Uchwała nr 31/V/07 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi ŻelaznoPobieranie 19.48 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.48 Kb.
Uchwała nr 31/V/07

Rady Gminy w Kłodzku

z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żelazno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art.14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z dnia 10 maja 2003 r., z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Kłodzku , u c h w a l a co następuje:


§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żelazno, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Kłodzku, nr 69/IV/03, z dnia 29.09.2003 roku, dla terenu działki nr 23/14 położonej we wsi Żelazno.

  2. Zmianą obejmuje się teren, oznaczony w wyżej wymienionym planie symbolem PS, przeznaczonym w obowiązującym planie pod składy, magazyny i hurtownie.

  3. Zakres zmiany to wprowadzenie, jako dopuszczalnej na tym terenie, funkcji przemysłowej – przerobu i składowania wyrobu ze skał i kamienia naturalnego.

  4. Granice terenu objętego zmianą w planie określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


  1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod funkcje wymienione w §1 ustęp 3, zostanie sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  2. Zmiana planu miejscowego określona w ustępie 1 niniejszego paragrafu sporządzona zostanie w skali 1 : 1000 z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko .
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie gminy Kłodzko.


Załącznik nr 2

do uchwały nr 31/V/07

z dnia 25 stycznia 2007r.
UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy w Kłodzku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żelazno.
Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje się teren położony we wsi Żelazno, w gminie Kłodzko, objęty działką 23/14, oznaczony w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żelazno symbolem PS, z przeznaczeniem: tereny składów, magazynów i hurtowni. Stanowi on część większego kompleksu terenu przeznaczonego pod realizację gminnej strefy aktywności gospodarczej na granicy wsi Żelazno i miasta Kłodzka, przy drodze krajowej nr 381. Realizacja kompleksu odbywa się poprzez przekształcanie istniejącej, byłej zabudowy rolniczej – zlikwidowanej fermy bydła, i realizację w sąsiedztwie nowej zabudowy służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Zakres tej działalności ograniczono jednak do usług, składów, magazynów i hurtowni. Nie ma możliwości wprowadzenia funkcji przemysłowej. Cała jednostka położona jest poza strefą koncentracji zabudowy mieszkaniowej i innej związanej ze stałym pobytem ludzi. Wprowadzenie funkcji przemysłowej jest w tym rejonie uzasadnione, tym bardziej, że w sąsiedztwie istnieje już funkcjonujący od lat zakład – piekarnia i realizowany jest duży zakład obróbki drewna.
Proponowana zmiana funkcji jest zgodna z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko.
Podjęcie uchwały umożliwi rozpoczęcie prac nad zmianą w planie dla przedmiotowego terenu i w konsekwencji intensywniejsze zagospodarowania, zbyt słabo jeszcze wykorzystywanego terenu, o dużym potencjale, wyposażonego przez gminę dużym nakładem środków finansowych w pełne uzbrojenie.

Załącznik nr 3

do uchwały nr 31/V/07

z dnia 25 stycznia 2007r.


A N A L I Z A

Stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żelazno z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko.

Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje się teren położony we wsi Żelazno, w gminie Kłodzko, objęty działką 23/14. Teren ten, zgodnie z ustaleniami studium gminy Kłodzko, przeznaczony jest pod realizację pasa aktywności gospodarczej.


Program Inwestora, stanowiący podstawę przyszłych ustaleń planu miejscowego, to jest realizacja obiektu przemysłowego, a w ustaleniach planu rozszerzenie zapisu dotyczącego dopuszczalnych funkcji o przemysłową, uzupełniającą dotychczasowe: składową, magazynową i hurtownie, jest całkowicie zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko. Wzbogaci i uzupełni program pasa aktywności gospodarczej.

Załącznik nr 4

do uchwały nr 31/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r.

ANALIZA
ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI ŻELAZNO

Z wnioskiem o opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Żelazno, dla działki nr 23/14 położonej w Żelaźnie wystąpili Inwestorzy Agnieszka Jagiełło i Tomasz Pietranek zamieszkali w Budziszewicach, ul. Graniczna 1 - właściciele terenu.

Zgodnie z obowiązującym studium gminy Kłodzko przedmiotowa działka położona jest w kompleksie terenów aktywności gospodarczej.

Ustalenia obowiązującego planu wsi Żelazno przewidują na przedmiotowym terenie lokalizację składów, magazynów i hurtowni bez funkcji przemysłowej.

Inwestorzy planują na w/w terenie lokalizację obiektu przemysłowego związanego z przerobem i składowaniem kamienia.

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie funkcji przemysłowej dla działki nr 23/14 położonej w Żelaźnie co pozwoli wzbogacić i uzupełnić program pasa aktywności gospodarczej, a Inwestorom realizację przedsięwzięci.Wszystko to uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały
Dla tego terenu jest już opracowywane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod eksploatację złoża kruszywa ( inwestycji celu publicznego).
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt zgodności zamierzeń Inwestora ze strategią rozwoju Gminy Kłodzko, oraz ustaleń opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, uznaje się za uzasadnione i konieczne przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na rozwój wsi i gminy.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna