Uchwała Nr 2/2009 Zgromadzenia OgólnegoPobieranie 5.04 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar5.04 Kb.
Z
O/cieszyn’09 /dokumenty przyjęte/uchwała absolutorium


Uchwała Nr 2/2009

Zgromadzenia Ogólnego


Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

z dnia 5 czerwca 2009 r. (XXVII sesja)

w sprawie: udzielenia Zarządowi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów absolutorium za 2008 rok
  1. Na podstawie § 20 lit. f) Statutu Związku po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Związku za 2008 rok, Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów postanawia zatwierdzić bilans Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za rok 2008, zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 761.862,94 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze). Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów postanawia zatwierdzić rachunek zysków
    i strat jednostki oraz informację dodatkową za 2008 r.

  2. Zgromadzenie Ogólne Związku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z wykonania planu finansowego Związku za 2008 rok.

  3. Na podstawie § 20 lit. g) Statutu Związku Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów postanawia udzielić Zarządowi Związku absolutorium za rok 2008.

Bogdan Ficek

PrzewodniczącyZgromadzenia Ogólnego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna