale można wskazać przepisy, które dają po temu podstawę prawną. W odniesieniu do sekretarza gminy oprócz art. 33 ust 4 u.s.g. wskazać należy jeszcze art. 5 ust. 4 u.p.s. mówiący, iż kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi”. Wykonywanie wobec kierowników gminnych jednostek czynności faktycznych bez wątpienia mieści się w granicach zapewnienia właściwej organizacji pracy i realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.3

W myśl odmiennego stanowiska w przypadku pracowników samorządowych nie ma miejsca na swobodny wybór osoby wyznaczonej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, gdyż osoby te są wprost określone w ustawie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec swojego zastępcy, a także sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Analogiczne uprawnienia z zakresu prawa pracy wójt (burmistrz, prezydent miasta) posiada również w odniesieniu do pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w art. 7 pkt. 1 i 2 u.p.s. Wiąże się to z ogólną konstrukcją zwierzchnictwa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako kierownika urzędu gminy (miasta) nad wszystkim pracownikami urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zawartą w art. 33 ust. 5 usg. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych należy do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W związku z powyższym prezentowane jest stanowisko, iż wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić pracowników urzędu (lub inną osobę) jedynie do przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prawa pracy, jednakże ponieważ są one podejmowane w jego imieniu, wszelkie dokumenty podpisuje on sam.4 Nie można zatem upoważnić pracownika urzędu do dokonywania tych czynności za wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w charakterze innej wyznaczonej do tego osoby (art. 31 k.p.). W szczególności nie znajduje w tej sytuacji zastosowania art. 33 ust. 4 usg., zezwalający na powierzenie wykonywania określonych zadań gminy w imieniu wójta zastępcy lub sekretarzowi gminy. Zadania te są bowiem ustawowymi zadaniami samego wójta, a nie gminy, o których mowa w art. 33 ust. 4. Nie będą zatem upoważnieni do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy również zastępca lub sekretarz gminy.Wobec rozbieżności interpretacyjnych i braku orzecznictwa, które wyjaśniałoby tę kwestię, należy przyjąć ostrożną wykładnię. Za zasadę należy uznać osobiste wykonywanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W szczególności do wyłącznej kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy dokonywanie czynności prawnych nawiązujących, zmieniających lub rozwiązujących stosunek pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Tych uprawnień wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może delegować na inne pomioty. Dopuszczalne wydaje się natomiast upoważnienie zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub sekretarza gminy do dokonywania czynności faktycznych z zakresu prawa pracy. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 33 ust. 4 u.s.g, oraz art. 5 ust. 2 u.p.s. Wątpliwości budzi natomiast możliwość powierzenia tych czynności innej wyznaczonej do tego osobie na mocy art. 31 k.p., wobec czego – do czasu wyjaśnienia tej kwestii przez orzecznictwo – bezpieczniej będzie tego nie robić.

 1. Wykaz wykorzystanej literatury

 • A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011;

 • P. Groński, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010;

 • A. Szewc, Czynności z zakresu prawa pracy, www.wspólnota.org.pl.

 • A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006.

Niniejsza porada prawna nie jest oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Udzielane porady prawne nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych, jako dowód na poparcie stanowiska stron, posiadają bowiem walor doradczo-informacyjny.

1 A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 103.

2 A. Szewc, Czynności z zakresu prawa pracy, www.wspolnota.org.pl

3 Tamże.

4 P. Groński, Ustawa o pracownikach samorządowych,. Komentarz, Warszawa 2010, s. 77.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna