Uchwała nr 105/xxiv/2008 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 listopada 2008r w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny na lata 2008-2015”Pobieranie 220.71 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar220.71 Kb.
  1   2   3   4
Uchwała nr 105/XXIV/2008

Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny na lata 2008-2015”

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny 2008-2015” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowiec Kościelny.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wałkuski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 105/XXIV/2008

Rady Gminy Lipowiec Kościelny,

z dnia 19 listopada 2008r

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Lipowiec Kościelny

NA LATA 2008 - 2015


LIPOWIEC KOŚCIELNY 2008r.
SPIS TREŚCI:


 1. Wstęp…………………………………………………………………………………………..s. 3

 2. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny .………………...s. 3

 3. Charakterystyka miejscowości…………………………………………………………………s. 3

- Rys historyczny

- Charakterystyka miejscowości

a. położenie i obszar gminy……………………………………………………………………s. 6

b. walory krajoznawcze ……………………………………………………………………….s. 7 1. Środowisko kulturowe Gminy Lipowiec Kościelny…………………………………………..s.10

 2. Gospodarka Lipowca Kościelnego……………………………………………………………s. 12

 3. Infrastruktura techniczna………………………………………………………………………s. 13

 4. Analiza SWOT miejscowości Lipowiec Kościelny …………………………………………..s. 15

- silne strony……………………………………………………………………………………s.15

- słabe strony……………………………………………………………………………………s.16

- szanse………………………………………………………………………………………….s.16

- zagrożenia……………………………………………………………………………………..s.16 1. Wizja rozwoju miejscowości Lipowiec Kościelny ……………………………………………s.17

 2. Planowane kierunki rozwoju wsi……………………………………………………………….s.17

 3. Planowanie krótkoterminowe RPO WM na lata 2007-2013……………………………………..s.18

  1. Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia…………………………………………… ….s.19

  2. Harmonogram przedsięwzięcia…………………………………………………………s.19

 4. Planowanie krótkoterminowe PROW na lata 2007-2013……………………………………..s.20

 1. Remont remizy OSP w Lipowcu Kościelnym…………………………………………………s. 20

  1. Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia…………………………………………… ….s.20

  2. Harmonogram przedsięwzięcia…………………………………………………………s.21

 2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym……………s. 21

  1. Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia…………………………………………………s. 21

  2. Harmonogram przedsięwzięcia…………………………………………………………s. 22

 1. Planowanie długoterminowe (projekty i działania inwestycyjne na terenie miejscowości Lipowiec Kościelny).………………………………………………………………………………………s.23

 2. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy…………………s.24

 3. Plan finansowy na lata 2008-2015……………………………………………………………….s.25

 4. System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny ………………………..s.25

a. system monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny …………………s.26

WSTĘP


Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości obejmuje swoim zakresem obszar wsi Lipowiec Kościelny oraz Gminy Lipowiec Kościelny i dotyczy okresu lat 2007-2015. Opiera się on na Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lipowiec Kościelny opracowanej na lata 2002-2015 a także na Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowiec Kościelny na lata 2008-2015. Jest zgodny ze Strategią Rozwoju Powiatu Mławskiego, Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r. oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Zakres działań zawartych w Planie Odnowy Miejscowości jest spójny z kierunkami rozwoju społeczno gospodarczego kraju.

W celu odnowy wsi Lipowiec Kościelny, jej mieszkańcy oraz władze samorządowe wytyczyły i podjęły się realizacji zadań sprzyjających ochronie środowiska, aktywizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podnoszących konkurencyjność lokalnego otoczenia. Tym samym miejscowość ma duże szanse stać się terenem bardziej atrakcyjnym pod względem gospodarczym, społecznym, ale przede wszystkim kulturalnym. Władze samorządowe wraz z mieszkańcami Lipowca Kościelnego określiły wizję przyszłego stanu miejscowości, do którego będzie się dążyć, i który umożliwi realizację interesów potrzeb mieszkańców. Jest to jeden z najważniejszych elementów odnowy wsi.1. Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny
Obszar: Gmina Lipowiec Kościelny

Miejscowość: LIPOWIEC KOŚCIELNY

Czas: lata 2008– 2015 1. Charakterystyka miejscowości


Rys historyczny
Wzmianki o miejscowości Lipowiec Kościelny pojawiają się w niewielu dokumentach. Jednakże na podstawie tych nielicznych wzmianek można wnioskować, iż powstała ona na przełomie XIV i XV wieku. Po raz pierwszy Lipowiec Kościelny wzmiankowany jest w dokumencie z 1413 i 1435 roku. Dobrze znany był w pierwszej połowie XVI wieku. W tym czasie należał do Ciołków. Stanisław Ciołek był pisarzem królewskim i kanonikiem płockim.


Herb Ciołków

W wieku XVIII wieś posiedli Mostowscy, na początku XIX w. Krasińscy a później Podczascy.

We wsi zachował się późnobarokowy kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja zbudowany w 1711 roku, przebudowany w XIX w. W kościele wmurowana jest tablica erekcyjna z 1532 roku pochodząca z poprzedniego kościoła. Parafia ufundowana w drugiej połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1449 r. W 1532 r. Stanisław Ciołek, proboszcza i właściciela dóbr ufundowany kościół przez. 1598 r. wzmiankowany drewniany kościół o murowanej zakrystii. Zapewne kolejny kościół drewniany z 1711 roku, konsekrowany w 1763 roku. 1775-1776 wzmiankowany kościół drewniany, z murowanymi zakrystią i skarbcem.Obecny kościół wzniesiony w 1805 r. staraniem ks. A. Folksdorfa, konsekrowany przed 1809 rokiem przez Onufrego Kajetana Szembeka, biskupa płockiego.

Gruntownie remontowany w 1859, 1899-1901 oraz 1949 i 1954 (wówczas przeróbka łuku tęczowego w stylu pseudobarokowym). Późnobarokowy, orientowany, murowany z cegły, otynkowany, z wyjątkiem cokołu, pilastrów, belkowania i obramień szczytów. Jednonawowy,


z węższym prezbiterium zamkniętym prosto, przy którym od południa znajduje się prostokątna dobudówka mieszcząca zakrystię, przy nawie od północy - kruchta.  Wewnątrz stropy płaskie
z fasetkami. Okna zamknięte półkoliście, przerabiane. Chór muzyczny drewniany, wsparty na dwóch słupach. Zewnątrz elewacje rozczłonkowane pilastrami w typie toskańskim. Fasada trójosiowa ze szczytem dzielonym pilastrami ujętym uskokowymi spływami wolutowymi, wspartym na cokole i zwieńczonym odcinkowym naczółkiem; wschodni szczyt prezbiterium ze spływami, z dwiema półkoliście zamkniętymi wnękami i okulusem, zwieńczony odcinkowym naczółkiem; szczyty przybudówek analogiczne. Dach dwuspadowy, kryty blachą.
Dodatkowo w otoczeniu kościoła znajdują się:
Późnoklasycystczna dzwonnica z 1877 roku
Murowana z cegły, otynkowana, czworoboczna.
O dwóch kondygnacjach rozdzielonych gzymsem kordonowym.
Od południa późniejsza przybudówka.
Dach czterospadowy przechodzący w piramidę, kryty blachą.

Figury: Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej
Figura Jezusa Miłosiernego ( z 1917 roku ) znajduje się na północno-wschodniej części cmentarza kościelnego.
Figura Matki Najświętszej ( z 1913 roku ) znajduje się na południowo-zachodniej części cmentarza kościelnego.

Nagrobek Adama Kosińskiego (zm. 1838 r.)
Adam Kosiński - pułkownik byłych wojsk polskich, dziedzic Lipowca.
Nagrobek znajduje się przy północnej ścianie kościoła.
Klasycystyczny, z rozetami i palmetami oraz uszkodzonym herbem Rawa ( Kosińskich )
w zwieńczeniu.

Ogrodzenie cmentarza kościelnego z pierwszej połowy XIX wieku

Murowane z ciemnoczerwonej cegły na kamiennej podmurówce, otynkowane.


Rozczłonkowane wnękami zamkniętymi odcinkowo, nakryte daszkiem ceglanym.
Metalowe wrota bramy - wykonał kowal Siedliński z Turzy Wielkiej w pierwszej połowie XIX w.

Plebania z przełomu XIX i XX wieku w Lipowcu Kościelnym
Murowana z czerwonej cegły na kamiennej podmurówce.
Boniowana i otynkowana. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.
Funkcjonowała jeszcze w latach 70-tych.

W czasie powstania styczniowego w Lipowcu Kościelnym miały miejsce liczne potyczki, które upamiętnia na cmentarzu głaz wystawiony w 1935 roku na grobie powstańców poległych w okolicy Kęczewa w 1864 r. W latach II wojny światowej działały tu oddziały batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.

Lipowiec Kościelny był (i nadal jest) położony przy ważnym szlaku handlowym wiodącym z Mławy do Żuromina i dalej na zachód, dlatego w/w miejscowość i okoliczne wsie były miejscem wielu ważnych wydarzeń politycznych.

Należałoby tu wspomnieć przede wszystkim, iż na początku 1939 roku na terenie dzisiejszej gminy Lipowiec Kościelny toczyły się walki w ramach bitwy o Mławę. W czasie okupacji hitlerowskiej na tych terenach (wówczas gmina Turza Mała) rozwinął się na dość szeroką skalę ruch oporu. Przez teren gminy przechodziły ważne linie łączności Batalionów Chłopskich, punkty kontaktowe znajdowały się w Lipowcu i Niegocinie. Ponadto w gminie działał Ludowy Związek Kobiet, do którego należały kobiety ze wszystkich okolicznych wsi.Charakterystyka miejscowości - aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu (profil środowiskowy).
Obecnie Lipowiec Kościelny to wieś licząca 873 mieszkańców (oczywiście liczba ta cały czas się zmienia). Miejscowość jest oddalona o 15 km od Mławy. Położona w pięknej okolicy wzgórz kemowych. Wokół wsi rozciągają się przepiękne lasy ( w oddaleniu ok. 0,5 km). Na terenie wsi znajduje się staw otoczony przepiękną roślinnością.

Staw rybny w Lipowcu Kościelnym. Roślinność wodna i brzegowa: - rzęsa drobna, moczarka kanadyjska, rogatek sztywny, turzyca brzegowa, trzcina pospolita, pałka szerokolistana, wierzba szara. Ryby żyjące w zbiorniku: - amur, szczupak, karaś, lin, leszcz, karp.
Staw wodny w Lipowcu Kościelnym: Roślinność: - pałka wodna, tatarak zwyczajny, rzęsa drobna. Zwierzęta: - błotniarka, zatoczek, żaba wodna i jej larwa (kijanka).

Lipowiec Kościelny posiada wiele miejsc spacerowych.

Miejscowość Lipowiec Kościelny to największa wieś leżąca na terenie Gminy Lipowiec Kościelny. W miejscowości tej znajduje się (oprócz wspomnianego wcześniej barokowego Kościoła), Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia „Bonus”, Urząd pocztowy. Na terenie Lipowca znajduje się także Szkoła Podstawowa im. bł. bp. L. Wetmańskiego oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II. Szkoły posiadają sale gimnastyczne oraz boiska do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, a nawet plażowej.

Gmina jest bardzo interesująca pod względem społeczno – kulturalnym a także pod względem położenia. Dlatego przede wszystkim należałoby opisać walory całej Gminy.
 1. położenie i obszar gminy

Lipowiec Kościelny jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa mazowieckiego, w północno-zachodniej części powiatu mławskiego. Gmina leży w makroregionie Nizina Północnomazowiecka w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: część południowa gminy na terenie Równiny Raciąskiej, część środkowa i północna na obszarze Wzniesień Mławskich. W krajobrazie miasta dominują wzgórza moreny czołowej (głównie obszary w centralnej i północnej części gminy na wysokości 140-200 m n.p.m.) oraz wysoczyzna moreny dennej o prawie płaskiej powierzchni, nachylona do dolin rzecznych. W rejonie wsi Kęczewo i Turza Mała występują wzgórza kemowe.

Przeważająca część gminy znajduje się w zasięgu zlewni Mławki. Rzeka przepływa wąską doliną z północnego wschodu na południowy zachód i jest zasilana wodami niewielkich prawobrzeżnych dopływów rzek: Dwukolanki, Gwiazdy i Krupianki Niewielką część gminy obejmuje zlewnia Działdówki.

Na terenie gminy znajduje się największy w okolicy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy - Zalew Ruda. W sezonie służy on mieszkańcom okolicznych miejscowości.

W granicach gminy znajdują się dwa udokumentowane złoża kopalin oraz jedno złoże o

zasobach zarejestrowanych (kruszywo naturalne). Około 30% powierzchni gminy zajmują lasy. Jest to obszar o powierzchni 33,6 km2.


Tabela 1.

Nazwa cechy

Rok 2008

Powierzchnia ogółem -ha

11421

Sołectwa ogółem

14

Miejscowości ogółem

16  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna