U art. 1 Z dniem 31 grudnia 2015 r likwiduje się Agencję Nieruchomości Rolnych. ArPobieranie 55.23 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar55.23 Kb.
USTAWA

z dnia ………………………..

o Funduszu Poręczeń, likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(Dz. U...)Art. 1 Z dniem 31 grudnia 2015 r. likwiduje się Agencję Nieruchomości Rolnych.

Art. 2  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ustali, w drodze zarządzenia, przeznaczenie mienia będącego w posiadaniu Agencji, z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów o finansach publicznych.
Art.  3 1. Zadania Agencji przejmuje z dniem 1 stycznia 2016 r. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w drodze rozporządzenia reguluje realizację zadań, o których mowa w ust. 1Art.  4 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje likwidatora Agencji i nadzoruje jego działalność.

2. Likwidator sporządza bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2015 r. 3. Likwidator przejmuje kompetencje organów Agencji .Art. 5. 1. Minister w drodze rozporządzenia powołuje Fundusz Poręczeń, zwany dalej Funduszem.

2. Nieruchomości niesprzedane przez Agencję Nieruchomości Rolnych do dnia 31 grudnia 2015 r. nieodpłatnie przekazuje się do Funduszu.

3. Do zadań Funduszu należy w szczególności:

1) udzielanie rolnikom poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów,

2) udzielanie rolnikom, będącym w trudniej sytuacji materialnej pomocy finansowej

3) umożliwienie rolnikom uzyskania dożywotniej renty rolniczej w ramach odwróconej hipoteki

4. Zarządzanie Funduszem Poręczeń należy do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółową organizację Funduszu Poręczeń oraz tryb i zasady realizacji zadań, o którym mowa w ust. 1.

2) tryb przekazywania przez Agencję nieruchomości Funduszowi Poręczeń.


Art. 6. 1. Nieruchomości niewykorzystane przez Fundusz Poręczeń do realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 mogą stanowić przedmiot aportu do spółki tworzonej przez Skarb Państwa z osobami trzecimi, w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego, kulturalnego i infrastrukturalnego danego regionu.

2. Szczegółowe zasady i tryb przekazywania nieruchomości jako aportu do spółek, tryb wyboru kontrahentów oraz zasady działania spółek reguluje w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw rolnictwa.

3. Nieruchomości Funduszu niewykorzystane do realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 ani niewykorzystane jako aport do spółki, o której mowa w ust. 1 przekazuje się nieodpłatnie gminie na cele rozwoju infrastrukturalnego.

Art. 7 W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:


 1. W art. 20c ust. 1 pkt 1 uchyla się ppkt c

 2. Art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24 1.  Do dnia 31 grudnia 2015 r. Agencja dokonuje sprzedaży wszystkich należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości na zasadach określonych w rozdziale 6, z wyłączeniem nieruchomości, których stan faktyczny lub prawny uniemożliwia dokonanie sprzedaży w tym terminie lub nieruchomości podlegających wyłączeniu na mocy odrębnych przepisów.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia grunty nie podlegające sprzedaży, ze względu na przeznaczenie ich na celu publiczne.” 1. W art. 26a uchyla się ust. 4.
 1. Art. 27 otrzymuje brzmienie:

„ Art. 27.  1. Sprzedaż nieruchomości Zasobu prowadzi Agencja.
2. Sprzedaży podlegają również nieruchomości Zasobu obciążone prawami osób trzecich, w szczególności będące przedmiotem dzierżawy lub trwałego zarządu.”


 1. Art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1.  Agencja ogłasza dwa razy w roku, w ostatnim dniu roboczym października i marca wykaz wszystkich nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie niż przetarg.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości według danych z ewidencji gruntów;

2) rodzaj użytków i ich klasy;

3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;

4) opis budynków i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży;

5) cenę nieruchomości określoną na podstawie art. 30;

6) przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - w ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla nieruchomości.


3. Informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza równowartość dziesięciu tysięcy kwintali żyta, ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym, Agencja ogłasza w prasie o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłosi w drodze rozporządzenia minimalną ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w danym roku, uwzględniając przy tym proporcjonalny w skali kraju podział nieruchomości należących do Zasobu.”


 1. Art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Po ogłoszeniu wykazu, o którym mowa w art. 28 ust. 1, Agencja rozpoczyna sprzedaż nieruchomości w nim ujętych na wniosek o dokonanie sprzedaży.
 2. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wniosku o dokonanie sprzedaży nieruchomości ogłoszonych w wykazie, o którym mowa 28, Agencja wszczyna postępowanie przetargowe.
3. W pierwszej kolejności prawo do złożenia wniosku o dokonanie sprzedaży i udziału w przetargu przysługuje rolnikom indywidualnym w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzającym powiększyć powierzchnię prowadzonego gospodarstwa rodzinnego do łącznej wielkości niezbędnej dla zapewnienia rentowności prowadzonej działalności rolniczej w danym województwie.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze rozporządzenia ustali zasady wyliczania wielkości gospodarstwa rodzinnego niezbędnej dla zapewnienia rentowności prowadzenia działalności rolniczej w danym województwie.


5. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 28, nie zostanie złożony wniosek o dokonanie sprzedaży przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 bądź też przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, w pierwszej kolejności prawo do złożenia wniosku o dokonanie sprzedaży i udziału w przetargu przysługuje rolnikom składającym deklarację specjalizacji w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej na okres 10 lat.
6. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia wykazu, o którym mowa w art. 28, nie zostanie złożony wniosek o dokonanie sprzedaży przez podmiot, o którym mowa w ust. 5 bądź też przetarg niezostanie rozstrzygnięty, prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości przysługuje pozostałym rolnikom.

7. Nieruchomości należące do Zasobu, które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie zostaną sprzedane uprawnionym osobom, Agencja przekazuje nieodpłatnie na Fundusz Poręczeń, o którym mowa w art. 5 ustawy o Funduszu Poręczeń, likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

8. Agencja oddala wnioski o dokonanie sprzedaży pochodzące od innych osób niż określone w tym przepisie, dotyczące nieruchomości objętych ogłoszonym wykazem, o którym mowa w art. 28.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w ust. 1.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o dokonanie sprzedaży.”

5) Po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:


„Art. 29a Wnioskodawca, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5 wraz z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości dołącza deklaracje o specjalizacji, zawierającą wskazanie przedmiotu specjalizacji oraz planowany okres, nie krótszy niż 10 lat.”


 1. Art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30.  Minister w drodze rozporządzenie ustali sposób wyliczania ceny za nieruchomość należącą do Zasobu, tak aby jej wysokość uwzględniała konieczność zapewnienia nabywcom rentowności prowadzonego gospodarstwa rolnego, możliwość uiszczania rat, utrzymanie rodzinny oraz modernizację prowadzonej działalności.”


 1. Art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31.  1. Agencja rozkłada spłatę ceny na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 30 lat.
2. Przy rozłożeniu spłaty pozostałej należności na roczne lub półroczne raty Agencja stosuje oprocentowanie, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1%.
3. Nabywca, o którym mowa w art. 29 ust. 5 utrzymujący przez 10 lat specjalizację oraz terminowo uiszczający raty, nabywa prawo do umorzenia zaległych rat o 50%.
4. Nabywca, o którym mowa w art. 29 ust. 3 przez 10 lat terminowo uiszczający raty, nabywa prawo do umorzenia zaległych rat o 50%.
5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty, jakie nabywca nieruchomości składa w celu ustalenia, czy jego sytuacja pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności,

2) szczegółowe warunki rozkładania spłaty należności na raty,

3) wysokość oprocentowania należności, której spłata została rozłożona na raty

- mając na względzie należyte zabezpieczenie spłaty należności rozłożonej na roczne lub półroczne raty.”


 1. Uchyla się art. 32-40.


Art. 8 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Agencja Nieruchomości Rolnych nie przedłuża umów dotyczących odpłatnego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w szczególności umów najmu i trwałego zarządu).

2. Do umów zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.


Art. 9 Z dniem 1 stycznia 2016 r. traci moc ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.).
Art. 10 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

 1. Uwagi ogólne

Głównym celem niniejszej ustawy jest likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych. Ze względu na szeroki zakres kompetencji wspomnianej agencji, proces ten wymaga rozłożenia w czasie na okres trzech lat. W tym czasie nieruchomości należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zarządzanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych podlegałyby obowiązkowej procedurze sprzedaży, w której uprzywilejowani byliby rolnicy indywidualni, zamierzający powiększyć powierzchnie posiadanych gruntów do wielkości umożliwiającej uzyskanie rentowności prowadzonego gospodarstwa oraz rolnicy zamierzający dokonać specjalizacji prowadzonej działalności. Nieruchomości, które ze względu na brak kupujących lub ze względu na wady praktyczne lub faktyczne nie uległyby sprzedaży do 31 grudnia 2015 r. zostałyby przekazane nieodpłatnie na rzecz nowo utworzonego Funduszu Poręczeń. Do zadań wspomnianego funduszu należałoby przede wszystkim udzielenia poręczeń i gwarancji rolnikom ubiegającym się o udzielenie kredytu na modernizację prowadzonych gospodarstw, a także inne funkcje wspierające prowadzenie działalności rolniczej. Wraz z zakończeniem procesu sprzedaży nieruchomości zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, do dnia 31 grudnia 2015 r. również sama agencja zakończy swoją działalność. 1 stycznia 2016 r. jej kompetencje zostaną przekazane Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

 1. Agencja Nieruchomości Rolnych

Podstawowym celem Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) jest gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przede wszystkim w drodze ich sprzedaży. Jednakże agencja przede wszystkim oddaje państwowe grunty w dzierżawę. Na koniec 2011 r. prawie 2000 tys. hektarów ziemi pozostawało w zasobie Skarbu Państwa, z czego prawie 1500 tys. ha było w dzierżawie. Wskutek takiej polityki, dzierżawcy płacą agencji czynsz, nie uzyskując przy tym prawa własności za dzierżawione grunty, które ciągle pozostają w zarządzie ANR. Następstwem tego procesu jest to, iż ciągle istnieje cel działalności agencji, która jest niejako „opłacana” przez dzierżawców. Ponadto nie może dojść do zasadniczej zmiany skostniałej struktury własnościowej na polskiej wsi, a utrwaleniu ulega sytuacja, w której przeważająca część areału gruntów rolnych w Polsce należy do państwa. Z tych powodów konieczne jest rozpoczęcie na szeroką skalę procesu sprzedaży nieruchomości należących do Zasobu Rolnego Skarbu Państwa. W ten sposób rolnicy zyskają grunty niezbędne dla zapewnienia rentowności prowadzonej działalności oraz odpadnie potrzeba dalszego funkcjonowania ANR.

Agencja Nieruchomości Rolnych przez okres swojego istnienia zmieniła się w stale rosnącą zbiurokratyzowaną instytucję, posiadającą 10 oddziałów terenowych, zatrudniającą ok. 1000 pracowników oraz dysponującą ponad 2 mld zł rocznego budżetu.

Wieloletnia praktyka zmieniających się ekip rządzących pokazała wyraźnie, że agencje państwowe, takie jak Agencja Nieruchomości Rolnych, w istocie traktowane są jako „łup polityczny”, służący jako swoisty rezerwuar miejsc pracy dla działaczy partyjnych. Ten ponury obraz uwypukliła wyraźnie w szczególności nagłośniona medialnie tzw. afera taśmowa PSL-u, obrazująca wszechobecny nepotyzm i kumoterstwo w obsadzaniu stanowisk kierowniczych w agencjach rolniczych.

Z tych względów projekt ustawy zakłada, iż po okresie trzyletnim okresie przejściowym, Agencja Nieruchomości zostanie zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2015 r. Z dniem 1 stycznia 2016 r. jej kompetencje przejdą na Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W tej samej dacie straci moc ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.).

Likwidacja ANR spowoduje spore oszczędności budżetowe, związane z brakiem konieczności utrzymania obecnego aparatu biurokratycznego, a także uprości procedury związane z przekształceniami własnościowymi na polskiej wsi. Ze względu jednak na dotychczasowy zakres obowiązków ANR, proces jej likwidacji musi być rozciągnięty w czasie na trzy lata.


 1. Sprzedaż nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zasady sprzedaży

W związku z koniecznością przeprowadzenie obowiązkowej sprzedaży nieruchomości przez ANR, konieczna będzie nowelizacja ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.).

Przez okres trzy letni okres przejściowy, ANR będzie obowiązana do dokonania sprzedaży nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym celu dwa razy w roku- w ostatnim dniu roboczym marca i października, ogłaszać będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wspomniane terminy dopasowane są do kalendarza prac rolniczych, tak aby nie kolidowały z okresem żniw. Projekt ustawy zakłada, iż Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w drodze rozporządzenia, ustalać będzie minimalną ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w danym roku, uwzględniając przy tym proporcjonalny w skali kraju podział nieruchomości należących do Zasobu. Sprzedaży podlegają również nieruchomości Zasobu obciążone prawami osób trzecich, w szczególności będące przedmiotem dzierżawy lub trwałego zarządu. Z wprowadzonego obowiązku sprzedaży wyłączone będą natomiast nieruchomości, których stan faktyczny (np. położenia lub klasyfikacja gleb) lub prawny (niewyjaśniona sytuacja prawna) uniemożliwia terminowe dokonanie sprzedaży w tym terminie lub nieruchomości podlegających wyłączeniu na mocy odrębnych przepisów. Ponadto Minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie mógł w drodze rozporządzenia wskazać grunty nie podlegające sprzedaży, ze względu na przeznaczenie ich na celu publiczne, np. związane z obronnością państwa. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wnioski o dokonanie sprzedaży, agencja będzie obowiązana wszcząć postępowania przetargowe, którego szczegółowe zasady oraz tryb zostaną ustanowione w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Z dniem wejścia w życie ustawy Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła przedłużyć umów dotyczących odpłatnego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w szczególności umów najmu i trwałego zarządu). Natomiast do umów zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.Preferencje

Podstawowym problemem polskiego rolnictwa jest ciągle mała powierzchnia prowadzonych gospodarstwa rolnych oraz niski poziom specjalizacji. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku wyniosła 10,36 ha. W niektórych województwach była nawet mniejsza- w województwie świętokrzyskim- 5,49 ha, w podkarpackim- 4,54 ha, a w małopolskim jedynie 3,86 ha. Tymczasem specjaliści przewidują, iż poziom rentowności zapewnia gospodarstwo rolne o średniej wielkości co najmniej 50 ha.

W związku z tym projekt ustawy zakłada, iż w pierwszej kolejności prawo do złożenia wniosku o dokonanie sprzedaży i udziału w przetargu przysługiwać będzie rolnikom indywidualnym w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzającym powiększyć powierzchnię prowadzonego gospodarstwa rodzinnego do łącznej wielkości niezbędnej dla zapewnienia rentowności prowadzonej działalności rolniczej w danym województwie. Zasady wyliczania wielkości gospodarstwa rodzinnego niezbędnej dla zapewnienia rentowności prowadzenia działalności rolniczej w danym województwie ustalane będą w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zalecić można w tym miejscu zastosowanie tzw. metody dochodowej szacowania powierzchni gospodarstwa rolnego, zakładającej obliczanie minimalnej powierzchni rentownego gospodarstwa rodzinnego, jak i innych podmiotów prawnych działających w rolnictwie w hektarach użytków rolnych, jako funkcję oczekiwanych dochodów rolnika, która jest ilorazem kosztów stałych i wynagrodzenia rolnika za pracę przez różnicę przychodów ze sprzedaży produktów i towarów w złotych na jeden hektar użytków rolnych, i kosztów zmiennych wyrażonych w złotych na jeden hektar użytków rolnych.

Kolejną grupą rolników, których preferuje projekt ustawy tworzą rolnicy zamierzający dokonać specjalizacji prowadzonej działalności rolniczej. Specjalizacja jest jednym z głównych czynników modernizujących rolnictwo, zapewniający wyższe przychody z prowadzonego gospodarstwa w porównaniu z gospodarstwami o mieszanej działalności, które ciągle stanowią w Polsce większość. Mianowicie zgodnie z projektem, w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu na korzyść rolników indywidualnych, w pierwszej kolejności prawo do złożenia wniosku o dokonanie sprzedaży i udziału w przetargu przysługiwać będzie rolnikom składającym deklarację specjalizacji w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej na okres 10 lat. Deklaracja specjalizacji i jej realizacja podlegać będzie osobnej kontroli, prowadzonej na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Natomiast, jeżeli do kupna danej nieruchomości nie będzie również chętnych rolników deklarujących specjalizację, prawo do jej nabycia przejdzie na pozostałych rolników. Nieruchomości należące do Zasobu, które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie zostaną sprzedane uprawnionym osobom, agencja przekaże nieodpłatnie na Fundusz Poręczeń.

Ze względu na to, iż wielu rolników znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej, uniemożliwiającej jednorazową zapłatę ceny nieruchomości, projekt ustawy przewiduje rozłożenie przez agencję spłaty ceny na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 30 lat. Również sam sposób wyliczania ceny za nieruchomość należącą do Zasobu, który ustalany będzie w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, będzie tak formowany, aby jej wysokość uwzględniała konieczność zapewnienia nabywcom rentowności prowadzonego gospodarstwa rolnego, możliwość uiszczania rat, utrzymanie rodzinny oraz modernizację prowadzonej działalności. Projekt ustawy przewiduje ponadto ulgi w spłacie ceny przez rolników indywidualnych (pod warunkiem terminowego uiszczania rat przez okres 10 lat) oraz rolników deklarujących specjalizację (pod warunkiem utrzymywania przez 10 lat specjalizacji oraz terminowego uiszczania rat), którzy mogą nabyć prawo do umorzenia zaległych rat o 50%. W ten sposób dodatkowo motywuje się wspomnianych nabywców do należytego spłacania rat.

Przyjęte w projekcie ustawy założenia przyśpieszą znacznie proces przekształceń własnościowych na wsi oraz przyczynią się znacząco do rozwoju modernizacji gospodarstw rolnych. Szczególne znaczenie mają preferencje dla rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne, którzy stanowią zdecydowaną większość wśród działających w rolnictwie podmiotów, a którzy do tej pory nie mieli możliwości korzystania z wielu efektywnych środków wspierających prowadzoną działalność. Wprowadzona przez projekt ustawy realna szansa zwiększenia przez wspomnianą grupę rolników, na sprzyjających warunkach, areału posiadanych gruntów rolnych, w skali kraju z pewnością przyczyni się do wzrostu ogólnego poziomu rentowności gospodarstw rolnych, tym samym pozytywnie wpłynie na całą polską gospodarkę. 1. Fundusz Poręczeń

Projekt ustawy zakłada powołanie przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, Funduszu Poręczeń. Zgodnie z projektem nieruchomości niesprzedane przez ANR do 31 grudnia 2015 r. zostaną nieodpłatnie przekazane do funduszu. Na rzecz funduszu przekazane zostałyby również grunty, które nie mogły zostać sprzedane przez ANR, ani nie są dzierżawione, ze względu na niską przydatność rolniczą (np. niekorzystne z punktu rolniczego położenie, klasyfikacja gleby itp.). Według danych agencji, aktualnie takich gruntów jest ok. 300 ha. Pomimo nieprzydatności do działalności rolniczej stanowią one określoną wartość materialną, która obecnie nie podlega w ogóle zagospodarowaniu. W oparciu o tak stworzoną bazę majątkową, fundusz zajmowałby się określonymi działaniami wspierającymi rolników, przede wszystkim udzielałby rolnikom poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów. Z kolei rolnikom, będącym w trudniej sytuacji materialnej udzielałby pomocy finansowej, a także umożliwiałby uzyskanie przez nich dożywotniej renty rolniczej w ramach odwróconej hipoteki.

W ten sposób rolnicy otrzymaliby realne wsparcie finansowe, umożliwiające uzyskanie kredytów bankowych na modernizację prowadzonej działalności, a zatem zwiększające przepływy pieniężne na polskiej wsi. Wsparcie tego rodzaju jest szczególnie istotne w realiach obecnego kryzysu finansowego, który powoduje zwiększenie restrykcji bankowych w uzyskaniu kredytu. Ze względu na niższy poziom zabezpieczeń społecznych ludności wiejskiej, pozytywnym rozwiązaniem będzie również wprowadzenie możliwości uzyskania przez rolników dożywotniej renty rolniczej w ramach odwróconej hipoteki, jako formy dodatkowego wsparcia dla rolników w wieku emerytalnym.

Projekt zakłada także, iż nieruchomości niewykorzystane przez Fundusz Poręczeń do realizacji ustawowych zadań, będą mogły stanowić przedmiot aportu do spółki tworzonej przez Skarb Państwa z osobami trzecimi, w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego, kulturalnego i infrastrukturalnego danego regionu. W ten sposób nieruchomości pozostające w zarządzie funduszu, mogą zostać efektywnie wykorzystane do celów nierolniczych, skutkujących rozwojem gospodarczym danego rozwoju. Jednocześnie rozwiązanie takie stwarza możliwość wykorzystania kreatywności i innowacyjności potencjalnych wspólników spółki, dla dobra regionalnej społeczności. Szczegółowe zasady i tryb przekazywania nieruchomości jako aportu do spółek, tryb wyboru kontrahentów oraz zasady działania spółek ustali w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Natomiast nieruchomości niewykorzystane również w omówionym celu, zostaną przekazane nieodpłatnie gminie na cele rozwoju infrastrukturalnego.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i wejście w życie proponowanych w nim regulacji nie spowoduje skutków dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna