Uchwała Nr 27/153/07 Zarządu Powiatu RawickiegoPobieranie 7.73 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar7.73 Kb.
  1. Uchwała Nr 27/153/07

  2. Zarządu Powiatu Rawickiego


z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1


1. Postanawia się zaciągnąć krótkoterminowy kredyt bankowy w rachunku bieżącym w PKO Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Pl. Wolności 3 na pokrycie przejściowego deficytu w budżecie Powiatu Rawickiego w 2007 r. zwanym dalej „kredytem”.

2. Ustala się kwotę kredytu w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3. Kredyt będzie spłacony do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2


W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu Powiat Rawicki wystawi weksel własny niezupełny (in blanco).

§ 3


Czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokonują Starosta Rawicki Zdzisław Maćkowiak i Wicestarosta Zygmunt Wolny przy kontrasygancie Skarbnika Powiatu Elżbiety Mikołajczak.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawickiemu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu : STAROSTA

1. Zygmunt Wolny (-) (-) Zdzisław Maćkowiak

2 Adam Bandura (-)

3. Wiesław Ceglarek (-)

4. Adam Kołwa (-)Uzasadnienie

do Uchwały Nr 27/153/07

Zarządu Powiatu Rawickiego

z dnia 04 października 2007 roku

Brak realizacji dochodów wynikających z zawartej umowy Nr Z/2.30/III/3.2/400/06/U/20/06 na dofinansowanie Projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 21 307 Rawicz – Dubin, (odcinek Osiek – Dubin) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu II- Rozwój Lokalny, Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w łącznej kwocie 1 171 481,13 zł, przy wrześniowych terminach płatności za wykonane roboty przebudowy ul. Mickiewicza w Rawiczu oraz przebudowy drogi nr 5484P od skrzyżowania z drogą 5485P do Słupi Kapitulnej spowodowały fizyczny brak środków na rachunku budżetu a tym samym niemożliwym było przekazanie środków jednostkom organizacyjnym pod ustalony harmonogram wydatków.Nierozdysponowane wolne środki w kwocie 12 295 zł są niewystarczające. Wobec powyższego koniecznym jest zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego.

Otrzymana decyzja Pana Wojewody Wielkopolskiego zwiększająca budżet powiatu rawickiego po stronie dochodów o kwotę udziału budżetu państwa sugeruje, że środki te wpłyną do budżetu w roku bieżącym i spłata kredytu będzie możliwa.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna