Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dniaPobieranie 8.25 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.25 Kb.
UCHWAŁA NR 2958/2012

ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 lipca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego U-1 przy

al. ……………….. najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011

z dnia 30.12.2011 r.
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2, § 45 pkt 5 Statutu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454 z 2010 r.), § 6 pkt 9 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.12.2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z 2008 r. i Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz 6025 z 2010 r.) oraz na podstawie § 13 i § 19a ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.07.2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat zmienionego Zarządzeniami nr 3869/2009 z dnia 18.11.2009 r., nr 5394/2010 z dnia 01.10.2010 r., nr 5536/2010 z dnia 23.11.2010 r. i nr 2478/2012 z dnia 02.05.2012 r. uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się podmiot najmu lokalu użytkowego U-1 przy al. Waszyngtona 100A w ten sposób, iż wyraża się zgodę na wstąpienie w stosunek najmu w miejsce dotychczasowego najemcy spółki prawa handlowego tj.: DELIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Organizacji.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Lokal użytkowy U-1 przy al. ……………………… jest najmowany przez Pana Roberta Bujnowskiego. Najemca przedmiotowego lokalu użytkowego wystąpił o wstąpienie w stosunek najmu w miejsce dotychczasowego najemcy spółki prawa handlowego tj.: DELIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Organizacji. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami Spółki Pan Robert Bujnowski jest wspólnikiem posiadającym większościowy udział w wyżej wskazanej spółce.Zgodnie z § 19 a ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.07.2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, dopuszcza się możliwość wstąpienia w stosunek najmu lokalu w miejsce dotychczasowego najemcy przez spółkę prawa handlowego, którego najemca jest wspólnikiem o większościowym udziale.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym staje się wyrażenie zgody na zmianę podmiotu najmu w wyżej wskazanym zakresie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna