Uchwa ł a nr 74/1022/01 zarządu miasta gdańska z dnia 12 grudnia 2001r w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Gdańska z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt, za okres od 01. 07. 2001r do 31. 12Pobieranie 12.04 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar12.04 Kb.
U C H W A Ł A NR 74/1022/01

ZARZĄDU MIASTA GDAŃSKA

z dnia 12 grudnia 2001r

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Gdańska z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt , za okres od 01.07.2001r do 31. 12.2001r. należnego od „AUTO-COMPLEX” Jacek Hryhorowicz Gdańsk ul. Starogardzka 2

Na podstawie § 1 i § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/1126/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001r w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pienieżnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.Zarząd Miasta Gdańska uchwala co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się umorzenia wierzytelności przysługującej Gminie Miasta

Gdańska z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od 01.07.2001r do31.12.2001r w wysokości :

należności główne - 2.603,45 zł wraz z odsetkami

od dłużnika ‘AUTO-COMPLEX” Jacek Hryhorowicz Gdańsk ul.

Starogardzka 2

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący

Zarzadu Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta


U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 2 / obr.303s cz. dz. nr 881/6 / stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Na przedmiotowej nieruchomości zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 05.04.1971r Nr AB.III-60300-229-71 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury został wybudowany warsztat samochodowy, którego nakłady stanowią własność P. Jacka Hryhorowicza.

Umowa dzierżawy zawarta jest do 31.12.2001r..

W dniu 9 lipca 2001r warsztat samochodowy został zniszczony przez powódż.

Na teren placu warsztatowego zostały naniesione duże ilości piasku , mułu i szlamu, a wjazd na teren warsztatu samochodowego został zburzony przez służby miejskie w celu łatwiejszego przepływu fali powodziowej.

W związku z zaistniałą sytuacją P. Jacek Hryhorowicz z dniem 31 lipca 2001r zawiesił działalność gospodarczą i zwrócił się prośbą o umorzenie zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość..

Mając powyższe na uwadze oraz udokumentowaną trudną sytuację materialną P. Jacka Hryhorowicza, który posiada zaświadczenie nr 1135 potwierdzające o zaistniałej powodzi oraz o zalaniu terenu w/w warsztatu samochodowego zasadnym jest podjecie uchwały o umorzeniu zaległości powstałych z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 2 za okres od 01.07.2001r do 31.12.2001r

Wnioskodawca:

Radca Prawny:U Z A S A D N I E N I E
Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 16 Obr. 112 dz. nr 63 stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Na podstawie zawartej umowy dzierzawy oraz decyzji o udzieleniu pozwoleniu na budowę z dnia 14 stycznia 1981r Nr Gp-III-8381-9-80/N o lokalizacji tymczasowej został pobudowany pawilon handlowy o pow. 81 m2 w którym prowadzi działalność gospodarczą. Pani Bogusława Skrzypek

Umowa dzierżawy zawarta jest do 31 grudnia 2001r.

Pani Bogusława Skrzypek zam. Gdańsk ul. Zamiejska 1/1 zwróciła się z prośbą o umorzenie czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość uzasadniając ją sytuacją materialną oraz tym ,że . w dniu 9 lipca 2001r podczas powodzi fundamenty pawilonu handlowego zostały podmyte co potwierdza zaświadczenie nr 935 wydane przez Wydział Mieszkalnictwa tut. Urzędu..

W związku z zaistniałym zdarzeniem losowym oraz trudną sytuacją materialną zasadnym jest podjęcie uchwały o umorzeniu opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od 01.10.2001r do 31.12.2001r. .

Wnioskodawca:Radca Prawny:


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna