Uchwała Nr 61/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk MazowieckiPobieranie 25.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.96 Kb.


Uchwała Nr 61/13

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2)) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Likwiduje się aglomerację Grodzisk Mazowiecki o równoważnej liczbie mieszkańców 146 000 wyznaczoną rozporządzeniem Nr 96 Wojewody Mazowieckiego z dnia
5 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231, poz. 7552), zmienionym rozporządzeniem Nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 192,
poz. 7368).
§ 2.


 1. Wyznacza się aglomerację Grodzisk Mazowiecki o równoważnej liczbie mieszkańców 66 330, położoną na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Grodzisku Mazowieckim.


 2. W skład aglomeracji Grodzisk Mazowiecki wchodzą miejscowości: Grodzisk Mazowiecki (część miejscowości), Adamowizna (część miejscowości), Chrzanów Duży (część miejscowości), Czarny Las, Janinów (część miejscowości), Kady (część miejscowości), Kałęczyn (część miejscowości), Książenice (część miejscowości), Mościska (część miejscowości), Natolin (część miejscowości), Odrano Wola (część miejscowości), Opypy (część miejscowości), Radonie (część miejscowości), Szczęsne (część miejscowości), Wólka Grodziska, Milanówek (część miejscowości), Podkowa Leśna.

 3. Obszar i granice aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1 : 10 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Ludwik RakowskiUzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne


(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) sejmik województwa wyznacza aglomeracje w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Nr 96 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231, poz. 7552), zmienionym rozporządzeniem Nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2006 r.


(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 192, poz. 7368).

Powyższym rozporządzeniem wyznaczono ww. aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 146 000, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159), aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa może zlikwidować w drodze uchwały. Natomiast w myśl art. 22 ust. 3 cyt. ustawy
z dniem likwidacji ww. aglomeracji, traci moc akt prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. W związku z powyższym niniejszą uchwałą zlikwidowano aglomerację Grodzisk Mazowiecki o równoważnej liczbie mieszkańców 146 000, a zatem z dniem jej likwidacji traci moc akt prawa miejscowego,
tj. rozporządzenie Nr 96 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2005 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 231, poz. 7552) oraz rozporządzenie Nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia
8 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 192, poz. 7368).

W związku z przeprowadzoną w trakcie IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych weryfikacją obszaru i granic aglomeracji wyznaczonej ww. rozporządzeniem, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego pismem z dnia 20 listopada 2012 r., znak: OŚ.631.7.2012, zwrócił się z wnioskiem o zmianę obszaru i granic aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, dołączając do niego propozycję planu nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki.

Z obszaru aglomeracji Grodzisk Mazowiecki zostały wyłączone tereny, na których budowa zbiorczego systemu kanalizacji stała się ekonomicznie nieuzasadniona, w związku ze spadkiem liczby mieszkańców i wskaźnikiem koncentracji. Ponadto z obszaru aglomeracji wyłączono całkowicie gminę Brwinów, na obszarze której uchwałą Nr 124/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. wyznaczona została odrębna aglomeracja Brwinów.

W trakcie weryfikacji propozycji planu aglomeracji Grodzisk Mazowiecki ustalono między innymi, że obecnie w granicach aglomeracji funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej o długości 229,6 km obsługujący 33 885 mieszkańców.

Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne w ilości ok. 3160 m3 na rok, charakteryzujące się następującymi parametrami:


 • BZT5: 480 g O2/m3;

 • ChZT: 960 g O2/m3;

 • zawiesiny ogólne: 560 g/m3;

 • azot ogólny: 88 g N/m3;

 • fosfor ogólny: 16 g P/m3.

W chwili obecnej na terenie aglomeracji realizowane są inwestycje, w wyniku których wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna o długości 27,9 km, z której korzystać będzie 5 145 osób. Na realizację tych przedsięwzięć są zapewnione środki finansowe, w związku z czym na obszarze objętym ich zasięgiem nie jest konieczne spełnienie wskaźnika długości sieci, który obliczony na podstawie przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922), powinien wynosić 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Ponadto w granicach aglomeracji planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 9,4 km, która umożliwi podłączenie się 1 726 mieszkańców, przy czym na te przedsięwzięcia nie stały dotychczas przyznane środki finansowe. W związku z tym wskaźnik długości sieci wynosi 183,6 mieszkańców na 1 km sieci i jest większy niż wskaźnik określony w § 3 ust. 4 cyt. wyżej rozporządzenia. Dodatkowo około 8 772 mieszkańców aglomeracji Grodzisk Mazowiecki planuje korzystać z indywidualnych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej, natomiast 2 200 osób zostanie podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Grodzisk Mazowiecki w strefie ochronnej ujęcia wody obejmującej tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej, wyznaczonej decyzją Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 1985 r., znak: OSGW-I-7211/1208/79/84-85, znajduje się stacja uzdatniania wody „Cegielniana” przy ul. Cegielnianej w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto w strefach ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej znajdują się następujące stacje uzdatniania wody:


 • SUW ul. Zachodnia w Milanówku;

 • SUW ul. Długa w Milanówku;

 • SUW ul. Kościuszki w Milanówku;

 • SUW Wólka Grodziska;

 • SUW Bałtycka;

 • SUW Czarny Las;

 • SUW Podkowa Leśna.

W granicach planowanej do wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki zlokalizowane są następujące formy obszarowej ochrony przyrody:Rezerwat przyrody „Parów Sójek”, utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. ( MP Nr 19, poz. 94).

Rezerwat przyrody im. Bolesława Hryniewieckiego, utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. (MP Nr 19, poz. 107).

Rezerwat przyrody „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego,  utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 lipca 1984 r.
(MP Nr 17, poz. 125).

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Nr 42, poz. 870 z późn. zm.).

Przyjęta w uchwale równoważna liczba mieszkańców na obszarze aglomeracji, określona na 66 330, obejmuje 49 528 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji, wraz z działalnością gospodarczą, usługową, handlową oraz obiektami użyteczności publicznej i administracji, 16 692 RLM pochodzących ze ścieków przemysłowych oraz 110 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających.

Zweryfikowany projekt planu aglomeracji przedłożono do uzgodnienia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do zaopiniowania Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, Radzie Miasta Milanówek oraz Radzie Miasta Podkowy Leśnej.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem


z dnia 31 stycznia 2013 r., znak: ZZ-403/A/5/13 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 18 stycznia 2013 r., znak: WSI.070.1.2013.UU, pozytywnie uzgodnili przedłożony projekt planu aglomeracji. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miasta Milanówek oraz Rada Miasta Podkowy Leśnej nie wyraziły stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Grodzisk Mazowiecki w określonym terminie. W myśl art. 80a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) brak zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu planu aglomeracji uznaje się za jego pozytywne zaopiniowanie.

Ponadto projekt planu nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki został pozytywnie zaopiniowany pod kątem przyjętych rozwiązań przestrzennych


w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie.

Obszar i granice aglomeracji Grodzisk Mazowiecki zostały przedstawione na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznacza się obszar i granice aglomeracji, została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru


i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922). Ze względu na małą czytelność mapy (brak możliwości odczytania nazw ulic), konieczne jest odczytywanie jej w sposób łączny z inną mapą umożliwiającą zlokalizowanie granic aglomeracji. Bezpośrednie wskazanie skali mapy w powyższym rozporządzeniu Ministra Środowiska (1:10 000 lub 1:25 000) uniemożliwia zastosowanie innego, bardziej czytelnego podkładu.

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu Rzeczpospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej


i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Wyznaczenie obszaru i granicy aglomeracji umożliwi inwestorowi pozyskanie środków finansowych między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację wyżej opisanych inwestycji.

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji


w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Nadzór nad aktem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.Projekt aktu nie wymaga konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513 oraz z 2013 r.
poz. 21 i poz. 165.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna